കേരളത്തിലെ തുമ്പികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ തുമ്പികളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

രണ്ട് ജോടി ചിറകുകളും സങ്കീർണ്ണമായ കണ്ണുകളും നീണ്ട ശരീരവുമുള്ള പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജലജന്യ ഷഡ്പദമാണ് തുമ്പി. കല്ലൻതുമ്പികൾ (Anisoptera), സൂചിത്തുമ്പികൾ (Zygoptera), അനിസോസൈഗോപ്‌റ്ററ (Anisozygoptera) എന്നീ ഉപനിരകളായി ഇവയെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.[1] ഇന്ന് ലോകത്തിൽ 686 ജനുസുകളിലായി ഏകദേശം 6,256 ഇനം തുമ്പികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.[2] ഇന്ത്യയിൽ 488 തുമ്പി ഇനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു.[3] പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള 194 ഇനം തുമ്പികളിൽ 74 തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്.[4] കേരളത്തിൽ 7 കുടുംബങ്ങളിലായി 53 ജനുസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 100 ഇനം കല്ലൻ തുമ്പികളെയും 7 കുടുംബങ്ങളിലായി 30 ജനുസ്സുകളിൽ പെടുന്ന 70 ഇനം സൂചിത്തുമ്പികളെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 170 ഇനം തുമ്പികൾ.[4][5]

Skip to top
Skip to bottom


Suborder (ഉപനിര): Anisoptera (കല്ലൻതുമ്പികൾ)[തിരുത്തുക]

