കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ശലഭങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിയ്ക്കാം. നിശാശലഭങ്ങളും ചിത്രശലഭങ്ങളും. ഇതിൽ രണ്ടിലും കൂടി 1,40,000 ഇനങ്ങളുണ്ട്.അതിൽ 17,200 എണ്ണം ചിത്രശലഭങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ചു കുടുംബങ്ങളിലായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 322 ഇനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശലഭമായ രത്നനീലിയും ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രശലഭമായ ഗരുഡശലഭവും കാണപ്പെടുന്നതും കേരളത്തിലാണ്.[1]

ക്രമം മലയാളനാമം ആംഗലേയ നാമം ശാസ്ത്രനാമം കുടുംബം ആഹാരസസ്യങ്ങൾ ചിത്രം
1 ചെമ്പൻ പുള്ളിച്ചാടൻ African Marbled Skipper Gomalia elma Hesperiidae ഊരം African Marbled Skipper1 (UP).JPG
2 നേർവരയൻ ശരശലഭം African Straight , Straight Swift Parnara bada Hesperiidae നെല്ല്, കരിമ്പ്
3 പുള്ളിപ്പരപ്പൻ Alida Angle, Spotted angle Caprona alida Hesperiidae
4 വെള്ളവരയൻ ശരവേഗൻ Bispot Banded Ace , Moore's Ace Halpe porus Hesperiidae മുള Moore's Ace DSC 3050.jpg
5 കരിമ്പരപ്പൻ Black Angle Tapena thwaitesi Hesperiidae വീട്ടി YG Black Angle WSF Tapena thwaitesi.jpg
6 പൊട്ടില്ലാ ശരശലഭം Blank Swift Caltoris kumara Hesperiidae
7 തവിടൻ ആര Brown Awl Badamia exclamationis Hesperiidae മഞ്ഞൾവള്ളി,താന്നി,മാധവി (സസ്യം),ഫൈക്കസ് Brown awl.jpg
8 പൊന്തച്ചാടൻ Bush Hopper Ampittia dioscorides Hesperiidae മുള,പുല്ല്,നെല്ല് ,ഒറൈസ Bush Hopper Ampittia dioscorides Bangalore.jpg
9 വരയൻ പരപ്പൻ Chestnut Angle Odontoptilum angulata Hesperiidae ഇരുൾ,പഞ്ഞിമരം,കൊട്ടയ്ക്ക,തൈപ്പരുത്തി,പൂവരശ്ശ്,ഊർപ്പണം Odontoptilum angulata.JPG
10 ചെങ്കുറുമ്പൻ Chestnut Bob Iambrix salsala Hesperiidae മുള,പുല്ല്,നെല്ല് Chestnut Bob-Payyanur.jpg
11 ചീനപ്പൊട്ടൻ Chinese Dart , Confucian Dart Potanthus confucius Hesperiidae മുള,പുല്ല്,നെല്ല്,കോഗൺ ഗ്രാസ്സ് Potanthus confucius Taioan ngpanlongtiap 002.jpg
12 പുള്ളിയാര Common Awl Hasora badra Hesperiidae പൊന്നുംവള്ളി YG Common Awl Hasora badra.jpg
13 നാട്ടുവരയൻ ആര Common Banded Awl Hasora chromus Hesperiidae ഉങ്ങ്, പൊന്നാംവള്ളി, കാക്കത്തുടലി Common banded owl.jpg
14 വരയൻ ചാത്തൻ Common Banded Demon Notocrypta paralysos Hesperiidae കുർക്കുമ, സിഞ്ചിബർ Notocrypta paralysos at Kadavoor.jpg
15 ചെങ്കണ്ണി Common Branded Redeye Matapa aria Hesperiidae മുള,പുല്ല്,നെല്ല്,കല്ലൻമുള, ഒറ്റ, ഈറ്റ, Common redeye.jpg
16 കുഞ്ഞിപ്പരപ്പൻ Common Small Flat Sarangesa dasahara Hesperiidae തുപ്പലംപൊട്ടി, കുടജാദ്രിപ്പച്ച Sarangesa dasahara at Kadavoor.jpg
17 നാട്ടുപരപ്പൻ Common Snow Flat Tagiades japetus Hesperiidae നൂറൻ കിഴങ്ങ്, നറുകിഴങ്ങ്, Tagiades japetus 5390079.jpg
18 നാട്ടുപുള്ളിപ്പരപ്പൻ Common Spotted Flat Celaenorrhinus leucocera Hesperiidae തുപ്പലംപൊട്ടി, അക്കാന്തേസീ
19 വെള്ളപ്പരപ്പൻ Common Yellow-breasted Flat Gerosis bhagava Hesperiidae വെള്ളീട്ടി Gerosis bhagava.JPG
20 ഈറ്റ ശരശലഭം Complete Paint-brush Swift Baoris farri Hesperiidae Farri.jpg
21 പുള്ളി ശരശലഭം Conjoined Swift Pelopidas conjuncta Hesperiidae കാട്ടുഗോതമ്പ്, ഇല്ലി, നെല്ല്, Conjoined Swift (Pelopidas conjuncta).jpg
22 ചെമ്പൻ ശരശലഭം Contiguous Swift Polytremis lubricans Hesperiidae കോഗൺ ഗ്രാസ്സ്
23 കാട്ടുതുള്ളൻ Coorg Forest Hopper Arnetta mercara Hesperiidae Forest Hopper (Arnetta mercara) I IMG 0160.jpg
24 മലബാർ പുള്ളിപ്പരപ്പൻ Dakhan Spotted Flat (Malabar Spotted Flat) Celaenorrhinus ambareesa Hesperiidae Malabar spotted flat feeding.JPG
25 കേരശലഭം Dark Palm Dart Telicota ancilla Hesperiidae Palm dart hebbal.jpg
26 കാട്ടുപുൽച്ചാടൻ Dingy Scrub Hopper Aeromachus dubius Hesperiidae
27 ചേരാച്ചിറകൻ Dusky Partwing , Coon Psolos fuligo Hesperiidae VB 048 Coon UP.jpg
28 ചെമ്പരപ്പൻ Fulvous Pied Flat Pseudocoladenia dan Hesperiidae Fulvous Pied Flat.jpg
29 വൻചെങ്കണ്ണി Giant Redeye Gangara thyrsis Hesperiidae Gangara thyrsis ad sec.jpg
30 സുവർണ്ണപ്പരപ്പൻ Golden Angle Caprona ransonnettii Hesperiidae ഈട്ടി, Golden angle.JPG
