കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ശലഭങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിയ്ക്കാം. നിശാശലഭങ്ങളും ചിത്രശലഭങ്ങളും. ഇതിൽ രണ്ടിലും കൂടി 1,40,000 ഇനങ്ങളുണ്ട്.അതിൽ 17,200 എണ്ണം ചിത്രശലഭങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ചു കുടുംബങ്ങളിലായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 322 ഇനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശലഭമായ രത്നനീലിയും ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രശലഭമായ ഗരുഡശലഭവും കാണപ്പെടുന്നതും കേരളത്തിലാണ്.[1]

ക്രമം മലയാളനാമം ആംഗലേയ നാമം ശാസ്ത്രനാമം കുടുംബം ആഹാരസസ്യങ്ങൾ ചിത്രം
1 ചെമ്പൻ പുള്ളിച്ചാടൻ African Marbled Skipper Gomalia elma Hesperiidae ഊരം
2 നേർവരയൻ ശരശലഭം African Straight , Straight Swift Parnara bada Hesperiidae നെല്ല്, കരിമ്പ്
3 പുള്ളിപ്പരപ്പൻ Alida Angle, Spotted angle Caprona alida Hesperiidae
4 വെള്ളവരയൻ ശരവേഗൻ Bispot Banded Ace , Moore's Ace Halpe porus Hesperiidae മുള
5 കരിമ്പരപ്പൻ Black Angle Tapena thwaitesi Hesperiidae വീട്ടി
6 പൊട്ടില്ലാ ശരശലഭം Blank Swift Caltoris kumara Hesperiidae
7 തവിടൻ ആര Brown Awl Badamia exclamationis Hesperiidae മഞ്ഞൾവള്ളി,താന്നി,മാധവി (സസ്യം),ഫൈക്കസ്
8 പൊന്തച്ചാടൻ Bush Hopper Ampittia dioscorides Hesperiidae മുള,പുല്ല്,നെല്ല് ,ഒറൈസ
9 വരയൻ പരപ്പൻ Chestnut Angle Odontoptilum angulata Hesperiidae ഇരുൾ,പഞ്ഞിമരം,കൊട്ടയ്ക്ക,തൈപ്പരുത്തി,പൂവരശ്ശ്,ഊർപ്പണം
10 ചെങ്കുറുമ്പൻ Chestnut Bob Iambrix salsala Hesperiidae മുള,പുല്ല്,നെല്ല്
11 ചീനപ്പൊട്ടൻ Chinese Dart , Confucian Dart Potanthus confucius Hesperiidae മുള,പുല്ല്,നെല്ല്,കോഗൺ ഗ്രാസ്സ്
12 പുള്ളിയാര Common Awl Hasora badra Hesperiidae പൊന്നുംവള്ളി
13 നാട്ടുവരയൻ ആര Common Banded Awl Hasora chromus Hesperiidae ഉങ്ങ്, പൊന്നാംവള്ളി, കാക്കത്തുടലി
14 വരയൻ ചാത്തൻ Common Banded Demon Notocrypta paralysos Hesperiidae കുർക്കുമ, സിഞ്ചിബർ
15 ചെങ്കണ്ണി Common Branded Redeye Matapa aria Hesperiidae മുള,പുല്ല്,നെല്ല്,കല്ലൻമുള, ഒറ്റ, ഈറ്റ,
16 കുഞ്ഞിപ്പരപ്പൻ Common Small Flat Sarangesa dasahara Hesperiidae തുപ്പലംപൊട്ടി, കുടജാദ്രിപ്പച്ച
17 നാട്ടുപരപ്പൻ Common Snow Flat Tagiades japetus Hesperiidae നൂറൻ കിഴങ്ങ്, നറുകിഴങ്ങ്,
18 നാട്ടുപുള്ളിപ്പരപ്പൻ Common Spotted Flat Celaenorrhinus leucocera Hesperiidae തുപ്പലംപൊട്ടി, അക്കാന്തേസീ
19 വെള്ളപ്പരപ്പൻ Common Yellow-breasted Flat Gerosis bhagava Hesperiidae വെള്ളീട്ടി
20 ഈറ്റ ശരശലഭം Complete Paint-brush Swift Baoris farri Hesperiidae
21 പുള്ളി ശരശലഭം Conjoined Swift Pelopidas conjuncta Hesperiidae കാട്ടുഗോതമ്പ്, ഇല്ലി, നെല്ല്,
22 ചെമ്പൻ ശരശലഭം Contiguous Swift Polytremis lubricans Hesperiidae കോഗൺ ഗ്രാസ്സ്
23 കാട്ടുതുള്ളൻ Coorg Forest Hopper Arnetta mercara Hesperiidae
24 മലബാർ പുള്ളിപ്പരപ്പൻ Dakhan Spotted Flat (Malabar Spotted Flat) Celaenorrhinus ambareesa Hesperiidae
25 കേരശലഭം Dark Palm Dart Telicota ancilla Hesperiidae
