ഉപയോക്താവ്:Jkadavoor/കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ

  വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

  കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

  Order (നിര): Accipitriformes[തിരുത്തുക]

  Family (കുടുംബം): Accipitridae (Hawks, kites and eagles)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Accipiter[തിരുത്തുക]

  Accipiter badius (Shikra / പ്രാപ്പിടിയൻ)[തിരുത്തുക]
  Accipiter nisus (Eurasian sparrowhawk / യൂറേഷ്യൻ പ്രാപ്പിടിയൻ)[തിരുത്തുക]
  Accipiter trivirgatus (Crested goshawk / മലമ്പുള്ള്‌)[തിരുത്തുക]
  Accipiter virgatus (Besra / ബസ്ര പ്രാപ്പിടിയൻ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Aegypius[തിരുത്തുക]

  Aegypius monachus (Cinereous vulture / കരിങ്കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Aquila[തിരുത്തുക]

  Aquila fasciata (Bonelli's eagle / ബോണെല്ലിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
  Aquila heliaca (Eastern imperial eagle / രാജാപ്പരുന്തു്)[തിരുത്തുക]
  Aquila nipalensis (Steppe eagle / കായൽപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Aviceda[തിരുത്തുക]

  Aviceda jerdoni (Jerdon's baza / പ്രാപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
  Aviceda leuphotes (Black baza / കിന്നരി പ്രാപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Butastur[തിരുത്തുക]

  Butastur teesa (White-eyed buzzard / വെള്ളക്കണ്ണിപ്പരുന്തു്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Buteo[തിരുത്തുക]

  Buteo buteo vulpinus (Common buzzard / പുൽപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Circaetus[തിരുത്തുക]

  Circaetus gallicus (Short-toed snake eagle / പാമ്പ് പരുന്തു്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Circus[തിരുത്തുക]

  Circus aeruginosus (Western marsh harrier / കരിതപ്പി)[തിരുത്തുക]
  Circus cyaneus (Hen harrier / വലിയ മേടുതപ്പി)[തിരുത്തുക]
  Circus macrourus (Pallid harrier / മേടുതപ്പി)[തിരുത്തുക]
  Circus melanoleucos (Pied harrier / വെള്ളക്കറുപ്പൻ മേടുതപ്പി )[തിരുത്തുക]
  Circus pygargus (Montagu's harrier / മൊൺടാഗു മേടുതപ്പി)[തിരുത്തുക]
  Circus spilonotus (Eastern marsh harrier / കിഴക്കൻ കരിതപ്പി)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Clanga[തിരുത്തുക]

  Clanga clanga (Greater spotted eagle / വലിയ പുള്ളിപ്പരുന്തു്)[തിരുത്തുക]
  Clanga hastata (Indian spotted eagle / ചെറിയ പുള്ളിപ്പരുന്തു്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Elanus[തിരുത്തുക]

  Elanus caeruleus (Black-winged kite / വെള്ളി എറിയൻ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Gyps[തിരുത്തുക]

  Gyps bengalensis (White-rumped vulture / ചുട്ടിക്കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]
  Gyps himalayensis (Himalayan vulture / ഹിമാലയൻ കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]
  Gyps indicus (Indian vulture / തവിട്ടു കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Haliaeetus[തിരുത്തുക]

  Haliaeetus albicilla (White-tailed eagle / വെള്ളവാലൻ കടൽപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
  Haliaeetus humilis (Lesser fish eagle / ചെറിയ മീൻപരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
  Haliaeetus ichthyaetus (Grey-headed fish eagle / വലിയ മീൻപരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
  Haliaeetus leucogaster (White-bellied sea eagle / വെള്ളവയറൻ കടൽ‌പ്പരുന്ത്‌)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Haliastur[തിരുത്തുക]

  Haliastur indus (Brahminy kite / കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Hieraaetus[തിരുത്തുക]

  Hieraaetus pennatus (Booted eagle / വെള്ളക്കറുപ്പൻ പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Ictinaetus[തിരുത്തുക]

  Ictinaetus malaiensis (Black eagle / കരിമ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Lophotriorchis[തിരുത്തുക]

  Lophotriorchis kienerii (Rufous-bellied eagle / ചെമ്പൻ എറിയൻ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Milvus[തിരുത്തുക]

  Milvus migrans (Black kite / ചക്കിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Neophron[തിരുത്തുക]

  Neophron percnopterus (Egyptian vulture / തോട്ടിക്കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Nisaetus[തിരുത്തുക]

  Nisaetus cirrhatus (Changeable hawk-eagle / കിന്നരിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
  Nisaetus nipalensis (Mountain hawk-eagle / വലിയ കിന്നരിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Pernis[തിരുത്തുക]

  Pernis ptilorhynchus (Crested honey buzzard / തേൻകൊതിച്ചിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Sarcogyps[തിരുത്തുക]

  Sarcogyps calvus (Red-headed vulture / കാതിലക്കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Spilornis[തിരുത്തുക]

  Spilornis cheela (Crested serpent eagle / ചുട്ടിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Family (കുടുംബം): Pandionidae (Osprey)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Pandion[തിരുത്തുക]

  Pandion haliaetus (Osprey / താലിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

  Order (നിര): Anseriformes[തിരുത്തുക]

  Family (കുടുംബം): Anatidae (Ducks, geese and swans)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Anas[തിരുത്തുക]