31 വെള്ളച്ചാത്തൻ Grass Demon Udaspes folus Hesperiidae മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, ശവംനാറി, അരിപ്പൂ Grass demon.JPG
32 ആര രാജൻ Indian Awlking Choaspes benjaminii Hesperiidae Choaspes benjaminii.jpg
33 നാട്ടുപൊട്ടൻ Indian Dart,Common Dart,Pseudomaesa Dart Potanthus pseudomaesa Hesperiidae Potanthus pseudomaesa, Kerala, India 2009-10-18.jpg
34 ചെറുപുള്ളിച്ചാടൻ Indian Grizzled Skipper Spialia galba Hesperiidae Indian-Skipper.jpg
35 പൊട്ടില്ലാ തുള്ളൻ Indian Ace , Ceylon Ace Halpe homolea Hesperiidae SkipperBrahmagiri2.jpg
36 കാനറ ശരശലഭം Karwar Swift Caltoris canaraica Hesperiidae Karwar Swift-Bangalore.jpg
37 പെരുങ്കുറി ശരശലഭം Large Branded Swift Pelopidas subochracea Hesperiidae
38 തവിടൻ ശരശലഭം Lesser Rice Swift , Bevan's Swift Borbo bevani Hesperiidae
39 ചേകവൻ Maculate Lancer Salanoemia sala Hesperiidae
40 വേലിതുള്ളൻ Malabar Hedge Hopper, Hampson's Hedge Hopper Baracus hampsoni Hesperiidae Baracus vittatus - Hampson's Hedge-Hopper.jpg
41 ശീതള ശരവേഗൻ Nilgiri Plain Ace Thoressa sitala Hesperiidae
42 ഇരുൾവരയൻ ശരശലഭം Obscure Branded Swift Pelopidas agna Hesperiidae Pelopidas agna, Burdwan, West Bengal, India 18 09 2012.jpg
43 പൊന്നാര ശലഭം Orange Awlet Burara jaina Hesperiidae Orange Awlet-Kakkayam.jpg
44 സുവർണ്ണആര Orangetail Awl Bibasis sena Hesperiidae
45 പുല്ലൂളി ശലഭം Oriental Grass Dart Taractrocera maevius Hesperiidae Common grass dart.jpg
46 പനങ്കുറുമ്പൻ Oriental Palm Bob , Indian Palm Bob Suastus gremius Hesperiidae Indian Palm Bob (Suastus gremius) in Talakona forest, AP W IMG 8562.jpg
47 വരയൻ ആര Pale Green Awlet Burara gomata Hesperiidae
48 മഞ്ഞ പനന്തുള്ളൻ Pale Palm-Dart Telicota colon Hesperiidae
49 ഇളംമഞ്ഞപ്പൊട്ടൻ Pallied Dart Potanthus pallida Hesperiidae
50 പനഞ്ചെങ്കണ്ണി Palm Redeye , Banana Skipper Erionota thrax Hesperiidae
51 മഞ്ഞപ്പൊട്ടൻ Pava Dart Potanthus pava Hesperiidae Potanthus pava - Luzon, Philippines.jpg
52 ഫിലിപ്പൈൻ ശരശലഭം Philippine Swift Caltoris philippina Hesperiidae
53 കാട്ടുവരയൻ ആര Plain Banded Awl Hasora vitta Hesperiidae Plain Banded Awl (Hasora vitta).jpg
54 നാട്ടു പനന്തുള്ളൻ Plain Palm-Dart Cephrenes acalle Hesperiidae
55 ചിന്ന പുൽച്ചാടൻ Pygmy Scrub Hopper Aeromachus pygmaeus Hesperiidae Pigmy Scrub Hopper -Wynaad.jpg
56 പുള്ളിച്ചാത്തൻ Restricted Demon Notocrypta curvifascia Hesperiidae Notocrypta curvifascia wyn.jpg
57 ശരശലഭം Rice Swift Borbo cinnara Hesperiidae Rice Swift W IMG 2713.jpg
58 സഹ്യാദ്രി ശരവേഗൻ Sahyadri Orange Ace , Madras Ace Thoressa honorei Hesperiidae
59 ചെറുവരയൻ ശരശലഭം Small Branded Swift Pelopidas mathias Hesperiidae Dark Small-branded Swift.jpg
60 കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പൻ Small Palm Bob Suastus minuta Hesperiidae
61 നാട്ടുചിന്നൻ Smaller Dartlet Oriens goloides Hesperiidae Oriens goloides by Kadavoor.jpg
62 ചുട്ടിപ്പരപ്പൻ Spotted Angle Caprona agama Hesperiidae
63 പാറപ്പരപ്പൻ Spotted Small Flat Sarangesa purendra Hesperiidae Spotted Small Flat-Agumbe.jpg
64 ഹിമപ്പരപ്പൻ Suffused Snow Flat Tagiades gana Hesperiidae Flat nagerhole.jpg
65 സഹ്യാദ്രി ചിന്നൻ Tamil Dartlet Oriens concinna Hesperiidae
66 കാട്ടുപുള്ളിപ്പരപ്പൻ Tamil Spotted Flat Celaenorrhinus ruficornis Hesperiidae Tamil Spotted Flat Mhadei.jpg
67 മഞ്ഞപ്പുൽത്തുള്ളൻ Tamil Grass Dart Taractrocera ceramas Hesperiidae Tamil grass dart close.JPG
68 മലശരവേഗൻ Travancore Tawny Ace Thoressa evershedi Hesperiidae
69 നാട്ടുമരത്തുള്ളൻ Tree Flitter Hyarotis adrastus Hesperiidae Tree flitter.jpg
70 വർണ്ണപ്പരപ്പൻ Tricolor Pied Flat Coladenia indrani Hesperiidae Tricoloured flat.jpg
71 പുള്ളിശരവേഗൻ Unbranded Ace Thoressa astigmata Hesperiidae
72 വിന്ധ്യൻ കാട്ടുതുള്ളൻ Vindhyan Bob Arnetta vindhiana Hesperiidae Vindhyan bob WSF Arnetta vindhyana.jpg
73 ഇലമുങ്ങിശലഭം Water Snow Flat Tagiades litigiosa Hesperiidae കാച്ചിൽ, കാട്ടുകാച്ചിൽ TagiadesLitigiosa1.jpg
74 മെയ്‌മെഴുക്കൻ Wax Dart Cupitha purreea Hesperiidae