26 കാട്ടുപുൽച്ചാടൻ Dingy Scrub Hopper Aeromachus dubius Hesperiidae
27 ചേരാച്ചിറകൻ Dusky Partwing , Coon Psolos fuligo Hesperiidae
28 ചെമ്പരപ്പൻ Fulvous Pied Flat Pseudocoladenia dan Hesperiidae
29 വൻചെങ്കണ്ണി Giant Redeye Gangara thyrsis Hesperiidae
30 സുവർണ്ണപ്പരപ്പൻ Golden Angle Caprona ransonnettii Hesperiidae ഈട്ടി,
31 വെള്ളച്ചാത്തൻ Grass Demon Udaspes folus Hesperiidae മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, ശവംനാറി, അരിപ്പൂ
32 ആര രാജൻ Indian Awlking Choaspes benjaminii Hesperiidae
33 നാട്ടുപൊട്ടൻ Indian Dart,Common Dart,Pseudomaesa Dart Potanthus pseudomaesa Hesperiidae
34 ചെറുപുള്ളിച്ചാടൻ Indian Grizzled Skipper Spialia galba Hesperiidae
35 പൊട്ടില്ലാ തുള്ളൻ Indian Ace , Ceylon Ace Halpe homolea Hesperiidae
36 കാനറ ശരശലഭം Karwar Swift Caltoris canaraica Hesperiidae
37 പെരുങ്കുറി ശരശലഭം Large Branded Swift Pelopidas subochracea Hesperiidae
38 തവിടൻ ശരശലഭം Lesser Rice Swift , Bevan's Swift Borbo bevani Hesperiidae
39 ചേകവൻ Maculate Lancer Salanoemia sala Hesperiidae
40 വേലിതുള്ളൻ Malabar Hedge Hopper, Hampson's Hedge Hopper Baracus hampsoni Hesperiidae
41 ശീതള ശരവേഗൻ Nilgiri Plain Ace Thoressa sitala Hesperiidae
42 ഇരുൾവരയൻ ശരശലഭം Obscure Branded Swift Pelopidas agna Hesperiidae
43 പൊന്നാര ശലഭം Orange Awlet Burara jaina Hesperiidae
44 സുവർണ്ണആര Orangetail Awl Bibasis sena Hesperiidae
45 പുല്ലൂളി ശലഭം Oriental Grass Dart Taractrocera maevius Hesperiidae
46 പനങ്കുറുമ്പൻ Oriental Palm Bob , Indian Palm Bob Suastus gremius Hesperiidae
47 വരയൻ ആര Pale Green Awlet Burara gomata Hesperiidae
48 മഞ്ഞ പനന്തുള്ളൻ Pale Palm-Dart Telicota colon Hesperiidae
49 ഇളംമഞ്ഞപ്പൊട്ടൻ Pallied Dart Potanthus pallida Hesperiidae
50 പനഞ്ചെങ്കണ്ണി Palm Redeye , Banana Skipper Erionota thrax Hesperiidae
51 മഞ്ഞപ്പൊട്ടൻ Pava Dart Potanthus pava Hesperiidae
52 ഫിലിപ്പൈൻ ശരശലഭം Philippine Swift Caltoris philippina Hesperiidae
53 കാട്ടുവരയൻ ആര Plain Banded Awl Hasora vitta Hesperiidae
54 നാട്ടു പനന്തുള്ളൻ Plain Palm-Dart Cephrenes acalle Hesperiidae
55 ചിന്ന പുൽച്ചാടൻ Pygmy Scrub Hopper Aeromachus pygmaeus Hesperiidae
56 പുള്ളിച്ചാത്തൻ Restricted Demon Notocrypta curvifascia Hesperiidae
57 ശരശലഭം Rice Swift Borbo cinnara Hesperiidae
58 സഹ്യാദ്രി ശരവേഗൻ Sahyadri Orange Ace , Madras Ace Thoressa honorei Hesperiidae
59 ചെറുവരയൻ ശരശലഭം Small Branded Swift Pelopidas mathias Hesperiidae
60 കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പൻ Small Palm Bob Suastus minuta Hesperiidae
61 നാട്ടുചിന്നൻ Smaller Dartlet Oriens goloides Hesperiidae
62 ചുട്ടിപ്പരപ്പൻ Spotted Angle Caprona agama Hesperiidae
63 പാറപ്പരപ്പൻ Spotted Small Flat Sarangesa purendra Hesperiidae
64 ഹിമപ്പരപ്പൻ Suffused Snow Flat Tagiades gana Hesperiidae
65 സഹ്യാദ്രി ചിന്നൻ Tamil Dartlet Oriens concinna Hesperiidae
