കേരളത്തിലെ ഉരഗങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ ഉരഗങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

Skip to top
Skip to bottom


Order (നിര): Crocodilia (Crocodilians)[തിരുത്തുക]

Suborder (ഉപനിര): Eusuchia[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Crocodylidae (മുതല)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Crocodylus[തിരുത്തുക]
Crocodylus porosus (കായൽ മുതല / Saltwater crocodile)[തിരുത്തുക]
Crocodylus palustris (ചീങ്കണ്ണി / Mugger crocodile)[തിരുത്തുക]

Order (നിര): Testudines (ആമ)[തിരുത്തുക]

Suborder (ഉപനിര): Cryptodira[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Geoemydidae (Pond, river and wood turtles)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Melanochelys[തിരുത്തുക]
Melanochelys trijuga (കാരാമ / Indian black turtle)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Vijayachelys[തിരുത്തുക]
Vijayachelys silvatica (ചൂരലാമ / Cochin forest cane turtle)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Cheloniidae (Sea turtles)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Chelonia[തിരുത്തുക]
Chelonia mydas (പച്ചക്കടലാമ / Green sea turtle)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Eretmochelys[തിരുത്തുക]
Eretmochelys imbricata (ചുണ്ടൻ കടലാമ / Hawksbill sea turtle)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Lepidochelys[തിരുത്തുക]
Lepidochelys olivacea (കടലാമ / Olive ridley sea turtle)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Dermochelyidae (Leatherback turtles)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Dermochelys[തിരുത്തുക]
Dermochelys coriacea (തോൽപ്പുറകൻ കടലാമ / Leatherback sea turtle)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Testudinidae (Tortoises)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Geochelone[തിരുത്തുക]
Geochelone elegans (ഇന്ത്യൻ നക്ഷത്ര ആമ / Indian star tortoise)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Indotestudo[തിരുത്തുക]
Indotestudo travancorica (കാട്ടാമ / Travancore tortoise)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Trionychidae (Softshell turtles)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Nilssonia[തിരുത്തുക]
Nilssonia leithii (ലെയ്ത്തിൻറെ ആമ / Leith's softshell turtle)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Lissemys[തിരുത്തുക]
Lissemys punctata (വെള്ളാമ / Indian flapshell turtle)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Pelochelys[തിരുത്തുക]
Pelochelys cantorii (ഭീമനാമ / Cantor's giant softshell turtle)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Chitra[തിരുത്തുക]
Chitra indica (ചിത്രയാമ / Indian narrow-headed softshell turtle)[തിരുത്തുക]

Order (നിര): Squamata (Scaled reptiles)[തിരുത്തുക]

Suborder (ഉപനിര): Iguania[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Agamidae (Lizards)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Calotes[തിരുത്തുക]
Calotes calotes (പച്ചയോന്ത് / Common green forest lizard)[തിരുത്തുക]
Calotes ellioti (മുള്ളോന്ത് / Elliot's forest lizard)[തിരുത്തുക]
Calotes grandisquamis (കാട്ടുപച്ചയോന്ത് / Large-scaled forest lizard)[തിരുത്തുക]
Calotes nemoricola (നീലഗിരി ഓന്ത് / Nilgiri forest lizard)[തിരുത്തുക]
Calotes rouxii (റോക്സിൻറെ ഓന്ത് / Roux's forest lizard)[തിരുത്തുക]
Calotes versicolor (ഓന്ത് / Oriental garden lizard)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Draco[തിരുത്തുക]