75 വെള്ളവരയൻ ആര White-banded Awl Hasora taminatus Hesperiidae White Banded Awl.jpg
76 പാണ്ടൻ ശരവേഗൻ White-branded Ace Sovia hyrtacus Hesperiidae
77 സ്വർണ്ണമരത്തുള്ളൻ Yellow-base Flitter Quedara basiflava Hesperiidae Golden tree flitter.jpg
78 പളനിപ്പൊട്ടൻ Palni Dart Potanthus palnia Hesperiidae
79 അപൂർവ്വ തളിർനീലി Aberrant Oakblue Arhopala abseus Lycaenidae Arhopala abseus Garohills Meghalaya.jpg
80 കോമാളി വെള്ളിവരയൻ Abnormal Silverline Spindasis abnormis Lycaenidae CigaritisAbnormisMoore1884MAC1.jpg
81 കാപ്പിരി കരിവേലിനീലി African Babul Blue Azanus jesous Lycaenidae African Babul Blue Muni Nagara.jpg
82 വരയൻ കോമാളി Angled Pierrot Caleta decidia Lycaenidae Angled pierrot mudpuddling.jpg
83 മർക്കട ശലഭം Apefly Spalgis epeus Lycaenidae SpalgisEpius2.jpg
84 നീലവരയൻ കോമാളി Banded Blue Pierrot Discolampa ethion Lycaenidae ഇലന്ത,വൻതുടലി,ചെറുതുടലി Banded Blue Pierrot.JPG
85 പട്ട നീലാംബരി Banded Royal Rachana jalindra Lycaenidae Jalindra indraMUpUnAC1.jpg
86 വരയൻ നീലാംബരി Branded Royal Tajuria melastigma Lycaenidae
87 കരിവേലനീലി Bright Babul Blue Azanus ubaldus Lycaenidae Bright Babul Blue-Bangalore Urban.jpg
88 വാലൻ നീലാംബരി Broad-tail Royal Creon cleobis Lycaenidae
89 കാട്ടുഗോമേദകം Brown Onyx Horaga viola Lycaenidae
90 യവന തളിർനീലി Centaur Oakblue Arhopala centaurus Lycaenidae Arhopala centaurus.jpg
91 അക്കേഷ്യ നീലി Common Acacia Blue Surendra quercetorum Lycaenidae Surendra quercetorum open -andamans.JPG
92 പൊട്ടുവാലാട്ടി Common Cerulean Jamides celeno Lycaenidae Jamides celeno(1).jpg
93 കോകിലൻ Common Ciliate Blue Anthene emolus Lycaenidae VB 025 Common Ciliate Blue.jpg
94 പേരനീലി Common Guava Blue Virachola isocrates Lycaenidae
95 നാട്ടുവേലിനീലി Common Hedge Blue Acytolepis puspa Lycaenidae Common Hedge blue.jpg
96 വെള്ളിവാലൻ Common Imperial Cheritra freja Lycaenidae VB 002 CommonImperial.jpg
97 നാട്ടുവരയൻനീലി Common Lineblue Prosotas nora Lycaenidae VB 036 Common Lineblue.jpg
98 ഗോമേദകം Common Onyx Horaga onyx Lycaenidae Horaga onyx Dandeli.JPG
99 നാട്ടുകോമാളി Common Pierrot Castalius rosimon Lycaenidae Common Pierrot Castalius rosimon by kadavoor.JPG
100 പാണലുണ്ണി Common Quaker Neopithecops zalmora Lycaenidae Neopithecops zalmora by Kadavoor.JPG
101 റെഡ്‌ഫ്ലാഷ്‌ Common Red Flash Rapala iarbus Lycaenidae VB 042 Red Flash Male UN.jpg
102 ചെമ്പൻ വെള്ളിവരയൻ Common Shot Silverline Spindasis ictis Lycaenidae Shot Silverline (Spindasis ictis) at Jayanti, Duars, West Bengal W IMG 5376.jpg
103 വെള്ളിവരയൻ Common Silverline Spindasis vulcanus Lycaenidae CommonSilverline.jpg
104 മണിവർണ്ണൻ Common Tinsel Catapaecilma major Lycaenidae CMajorCSubochreaSppMMUpUnThaiAC1.jpg
105 കനിതുരപ്പൻ Cornelian Deudorix epijarbas Lycaenidae Cornelian Payyanur.jpg
106 കരിംപൊട്ടുവാലാട്ടി Dark Cerulean Jamides bochus Lycaenidae Dark Cerulean Mhadei WLS.jpg
107 ഇരുളൻ പുൽനീലി Dark Grass Blue Zizeeria karsandra Lycaenidae കുപ്പച്ചീര, മധുരച്ചീര Dark Grass Blue (Zizeeria karsandra) on Boerhavia diffusa W IMG 1009.jpg
108 ഇരുളൻ കോമാളി Dark Pierrot Tarucus ananda Lycaenidae ഇത്തിക്കണ്ണി, കൊട്ടമുള്ള് Tarucus ananda closed wing.JPG
109 ഇരുൾ വരയൻനീലി Dingy Lineblue Petrelaea dana Lycaenidae PetrelaeaDanaMUpUnAC1.jpg
110 തമിൾ തളിർനീലി Dusted Oakblue , Tamil Oakblue Arhopala bazaloides Lycaenidae Arhopala bazaloides-Tamil Oakblue.jpg
111 ചുരുൾവാലൻ Fluffy Tit Zeltus amasa Lycaenidae VB 016 FlufyTit.jpg
112 നീലകൻ Forget-me-not Catochrysops strabo Lycaenidae VB 001 ForgetMeNot.jpg
113 പയർനീലി Gram Blue Euchrysops cnejus Lycaenidae അമര, പട്ടാണിപ്പയർ,തോട്ടപ്പയർ,പയർ Gram Blue(Euchrysops cnejus).jpg
114 രത്നനീലി Grass Jewel Freyeria trochylus Lycaenidae VB 010 GrassJewel.jpg
115 ഇന്ത്യൻ ഓക്കില നീലി Indian Oakblue Arhopala atrax Lycaenidae Indian Oakblue Arhopala atrax UN at Kanha Tiger Reserve, Madhya Pradesh IMG 9842 (4).jpg