66 കാട്ടുപുള്ളിപ്പരപ്പൻ Tamil Spotted Flat Celaenorrhinus ruficornis Hesperiidae
67 മഞ്ഞപ്പുൽത്തുള്ളൻ Tamil Grass Dart Taractrocera ceramas Hesperiidae
68 മലശരവേഗൻ Travancore Tawny Ace Thoressa evershedi Hesperiidae
69 നാട്ടുമരത്തുള്ളൻ Tree Flitter Hyarotis adrastus Hesperiidae
70 വർണ്ണപ്പരപ്പൻ Tricolor Pied Flat Coladenia indrani Hesperiidae
71 പുള്ളിശരവേഗൻ Unbranded Ace Thoressa astigmata Hesperiidae
72 വിന്ധ്യൻ കാട്ടുതുള്ളൻ Vindhyan Bob Arnetta vindhiana Hesperiidae
73 ഇലമുങ്ങിശലഭം Water Snow Flat Tagiades litigiosa Hesperiidae കാച്ചിൽ, കാട്ടുകാച്ചിൽ
74 മെയ്‌മെഴുക്കൻ Wax Dart Cupitha purreea Hesperiidae
75 വെള്ളവരയൻ ആര White-banded Awl Hasora taminatus Hesperiidae
76 പാണ്ടൻ ശരവേഗൻ White-branded Ace Sovia hyrtacus Hesperiidae
77 സ്വർണ്ണമരത്തുള്ളൻ Yellow-base Flitter Quedara basiflava Hesperiidae
78 പളനിപ്പൊട്ടൻ Palni Dart Potanthus palnia Hesperiidae
79 അപൂർവ്വ തളിർനീലി Aberrant Oakblue Arhopala abseus Lycaenidae
80 കോമാളി വെള്ളിവരയൻ Abnormal Silverline Spindasis abnormis Lycaenidae
81 കാപ്പിരി കരിവേലിനീലി African Babul Blue Azanus jesous Lycaenidae
82 വരയൻ കോമാളി Angled Pierrot Caleta decidia Lycaenidae
83 മർക്കട ശലഭം Apefly Spalgis epeus Lycaenidae
84 നീലവരയൻ കോമാളി Banded Blue Pierrot Discolampa ethion Lycaenidae ഇലന്ത,വൻതുടലി,ചെറുതുടലി
85 പട്ട നീലാംബരി Banded Royal Rachana jalindra Lycaenidae
86 വരയൻ നീലാംബരി Branded Royal Tajuria melastigma Lycaenidae
87 കരിവേലനീലി Bright Babul Blue Azanus ubaldus Lycaenidae
88 വാലൻ നീലാംബരി Broad-tail Royal Creon cleobis Lycaenidae
89 കാട്ടുഗോമേദകം Brown Onyx Horaga viola Lycaenidae
90 യവന തളിർനീലി Centaur Oakblue Arhopala centaurus Lycaenidae
91 അക്കേഷ്യ നീലി Common Acacia Blue Surendra quercetorum Lycaenidae
92 പൊട്ടുവാലാട്ടി Common Cerulean Jamides celeno Lycaenidae
93 കോകിലൻ Common Ciliate Blue Anthene emolus Lycaenidae
94 പേരനീലി Common Guava Blue Virachola isocrates Lycaenidae
95 നാട്ടുവേലിനീലി Common Hedge Blue Acytolepis puspa Lycaenidae
96 വെള്ളിവാലൻ Common Imperial Cheritra freja Lycaenidae
97 നാട്ടുവരയൻനീലി Common Lineblue Prosotas nora Lycaenidae
98 ഗോമേദകം Common Onyx Horaga onyx Lycaenidae
99 നാട്ടുകോമാളി Common Pierrot Castalius rosimon Lycaenidae
100 പാണലുണ്ണി Common Quaker Neopithecops zalmora Lycaenidae
101 റെഡ്‌ഫ്ലാഷ്‌ Common Red Flash Rapala iarbus Lycaenidae
102 ചെമ്പൻ വെള്ളിവരയൻ Common Shot Silverline Spindasis ictis Lycaenidae
103 വെള്ളിവരയൻ Common Silverline Spindasis vulcanus Lycaenidae
104 മണിവർണ്ണൻ Common Tinsel Catapaecilma major Lycaenidae
105 കനിതുരപ്പൻ Cornelian Deudorix epijarbas Lycaenidae
106 കരിംപൊട്ടുവാലാട്ടി Dark Cerulean Jamides bochus Lycaenidae
107 ഇരുളൻ പുൽനീലി Dark Grass Blue Zizeeria karsandra Lycaenidae കുപ്പച്ചീര, മധുരച്ചീര
108 ഇരുളൻ കോമാളി Dark Pierrot Tarucus ananda Lycaenidae ഇത്തിക്കണ്ണി, കൊട്ടമുള്ള്
