ഉപയോക്താവ്:Jkadavoor/കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

Order (നിര): Accipitriformes[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Accipitridae (Hawks, kites and eagles)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Accipiter[തിരുത്തുക]

Accipiter badius (Shikra / പ്രാപ്പിടിയൻ)[തിരുത്തുക]
Accipiter nisus (Eurasian sparrowhawk / യൂറേഷ്യൻ പ്രാപ്പിടിയൻ)[തിരുത്തുക]
Accipiter trivirgatus (Crested goshawk / മലമ്പുള്ള്‌)[തിരുത്തുക]
Accipiter virgatus (Besra / ബസ്ര പ്രാപ്പിടിയൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Aegypius[തിരുത്തുക]

Aegypius monachus (Cinereous vulture / കരിങ്കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Aquila[തിരുത്തുക]

Aquila fasciata (Bonelli's eagle / ബോണെല്ലിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
Aquila heliaca (Eastern imperial eagle / രാജാപ്പരുന്തു്)[തിരുത്തുക]
Aquila nipalensis (Steppe eagle / കായൽപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Aviceda[തിരുത്തുക]

Aviceda jerdoni (Jerdon's baza / പ്രാപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
Aviceda leuphotes (Black baza / കിന്നരി പ്രാപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Butastur[തിരുത്തുക]

Butastur teesa (White-eyed buzzard / വെള്ളക്കണ്ണിപ്പരുന്തു്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Buteo[തിരുത്തുക]

Buteo buteo vulpinus (Common buzzard / പുൽപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Circaetus[തിരുത്തുക]

Circaetus gallicus (Short-toed snake eagle / പാമ്പ് പരുന്തു്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Circus[തിരുത്തുക]

Circus aeruginosus (Western marsh harrier / കരിതപ്പി)[തിരുത്തുക]
Circus cyaneus (Hen harrier / വലിയ മേടുതപ്പി)[തിരുത്തുക]
Circus macrourus (Pallid harrier / മേടുതപ്പി)[തിരുത്തുക]
Circus melanoleucos (Pied harrier / വെള്ളക്കറുപ്പൻ മേടുതപ്പി )[തിരുത്തുക]
Circus pygargus (Montagu's harrier / മൊൺടാഗു മേടുതപ്പി)[തിരുത്തുക]
Circus spilonotus (Eastern marsh harrier / കിഴക്കൻ കരിതപ്പി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Clanga[തിരുത്തുക]

Clanga clanga (Greater spotted eagle / വലിയ പുള്ളിപ്പരുന്തു്)[തിരുത്തുക]
Clanga hastata (Indian spotted eagle / ചെറിയ പുള്ളിപ്പരുന്തു്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Elanus[തിരുത്തുക]

Elanus caeruleus (Black-winged kite / വെള്ളി എറിയൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Gyps[തിരുത്തുക]

Gyps bengalensis (White-rumped vulture / ചുട്ടിക്കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]
Gyps himalayensis (Himalayan vulture / ഹിമാലയൻ കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]
Gyps indicus (Indian vulture / തവിട്ടു കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Haliaeetus[തിരുത്തുക]

Haliaeetus albicilla (White-tailed eagle / വെള്ളവാലൻ കടൽപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
Haliaeetus humilis (Lesser fish eagle / ചെറിയ മീൻപരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
Haliaeetus ichthyaetus (Grey-headed fish eagle / വലിയ മീൻപരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
Haliaeetus leucogaster (White-bellied sea eagle / വെള്ളവയറൻ കടൽ‌പ്പരുന്ത്‌)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Haliastur[തിരുത്തുക]

Haliastur indus (Brahminy kite / കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Hieraaetus[തിരുത്തുക]

Hieraaetus pennatus (Booted eagle / വെള്ളക്കറുപ്പൻ പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ictinaetus[തിരുത്തുക]

Ictinaetus malaiensis (Black eagle / കരിമ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Lophotriorchis[തിരുത്തുക]

Lophotriorchis kienerii (Rufous-bellied eagle / ചെമ്പൻ എറിയൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Milvus[തിരുത്തുക]

Milvus migrans (Black kite / ചക്കിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Neophron[തിരുത്തുക]

Neophron percnopterus (Egyptian vulture / തോട്ടിക്കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Nisaetus[തിരുത്തുക]

Nisaetus cirrhatus (Changeable hawk-eagle / കിന്നരിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]
Nisaetus nipalensis (Mountain hawk-eagle / വലിയ കിന്നരിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Pernis[തിരുത്തുക]