116 സൂര്യശലഭം Indian Sunbeam Curetis thetis Lycaenidae Indian sunbeam male up.jpg
117 ഇൻഡിഗോ ഫ്ലാഷ്‌ Indigo Flash Rapala varuna Lycaenidae Abmg103.jpg
118 വൻചതുർവരയൻനീലി Large Four-Lineblue Nacaduba pactolus Lycaenidae NPactolusPactolidesFemaleMaleUpAC1.jpg
119 വൻപേരനീലി Large Guava Blue Virachola perse Lycaenidae Large guava blue UN.jpg
120 വലിയ ഓക്കിലനീലി Large Oakblue Arhopala amantes Lycaenidae Large Oackblue.jpg
121 ചെറുപുൽനീലി Lesser Grass Blue Zizina otis Lycaenidae Zizina otis.jpg
122 കാട്ടുവേലിനീലി Lilac Hedge Blue Acytolepis lilacea Lycaenidae
123 ലൈലാക്‌ വെള്ളിവരയൻ Lilac Silverline Apharitis lilacinus Lycaenidae
124 നാരകനീലി Lime Blue Chilades lajus Lycaenidae Lime Blue (Chilades laius) I IMG 9522.jpg
125 നീൾവെള്ളിവരയൻ Long-banded Silverline Spindasis lohita Lycaenidae Longbanded silverline Madayipara.jpg
126 സഹ്യാദ്രി ഫ്ലാഷ്‌ Malabar Flash Rapala lankana Lycaenidae
127 മലയൻ Malayan Megisba malaya Lycaenidae Malayan UN.jpg
128 തളിർനീലി Many-tailed Oakblue Thaduka multicaudata Lycaenidae Thaduka multicaudata UN.jpg
129 കാട്ടു പൊട്ടുവാലാട്ടി Metallic Cerulean Jamides alecto Lycaenidae Metallic Cerulian (Jamides alecto) at Jayanti, Duars, West Bengal W IMG 5389.jpg
130 ഇരുതലച്ചി Monkey Puzzle Rathinda amor Lycaenidae ചെത്തി, Monkey Puzzle 09432.jpg
131 നീലഗിരി നീലി Nilgiri Tit Chliaria nilgirica Lycaenidae B tit niligiri Rv.JPG
132 വരയൻനീലി Opaque Six-Lineblue Nacaduba beroe Lycaenidae
133 ഓർക്കിഡ്‌ നീലി Orchid Tit Chliaria othona Lycaenidae VB 076 Oechid Tit.jpg
134 ചതുർവരയൻനീലി Pale Four-Lineblue Nacaduba hermus Lycaenidae Jamides bochus from Wayanad.jpg
135 പുൽനീലി Pale Grass Blue Pseudozizeeria maha Lycaenidae Pale Grass Blue October 2007.jpg
136 പട്ടാണിനീലി Pea Blue Lampides boeticus Lycaenidae Peablue October 2007 Osaka Japan.jpg
137 നീലാംബരി (ചിത്രശലഭം) Peacock Royal Tajuria cippus Lycaenidae Peacock Royal(Tajuria cippus).jpg
138 വേലിനീലി Plain Hedge Blue Celastrina lavendularis Lycaenidae Common Hedge Blue Acytolepis puspa I IMG 3928.jpg
139 സമതല നീലാംബരി Plains Blue Royal Tajuria jehana Lycaenidae TajuriaJehana 726 3 Knight.png
140 നാട്ടുമാരൻ Plains Cupid, Indian cupid Chilades pandava Lycaenidae Plains cupid.jpg
141 കത്തിവാലൻ Plane Bindahara phocides Lycaenidae Bindahara phocides yurgama.jpg
142 ആട്ടക്കാരി Plum Judy Abisara echerius Lycaenidae PlumJudyJavadi.jpg
143 ചേരാ വെള്ളിവരയൻ Plumbeous Silverline Spindasis schistacea Lycaenidae Plumbeous Silverline (Spindasis schistacea) at Hyderabad W IMG 7134.jpg
144 വനകോകിലൻ Pointed Ciliate Blue Anthene lycaenina Lycaenidae VB 026 Pointed Ciliate Blue.jpg
145 മുനവരയൻനീലി Pointed Lineblue Ionolyce helicon Lycaenidae
146 ഇലനീലി Purple Leaf Blue Amblypodia anita Lycaenidae Leaf Blue (Amblypodia anita) W IMG 2700.jpg
147 ചെങ്കോമാളി Red Pierrot Talicada nyseus Lycaenidae Red Pierrot kollam.resized.JPG
148 ചോണൻ ശലഭം Redspot Zesius chrysomallus Lycaenidae RedSpot UN.jpg
149 റോസി തളിർനീലി Rosy Oakblue Arhopala alea Lycaenidae Canara Oakblue au.jpg
150 മോതിരവരയൻ നീലി Rounded Six-line Blue Nacaduba berenice Lycaenidae Lycaena templeton3.jpg
151 നീലിച്ചെമ്പൻ വെള്ളിവരയൻ Scarce Shot Silverline Aphnaeus elima Lycaenidae
152 ശിവസൂര്യശലഭം Shiva Sunbeam Curetis siva Lycaenidae Shiva's Sunbeam-Aralam.jpg
153 വെൺനീലകൻ Silver Forget-me-not Catochrysops panormus Lycaenidae Catochrysops panormus (ento-csiro-au).jpg
154 രജതാംബരി Silver Royal Ancema blanka Lycaenidae Silver royale.jpg
155 രജതനീലി Silverstreak Blue Iraota timoleon Lycaenidae Silverstreak Blue.jpg
156 വെള്ളി അക്കേഷ്യനീലി Silver-streaked Acacia Blue Zinaspa todara Lycaenidae Sahyadri Silver-streaked Acacia Blue.jpg
157 സ്ലേറ്റ്‌ ഫ്ലാഷ്‌ Slate Flash Rapala manea Lycaenidae VB 040 Slate Flash UN F.jpg
158 മണിമാരൻ Indian Cupid Everes lacturnus Lycaenidae Indian Cupid (Everes lacturnus) in Kinnarsani WS, AP W IMG 5999.jpg