Draco dussumieri (പറയോന്ത് / Southern flying lizard)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Otocryptis[തിരുത്തുക]
Otocryptis beddomei (കങ്കാരു ഓന്ത് / Indian kangaroo lizard)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Psammophilus[തിരുത്തുക]
Psammophilus blanfordanus (കൂനൻ പാറയോന്ത് / Blanford's rock agama)[തിരുത്തുക]
Psammophilus dorsalis (പാറയോന്ത് / Peninsular rock agama)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Salea[തിരുത്തുക]
Salea anamallayana (ആനമലയോന്ത് / Anaimalai spiny lizard)[തിരുത്തുക]
Salea horsfieldii (നീലഗിരി മലയോന്ത് / Horsfield's spiny lizard)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Sitana[തിരുത്തുക]
Sitana ponticeriana (ചങ്കനോന്ത് / Fan-throated lizard)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Chamaeleonidae (ഓന്ത്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Chamaeleo[തിരുത്തുക]
Chamaeleo zeylanicus (മരയോന്ത് / Indian chameleon)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Gekkonidae (Geckoes)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cnemaspis[തിരുത്തുക]
Cnemaspis beddomei (ബെഡോമിന്റെ മരപ്പല്ലി / Beddome's day gecko)[തിരുത്തുക]
Cnemaspis gracilis (പൊന്നൻമരപ്പല്ലി / Slender day gecko)[തിരുത്തുക]
Cnemaspis indica (ഇന്ത്യൻ മരപ്പല്ലി / Indian day gecko)[തിരുത്തുക]
Cnemaspis kottiyoorensis (കൊട്ടിയൂർ മരപ്പല്ലി / Kottiyoor day gecko)[തിരുത്തുക]
Cnemaspis littoralis (നാട്ടുമരപ്പല്ലി / Coastal day gecko)[തിരുത്തുക]
Cnemaspis monticola (മലമരപ്പല്ലി / Mountain day gecko)[തിരുത്തുക]
Cnemaspis nairi (പൊന്മുടി മരപ്പല്ലി / Ponmudi day gecko)[തിരുത്തുക]
Cnemaspis nilagirica (നീലഗിരി മരപ്പല്ലി / Nilgiri day gecko)[തിരുത്തുക]
Cnemaspis ornata (സ്വർണമരപ്പല്ലി / Ornate day gecko)[തിരുത്തുക]
Cnemaspis sisparensis (സിസ്പാറമരപ്പല്ലി / Sispara day gecko)[തിരുത്തുക]
Cnemaspis wynadensis (വയനാടൻ മരപ്പല്ലി / Wyanad day gecko)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Geckoella[തിരുത്തുക]
Geckoella collegalensis (കെല്ലെഗൽ തറപല്ലി / Kollegal ground gecko)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Gehyra[തിരുത്തുക]
Gehyra mutilata (കുട്ടിവിരലൻ പല്ലി / Four-clawed gecko)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Dravidogecko[തിരുത്തുക]
Dravidogecko anamallensis (ആനമല പല്ലി / Anaimalai gecko)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Hemidactylus[തിരുത്തുക]
Hemidactylus brookii (വീട്ടുപല്ലി / Brooke's house gecko)[തിരുത്തുക]
Hemidactylus frenatus (നാട്ടുപല്ലി / Common house gecko)[തിരുത്തുക]
Hemidactylus leschenaultii (ചിത്രകൻപല്ലി / Leschenault's leaf-toed gecko)[തിരുത്തുക]
Hemidactylus maculatus (പുള്ളിപല്ലി / Spotted leaf-toed gecko)[തിരുത്തുക]
Hemidactylus prashadi (പ്രസാദി പല്ലി / Bombay leaf-toed gecko)[തിരുത്തുക]
Hemidactylus reticulatus (വരയൻപല്ലി / Reticulate leaf-toed gecko)[തിരുത്തുക]
Hemidactylus triedrus (ചിതൽപ്പല്ലി / Termite hill gecko)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Lacertidae (Lacertas)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ophisops[തിരുത്തുക]
Ophisops beddomei (ബെഡോമിന്റെ മണലരണ / Beddome's snake-eye/lacerta)[തിരുത്തുക]
Ophisops leschenaultii (ലെഷുനൗൽറ്റിന്റെ മണലരണ / Leschenault's snake-eye/lacerta)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Scincidae (Skinks)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Chalcides[തിരുത്തുക]
Chalcides pentadactylus (പഞ്ചവിരലൻ അരണ / Five-fingered skink)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Dasia[തിരുത്തുക]