109 ഇരുൾ വരയൻനീലി Dingy Lineblue Petrelaea dana Lycaenidae
110 തമിൾ തളിർനീലി Dusted Oakblue , Tamil Oakblue Arhopala bazaloides Lycaenidae
111 ചുരുൾവാലൻ Fluffy Tit Zeltus amasa Lycaenidae
112 നീലകൻ Forget-me-not Catochrysops strabo Lycaenidae
113 പയർനീലി Gram Blue Euchrysops cnejus Lycaenidae അമര, പട്ടാണിപ്പയർ,തോട്ടപ്പയർ,പയർ
114 രത്നനീലി Grass Jewel Freyeria trochylus Lycaenidae
115 ഇന്ത്യൻ ഓക്കില നീലി Indian Oakblue Arhopala atrax Lycaenidae
116 സൂര്യശലഭം Indian Sunbeam Curetis thetis Lycaenidae
117 ഇൻഡിഗോ ഫ്ലാഷ്‌ Indigo Flash Rapala varuna Lycaenidae
118 വൻചതുർവരയൻനീലി Large Four-Lineblue Nacaduba pactolus Lycaenidae
119 വൻപേരനീലി Large Guava Blue Virachola perse Lycaenidae
120 വലിയ ഓക്കിലനീലി Large Oakblue Arhopala amantes Lycaenidae
121 ചെറുപുൽനീലി Lesser Grass Blue Zizina otis Lycaenidae
122 കാട്ടുവേലിനീലി Lilac Hedge Blue Acytolepis lilacea Lycaenidae
123 ലൈലാക്‌ വെള്ളിവരയൻ Lilac Silverline Apharitis lilacinus Lycaenidae
124 നാരകനീലി Lime Blue Chilades lajus Lycaenidae
125 നീൾവെള്ളിവരയൻ Long-banded Silverline Spindasis lohita Lycaenidae
126 സഹ്യാദ്രി ഫ്ലാഷ്‌ Malabar Flash Rapala lankana Lycaenidae
127 മലയൻ Malayan Megisba malaya Lycaenidae
128 തളിർനീലി Many-tailed Oakblue Thaduka multicaudata Lycaenidae
129 കാട്ടു പൊട്ടുവാലാട്ടി Metallic Cerulean Jamides alecto Lycaenidae
130 ഇരുതലച്ചി Monkey Puzzle Rathinda amor Lycaenidae ചെത്തി,
131 നീലഗിരി നീലി Nilgiri Tit Chliaria nilgirica Lycaenidae
132 വരയൻനീലി Opaque Six-Lineblue Nacaduba beroe Lycaenidae
133 ഓർക്കിഡ്‌ നീലി Orchid Tit Chliaria othona Lycaenidae
134 ചതുർവരയൻനീലി Pale Four-Lineblue Nacaduba hermus Lycaenidae
135 പുൽനീലി Pale Grass Blue Pseudozizeeria maha Lycaenidae
136 പട്ടാണിനീലി Pea Blue Lampides boeticus Lycaenidae
137 നീലാംബരി (ചിത്രശലഭം) Peacock Royal Tajuria cippus Lycaenidae
138 വേലിനീലി Plain Hedge Blue Celastrina lavendularis Lycaenidae
139 സമതല നീലാംബരി Plains Blue Royal Tajuria jehana Lycaenidae
140 നാട്ടുമാരൻ Plains Cupid, Indian cupid Chilades pandava Lycaenidae
141 കത്തിവാലൻ Plane Bindahara phocides Lycaenidae
142 ആട്ടക്കാരി Plum Judy Abisara echerius Lycaenidae
143 ചേരാ വെള്ളിവരയൻ Plumbeous Silverline Spindasis schistacea Lycaenidae
144 വനകോകിലൻ Pointed Ciliate Blue Anthene lycaenina Lycaenidae
145 മുനവരയൻനീലി Pointed Lineblue Ionolyce helicon Lycaenidae
146 ഇലനീലി Purple Leaf Blue Amblypodia anita Lycaenidae
147 ചെങ്കോമാളി Red Pierrot Talicada nyseus Lycaenidae
148 ചോണൻ ശലഭം Redspot Zesius chrysomallus Lycaenidae
149 റോസി തളിർനീലി Rosy Oakblue Arhopala alea Lycaenidae
150 മോതിരവരയൻ നീലി Rounded Six-line Blue Nacaduba berenice Lycaenidae
151 നീലിച്ചെമ്പൻ വെള്ളിവരയൻ Scarce Shot Silverline Aphnaeus elima Lycaenidae
152 ശിവസൂര്യശലഭം Shiva Sunbeam Curetis siva Lycaenidae
153 വെൺനീലകൻ Silver Forget-me-not Catochrysops panormus Lycaenidae