159 ചെറുമാരൻ Small Cupid Chilades contracta Lycaenidae VB 046 Small Cupid.jpg
160 പൊട്ടുവെള്ളാംബരി Spotted Royal Tajuria maculata Lycaenidae Rapmac.jpg
161 വാലില്ലാവരയൻനീലി Tailless Lineblue Prosotas dubiosa Lycaenidae Tail Less line blue-Aralam.jpg
162 ചിന്നപുൽനീലി Tiny Grass Blue Zizula hylax Lycaenidae Tiny Grass Blue Zizula hylax by kadavoor.JPG
163 മുനസൂര്യശലഭം Toothed Sunbeam, Dentate Sunbeam Curetis dentata Lycaenidae
164 തെളിവരയൻനീലി Transparent Six-Lineblue Nacaduba kurava Lycaenidae Nacaduba kurava (ento-csiro-au).jpg
165 വെള്ളിനീലി White Hedge Blue Udara akasa Lycaenidae Akasinula akasa.jpg
166 ശ്വേതാംബരി White Tufted Royal Pratapa deva Lycaenidae PratapaDevaDevanaMUpUnAC1.jpg
167 ഇരുളൻ വേലിനീലി White-disc Hedge Blue Celatoxia albidisca Lycaenidae
168 വെള്ളിവരയൻനീലി White-tipped Lineblue Prosotas noreia Lycaenidae
169 കുഞ്ഞുവാലൻ Yamfly Loxura atymnus Lycaenidae Yamfly-DSC 2703.jpg
170 സീബ്ര നീലി Zebra Blue Leptotes plinius Lycaenidae Zebra Blue DSC 0606 Bannerghatta.jpg
171 മങ്ങിയ കരിവേലനീലി Dull Babul Blue Azanus uranus Lycaenidae AzanusUranusKnight.png
172 ചിത്രകൻ Angled Castor Ariadne ariadne Nymphalidae Ariadne ariadne.jpg
173 പുള്ളി നവാബ്‌ Anomalous Nawab Polyura agraria Nymphalidae
174 സുവർണ്ണ ഓക്കിലശലഭം Autumn Leaf Doleschallia bisaltide Nymphalidae Autumn Leaf-Madayippara.jpg
175 ചെറുപഞ്ചനേത്രി Baby Fivering Ypthima philomela Nymphalidae
176 മുളന്തവിടൻ Bamboo Treebrown Lethe europa Nymphalidae Bushbrown talakaveri bar.jpg
177 പൂച്ചക്കണ്ണി Banded Catseye Zipaetis saitis Nymphalidae ZipaetisSaitis119 1a.jpg
178 കനിത്തോഴൻ Baron Euthalia aconthea Nymphalidae മാവ്, കശുമാവ് Butterfly 09.JPG
179 അഗ്നിവർണ്ണൻ Baronet Euthalia nais Nymphalidae Baronet-Bangalore.jpg
180 കരിരാജൻ Black Prince Rohana parisatis Nymphalidae Black Prince.jpg
181 പുളിയില ശലഭം Black Rajah Charaxes solon Nymphalidae Black Rajah-Pulikkayam-Wayanad.jpg
182 ഒറ്റവരയൻ സർജന്റ്‌ Blackvein Sergeant Athyma ranga Nymphalidae ഇടല, മലയിലഞ്ഞി VB 021 Blackvein Sergeant.jpg
183 നീലരാജൻ Blue Admiral Kaniska canace Nymphalidae Blue admiral up.jpg
184 നീല കനിത്തോഴൻ Blue Baron Euthalia telchinia Nymphalidae KirontisaTelchinia227 1.jpg
185 നീലനവാബ്‌ Blue Nawab Charaxes schreiber Nymphalidae EulepisWardii188 2.jpg
186 നീലനീലി Blue Pansy Junonia orithya Nymphalidae Blue Pansy (Junonia orithya) in Hyderabad, AP W2 IMG 1365.jpg
187 നീലക്കടുവ Blue Tiger Tirumala limniace Nymphalidae Blue Tiger Payyanur.jpg
188 ഇരുവരയൻ പൊന്തചുറ്റൻ Chestnut-streaked Sailer Neptis jumbah Nymphalidae Chestnut streaked salier.JPG
189 ചോക്കളേറ്റ്‌ ശലഭം Chocolate Pansy Junonia iphita Nymphalidae ChocPansy.jpg
190 ഇളം പൊന്തചുറ്റൻ Clear Sailer Neptis nata Nymphalidae Clear Sailor-Perambra-Calicut.jpg
191 ക്ലിപ്പർ Clipper Parthenos sylvia Nymphalidae Parthenos sylvia Richard Bartz.jpg
192 ഗദച്ചുണ്ടൻ Club Beak Libythea myrrha Nymphalidae Club Beak-Kakkayam.jpg
193 കളർ സാർജന്റ്‌ Color Sergeant Athyma inara Nymphalidae Colour Sergeant Female.JPG
194 വെള്ളിലത്തോഴി Commander Moduza procris Nymphalidae RN012 Limenitis procris.jpg
195 ചുണ്ടൻശലഭം Southern Beak Libythea laius Nymphalidae Common beak.JPG
196 തവിടൻ Common Bushbrown Mycalesis perseus Nymphalidae Mycalesis perseus.JPG
197 ആവണച്ചോപ്പൻ Common Castor Ariadne merione Nymphalidae ആവണക്ക്, കൊടിത്തൂവ, Ariadne merione butterfly.jpg
198 അരളിശലഭം Common Crow Euploea core Nymphalidae ആൽ‌വർഗ്ഗ സസ്യങ്ങൾ, നന്നാറി, ചെറിയ പാൽ‌വള്ളി, വള്ളിപ്പാല, ഇലഞ്ഞി, പൊന്നരളി, അരളി, പാറകം, ചെറി, Euploea core by kadavoor.jpg
199 കരിയില ശലഭം Common Evening Brown Melanitis leda Nymphalidae Common evening brown.jpg
200 പഞ്ചനേത്രി Common Five-ring Ypthima baldus Nymphalidae Ypthima baldus 00353.jpg
201 നാൽക്കണ്ണി Common Four-ring Ypthima huebneri Nymphalidae Common fourring.JPG
202 നരിവരയൻ Common Lascar Pantoporia hordonia Nymphalidae Common Lascar-DSC 0834.jpg