Dasia subcaeruleum (നീലവയറൻ മരയരണ / Boulenger's tree skink)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Eutropis[തിരുത്തുക]
Eutropis beddomii (ബെഡോമിന്റെ അരണ / Beddome's skink)[തിരുത്തുക]
Eutropis bibronii (കടലരണ / Bibron’s seashore skink)[തിരുത്തുക]
Eutropis carinata (അരണ / Golden skink)[തിരുത്തുക]
Eutropis clivicola (പൊന്മുടി അരണ / Inger's skink)[തിരുത്തുക]
Eutropis macularia (ചെമ്പൻ അരണ / Bronze grass skink)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Kaestlea/Scincella[തിരുത്തുക]
Kaestlea beddomii (ബെഡോമി മന്നരണ / Beddome’s ground skink)[തിരുത്തുക]
Kaestlea bilineata (ഇരുവരയൻ മന്നരണ / Two-lined ground skink)[തിരുത്തുക]
Kaestlea laterimaculata (പുളളി മന്നരണ / Side-spotted ground skink)[തിരുത്തുക]
Kaestlea palnica (പഴനി മന്നരണ / Palni ground skink)[തിരുത്തുക]
Kaestlea travancorica (ട്രാവൻകൂർ മന്നരണ / Travancore ground skink)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Lygosoma[തിരുത്തുക]
Lygosoma albopunctata (വെൺപൊട്ടൻ പാമ്പരണ / White-spotted supple skink)[തിരുത്തുക]
Lygosoma punctata (പാമ്പരണ / White-spotted supple skink)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Ristella[തിരുത്തുക]
Ristella beddomii (ബെഡോമി പൂച്ചയരണ / Beddome's cat skink)[തിരുത്തുക]
Ristella guentheri (ഗുന്തെർ പൂച്ചയരണ / Günther's cat skink)[തിരുത്തുക]
Ristella rurkii (രുർക്ക് പൂച്ചയരണ / Rurk’s cat skink)[തിരുത്തുക]
Ristella travancorica (ട്രാവൻകൂർ പൂച്ചയരണ / Travancore cat skink)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Sphenomorphus[തിരുത്തുക]
Sphenomorphus dussumieri (കാട്ടരണ / Dussumier's forest skink)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Varanidae (Monitor lizards)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Varanus[തിരുത്തുക]
Varanus bengalensis (ഉടുമ്പ് / Indian monitor)[തിരുത്തുക]

Suborder (ഉപനിര): Serpentes (പാമ്പ്‌)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Acrochordidae (File snakes)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Acrochordus[തിരുത്തുക]
Acrochordus granulatus (കായൽ പാമ്പ് / Marine file snake)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Colubridae (Colubrid snakes)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ahaetulla[തിരുത്തുക]
Ahaetulla dispar (മലമ്പച്ചോലൻ പാമ്പ് / Gunther's vine snake)[തിരുത്തുക]
Ahaetulla nasuta (പച്ചിലപാമ്പ്‌ / Green vine snake)[തിരുത്തുക]
Ahaetulla perroteti (ചോലപ്പച്ചോലൻ‍ / Western Ghats bronzeback)[തിരുത്തുക]
Ahaetulla pulverulenta (തവിട്ടോലപ്പാമ്പ് / Brown vine snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Argyrogena[തിരുത്തുക]
Argyrogena fasciolata (വള്ളിച്ചേര / Banded racer)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Boiga[തിരുത്തുക]
Boiga beddomei (ബെഡോമിന്റെ പൂച്ചക്കണ്ണിപ്പാമ്പ് / Beddome's cat snake)[തിരുത്തുക]
Boiga ceylonensis (കാട്ടുവലയൻ പാമ്പ് / Sri Lanka cat snake)[തിരുത്തുക]
Boiga dightoni (പീരുമേടൻ പാമ്പ് / Pirmad cat snake)[തിരുത്തുക]
Boiga forsteni (കരികുരിയൻ പാമ്പ് / Forsten's cat snake)[തിരുത്തുക]
Boiga nuchalis (വളയൻ പൂച്ചക്കണ്ണിപ്പാമ്പ്' / Collared cat snake)[തിരുത്തുക]
Boiga trigonata (പൂച്ചക്കണ്ണൻ / Common cat snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Chrysopelea[തിരുത്തുക]
Chrysopelea ornata (നാഗത്താൻപാമ്പ് / Golden tree snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Coelognathus[തിരുത്തുക]