154 രജതാംബരി Silver Royal Ancema blanka Lycaenidae
155 രജതനീലി Silverstreak Blue Iraota timoleon Lycaenidae
156 വെള്ളി അക്കേഷ്യനീലി Silver-streaked Acacia Blue Zinaspa todara Lycaenidae
157 സ്ലേറ്റ്‌ ഫ്ലാഷ്‌ Slate Flash Rapala manea Lycaenidae
158 മണിമാരൻ Indian Cupid Everes lacturnus Lycaenidae
159 ചെറുമാരൻ Small Cupid Chilades contracta Lycaenidae
160 പൊട്ടുവെള്ളാംബരി Spotted Royal Tajuria maculata Lycaenidae
161 വാലില്ലാവരയൻനീലി Tailless Lineblue Prosotas dubiosa Lycaenidae
162 ചിന്നപുൽനീലി Tiny Grass Blue Zizula hylax Lycaenidae
163 മുനസൂര്യശലഭം Toothed Sunbeam, Dentate Sunbeam Curetis dentata Lycaenidae
164 തെളിവരയൻനീലി Transparent Six-Lineblue Nacaduba kurava Lycaenidae
165 വെള്ളിനീലി White Hedge Blue Udara akasa Lycaenidae
166 ശ്വേതാംബരി White Tufted Royal Pratapa deva Lycaenidae
167 ഇരുളൻ വേലിനീലി White-disc Hedge Blue Celatoxia albidisca Lycaenidae
168 വെള്ളിവരയൻനീലി White-tipped Lineblue Prosotas noreia Lycaenidae
169 കുഞ്ഞുവാലൻ Yamfly Loxura atymnus Lycaenidae
170 സീബ്ര നീലി Zebra Blue Leptotes plinius Lycaenidae
171 മങ്ങിയ കരിവേലനീലി Dull Babul Blue Azanus uranus Lycaenidae
172 ചിത്രകൻ Angled Castor Ariadne ariadne Nymphalidae
173 പുള്ളി നവാബ്‌ Anomalous Nawab Polyura agraria Nymphalidae
174 സുവർണ്ണ ഓക്കിലശലഭം Autumn Leaf Doleschallia bisaltide Nymphalidae
175 ചെറുപഞ്ചനേത്രി Baby Fivering Ypthima philomela Nymphalidae
176 മുളന്തവിടൻ Bamboo Treebrown Lethe europa Nymphalidae
177 പൂച്ചക്കണ്ണി Banded Catseye Zipaetis saitis Nymphalidae
178 കനിത്തോഴൻ Baron Euthalia aconthea Nymphalidae മാവ്, കശുമാവ്
179 അഗ്നിവർണ്ണൻ Baronet Euthalia nais Nymphalidae
180 കരിരാജൻ Black Prince Rohana parisatis Nymphalidae
181 പുളിയില ശലഭം Black Rajah Charaxes solon Nymphalidae
182 ഒറ്റവരയൻ സർജന്റ്‌ Blackvein Sergeant Athyma ranga Nymphalidae ഇടല, മലയിലഞ്ഞി
183 നീലരാജൻ Blue Admiral Kaniska canace Nymphalidae
184 നീല കനിത്തോഴൻ Blue Baron Euthalia telchinia Nymphalidae
185 നീലനവാബ്‌ Blue Nawab Charaxes schreiber Nymphalidae
186 നീലനീലി Blue Pansy Junonia orithya Nymphalidae
187 നീലക്കടുവ Blue Tiger Tirumala limniace Nymphalidae
188 ഇരുവരയൻ പൊന്തചുറ്റൻ Chestnut-streaked Sailer Neptis jumbah Nymphalidae
189 ചോക്കളേറ്റ്‌ ശലഭം Chocolate Pansy Junonia iphita Nymphalidae
190 ഇളം പൊന്തചുറ്റൻ Clear Sailer Neptis nata Nymphalidae
191 ക്ലിപ്പർ Clipper Parthenos sylvia Nymphalidae
192 ഗദച്ചുണ്ടൻ Club Beak Libythea myrrha Nymphalidae
193 കളർ സാർജന്റ്‌ Color Sergeant Athyma inara Nymphalidae
194 വെള്ളിലത്തോഴി Commander Moduza procris Nymphalidae
195 ചുണ്ടൻശലഭം Southern Beak Libythea laius Nymphalidae
196 തവിടൻ Common Bushbrown Mycalesis perseus Nymphalidae
197 ആവണച്ചോപ്പൻ Common Castor Ariadne merione Nymphalidae ആവണക്ക്, കൊടിത്തൂവ,