203 പുലിത്തെയ്യൻ Common Leopard Phalanta phalantha Nymphalidae Phalantha phalantha.png
204 നവാബ്‌ Common Nawab Charaxes athamas Nymphalidae Polyura athamas 2.jpg
205 ഓലക്കണ്ടൻ Common Palmfly Elymnias hypermnestra Nymphalidae തെങ്ങ്, പന Elymnias hypermnestra female 2 by kadavoor.jpg
206 പൊന്തചുറ്റൻ Common Sailer Neptis hylas Nymphalidae Common Sailer (1).jpg
207 സർജന്റ്‌ Common Sergeant Athyma perius Nymphalidae CommonSergeant-top.jpg
208 മുക്കണ്ണി Common Three-ring Ypthima asterope Nymphalidae Ypthima asterope 1.jpg
209 മലന്തവിടൻ Common Treebrown Lethe rohria Nymphalidae Common-tree-brown.jpg
210 സുവർണ്ണ ശലഭം Cruiser Vindula erota Nymphalidae Cruiser Vindula erota saloma Male.jpg
211 ചൊട്ടശലഭം Danaid Eggfly Hypolimnas misippus Nymphalidae ഊരം, കാട്ടുവെണ്ട, ഉപ്പുചീര Danaid eggfly pair.jpg
212 കരിനീലക്കടുവ Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis Nymphalidae വട്ടുവള്ളി, വട്ടകകാക്കോത്തി, വട്ടക്കാക്കക്കൊടി, അരിപ്പൂച്ചെടി, കൃഷ്ണകിരീടം, ചിരപ്പൂച്ചെടി Tirumala septentrionis ctb.png
213 ഇരുളൻ കരിയിലശലഭം Dark Evening Brown Melanitis phedima Nymphalidae Melanitis phedima oitensis.jpg
214 ഇരുൾ വരയൻ തവിടൻ Dark-branded Bushbrown Mycalesis mineus Nymphalidae Mycalesis 3 by Kadavoor-2.jpg
215 പാൽവള്ളി ശലഭം Double-branded Crow Euploea sylvester Nymphalidae Euploea sylvester (ento-csiro-au).jpg
216 പുലിവരയൻ Extra Lascar Pantoporia sandaka Nymphalidae
217 കനിവർണ്ണൻ Gaudy Baron Euthalia lubentina Nymphalidae Gaudy baron.jpg
218 പൂങ്കണ്ണി Gladeye Bushbrown Mycalesis patnia Nymphalidae Mycalesis patnia.jpg
219 തെളിനീലക്കടുവ Glassy Tiger Ideopsis vulgaris Nymphalidae Glassy Tiger Mhadei.jpg
220 വൻചൊട്ട ശലഭം Great Eggfly Hypolimnas bolina Nymphalidae Hypolimnas bolina-female.jpg
221 വൻ കരിയിലശലഭം Great Evening Brown Melanitis zitenius Nymphalidae MelanitisKalinga131 2.jpg
222 പേഴാളൻ Grey Count Tanaecia lepidea Nymphalidae Grey Count Payyanur.jpg
223 വയൽക്കോത Grey Pansy Junonia atlites Nymphalidae Junonia atlites.jpg
224 ചോലരാജൻ Indian Red Admiral vanessa indica Nymphalidae Vanessa indica.png
225 രത്നനേത്രി Jewel Fourring Ypthima avanta Nymphalidae Jewel Fourring Eaglenest Arunachal.jpg
226 ജോക്കർ Joker Byblia ilithyia Nymphalidae Byblia ilithyia-01 (xndr).jpg
227 ആൽശലഭം King Crow Euploea klugii Nymphalidae Brown King Crow (Euploea klugii) (Female) I IMG 9604.jpg
228 പുള്ളിക്കുറുമ്പൻ Lemon Pansy Junonia lemonias Nymphalidae Lemon pansy UP close up.jpg
229 ചിന്നത്തവിടൻ Small Long-brand Bushbrown Mycalesis igilia Nymphalidae
230 നീൾവരയൻ തവിടൻ Long-branded Bushbrown Mycalesis visala Nymphalidae Mycalesis visala closed dandeli.JPG
231 വനദേവത Malabar Tree-Nymph Idea malabarica Nymphalidae Idea malabarica ad sec.jpg
232 ഭൂപടശലഭം Map Butterfly Cyrestis thyodamas Nymphalidae Cyrestis thyodamas 2.jpg
233 കറുപ്പൻ Medus Brown , Nigger Orsotriaena medus Nymphalidae നെൽച്ചെടി Orsotriaena medus.jpg
234 നീലഗിരി നാൽക്കണ്ണി Nilgiri Four-ring Ypthima chenui Nymphalidae
235 നീലഗിരിക്കടുവ Nilgiri Tiger Parantica nilgiriensis Nymphalidae Parantica nilgiriensis ctb.jpg
236 ചിത്രാംഗദൻ Painted Courtesan Euripus consimilis Nymphalidae Euripus consimilis 01
237 ചിത്രിത Painted Lady Vanessa cardui Nymphalidae Butterfly August 2008-3.jpg
238 വരയൻ തവിടൻ Palebrand Bushbrown Mycalesis khasia Nymphalidae Minter.JPG
239 ഓലരാജൻ Palmking Amathusia phidippus Nymphalidae Palm King (Amathusia phidippus).jpg
240 പളനി നാൽക്കണ്ണി Palni Four-ring Ypthima ypthimoides Nymphalidae Palni 4 ring anamudi shola kerala IMG 2063.jpg
241 മയിൽക്കണ്ണി Peacock Pansy Junonia almana Nymphalidae VB 007 PeacockPansy.jpg
242 എരിക്കുതപ്പി Plain Tiger Danaus chrysippus Nymphalidae Danaus chrysippus male by kadavoor.JPG
243 തീക്കണ്ണൻ Red-disc Bushbrown Mycalesis oculus Nymphalidae TelingaOculus 71 2.jpg
244 ചെങ്കണ്ണൻ തവിടൻ Redeye Bushbrown Mycalesis adolphei Nymphalidae Heteropsis adolphei 71.jpg