Coelognathus helena (കാട്ടുപാമ്പ് / Trinket snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Dendrelaphis[തിരുത്തുക]
Dendrelaphis ashoki (വരയൻ വില്ലൂന്നി / Ashok's bronzeback)[തിരുത്തുക]
Dendrelaphis chairecaeos/chairecacos (നൽവരയൻകൊംബെരി പാമ്പ്' / Southern bronzeback)[തിരുത്തുക]
Dendrelaphis girii (കാട്ടുകൊംബെരി പാമ്പ് / Giri's bronzeback)[തിരുത്തുക]
Dendrelaphis grandoculis (മലകൊംബെരി പാമ്പ് / Large-eyed bronzeback)[തിരുത്തുക]
Dendrelaphis tristis (വില്ലൂന്നി / Common bronzeback)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Dryocalamus[തിരുത്തുക]
Dryocalamus nympha (വെളളിത്തലയൻ പാമ്പ് / Bridal snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Liopeltis[തിരുത്തുക]
Liopeltis calamaria (ചെന്നിവരയൻ പാമ്പ് / Calamaria reed snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Lycodon[തിരുത്തുക]
Lycodon aulicus (വെള്ളിവരയൻ പാമ്പ് / Indian wolf snake)[തിരുത്തുക]
Lycodon striatus (വരവരയൻ പാമ്പ് / Barred wolf snake)[തിരുത്തുക]
Lycodon travancoricus (തിരുവിതാംകൂർ വെള്ളിവരയൻ‍ / Travancore wolf snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Oligodon[തിരുത്തുക]
Oligodon affinis (മലഞ്ചുരുട്ട / Western kukri)[തിരുത്തുക]
Oligodon arnensis (വരയൻ ചുരുട്ട / Banded kukri)[തിരുത്തുക]
Oligodon brevicauda (കുട്ടിവാലൻ ചുരുട്ട / Shorthead kukri)[തിരുത്തുക]
Oligodon taeniolatus (റെസ്സൽ ചുരുട്ട / Streaked kukri)[തിരുത്തുക]
Oligodon travancoricus (തെക്കൻ ചുരുട്ട / Travancore kukri)[തിരുത്തുക]
Oligodon venustus (ഒരച്ചുരുട്ട / Jerdon's kukri)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Ptyas[തിരുത്തുക]
Ptyas mucosa (ചേര / Indian rat snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Rhabdops[തിരുത്തുക]
Rhabdops olivaceus (മോന്തയുന്തി പാമ്പ് / Olive forest snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Sibynophis[തിരുത്തുക]
Sibynophis subpunctatus (എഴുത്താണി ചുരുട്ട / Duméril's black-headed snake)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Erycidae/Erycinae (Sand boas)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Eryx[തിരുത്തുക]
Eryx conicus (ഇരുതലൻ മണ്ണൂലി / Russell's boa)[തിരുത്തുക]
Eryx johnii (വലിയ മണ്ണൂലി / Indian sand boa)[തിരുത്തുക]
Eryx whitakeri (വിറ്റക്കറിന്റെ മണ്ണൂലിപ്പാമ്പ്)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Elapidae (Elapid snakes)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Bungarus[തിരുത്തുക]
Bungarus caeruleus (വെള്ളിക്കെട്ടൻ / Common krait)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Calliophis[തിരുത്തുക]
Calliophis beddomei (എഴുത്താണി വരയൻ‍ / Beddome's coral snake)[തിരുത്തുക]
Calliophis bibroni (എഴുത്താണി വളയൻ / Bibron's coral snake)[തിരുത്തുക]
Calliophis melanurus (എഴുത്താണി മൂർഖൻ / Indian coral snake)[തിരുത്തുക]
Calliophis nigrescens (ഇരുളൻ പവിഴപ്പാമ്പ് / Black coral snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Hydrophis[തിരുത്തുക]
Hydrophis curtus (അറബിപ്പാമ്പ് / Short sea snake)[തിരുത്തുക]
Hydrophis cyanocinctus (നീലവരയൻ / Annulated sea snake)[തിരുത്തുക]
Hydrophis ornatus (ചിറ്റുളിപ്പാമ്പ് / ornate reef sea snake)[തിരുത്തുക]
Hydrophis platurus (മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ പാമ്പ് / Yellow-bellied sea snake)[തിരുത്തുക]
Hydrophis schistosus (വലകടിയൻ കടൽപാമ്പ് / Hook-nosed sea snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Naja[തിരുത്തുക]
Naja naja (മൂർഖൻ / Indian cobra)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Ophiophagus[തിരുത്തുക]