198 അരളിശലഭം Common Crow Euploea core Nymphalidae ആൽ‌വർഗ്ഗ സസ്യങ്ങൾ, നന്നാറി, ചെറിയ പാൽ‌വള്ളി, വള്ളിപ്പാല, ഇലഞ്ഞി, പൊന്നരളി, അരളി, പാറകം, ചെറി,
199 കരിയില ശലഭം Common Evening Brown Melanitis leda Nymphalidae
200 പഞ്ചനേത്രി Common Five-ring Ypthima baldus Nymphalidae
201 നാൽക്കണ്ണി Common Four-ring Ypthima huebneri Nymphalidae
202 നരിവരയൻ Common Lascar Pantoporia hordonia Nymphalidae
203 പുലിത്തെയ്യൻ Common Leopard Phalanta phalantha Nymphalidae
204 നവാബ്‌ Common Nawab Charaxes athamas Nymphalidae
205 ഓലക്കണ്ടൻ Common Palmfly Elymnias hypermnestra Nymphalidae തെങ്ങ്, പന
206 പൊന്തചുറ്റൻ Common Sailer Neptis hylas Nymphalidae
207 സർജന്റ്‌ Common Sergeant Athyma perius Nymphalidae
208 മുക്കണ്ണി Common Three-ring Ypthima asterope Nymphalidae
209 മലന്തവിടൻ Common Treebrown Lethe rohria Nymphalidae
210 സുവർണ്ണ ശലഭം Cruiser Vindula erota Nymphalidae
211 ചൊട്ടശലഭം Danaid Eggfly Hypolimnas misippus Nymphalidae ഊരം, കാട്ടുവെണ്ട, ഉപ്പുചീര
212 കരിനീലക്കടുവ Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis Nymphalidae വട്ടുവള്ളി, വട്ടകകാക്കോത്തി, വട്ടക്കാക്കക്കൊടി, അരിപ്പൂച്ചെടി, കൃഷ്ണകിരീടം, ചിരപ്പൂച്ചെടി
213 ഇരുളൻ കരിയിലശലഭം Dark Evening Brown Melanitis phedima Nymphalidae
214 ഇരുൾ വരയൻ തവിടൻ Dark-branded Bushbrown Mycalesis mineus Nymphalidae
215 പാൽവള്ളി ശലഭം Double-branded Crow Euploea sylvester Nymphalidae
216 പുലിവരയൻ Extra Lascar Pantoporia sandaka Nymphalidae
217 കനിവർണ്ണൻ Gaudy Baron Euthalia lubentina Nymphalidae
218 പൂങ്കണ്ണി Gladeye Bushbrown Mycalesis patnia Nymphalidae
219 തെളിനീലക്കടുവ Glassy Tiger Ideopsis vulgaris Nymphalidae
220 വൻചൊട്ട ശലഭം Great Eggfly Hypolimnas bolina Nymphalidae
221 വൻ കരിയിലശലഭം Great Evening Brown Melanitis zitenius Nymphalidae
222 പേഴാളൻ Grey Count Tanaecia lepidea Nymphalidae
223 വയൽക്കോത Grey Pansy Junonia atlites Nymphalidae
224 ചോലരാജൻ Indian Red Admiral vanessa indica Nymphalidae
225 രത്നനേത്രി Jewel Fourring Ypthima avanta Nymphalidae
226 ജോക്കർ Joker Byblia ilithyia Nymphalidae
227 ആൽശലഭം King Crow Euploea klugii Nymphalidae
228 പുള്ളിക്കുറുമ്പൻ Lemon Pansy Junonia lemonias Nymphalidae
229 ചിന്നത്തവിടൻ Small Long-brand Bushbrown Mycalesis igilia Nymphalidae
230 നീൾവരയൻ തവിടൻ Long-branded Bushbrown Mycalesis visala Nymphalidae
231 വനദേവത Malabar Tree-Nymph Idea malabarica Nymphalidae
232 ഭൂപടശലഭം Map Butterfly Cyrestis thyodamas Nymphalidae
233 കറുപ്പൻ Medus Brown , Nigger Orsotriaena medus Nymphalidae നെൽച്ചെടി
234 നീലഗിരി നാൽക്കണ്ണി Nilgiri Four-ring Ypthima chenui Nymphalidae
235 നീലഗിരിക്കടുവ Nilgiri Tiger Parantica nilgiriensis Nymphalidae
236 ചിത്രാംഗദൻ Painted Courtesan Euripus consimilis Nymphalidae Euripus consimilis 01
237 ചിത്രിത Painted Lady Vanessa cardui Nymphalidae
238 വരയൻ തവിടൻ Palebrand Bushbrown Mycalesis khasia Nymphalidae
239 ഓലരാജൻ Palmking Amathusia phidippus Nymphalidae