245 കനിരാജൻ Redspot Duke Dophla evelina Nymphalidae DophlaDerma230 1.jpg
246 വയങ്കതൻ Rustic Cupha erymanthis Nymphalidae Cupha erymanthis dandeli.jpg
247 ഓക്കില ശലഭം Sahyadri Blue Oakleaf Kallima horsfieldii Nymphalidae Blue Oak leaf.JPG
248 ലെയ്‌സ്‌ ശലഭം Sahyadri Lacewing , Tamil Lacewing Cethosia nietneri Nymphalidae Tamil Lacewing2 before.jpg
249 ചെറുപുള്ളിപ്പൊന്തചുറ്റൻ Short banded Sailer Neptis columella Nymphalidae Sailer wynaad.jpg
250 ചെറുപുലിത്തെയ്യൻ Small Leopard Phalanta alcippe Nymphalidae Phalanta alcippe.jpg
251 മുളങ്കാടൻ Southern Duffer Discophora lepida Nymphalidae Discophora lepida.JPG
252 തെക്കൻ ചോലപ്പൊന്തചുറ്റൻ Southern Sullied Sailer Neptis clinia Nymphalidae NeptisCliniaSusruta.jpg
253 ചുവപ്പുവരയൻ സർജന്റ്‌ Staff Sergeant Athyma selenophora Nymphalidae Athyma selenophora 10.jpg
254 വരയൻകടുവ Striped Tiger Danaus genutia Nymphalidae മനോഹരി Striped Tiger.jpg
255 ചോലപ്പൊന്തചുറ്റൻ Sullied Sailer Neptis soma Nymphalidae VB 020 Sullied Sailer.jpg
256 തമിൾ തവിടൻ Tamil Bushbrown Mycalesis subdita Nymphalidae Mycalesis visala subdita 65.jpg
257 മരന്തവിടൻ Tamil Treebrown Lethe drypetis Nymphalidae MooreThe Lepidoptera of CeylonPlate8.jpg
258 മരോട്ടി ശലഭം Tamil Yeoman Cirrochroa thais Nymphalidae Tamil Yeoman (Cirrochroa thais).jpg
259 തീച്ചിറകൻ Tawny Coster Acraea terpsicore Nymphalidae RN021 Acraea violae UP.jpg
260 ചെമ്പഴകൻ Tawny Rajah Charaxes bernardus Nymphalidae Charaxespolyxena.jpg
261 ഈറ്റ ശലഭം Travancore Evening Brown Parantirrhoea marshalli Nymphalidae ParantirrhoeaMarshalli132 3.jpg
262 ഗിരിശൃംഗൻ Palni Fritillary Argynnis castetsi Nymphalidae
263 വെള്ളി നാൽക്കണ്ണി White Four-ring Ypthima ceylonica Nymphalidae Whitefourringup.jpg
264 പുള്ളിത്തവിടൻ White-bar Bushbrown Mycalesis anaxias Nymphalidae White-bar Bushbrown (Mycalesis anaxias)-Chembra -Wayanad.jpg
265 പീതനീലി Yellow Pansy Junonia hierta Nymphalidae Yellow Pansy-DSC 1884.jpg
266 മഞ്ഞപ്പൊന്തചുറ്റൻ Yellowjack Sailer Lasippa viraja Nymphalidae NeptisViraja.jpg
267 കൃഷ്ണശലഭം Blue Mormon papilio polymnestor Papilionidae Blue mormon.jpg
268 നാട്ടുമയൂരി Common Banded Peacock Papilio crino Papilionidae വരിമരം Common Banded Peacock (Papilio crino) in Talakona forest, AP W IMG 8569.jpg
269 നീലക്കുടുക്ക Common Bluebottle Graphium sarpedon Papilionidae Gsarpedon.jpg
270 നാട്ടുകുടുക്ക Common Jay Graphium doson Papilionidae RN017 Graphium doson.jpg
271 വഴനപ്പൂമ്പാറ്റ Common Mime Papilio clytia Papilionidae DR001 Chilasa clytia disimilis UN.jpg
272 നാരകക്കാളി Common Mormon Papilio polytes Papilionidae RN003 Papilio polytes male.jpg
273 നാട്ടുറോസ്‌ Common Rose Pachliopta aristolochiae Papilionidae കരളം ഈശ്വരമുല്ല, ആടുതൊടാപ്പാല 2005-common-rose.jpg
274 ചക്കരശലഭം Crimson Rose Pachliopta hector Papilionidae ഈശ്വരമുല്ല, അല്പം Crimson Rose (Atrophaneura hector) in Hyderabad, AP W IMG 7849.jpg
275 വരയൻ വാൾവാലൻ Five-bar Swordtail Graphium antiphates Papilionidae Fivebar Swordtail (Graphium antiphates) at 23 Mile near Jayanti, Duars, West Bengal W IMG 5877.jpg
276 നാരകശലഭം Lime Butterfly Papilio demoleus Papilionidae Common Lime Butterfly Papilio demoleus by Kadavoor.JPG
277 ബുദ്ധമയൂരി Malabar Banded Peacock Papilio buddha Papilionidae മുള്ളിലം, Papilio Buddha Malabar Banded Peacock-Chamakkavu.jpg
278 പുള്ളിവാലൻ Malabar Banded Swallowtail Papilio liomedon Papilionidae കമ്പിളിമരം, മുട്ടനാറി Malabar swallowtail.jpg
279 മലബാർ റാവൺ Malabar Raven Papilio dravidarum Papilionidae VB 047 Malabar Raven.jpg
280 മലബാർ റോസ്‌ Malabar Rose Pachliopta pandiyana Papilionidae Malabar Rose.jpg
281 ചുട്ടിമയൂരി Paris Peacock Papilio paris Papilionidae Paris Peacock - Arif Siddiqui.jpg
282 ചുട്ടിക്കറുപ്പൻ Red Helen Papilio helenus Papilionidae Red Helen Mhadei.jpg
283 ഗരുഡശലഭം Sahyadri Birdwing , Southern Birdwing Troides minos Papilionidae ഗരുഡക്കൊടി, കരണ്ടവള്ളി, അൽപ്പം ഗരുഡശലഭം.jpg
