കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏകദേശം 1200 -ഓളം ചിത്രശലഭങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ 330 എണ്ണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Skip to top
Skip to bottom


Family (കുടുംബം): Papilionidae (കിളിവാലൻ ചിത്രശലഭങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Papilioninae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Graphium[തിരുത്തുക]

Graphium agamemnon (വിറവാലൻ ശലഭം)[തിരുത്തുക]
Graphium antiphates (വരയൻ വാൾവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Graphium doson (നാട്ടുകുടുക്ക)[തിരുത്തുക]
Graphium nomius (പുള്ളിവാൾ വാലൻ)[തിരുത്തുക]
Graphium teredon (നീലക്കുടുക്ക)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Pachliopta[തിരുത്തുക]

Pachliopta aristolochiae (നാട്ടുറോസ്)[തിരുത്തുക]
Pachliopta hector (ചക്കരശലഭം)[തിരുത്തുക]
Pachliopta pandiyana (മലബാർ റോസ്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Papilio[തിരുത്തുക]

Papilio buddha (ബുദ്ധമയൂരി)[തിരുത്തുക]
Papilio clytia (വഴന ശലഭം)[തിരുത്തുക]
Papilio crino (നാട്ടുമയൂരി)[തിരുത്തുക]
Papilio demoleus (നാരകശലഭം)[തിരുത്തുക]
Papilio dravidarum (മലബാർ റാവൻ)[തിരുത്തുക]
Papilio helenus (ചുട്ടിക്കറുപ്പൻ)[തിരുത്തുക]
Papilio liomedon (പുള്ളിവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Papilio paris (ചുട്ടിമയൂരി)[തിരുത്തുക]
Papilio polymnestor (കൃഷ്ണശലഭം)[തിരുത്തുക]
Papilio polytes (നാരകക്കാളി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Troides[തിരുത്തുക]

Troides minos (ഗരുഡശലഭം)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Pieridae (പീത-ശ്വേത ചിത്രശലഭങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Coliadinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Catopsilia[തിരുത്തുക]

Catopsilia pomona (മഞ്ഞത്തകരമുത്തി)[തിരുത്തുക]
Catopsilia pyranthe (തകരമുത്തി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Colias[തിരുത്തുക]

Colias nilagiriensis (പീതാംബരൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Eurema[തിരുത്തുക]

Eurema andersonii (ഒറ്റപൊട്ടൻ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി)[തിരുത്തുക]
Eurema blanda (മുപ്പൊട്ടൻ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി)[തിരുത്തുക]
Eurema brigitta (കുഞ്ഞിപ്പാപ്പാത്തി)[തിരുത്തുക]
Eurema hecabe (മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി)[തിരുത്തുക]
Eurema laeta (പൊട്ടില്ലാ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി)[തിരുത്തുക]
Eurema nilgiriensis (നീലഗിരി പാപ്പാത്തി)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Pierinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Appias[തിരുത്തുക]

Appias albina (ആൽബട്രോസ് ശലഭം)[തിരുത്തുക]
Appias indra (വെള്ളപഫിൻ)[തിരുത്തുക]
Appias lalage (പുള്ളി പഫിൻ)[തിരുത്തുക]
Appias libythea (വരയൻ ആൽബട്രോസ്‌)[തിരുത്തുക]
Appias lyncida (ചോക്കളേറ്റ് ആൽബട്രോസ്)[തിരുത്തുക]
Appias wardii (ചിന്നൻ ആൽബട്രോസ്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Belenois[തിരുത്തുക]

Belenois aurota (കരീര വെളുമ്പൻ/പയനിയർ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cepora[തിരുത്തുക]

Cepora nadina (കാട്ടുപാത്ത)[തിരുത്തുക]
Cepora nerissa (നാട്ടുപാത്ത)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Colotis[തിരുത്തുക]

Colotis amata (ചെമ്പഴുക്ക ശലഭം)[തിരുത്തുക]
Colotis aurora (ചോരത്തുഞ്ചൻ)[തിരുത്തുക]
Colotis danae (ചെഞ്ചോരത്തുഞ്ചൻ)[തിരുത്തുക]
Colotis fausta (വൻചെമ്പഴുക്ക ശലഭം)[തിരുത്തുക]
Colotis etrida (ചെറുചോരത്തുഞ്ചൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Delias[തിരുത്തുക]