240 പളനി നാൽക്കണ്ണി Palni Four-ring Ypthima ypthimoides Nymphalidae
241 മയിൽക്കണ്ണി Peacock Pansy Junonia almana Nymphalidae
242 എരിക്കുതപ്പി Plain Tiger Danaus chrysippus Nymphalidae
243 തീക്കണ്ണൻ Red-disc Bushbrown Mycalesis oculus Nymphalidae
244 ചെങ്കണ്ണൻ തവിടൻ Redeye Bushbrown Mycalesis adolphei Nymphalidae
245 കനിരാജൻ Redspot Duke Dophla evelina Nymphalidae
246 വയങ്കതൻ Rustic Cupha erymanthis Nymphalidae
247 ഓക്കില ശലഭം Sahyadri Blue Oakleaf Kallima horsfieldii Nymphalidae
248 ലെയ്‌സ്‌ ശലഭം Sahyadri Lacewing , Tamil Lacewing Cethosia nietneri Nymphalidae
249 ചെറുപുള്ളിപ്പൊന്തചുറ്റൻ Short banded Sailer Neptis columella Nymphalidae
250 ചെറുപുലിത്തെയ്യൻ Small Leopard Phalanta alcippe Nymphalidae
251 മുളങ്കാടൻ Southern Duffer Discophora lepida Nymphalidae
252 തെക്കൻ ചോലപ്പൊന്തചുറ്റൻ Southern Sullied Sailer Neptis clinia Nymphalidae
253 ചുവപ്പുവരയൻ സർജന്റ്‌ Staff Sergeant Athyma selenophora Nymphalidae
254 വരയൻകടുവ Striped Tiger Danaus genutia Nymphalidae മനോഹരി
255 ചോലപ്പൊന്തചുറ്റൻ Sullied Sailer Neptis soma Nymphalidae
256 തമിൾ തവിടൻ Tamil Bushbrown Mycalesis subdita Nymphalidae
257 മരന്തവിടൻ Tamil Treebrown Lethe drypetis Nymphalidae
258 മരോട്ടി ശലഭം Tamil Yeoman Cirrochroa thais Nymphalidae
259 തീച്ചിറകൻ Tawny Coster Acraea terpsicore Nymphalidae
260 ചെമ്പഴകൻ Tawny Rajah Charaxes bernardus Nymphalidae
261 ഈറ്റ ശലഭം Travancore Evening Brown Parantirrhoea marshalli Nymphalidae
262 ഗിരിശൃംഗൻ Palni Fritillary Argynnis castetsi Nymphalidae
263 വെള്ളി നാൽക്കണ്ണി White Four-ring Ypthima ceylonica Nymphalidae
264 പുള്ളിത്തവിടൻ White-bar Bushbrown Mycalesis anaxias Nymphalidae
265 പീതനീലി Yellow Pansy Junonia hierta Nymphalidae
266 മഞ്ഞപ്പൊന്തചുറ്റൻ Yellowjack Sailer Lasippa viraja Nymphalidae
267 കൃഷ്ണശലഭം Blue Mormon papilio polymnestor Papilionidae
268 നാട്ടുമയൂരി Common Banded Peacock Papilio crino Papilionidae വരിമരം
269 നീലക്കുടുക്ക Common Bluebottle Graphium sarpedon Papilionidae
270 നാട്ടുകുടുക്ക Common Jay Graphium doson Papilionidae
271 വഴനപ്പൂമ്പാറ്റ Common Mime Papilio clytia Papilionidae
272 നാരകക്കാളി Common Mormon Papilio polytes Papilionidae
273 നാട്ടുറോസ്‌ Common Rose Pachliopta aristolochiae Papilionidae കരളം ഈശ്വരമുല്ല, ആടുതൊടാപ്പാല
274 ചക്കരശലഭം Crimson Rose Pachliopta hector Papilionidae ഈശ്വരമുല്ല, അല്പം
275 വരയൻ വാൾവാലൻ Five-bar Swordtail Graphium antiphates Papilionidae
276 നാരകശലഭം Lime Butterfly Papilio demoleus Papilionidae
277 ബുദ്ധമയൂരി Malabar Banded Peacock Papilio buddha Papilionidae മുള്ളിലം,
278 പുള്ളിവാലൻ Malabar Banded Swallowtail Papilio liomedon Papilionidae കമ്പിളിമരം, മുട്ടനാറി
279 മലബാർ റാവൺ Malabar Raven Papilio dravidarum Papilionidae
280 മലബാർ റോസ്‌ Malabar Rose Pachliopta pandiyana Papilionidae