284 പുള്ളിവാൾവാലൻ Spot Swordtail Graphium nomius Papilionidae Graphium nomius by kadavoor.JPG
285 വിറവാലൻ Tailed Jay Graphium agamemnon Papilionidae TailedJay.svg
286 കാബേജ്‌ ശലഭം Asian Cabbage White , Indian Cabbage White Pieris canidia Pieridae Indian Cabbage White.jpg
287 ചോക്ലേറ്റ്‌ ആൽബട്രോസ്‌ Chocolate Albatross Appias lyncida Pieridae Choc albatross.JPG
288 ആൽബട്രോസ്‌ Common Albatross Appias albina Pieridae VB 078 Common Albatross Female.jpg
289 മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി Common Grass Yellow Eurema hecabe Pieridae Common grass yellow.jpg
290 നാട്ടുപാത്ത Common Gull Cepora nerissa Pieridae Cepora nerissa ad sec.jpg
291 നാടോടി Common Wanderer Pareronia valeria Pieridae Common wanderer macro.JPG
292 ചെഞ്ചോരത്തുഞ്ചൻ Crimson-tip Colotis danae Pieridae VB 008 CrimsonTip UP.jpg
293 ഇരുളൻ നാടോടി Dark Wanderer Pareronia ceylanica Pieridae PareroniaPingasaBingham.jpg
294 ചെഞ്ചിറകൻ Great Orange-tip Hebomoia glaucippe Pieridae Nymphalidae - Hebomoia glaucippe.jpg
295 വിലാസിനി Indian Jezebel Delias eucharis Pieridae Deliaseucharis.JPG
296 വൻചെമ്പഴുക്ക ശലഭം Large Salmon Arab Colotis fausta Pieridae Large Salmon Arab (Colotis fausta)- Male at Chilkur near Hyderabad, AP W IMG 7454.jpg
297 മഞ്ഞത്തകരമുത്തി Lemon Emigrant , Common Emigrant Catopsilia pomona Pieridae Catopsilia pomona (ento-csiro-au).jpg
298 കാട്ടുപാത്ത Lesser Gull Cepora nadina Pieridae Lesser gull WIKI.JPG
299 ചെറുചോരത്തുഞ്ചൻ ,കുഞ്ഞി ചോരത്തുഞ്ചൻ Little Orange-tip,Small Orange-tip Colotis etrida Pieridae Little Orange Tip Colotis etrida (male).jpg
300 തകരമുത്തി Mottled Emigrant Catopsilia pyranthe Pieridae തകര, കണിക്കൊന്ന Catopsilia pyranthe ad sec.jpg
301 പീതാംബരൻ Nilgiri Clouded Yellow Colias nilagiriensis Pieridae ColiasNilagiriensisSeitz.jpg
302 നീലഗിരി പാപ്പാത്തി Nilgiri Grass Yellow Eurema nilgiriensis Pieridae Nilgiri Grass Yellow Eurema Nilgiriensis from Kakkayam Kerala India IMG 7538.jpg
303 ചോലവിലാസിനി Painted Sawtooth Prioneris sita Pieridae PaintedSawtooth krushnamegh.jpg
304 കരീര വെളുമ്പൻ Pioneer Belenois aurota Pieridae CaperWhite Bannerghatta.jpg
305 ചോരത്തുഞ്ചൻ Plain Orange-tip Colotis aurora Pieridae Plain Orange-Tip, Colotis eucharis- Male in Hyderabad, AP W IMG 7518.jpg
306 വെള്ള പഫിൻ Plain Puffin Appias indra Pieridae Plain Puffin.jpg
307 പൊട്ടുവെള്ളാട്ടി Psyche Leptosia nina Pieridae Psyche Leptosia nina by kadavoor.JPG
308 പുള്ളി ആൽബട്രോസ്‌ Sahyadri Albatross Appias wardii Pieridae AppiasWardiSeitz.jpg
309 കുഞ്ഞിപ്പാപ്പാത്തി Small Grass Yellow Eurema brigitta Pieridae Eurema brigitta from bangalore.JPG
310 ചെമ്പഴുക്ക ശലഭം Small Salmon Arab Colotis amata Pieridae Small Salmon Arab.JPG
311 പുള്ളി പഫിൻ Spot Puffin Appias lalage Pieridae Spot Puffin.jpg
312 ദ്വിരൂപി മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി , പൊട്ടില്ലാ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി Spotless Grass Yellow Eurema laeta Pieridae തകര, Eurema laeta-Thekkady-2016-12-02-001.jpg
313 മുപ്പൊട്ടൻ പാപ്പാത്തി Three-spot Grass Yellow Eurema blanda Pieridae Three-spot Grass Yellow Eurema blanda amjith.jpg
314 വരയൻ ആൽബട്രോസ്‌ Western Striped Albatross Appias libythea Pieridae Western Striped Albatross (Female) I IMG 0295.jpg
315 വെൺചെഞ്ചിറകൻ White Orange-tip Ixias marianne Pieridae White Orangetip (2).JPG
316 മഞ്ഞച്ചെഞ്ചിറകൻ Yellow Orange-tip Ixias pyrene Pieridae കാർത്തോട്ടി,കാക്കത്തൊണ്ടി,Capparis divaricata Ixias pyrene.jpg
317 അപൂർവ്വ പുള്ളിപ്പരപ്പൻ Restricted Spotted Flat Celaenorrhinus putra Hesperiidae Celaenorrhinus putra Moore, 1865 – Restricted Spotted Flat - on Helicteres isora 03.jpg
318 വാഴച്ചെങ്ങണ്ണി Rounded Palm Redeye Erionota torus Hesperiidae വാഴ, തെങ്ങ് Erionota torus-Kadavoor-2016-06-10-001.jpg

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. കൂട് മാസിക , മെയ് 2014