Ophiophagus hannah (രാജവെമ്പാല / King cobra)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Gerrhopilidae (Worm snakes)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Gerrhopilus/Typhlops[തിരുത്തുക]
Gerrhopilus beddomii (ബെഡോമി കുരുടിപ്പാമ്പ് / Beddome's worm snake)[തിരുത്തുക]
Gerrhopilus thurstoni (അമ്മിഞ്ഞിക്കുടിയൻ പാമ്പ് / Thurston's worm snake)[തിരുത്തുക]
Gerrhopilus tindalli (തിണ്ടൽ കുരുടിപ്പാമ്പ് / Tindall's worm snake)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Homalopsidae (Mud snakes)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cerberus[തിരുത്തുക]
Cerberus rynchops (ആറ്റുവായ്പ്പാമ്പ് / Dog-faced water snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Dieurostus[തിരുത്തുക]
Dieurostus dussumierii (ചെളിക്കൂട / Dussumier's water snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Gerarda[തിരുത്തുക]
Gerarda prevostiana (പച്ചാറ്റുവായ്പ്പാമ്പ് / Gerard's water snake)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Natricidae/Natricinae (Keelbacks)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Atretium[തിരുത്തുക]
Atretium schistosum (പച്ചനീർമണ്ഡലി / Split keelback)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Amphiesma[തിരുത്തുക]
Amphiesma stolatum (തെയ്യാൻ പാമ്പ് / Buff striped keelback)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Hebius[തിരുത്തുക]
Hebius beddomei (കാട്ടു നീർക്കോലി / Beddome’s keelback)[തിരുത്തുക]
Amphiesma monticola (മല നീർക്കോലി / Hill keelback)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Macropisthodon[തിരുത്തുക]
Macropisthodon plumbicolor (പച്ചനാഗം / Green keelback)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Xenochrophis[തിരുത്തുക]
Xenochrophis piscator (നീർക്കോലി / Checkered keelback)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Pythonidae (Pythons)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Python[തിരുത്തുക]
Python molurus (മലമ്പാമ്പ് / Indian python)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Typhlopidae (Blind snakes)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Gryptotyphlops[തിരുത്തുക]
Gryptotyphlops acutus (കൊക്കുരുട്ടി പാമ്പ് / Beak-nosed blind snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Indotyphlops[തിരുത്തുക]
Indotyphlops braminus (ബ്രാഹ്മണിക്കുരുടി / Brahminy blind snake)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Uropeltidae (Shieldtails)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Brachyophidium[തിരുത്തുക]
Brachyophidium rhodogaster (ചെംവയറൻ പാമ്പ് / Wall's shield tail)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Melanophidium[തിരുത്തുക]
Melanophidium bilineatum (ഇരുവരയൻ പാമ്പ് / Two-lined black shieldtail)[തിരുത്തുക]
Melanophidium punctatum (മേലിവാലൻ പാമ്പ് / Beddome's black shieldtail)[തിരുത്തുക]
Melanophidium wynaudense (കാടൻ മേലിവാലൻപാമ്പ് / Indian black earth snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Platyplectrurus[തിരുത്തുക]
Platyplectrurus madurensis (തവിട്ട് മേലിവാലൻപാമ്പ് / Travancore Hills thorntail)[തിരുത്തുക]
Platyplectrurus trilineatus (വരയൻ മേലിവാലൻപാമ്പ് / Lined thorntail)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Plectrurus[തിരുത്തുക]
Plectrurus aureus (ചെമ്പ്ര കുന്നൻപാമ്പ് / Kerala burrowing snake)[തിരുത്തുക]
Plectrurus guentheri (പാണ്ടൻ മുൾവാലൻപാമ്പ് / Günther's burrowing snake)[തിരുത്തുക]