Skip to top
Skip to bottom


Family (കുടുംബം): Aeshnidae (സൂചിവാലൻ കല്ലൻതുമ്പികൾ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Anaciaeschna[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Anaciaeschna donaldi (ചോലരാജൻ തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Anaciaeschna jaspidea (തുരുമ്പൻ രാജൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Anax[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Anax ephippiger (തുരുമ്പൻ ചാത്തൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Anax guttatus (മരതക രാജൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Anax immaculifrons (നീലരാജൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Anax indicus (പീതാംബരൻ തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Anax parthenope (തവിട്ട്‍ രാജൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Gynacantha[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Gynacantha bayadera (തത്തമ്മത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Gynacantha dravida (സൂചിവാലൻ രാക്കൊതിച്ചി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Chlorogomphidae (മലമുത്തന്മാർ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Chlorogomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Chlorogomphus campioni (നീലഗിരി മലമുത്തൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Chlorogomphus xanthoptera (ആനമല മലമുത്തൻ)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Corduliidae (മരതകക്കണ്ണന്മാർ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Hemicordulia[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Hemicordulia asiatica (കാട്ടു മരതകൻ)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Gomphidae (കടുവത്തുമ്പികൾ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Acrogomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Acrogomphus fraseri (പൊക്കൻ കടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Burmagomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Burmagomphus laidlawi (ചതുരവാലൻ കടുവ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Burmagomphus pyramidalis (പുള്ളി ചതുരവാലൻ കടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cyclogomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Cyclogomphus flavoannulatus[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Cyclogomphus heterostylus (വിശറിവാലൻ കടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Davidioides[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Davidioides martini (സൈരന്ധ്രിക്കടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Gomphidia[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Gomphidia kodaguensis (പുഴക്കടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Heliogomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Heliogomphus promelas (കൊമ്പൻ ക‌‌‌ടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ictinogomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Ictinogomphus rapax (നാട്ടുകടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Macrogomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Macrogomphus wynaadicus (വയനാടൻ കടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Megalogomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Megalogomphus hannyngtoni (പെരുവാലൻ കടുവ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Megalogomphus superbus (ചോര പെരുവാലൻ കടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Merogomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Merogomphus longistigma (പുള്ളിവാലൻ ചോലക്കടുവ)[തിരുത്തുക]
Species: Merogomphus tamaracherriensis (മലബാർ പുള്ളിവാലൻ ചോലക്കടുവ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Microgomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Microgomphus souteri (കടുവാച്ചിന്നൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Onychogomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Onychogomphus acinaces (കുറു നഖവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Onychogomphus malabarensis (വടക്കൻ നഖവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Onychogomphus nilgiriensis (നീലഗിരി നഖവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Onychogomphus striatus (വരയൻ നഖവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Paragomphus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Paragomphus lineatus (ചൂണ്ടവാലൻ കടുവ)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Libellulidae (നീർമുത്തന്മാർ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Acisoma[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Acisoma panorpoides (മകുടി വാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Aethriamanta[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Aethriamanta brevipennis (ചോപ്പൻ കുറുവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Brachydiplax[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Brachydiplax chalybea (തവിട്ടുവെണ്ണിറാൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Brachydiplax sobrina (ചെറു വെണ്ണീറൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Brachythemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Brachythemis contaminata (ചങ്ങാതിത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Bradinopyga[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Bradinopyga geminata (മതിൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Bradinopyga konkanensis (ചെങ്കൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cratilla[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Cratilla lineata (കാട്ടുപതുങ്ങൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Crocothemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Crocothemis servilia (വയൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Diplacodes[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Diplacodes lefebvrii (കരിനിലത്തൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Diplacodes nebulosa (ചുട്ടിനിലത്തൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Diplacodes trivialis (നാട്ടുനിലത്തൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Epithemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Epithemis mariae (തീക്കറുപ്പൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Hydrobasileus[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Hydrobasileus croceus (പാണ്ടൻ പരുന്തൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Hylaeothemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Hylaeothemis indica (നീല നീർത്തോഴൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Indothemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Indothemis carnatica (കരിമ്പൻ ചരൽമുത്തി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Indothemis limbata (പാണ്ടൻ കരിമുത്തൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Lathrecista[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Lathrecista asiatica (ചോരവാലൻ തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Lyriothemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Lyriothemis acigastra (കുള്ളൻ വർണ്ണത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Lyriothemis tricolor (മഞ്ഞവരയൻ വർണ്ണത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Macrodiplax[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Macrodiplax cora (പൊഴിത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Neurothemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Neurothemis fulvia (തവിടൻ തുരുമ്പൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Neurothemis intermedia (പുൽ തുരുമ്പൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Neurothemis tullia (സ്വാമിത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Onychothemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Onychothemis testacea (കാട്ടുപുള്ളൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Orthetrum[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Orthetrum chrysis (ചെന്തവിടൻ വ്യാളി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Orthetrum glaucum (നീല വ്യാളി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Orthetrum luzonicum (ത്രിവർണ്ണൻ വ്യാളി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Orthetrum pruinosum (പവിഴവാലൻ വ്യാളി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Orthetrum sabina (പച്ച വ്യാളി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Orthetrum taeniolatum (ചെറു വ്യാളി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Orthetrum triangulare (നീല കറുപ്പൻ വ്യാളി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Palpopleura[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Palpopleura sexmaculata (നീല കുറുവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Pantala[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Pantala flavescens (തുലാത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Potamarcha[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Potamarcha congener (പുള്ളിവാലൻ തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Rhodothemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Rhodothemis rufa (ചെമ്പൻ തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Rhyothemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Rhyothemis triangularis (കരിനീലച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Rhyothemis variegata (ഓണത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Sympetrum[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Sympetrum fonscolombii (കുങ്കുമച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Tetrathemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Tetrathemis platyptera (കുള്ളൻ തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Tholymis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Tholymis tillarga (പവിഴവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Tramea[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Tramea basilaris (ചെമ്പൻ പരുന്തൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Tramea limbata (കരിമ്പൻ പരുന്തൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Trithemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Trithemis aurora (സിന്ദൂരത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Trithemis festiva (കാർത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Trithemis kirbyi (ചോപ്പൻ പാറമുത്തി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Trithemis pallidinervis (കാറ്റാടിത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Urothemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Urothemis signata (പാണ്ടൻ വയൽതെയ്യൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Zygonyx[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Zygonyx iris (നീരോട്ടക്കാരൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Zyxomma[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Zyxomma petiolatum (സൂചിവാലൻ സന്ധ്യത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Macromiidae (നീർക്കാവലന്മാർ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Epophthalmia[തിരുത്തുക]