Delias eucharis (വിലാസിനി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Hebomoia[തിരുത്തുക]

Hebomoia glaucippe (ചെഞ്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ixias[തിരുത്തുക]

Ixias marianne (വെൺചെഞ്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]
Ixias pyrene (മഞ്ഞച്ചെമ്പുള്ളി ശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Leptosia[തിരുത്തുക]

Leptosia nina (പൊട്ടുവെള്ളാട്ടി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Pareronia[തിരുത്തുക]

Pareronia ceylanica (ഇരുളൻ നാടോടി)[തിരുത്തുക]
Pareronia valeria/hippia (നാടോടി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Pieris[തിരുത്തുക]

Pieris canidia (കാബേജ്‌ ശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Prioneris[തിരുത്തുക]

Prioneris sita (ചോലവിലാസിനി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Nymphalidae (രോമപാദ ചിത്രശലഭങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Apaturinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Euripus[തിരുത്തുക]

Euripus consimilis (ചിത്രാംഗദൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Rohana[തിരുത്തുക]

Rohana parisatis (കരിരാജൻ)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Biblidinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ariadne[തിരുത്തുക]

Ariadne ariadne (ചിത്രകൻ)[തിരുത്തുക]
Ariadne merione (ആവണച്ചോപ്പൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Byblia[തിരുത്തുക]

Byblia ilithyia (ജോക്കർ)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Charaxinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Charaxes[തിരുത്തുക]

Charaxes agrarius/Polyura agraria (പുള്ളി നവാബ്‌)[തിരുത്തുക]
Charaxes athamas (നവാബ്‌)[തിരുത്തുക]
Charaxes psaphon/bernardus (ചെമ്പഴകൻ)[തിരുത്തുക]
Charaxes schreiber (നീലനവാബ്)[തിരുത്തുക]
Charaxes solon (പുളിയില ശലഭം)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Cyrestinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cyrestis[തിരുത്തുക]

Cyrestis thyodamas (ഭൂപടശലഭം)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Danainae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Danaus[തിരുത്തുക]

Danaus chrysippus (എരിക്കുതപ്പി)[തിരുത്തുക]
Danaus genutia (വരയൻ കടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Euploea[തിരുത്തുക]

Euploea core (അരളി ശലഭം)[തിരുത്തുക]
Euploea klugii (ആൽശലഭം)[തിരുത്തുക]
Euploea sylvester (പാൽവള്ളി ശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Idea[തിരുത്തുക]

Idea malabarica (വനദേവത)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Parantica[തിരുത്തുക]

Parantica aglea (തെളിനീലക്കടുവ)[തിരുത്തുക]
Parantica nilgiriensis (നീലഗിരി കടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Tirumala[തിരുത്തുക]

Tirumala limniace (നീലക്കടുവ)[തിരുത്തുക]
Tirumala septentrionis (കരിനീലക്കടുവ)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Heliconiinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Acraea[തിരുത്തുക]

Acraea terpsicore/violae (തീച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Argynnis[തിരുത്തുക]

Argynnis hyperbius (ഗിരിശൃംഗൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cethosia[തിരുത്തുക]

Cethosia mahratta (ലെയ്സ് ശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cirrochroa[തിരുത്തുക]

Cirrochroa thais (മരോട്ടിശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cupha[തിരുത്തുക]

Cupha erymanthis (വയങ്കതൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Phalanta[തിരുത്തുക]

Phalanta alcippe (ചെറുപുലിത്തെയ്യൻ)[തിരുത്തുക]
Phalanta phalantha (പുലിത്തെയ്യൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Vindula[തിരുത്തുക]

Vindula erota (സുവർണ്ണ ശലഭം)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Libytheinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Libythea[തിരുത്തുക]

Libythea laius (ചുണ്ടൻ ശലഭം)[തിരുത്തുക]
Libythea myrrha (ഗദച്ചുണ്ടൻ)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Limenitidinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Athyma[തിരുത്തുക]

Athyma inara (കളർ സാർജന്റ്‌)[തിരുത്തുക]
Athyma perius (കരിമ്പുള്ളി സാർജന്റ്)[തിരുത്തുക]
Athyma ranga (ഒറ്റവരയൻ സാർജന്റ്)[തിരുത്തുക]
Athyma selenophora (ചുവപ്പുവരയൻ സർജന്റ്‌)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Dophla[തിരുത്തുക]