Plectrurus perrotetii (മുള്ളുവാലൻ പാമ്പ് / Nilgiri burrowing snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Rhinophis[തിരുത്തുക]
Rhinophis fergusonianus (മൺപാമ്പ് / Cardamom Hills earth snake)[തിരുത്തുക]
Rhinophis sanguineus (അടിച്ചോപ്പൻ മൺപാമ്പ് / Red-bellied shieldtail)[തിരുത്തുക]
Rhinophis travancoricus (തെക്കൻ മൺപാമ്പ് / Travancore shieldtail)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Teretrurus[തിരുത്തുക]
Teretrurus sanguineus (ചെമ്മേലി വാലൻപാമ്പ് / Purple-red earth snake)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Uropeltis[തിരുത്തുക]
Uropeltis arcticeps (കുഞ്ഞിയിരുതലയൻ പാമ്പ് / Thirunelveli earth snake)[തിരുത്തുക]
Uropeltis beddomii (മൺ ചെറുതലയൻപാമ്പ് / Beddome's earth snake)[തിരുത്തുക]
Uropeltis ceylanica (ലങ്കിയിരുതലയൻ പാമ്പ് / Kerala shieldtail)[തിരുത്തുക]
Uropeltis ellioti (ചെംവലയൻ പാമ്പ് / Elliot's earth snake)[തിരുത്തുക]
Uropeltis liura (ആശമ്പു മേലിവാലൻ‍ / Günther's earth snake)[തിരുത്തുക]
Uropeltis macrorhyncha (ഒരിരുതലയൻപാമ്പ് / Anaimalai earth snake)[തിരുത്തുക]
Uropeltis maculata (ചോരകുത്തൻ പാമ്പ് / Spotted earth snake)[തിരുത്തുക]
Uropeltis myhendrae (മഞ്ഞവലയൻ പാമ്പ് / Boulenger's earth snake)[തിരുത്തുക]
Uropeltis nitida (കരിന്തലയൻ പാമ്പ് / Southern earth snake)[തിരുത്തുക]
Uropeltis ocellata (എണ്ണക്കുരുടി / Nilgiri shieldtail)[തിരുത്തുക]
Uropeltis petersi (പീറ്റർ മൺപാമ്പ് / Peter's shieldtail)[തിരുത്തുക]
Uropeltis pulneyensis (പഴനിപ്പാമ്പ് / Palni shieldtail)[തിരുത്തുക]
Uropeltis rubrolineata (കുങ്കുമവരയൻ പാമ്പ് / Red-lined shieldtail)[തിരുത്തുക]
Uropeltis rubromaculata/rubromaculatus (കുങ്കുമപ്പൊട്ടൻ പാമ്പ് / Red-spotted shieldtail)[തിരുത്തുക]
Uropeltis smithi (വയലറ്റ് പാമ്പ് / Violet shieldtail)[തിരുത്തുക]
Uropeltis woodmasoni (കരടിയിരുതലയൻ പാമ്പ് / Wood-Mason's earth snake)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Viperidae (Vipers)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Daboia[തിരുത്തുക]
Daboia russelii (അണലി / Russell's viper)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Echis[തിരുത്തുക]
Echis carinatus (ചുരുട്ടമണ്ഡലി / Saw-scaled viper)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Hypnale[തിരുത്തുക]
Hypnale hypnale (മുഴമൂക്കൻ കുഴിമണ്ഡലി / Hump-nosed viper)[തിരുത്തുക]
Genus (ജനുസ്സ്): Trimeresurus[തിരുത്തുക]
Trimeresurus gramineus (മുളമണ്ഡലി / Bamboo pit viper)[തിരുത്തുക]
Trimeresurus macrolepis (ചട്ടിത്തലയൻ കുഴിമണ്ഡലി / Large-scaled pit viper)[തിരുത്തുക]
Trimeresurus malabaricus (ചോലമണ്ഡലി / Malabar pit viper)[തിരുത്തുക]
Trimeresurus strigatus (ലാടമണ്ഡലി / Horseshoe pit viper)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Xenodermatidae (Narrow-headed snakes)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Xylophis[തിരുത്തുക]
Xylophis captaini (കുഞ്ഞിത്തലയൻ പാമ്പ് / Captain's wood snake)[തിരുത്തുക]
Xylophis perroteti (പെരൊട്ടെട്ടി പാമ്പ് / Perrotet's mountain snake)[തിരുത്തുക]
Xylophis stenorhynchus (ഒരക്കുള്ളൻ പാമ്പ് / Günther's mountain snake)[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  • A checklist of reptiles of Kerala, India. Journal of Threatened Taxa 7(13): 8010–8022 by Palot, M.J. (2015)
  • Indian snake checklist
  • Daniel, J.C.(2002) The Book of Indian Reptiles and Amphibians. Bombay Natural History Society and Oxford University Press. ISBN 0-19-566099-4

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളത്തിലെ_ഉരഗങ്ങൾ&oldid=3350498" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്