ആവണക്ക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ആവണക്ക്
Castor oil plant
ആവണക്ക് ചെടി
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
കിങ്ഡം:
Division:
Class:
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Subtribe:
Ricininae
Genus:
Ricinus
Species:
R. communis
Binomial name
Ricinus communis
Synonyms
 • Cataputia major Ludw.
 • Cataputia minor Ludw.
 • Croton spinosus L.
 • Ricinus africanus Mill.
 • Ricinus angulatus Thunb.
 • Ricinus armatus Andr.
 • Ricinus atropurpureus Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus badius Rchb.
 • Ricinus borboniensis Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus cambodgensis Benary
 • Ricinus communis var. aegyptiaceus (Popova) Moshkin
 • Ricinus communis var. africanus Müll.Arg.
 • Ricinus communis subsp. africanus (Mill.) Nyman
 • Ricinus communis var. amblyocalyx Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. americanus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. americanus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. argentatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. argyratus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. armatus (Andr.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. atratus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atrobrunneatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atrofulvatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atrofuscatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atrophoeniceus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atropunicatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atropurpureatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. avellanatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. badius (Rchb.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. bailundensis J.M.Coult.
 • Ricinus communis var. benguelensis Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. blumeanus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. brasiliensis Müll.Arg. ex Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus communis var. brasiliensis Müll. Arg.
 • Ricinus communis var. brevinodis Moshkin
 • Ricinus communis var. caesius Popova
 • Ricinus communis f. canatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. canescens T.Carvalho
 • Ricinus communis f. carneatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. cervatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. cinerascens T.Carvalho
 • Ricinus communis f. cinereatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. denudatus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. epiglaucus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. erythrocladus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. exiguus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. fulvatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. fumatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. fuscatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. gilvus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. glaucus Popova & Moshkin
 • Ricinus communis f. glaucus (Hoffmanns.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. gracilis Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. griseofolius Moshkin
 • Ricinus communis f. guttatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. hybridus (Besser) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. hybridus (Besser) Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. incarnatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. indehiscens Moshkin
 • Ricinus communis subsp. indicus Popova & Moshkin
 • Ricinus communis var. inermis (Mill.) Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus communis f. inermis (Mill.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. intermedius Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. japonicus Popova & Moshkin
 • Ricinus communis var. japonicus E.D. Popova & Moshkin
 • Ricinus communis f. laevis (DC.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. leucocarpus (Bertol.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. lividus (Jacq.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. macrocarpus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. macrophyllus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. macrophyllus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. maculatus T.Carvalho
 • Ricinus communis subsp. manshuricus V.Bork.
 • Ricinus communis f. marmoreatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. megalospermus (Delile) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. mexicanus (Popova) Moshkin
 • Ricinus communis subsp. mexicanus Popova
 • Ricinus communis var. microcarpus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. microspermus Moshkin
 • Ricinus communis var. minor Steud.
 • Ricinus communis f. murinatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. nanus Moshkin
 • Ricinus communis f. nigellus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. nigrescens T.Carvalho
 • Ricinus communis f. niveatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. oblongus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. obscurus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. oligacanthus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. ostrinatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. pardalinus T.Carvalho
 • Ricinus communis subsp. persicus Popova
 • Ricinus communis f. picturatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. plumbeatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. pruinosus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. pullatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. punctatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. punctulatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. punicans T.Carvalho
 • Ricinus communis f. purpurascens (Bertol.) Pax
 • Ricinus communis var. purpurascens (Bertol.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. radiatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. reichenbachianus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. rheedianus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. roseus Popova & Moshkin
 • Ricinus communis f. rufescens T.Carvalho
 • Ricinus communis var. rugosus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. russatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. rutilans Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. sanguineus Baill.
 • Ricinus communis subsp. sanguineus Popova
 • Ricinus communis f. scaber (Bertol. ex Moris) Müll.Arg.
 • Ricinus communis subsp. scaber (Bertol. ex Moris) Nyman
 • Ricinus communis f. scriptus T.Carvalho
 • Ricinus communis subsp. sinensis Hiltebr.
 • Ricinus communis f. sordidus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. speciosus (Burm.f.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. spontaneus Popova & Moshkin
 • Ricinus communis f. stigmosus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. striatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. subpurpurascens Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. subpurpurascens Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. subrotundus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. subviridus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. sulcatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. tigrinus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. umbrinus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. undulatus (Besser) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. vasconcellosii T.Carvalho
 • Ricinus communis f. venosus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. vinatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. violaceocaulis Moshkin
 • Ricinus communis var. virens Popova
 • Ricinus communis var. viridis Popova & Moshkin
 • Ricinus communis f. viridis (Willd.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis subsp. zanzibarinus Popova
 • Ricinus communis f. zebrinus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. zollingeri Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. zonatus T.Carvalho
 • Ricinus compactus Huber
 • Ricinus digitatus Noronha
 • Ricinus europaeus T.Nees
 • Ricinus gibsonii auct.
 • Ricinus giganteus Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus glaucus Hoffmanns.
 • Ricinus hybridus Besser
 • Ricinus inermis Mill.
 • Ricinus japonicus Thunb.
 • Ricinus krappa Steud.
 • Ricinus laevis DC.
 • Ricinus leucocarpus Bertol.
 • Ricinus lividus Jacq.
 • Ricinus macrocarpus Popova
 • Ricinus macrocarpus var. nudus Popova
 • Ricinus macrophyllus Bertol.
 • Ricinus medicus Forssk.
 • Ricinus medius J.F.Gmel.
 • Ricinus megalosperma Delile
 • Ricinus megalospermus Delile
 • Ricinus messeniacus Heldr.
 • Ricinus metallicus Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus microcarpus Popova
 • Ricinus microcarpus var. atrovirens Popova
 • Ricinus microcarpus subsp. spontaneus Popova
 • Ricinus microcarpus var. spontaneus Popova
 • Ricinus minor Mill.
 • Ricinus nanus Bald.
 • Ricinus obermannii Groenl.
 • Ricinus peltatus Noronha
 • Ricinus perennis Steud.
 • Ricinus persicus Popova
 • Ricinus purpurascens Bertol.
 • Ricinus ruber Miq.
 • Ricinus rugosus Mill.
 • Ricinus rutilans Müll.Arg.
 • Ricinus sanguineus Groenl.
 • Ricinus scaber Bertol. ex Moris
 • Ricinus speciosus Burm.f.
 • Ricinus spectabilis Blume
 • Ricinus tunisensis Desf.
 • Ricinus undulatus Besser
 • Ricinus urens Mill.
 • Ricinus viridis Willd.
 • Ricinus vulgaris Mill.
 • Ricinus vulgaris Garsault [Invalid]
 • Ricinus zanzibarensis auct.
 • Ricinus zanzibarinus Popova
 • Rininus communis f. purpurascens (Bertol.) Pax