281 ചുട്ടിമയൂരി Paris Peacock Papilio paris Papilionidae
282 ചുട്ടിക്കറുപ്പൻ Red Helen Papilio helenus Papilionidae
283 ഗരുഡശലഭം Sahyadri Birdwing , Southern Birdwing Troides minos Papilionidae ഗരുഡക്കൊടി, കരണ്ടവള്ളി, അൽപ്പം
284 പുള്ളിവാൾവാലൻ Spot Swordtail Graphium nomius Papilionidae
285 വിറവാലൻ Tailed Jay Graphium agamemnon Papilionidae
286 കാബേജ്‌ ശലഭം Asian Cabbage White , Indian Cabbage White Pieris canidia Pieridae
287 ചോക്ലേറ്റ്‌ ആൽബട്രോസ്‌ Chocolate Albatross Appias lyncida Pieridae
288 ആൽബട്രോസ്‌ Common Albatross Appias albina Pieridae
289 മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി Common Grass Yellow Eurema hecabe Pieridae
290 നാട്ടുപാത്ത Common Gull Cepora nerissa Pieridae
291 നാടോടി Common Wanderer Pareronia valeria Pieridae
292 ചെഞ്ചോരത്തുഞ്ചൻ Crimson-tip Colotis danae Pieridae
293 ഇരുളൻ നാടോടി Dark Wanderer Pareronia ceylanica Pieridae
294 ചെഞ്ചിറകൻ Great Orange-tip Hebomoia glaucippe Pieridae
295 വിലാസിനി Indian Jezebel Delias eucharis Pieridae
296 വൻചെമ്പഴുക്ക ശലഭം Large Salmon Arab Colotis fausta Pieridae
297 മഞ്ഞത്തകരമുത്തി Lemon Emigrant , Common Emigrant Catopsilia pomona Pieridae
298 കാട്ടുപാത്ത Lesser Gull Cepora nadina Pieridae
299 ചെറുചോരത്തുഞ്ചൻ ,കുഞ്ഞി ചോരത്തുഞ്ചൻ Little Orange-tip,Small Orange-tip Colotis etrida Pieridae
300 തകരമുത്തി Mottled Emigrant Catopsilia pyranthe Pieridae തകര, കണിക്കൊന്ന
301 പീതാംബരൻ Nilgiri Clouded Yellow Colias nilagiriensis Pieridae
302 നീലഗിരി പാപ്പാത്തി Nilgiri Grass Yellow Eurema nilgiriensis Pieridae
303 ചോലവിലാസിനി Painted Sawtooth Prioneris sita Pieridae
304 കരീര വെളുമ്പൻ Pioneer Belenois aurota Pieridae
305 ചോരത്തുഞ്ചൻ Plain Orange-tip Colotis aurora Pieridae
306 വെള്ള പഫിൻ Plain Puffin Appias indra Pieridae
307 പൊട്ടുവെള്ളാട്ടി Psyche Leptosia nina Pieridae
308 പുള്ളി ആൽബട്രോസ്‌ Sahyadri Albatross Appias wardii Pieridae
309 കുഞ്ഞിപ്പാപ്പാത്തി Small Grass Yellow Eurema brigitta Pieridae
310 ചെമ്പഴുക്ക ശലഭം Small Salmon Arab Colotis amata Pieridae
311 പുള്ളി പഫിൻ Spot Puffin Appias lalage Pieridae
312 ദ്വിരൂപി മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി , പൊട്ടില്ലാ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി Spotless Grass Yellow Eurema laeta Pieridae തകര,
313 മുപ്പൊട്ടൻ പാപ്പാത്തി Three-spot Grass Yellow Eurema blanda Pieridae
314 വരയൻ ആൽബട്രോസ്‌ Western Striped Albatross Appias libythea Pieridae
315 വെൺചെഞ്ചിറകൻ White Orange-tip Ixias marianne Pieridae
316 മഞ്ഞച്ചെഞ്ചിറകൻ Yellow Orange-tip Ixias pyrene Pieridae കാർത്തോട്ടി,കാക്കത്തൊണ്ടി,Capparis divaricata
317 അപൂർവ്വ പുള്ളിപ്പരപ്പൻ Restricted Spotted Flat Celaenorrhinus putra Hesperiidae
318 വാഴച്ചെങ്ങണ്ണി Rounded Palm Redeye Erionota torus Hesperiidae വാഴ, തെങ്ങ്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. കൂട് മാസിക , മെയ് 2014