Species(സ്പീഷീസ്): Epophthalmia frontalis (പുള്ളി നീർക്കാവലൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Epophthalmia vittata (നാട്ടു നീർക്കാവലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Macromia[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Macromia annaimallaiensis (കാട്ടു പെരുംകണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Macromia bellicosa (അടിപിടിയൻ പെരുംകണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Macromia cingulata (ആറ്റു പെരുംകണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Macromia ellisoni (നാട്ടു പെരുംകണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Macromia flavocolorata (മഞ്ഞ പെരുംകണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Macromia ida (കാനന പെരുംകണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Macromia indica (ഇന്ത്യൻ പെരുംകണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Macromia irata (ചൂടൻ പെരുംകണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Synthemistidae (കോമരത്തുമ്പികൾ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Idionyx[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Idionyx corona (നീലഗിരിക്കോമരം)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Idionyx galeata (മിനാരക്കോമരം)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Idionyx gomantakensis (ഗോവൻ കോമരം)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Idionyx minima (ചിന്നൻ കോമരം)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Idionyx rhinoceroides (കൊമ്പൻ കോമരം)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Idionyx saffronata (കാവിക്കോമരം)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Idionyx travancorensis (തെക്കൻ കോമരം)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Macromidia[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Macromidia donaldi (നിഴൽ കോമരം)[തിരുത്തുക]

Suborder (ഉപനിര): Zygoptera (സൂചിത്തുമ്പികൾ)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Calopterygidae (മരതകത്തുമ്പികൾ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Neurobasis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Neurobasis chinensis (പീലിത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Vestalis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Vestalis apicalis (ചുട്ടിച്ചിറകൻ തണൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Vestalis gracilis (ചെറിയ തണൽതുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Vestalis submontana (കാട്ടു തണൽതുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Chlorocyphidae (നീർരത്നങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Calocypha[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Calocypha laidlawi (മേഘവർണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Heliocypha[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Heliocypha bisignata (നീർമാണിക്യൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Libellago[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Libellago indica (തവളക്കണ്ണൻ (തുമ്പി))[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Coenagrionidae (നിലത്തന്മാർ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Aciagrion[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Aciagrion approximans krishna (നീലച്ചിന്നൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Aciagrion occidentale (നീലച്ചുട്ടി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Agriocnemis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Agriocnemis keralensis (പത്തി പുൽചിന്നൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Agriocnemis pieris (വെള്ളപ്പുൽ ചിന്നൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Agriocnemis pygmaea (നാട്ടു പുൽചിന്നൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Agriocnemis splendidissima (കാട്ടു പുൽചിന്നൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Amphiallagma[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Amphiallagma parvum (ചെറുനീലിത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Archibasis[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Archibasis oscillans (അരുവിത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ceriagrion[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Ceriagrion cerinorubellum (കനൽവാലൻ ചതുപ്പൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Ceriagrion chromothorax (സിന്ധുദുർഗ് ചതുപ്പൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Ceriagrion coromandelianum (നാട്ടുചതുപ്പൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Ceriagrion olivaceum (കരിംപച്ച ചതുപ്പൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Ceriagrion rubiae (തീച്ചതുപ്പൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ischnura[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Ischnura rubilio (മഞ്ഞപ്പുൽ മാണിക്യൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Ischnura senegalensis (നീല പുൽമാണിക്യൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Mortonagrion[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Mortonagrion varralli (കരിയിലത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Paracercion[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Paracercion calamorum (ചുട്ടിവാലൻ താമരത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Paracercion malayanum (മലയൻ താമരത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Pseudagrion[തിരുത്തുക]

