ചീനപ്പൊട്ടൻ

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

Chinese Dart
Potanthus confucius Taioan ngpanlongtiap 002.jpg
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Species:
P. confucius
Binomial name
Potanthus confucius

തുള്ളൻ ചിത്രശലഭങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭമാണ് ചീനപ്പൊട്ടൻ (Potanthus confucius).[1][2][3]

അവലംബം[edit]

  1. W. H., Evans (1949). A Catalogue of the Hesperiidae from Europe, Asia, and Australia in the British Museum. London: British Museum (Natural History). Department of Entomology. p. 382.
  2. R.K., Varshney; Smetacek, Peter (2015). A Synoptic Catalogue of the Butterflies of India. New Delhi: Butterfly Research Centre, Bhimtal & Indinov Publishing, New Delhi. pp. 62–64. doi:10.13140/RG.2.1.3966.2164. ISBN 978-81-929826-4-9.
  3. Savela, Markku. "Potanthus Scudder, 1872 Darts". Lepidoptera Perhoset Butterflies and Moths.

പുറം കണ്ണികൾ[edit]