സെസിയസ്

From വിക്കിപീഡിയ
(Redirected from Zesius)
Jump to navigation Jump to search

സെസിയസ്
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Genus:
Zesius

Hübner, 1819

സെസിയസ് ലൈക്കെനിഡേ കുടുംബത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ഒരു ജീനസാണ്.[1]

സ്പീഷീസ്[edit]

അവലംബം[edit]

  1. "Zesius Hübner, [1819]" at Markku Savela's Lepidoptera and Some Other Life Forms