Dophla evelina (കനിരാജൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Euthalia[തിരുത്തുക]

Euthalia aconthea (കനിത്തോഴൻ)[തിരുത്തുക]
Euthalia lubentina (കനിവർണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]
Euthalia nais/Symphaedra nais (അഗ്നിവർണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]
Euthalia telchinia (നീല കനിത്തോഴൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Moduza[തിരുത്തുക]

Moduza procris (വെള്ളിലത്തോഴി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Neptis[തിരുത്തുക]

Neptis clinia (തെക്കൻ ചോലപ്പൊന്തചുറ്റൻ)[തിരുത്തുക]
Neptis/Phaedyma columella (ചെറുപുള്ളിപ്പൊന്തചുറ്റൻ)[തിരുത്തുക]
Neptis hylas (പൊന്തച്ചുറ്റൻ)[തിരുത്തുക]
Neptis jumbah (ഇരുവരയൻ പൊന്തച്ചുറ്റൻ)[തിരുത്തുക]
Neptis nata (ഇളം പൊന്തചുറ്റൻ)[തിരുത്തുക]
Neptis soma (ചോലപൊന്തച്ചുറ്റൻ)[തിരുത്തുക]
Neptis/Lasippa viraja (മഞ്ഞപ്പൊന്തചുറ്റൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Pantoporia[തിരുത്തുക]

Pantoporia hordonia (നരിവരയൻ)[തിരുത്തുക]
Pantoporia sandaka (പുലിവരയൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Parthenos[തിരുത്തുക]

Parthenos sylvia (ക്ലിപ്പർ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Tanaecia[തിരുത്തുക]

Tanaecia lepidea (പേഴാളൻ)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Nymphalinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Doleschallia[തിരുത്തുക]

Doleschallia bisaltide (സുവർണ്ണ ഓക്കിലശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Hypolimnas[തിരുത്തുക]

Hypolimnas bolina (വൻ ചൊട്ടശലഭം)[തിരുത്തുക]
Hypolimnas misippus (ചൊട്ടശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Junonia[തിരുത്തുക]

Junonia almana (മയിക്കണ്ണി)[തിരുത്തുക]
Junonia atlites (വയൽക്കോത)[തിരുത്തുക]
Junonia hierta (മഞ്ഞനീലി)[തിരുത്തുക]
Junonia iphita (ചോക്ലേറ്റ് ശലഭം)[തിരുത്തുക]
Junonia lemonias (പുള്ളിക്കുറുമ്പൻ)[തിരുത്തുക]
Junonia orithya (നീലനീലി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Kallima[തിരുത്തുക]

Kallima horsfieldi/horsfieldii (ഓക്കില ശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Kaniska[തിരുത്തുക]

Kaniska canace (നീലരാജൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Vanessa[തിരുത്തുക]

Vanessa cardui (ചിത്രിത)[തിരുത്തുക]
Vanessa indica (ചോലരാജൻ)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Satyrinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Amathusia[തിരുത്തുക]

Amathusia phidippus (ഓലരാജൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Discophora[തിരുത്തുക]

Discophora lepida (മുളങ്കാടൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Elymnias[തിരുത്തുക]

Elymnias hypermnestra/caudata (ഓലക്കണ്ടൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Heteropsis[തിരുത്തുക]

Heteropsis/Telinga adolphei (ചെങ്കണ്ണൻ തവിടൻ)[തിരുത്തുക]
Heteropsis/Telinga davisoni (പളനി തവിടൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Lethe[തിരുത്തുക]

Lethe drypetis (മരന്തവിടൻ)[തിരുത്തുക]
Lethe europa (മുളംതവിടൻ)[തിരുത്തുക]
Lethe rohria (മലന്തവിടൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Melanitis[തിരുത്തുക]

Melanitis leda (കരിയില ശലഭം)[തിരുത്തുക]
Melanitis phedima (ഇരുളൻ കരിയിലശലഭം)[തിരുത്തുക]
Melanitis zitenius (വൻ കരിയിലശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Mycalesis[തിരുത്തുക]