Species: Pseudagrion australasiae (കുറുവാലൻ പൂത്താലി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Pseudagrion decorum (ഇളനീലി പൂത്താലി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Pseudagrion indicum (മഞ്ഞ വരയൻ പൂത്താലി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Pseudagrion malabaricum (കാട്ടുപൂത്താലി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Pseudagrion microcephalum (നാട്ടുപൂത്താലി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Pseudagrion rubriceps (ചെമ്മുഖപ്പൂത്താലി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Euphaeidae (അരുവിയന്മാർ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Dysphaea[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Dysphaea ethela (കരിമ്പൻ അരുവിയൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Euphaea[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Euphaea cardinalis (തെക്കൻ അരുവിയൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Euphaea dispar (വടക്കൻ അരുവിയൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Euphaea fraseri (ചെങ്കറുപ്പൻ അരുവിയൻ)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Lestidae (ചേരാചിറകൻ തുമ്പികൾ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Indolestes[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Indolestes davenporti (കാട്ടു വിരിച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Lestes[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Lestes dorothea (കാട്ടു ചേരാച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Lestes elatus (പച്ച ചേരാച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Lestes malabaricus (മലബാർ ചേരാച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Lestes nodalis (പുള്ളി വിരിച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Lestes patricia (കരിവരയൻ ചേരാച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Lestes praemorsus (നീലക്കണ്ണി ചേരാച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Lestes umbrinus (തവിടൻ ചേരാചിറകൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Lestes viridulus (പച്ചവരയൻ ചേരാച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Platylestes[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Platylestes platystylus (പച്ചക്കണ്ണൻ ചേരാച്ചിറകൻ)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Platycnemididae (പാൽത്തുമ്പികൾ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Caconeura[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Caconeura gomphoides (കാട്ടുമുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Caconeura ramburi (മലബാർ മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Caconeura risi (വയനാടൻ മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Copera[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Copera marginipes (മഞ്ഞക്കാലി പാൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Copera vittata (ചെങ്കാലി പാൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Disparoneura[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Disparoneura apicalis (ചുട്ടിച്ചിറകൻ മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Disparoneura quadrimaculata (കരിം ചിറകൻ മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Elattoneura[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Elattoneura souteri (ചെങ്കറുപ്പൻ മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Elattoneura tetrica (മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Esme[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Esme cyaneovittata (പഴനി മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Esme longistyla (നീലഗിരി മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Esme mudiensis (തെക്കൻ മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Melanoneura[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Melanoneura bilineata (വടക്കൻ മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Onychargia[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Onychargia atrocyana (എണ്ണക്കറുപ്പൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Phylloneura[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Phylloneura westermanni (ചതുപ്പു മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Prodasineura[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Prodasineura verticalis (കരിഞ്ചെമ്പൻ മുളവാലൻ)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Platystictidae (നിഴൽത്തുമ്പികൾ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Indosticta[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Indosticta deccanensis (കുങ്കുമ നിഴൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Protosticta[തിരുത്തുക]

Species (സ്പീഷീസ്): Protosticta antelopoides (കൊമ്പൻ നിഴൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Protosticta davenporti (ആനമല നിഴൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Protosticta gravelyi (പുള്ളി നിഴൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Protosticta hearseyi (ചെറു നിഴൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Protosticta monticola (പർവ്വതവാസി നിഴൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Protosticta ponmudiensis (പൊന്മുടി നിഴൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Protosticta rufostigma (അഗസ്ത്യമല നിഴൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]
Species (സ്പീഷീസ്): Protosticta sanguinostigma (ചെമ്പൻ നിഴൽത്തുമ്പി)[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പ്[തിരുത്തുക]

  1. Dijkstra, K-D. B., G. Bechly, S. M. Bybee, R. A. Dow, H. J. Dumont, G. Fleck, R. W. Garrison, M. Hämäläinen, V. J. Kalkman, H. Karube, M. L. May, A. G. Orr, D. R. Paulson, A. C. Rehn, G. Theischinger, J. W. H. Trueman, J. van Tol, N. von Ellenrieder, & J. Ware. 2013. The classification and diversity of dragonflies and damselflies (Odonata). Zootaxa 3703(1): 36-45.
  2. Martin Schorr; Dennis Paulson. "World Odonata List (ലോകത്തിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടിക)". University of Puget Sound. ശേഖരിച്ചത് 12 Oct 2018.
  3. Subramanian, K.A.; Babu, R. (2017). Checklist of Odonata (Insecta) of India. Version 3.0. www.zsi.gov.in
  4. 4.0 4.1 K.A., Subramanian; K.G., Emiliyamma; R., Babu; C., Radhakrishnan; S.S., Talmale (2018). Atlas of Odonata (Insecta) of the Western Ghats, India. Zoological Survey of India. ISBN 9788181714954.
  5. David V Raju, Kiran CG (2013). കേരളത്തിലെ തുമ്പികൾ. Kottayam: TIES. p. 12. ISBN 978-81-920269-1-6.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളത്തിലെ_തുമ്പികൾ&oldid=3393399" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്