  Anas acuta (Northern pintail / വാലൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
  Anas crecca (Eurasian teal / പട്ടക്കണ്ണൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
  Anas poecilorhyncha (Indian spot-billed duck / പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ താറാവ്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Anser[തിരുത്തുക]

  Anser indicus (Bar-headed goose / കുറിത്തലയൻ വാത്ത)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Aythya[തിരുത്തുക]

  Aythya ferina (Common pochard / ചെന്തലയൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
  Aythya fuligula (Tufted duck / കുടുമത്താറാവ്)[തിരുത്തുക]
  Aythya nyroca (Ferruginous duck / വെള്ളക്കണ്ണി എരണ്ട)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Dendrocygna[തിരുത്തുക]

  Dendrocygna bicolor (Fulvous whistling duck / വലിയ ചൂളൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
  Dendrocygna javanica (Lesser whistling duck / ചൂളൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Mareca[തിരുത്തുക]

  Mareca penelope (Eurasian wigeon / ചന്ദനക്കുറി എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
  Mareca strepera (Gadwall / ഗ്യാഡ്വാൾ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Nettapus[തിരുത്തുക]

  Nettapus coromandelianus (Cotton pygmy goose / പച്ച എരണ്ട)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Sarkidiornis[തിരുത്തുക]

  Sarkidiornis melanotos (Knob-billed duck / മുഴയൻ താറാവ്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Spatula[തിരുത്തുക]

  Spatula clypeata (Northern shoveler / കോരിച്ചുണ്ടൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
  Spatula querquedula (Garganey / വരി എരണ്ട)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Tadorna[തിരുത്തുക]

  Tadorna ferruginea (Ruddy shelduck / തങ്കത്താറാവ്)[തിരുത്തുക]

  Order (നിര): Apodiformes[തിരുത്തുക]

  Family (കുടുംബം): Apodidae (Swifts)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Aerodramus[തിരുത്തുക]

  Aerodramus unicolor (Indian swiftlet / ചിത്രകൂടൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Apus[തിരുത്തുക]

  Apus affinis (Little swift / അമ്പലംചുറ്റി)[തിരുത്തുക]
  Apus apus (Common swift / മലങ്കൂളൻ)[തിരുത്തുക]
  Apus pacificus leuconyx (Blyth's swift / ഹിമാലയൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Cypsiurus[തിരുത്തുക]

  Cypsiurus balasiensis (Asian palm swift / പനങ്കൂളൻ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Hemiprocne[തിരുത്തുക]

  Hemiprocne coronata (Crested treeswift / കൊമ്പൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Hirundapus[തിരുത്തുക]

  Hirundapus giganteus (Brown-backed needletail / വലിയ മുൾ‌വാലൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Tachymarptis[തിരുത്തുക]

  Tachymarptis melba (Alpine swift / വെള്ളവയറൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Zoonavena[തിരുത്തുക]

  Zoonavena sylvatica (White-rumped spinetail / ചെറിയ മുൾ‌വാലൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

  Order (നിര): Bucerotiformes[തിരുത്തുക]

  Family (കുടുംബം): Bucerotidae (Hornbills)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Anthracoceros[തിരുത്തുക]

  Anthracoceros coronatus (Malabar pied hornbill / പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Buceros[തിരുത്തുക]

  Buceros bicornis (Great hornbill / മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Ocyceros[തിരുത്തുക]

  Ocyceros birostris (Indian grey hornbill / നാട്ടുവേഴാമ്പൽ)[തിരുത്തുക]
  Ocyceros griseus (Malabar grey hornbill / കോഴിവേഴാമ്പൽ)[തിരുത്തുക]

  Family (കുടുംബം): Upupidae (Hoopoes)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Upupa[തിരുത്തുക]

  Upupa epops (Eurasian hoopoe / ഉപ്പൂപ്പൻ)[തിരുത്തുക]

  Order (നിര): Caprimulgiformes[തിരുത്തുക]

  Family (കുടുംബം): Caprimulgidae (Nightjars)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Caprimulgus[തിരുത്തുക]

  Caprimulgus affinis (Savanna nightjar / ചുയിരാച്ചുക്ക്)[തിരുത്തുക]
  Caprimulgus asiaticus (Indian nightjar / നാട്ടുരാച്ചുക്ക്)[തിരുത്തുക]
  Caprimulgus atripennis (Jerdon's nightjar / രാച്ചൗങ്ങൻ)[തിരുത്തുക]
  Caprimulgus indicus (Jungle nightjar / കാട്ടുരാച്ചുക്ക്)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Lyncornis[തിരുത്തുക]

  Lyncornis macrotis (Great eared nightjar / ചെവിയൻ രാച്ചുക്ക്)[തിരുത്തുക]

  Family (കുടുംബം): Podargidae (Frogmouths)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Batrachostomus[തിരുത്തുക]

  Batrachostomus moniliger (Sri Lanka frogmouth / മാക്കാച്ചിക്കാട)[തിരുത്തുക]

  Order (നിര): Charadriiformes[തിരുത്തുക]

  Family (കുടുംബം): Burhinidae (Stone-curlews/Thick-knees)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Burhinus[തിരുത്തുക]

  Burhinus indicus (Indian stone-curlew / വയൽക്കണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]

  Genus (ജനുസ്സ്): Esacus[തിരുത്തുക]

  Esacus recurvirostris (Great stone-curlew / പെരുങ്കൊക്കൻ പ്ലോവർ)[തിരുത്തുക]