Mycalesis anaxias (പുള്ളിത്തവിടൻ)[തിരുത്തുക]
Mycalesis igilia (Small longbrand bushbrown)[തിരുത്തുക]
Mycalesis junonia (പൂങ്കണ്ണി)[തിരുത്തുക]
Mycalesis mineus (ഇരുൾവരയൻ തവിടൻ)[തിരുത്തുക]
Mycalesis/Telinga oculus (തീക്കണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]
Mycalesis perseus (തവിടൻ)[തിരുത്തുക]
Mycalesis subdita (തമിഴ് തവിടൻ)[തിരുത്തുക]
Mycalesis visala (നീൾവരയൻ തവിടൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Orsotriaena[തിരുത്തുക]

Orsotriaena medus (കറുപ്പൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Parantirrhoea[തിരുത്തുക]

Parantirrhoea marshalli (തിരുവിതാംകൂർ കരിയിലശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ypthima[തിരുത്തുക]

Ypthima asterope (മുക്കണ്ണി)[തിരുത്തുക]
Ypthima baldus (പഞ്ചനേത്രി)[തിരുത്തുക]
Ypthima ceylonica (വെള്ളി നാൽക്കണ്ണി)[തിരുത്തുക]
Ypthima chenu (നീലഗിരി നാൽക്കണ്ണി)[തിരുത്തുക]
Ypthima huebneri (നാൽക്കണ്ണി)[തിരുത്തുക]
Ypthima striata (വരയൻ പഞ്ചനേത്രി)[തിരുത്തുക]
Ypthima tabella (ചെറുപഞ്ചനേത്രി)[തിരുത്തുക]
Ypthima ypthimoides (പളനി നാൽക്കണ്ണി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Zipaetis (Catseyes)[തിരുത്തുക]

Zipaetis saitis (പൂച്ചക്കണ്ണി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Riodinidae[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Nemeobiinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Abisara[തിരുത്തുക]

Abisara bifasciata (ഇരുവരയൻ ആട്ടക്കാരി )[തിരുത്തുക]
Abisara echerius (ആട്ടക്കാരി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Lycaenidae (നീലി ചിത്രശലഭങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Curetinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Curetis[തിരുത്തുക]

Curetis acuta (മുനസൂര്യശലഭം)[തിരുത്തുക]
Curetis siva (ശിവസൂര്യ ശലഭം)[തിരുത്തുക]


Curetis thetis (സൂര്യശലഭം)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Miletinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Spalgis[തിരുത്തുക]

Spalgis epius (മർക്കടശലഭം)[തിരുത്തുക]

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Polyommatinae[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Acytolepis[തിരുത്തുക]

Acytolepis lilacea (കാട്ടുവേലിനീലി)[തിരുത്തുക]
Acytolepis puspa (നാട്ടുവേലിനീലി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Anthene[തിരുത്തുക]

Anthene emolus (കോകിലൻ)[തിരുത്തുക]
Anthene lycaenina (വനകോകിലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Azanus[തിരുത്തുക]

Azanus jesous (കാപ്പിരി കരിവേലനീലി)[തിരുത്തുക]
Azanus ubaldus (കരിവേലനീലി)[തിരുത്തുക]
Azanus uranus (മങ്ങിയ കരിവേലനീലി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Caleta[തിരുത്തുക]

Caleta decidia (വരയൻ കോമാളി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Castalius[തിരുത്തുക]

Castalius rosimon (നാട്ടുകോമാളി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Catochrysops[തിരുത്തുക]

Catochrysops panormus (വെൺനീലകൻ)[തിരുത്തുക]
Catochrysops strabo (നീലകൻ/ഓർമ ശലഭം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Celastrina[തിരുത്തുക]

Celastrina lavendularis (വേലിനീലി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Celatoxia[തിരുത്തുക]

Celatoxia albidisca (ഇരുളൻ വേലിനീലി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Chilades[തിരുത്തുക]

Chilades lajus (നാരകനീലി)[തിരുത്തുക]
Chilades pandava (മാരൻശലഭം)[തിരുത്തുക]
Chilades parrhasius (ചെറുമാരൻ)[തിരുത്തുക]
Chilades/Freyeria putli (Freyeria putli)[തിരുത്തുക]
Chilades/Freyeria trochylus (രത്നനീലി)[