പര്യായങ്ങൾ theplantlist.org - ൽ നിന്നും

യൂഫോർബിയേസീ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ചെടിയാണ് ആവണക്ക്' അല്ലെങ്കിൽ ചിറ്റാവണക്ക്. റിസിനസ് ജനുസിലെയും, റിസിനിനേ ഉപനിരയിലെതന്നെയും ഏക സ്പീഷിസ് ആണ് ആവണക്ക്.

ആവണക്കിന്റെ തൈലവും, ഇലയും, കൂമ്പും, വേരും, പൂവും, വിത്തും ഔഷധമായുപയോഗിക്കുന്നു. പ്രധാനമായുംതൈലമാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. വെളുത്ത കുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തൈലമാണ് ഉത്തമം.[1]

ആവണക്കെണ്ണ, വയറിളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

രസാദി ഗുണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • രസം :മധുരം, കടു, കഷായം
 • ഗുണം :ഗുരു, സ്നിഗ്ധം, തീക്ഷ്ണം, സൂക്ഷ്മം
 • വീര്യം :ഉഷ്ണം
 • വിപാകം :മധുരം[2]

റയ്സിൻ[തിരുത്തുക]

ആവണക്കിന്റെ കുരുവിൽ നിന്നും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന റയ്സിൻ എന്ന വസ്തു മാരകവിഷമാണ്.

ഔഷധയോഗ്യ ഭാഗം[തിരുത്തുക]

എണ്ണ, വേര്, ഇല... അതായത് സമൂലം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും എന്നർത്ഥം. [2]

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. അഷ്ടാംഗഹൃദയം, കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്, ISBN 81-86365-06-0 , പുറം 705.
 2. 2.0 2.1 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, ഡോ. നേശമണി, കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആവണക്ക്&oldid=3994584" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്