Pernis ptilorhynchus (Crested honey buzzard / തേൻകൊതിച്ചിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Sarcogyps[തിരുത്തുക]

Sarcogyps calvus (Red-headed vulture / കാതിലക്കഴുകൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Spilornis[തിരുത്തുക]

Spilornis cheela (Crested serpent eagle / ചുട്ടിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Pandionidae (Osprey)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Pandion[തിരുത്തുക]

Pandion haliaetus (Osprey / താലിപ്പരുന്ത്)[തിരുത്തുക]

Order (നിര): Anseriformes[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Anatidae (Ducks, geese and swans)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Anas[തിരുത്തുക]

Anas acuta (Northern pintail / വാലൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
Anas crecca (Eurasian teal / പട്ടക്കണ്ണൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
Anas poecilorhyncha (Indian spot-billed duck / പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ താറാവ്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Anser[തിരുത്തുക]

Anser indicus (Bar-headed goose / കുറിത്തലയൻ വാത്ത)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Aythya[തിരുത്തുക]

Aythya ferina (Common pochard / ചെന്തലയൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
Aythya fuligula (Tufted duck / കുടുമത്താറാവ്)[തിരുത്തുക]
Aythya nyroca (Ferruginous duck / വെള്ളക്കണ്ണി എരണ്ട)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Dendrocygna[തിരുത്തുക]

Dendrocygna bicolor (Fulvous whistling duck / വലിയ ചൂളൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
Dendrocygna javanica (Lesser whistling duck / ചൂളൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Mareca[തിരുത്തുക]

Mareca penelope (Eurasian wigeon / ചന്ദനക്കുറി എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
Mareca strepera (Gadwall / ഗ്യാഡ്വാൾ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Nettapus[തിരുത്തുക]

Nettapus coromandelianus (Cotton pygmy goose / പച്ച എരണ്ട)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Sarkidiornis[തിരുത്തുക]

Sarkidiornis melanotos (Knob-billed duck / മുഴയൻ താറാവ്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Spatula[തിരുത്തുക]

Spatula clypeata (Northern shoveler / കോരിച്ചുണ്ടൻ എരണ്ട)[തിരുത്തുക]
Spatula querquedula (Garganey / വരി എരണ്ട)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Tadorna[തിരുത്തുക]

Tadorna ferruginea (Ruddy shelduck / തങ്കത്താറാവ്)[തിരുത്തുക]

Order (നിര): Apodiformes[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Apodidae (Swifts)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Aerodramus[തിരുത്തുക]

Aerodramus unicolor (Indian swiftlet / ചിത്രകൂടൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Apus[തിരുത്തുക]

Apus affinis (Little swift / അമ്പലംചുറ്റി)[തിരുത്തുക]
Apus apus (Common swift / മലങ്കൂളൻ)[തിരുത്തുക]
Apus pacificus leuconyx (Blyth's swift / ഹിമാലയൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cypsiurus[തിരുത്തുക]

Cypsiurus balasiensis (Asian palm swift / പനങ്കൂളൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Hemiprocne[തിരുത്തുക]

Hemiprocne coronata (Crested treeswift / കൊമ്പൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Hirundapus[തിരുത്തുക]

Hirundapus giganteus (Brown-backed needletail / വലിയ മുൾ‌വാലൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Tachymarptis[തിരുത്തുക]

Tachymarptis melba (Alpine swift / വെള്ളവയറൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Zoonavena[തിരുത്തുക]

Zoonavena sylvatica (White-rumped spinetail / ചെറിയ മുൾ‌വാലൻ ശരപ്പക്ഷി)[തിരുത്തുക]

Order (നിര): Bucerotiformes[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Bucerotidae (Hornbills)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Anthracoceros[തിരുത്തുക]

Anthracoceros coronatus (Malabar pied hornbill / പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Buceros[തിരുത്തുക]

Buceros bicornis (Great hornbill / മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ocyceros[തിരുത്തുക]

Ocyceros birostris (Indian grey hornbill / നാട്ടുവേഴാമ്പൽ)[തിരുത്തുക]
Ocyceros griseus (Malabar grey hornbill / കോഴിവേഴാമ്പൽ)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Upupidae (Hoopoes)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Upupa[തിരുത്തുക]

Upupa epops (Eurasian hoopoe / ഉപ്പൂപ്പൻ)[തിരുത്തുക]

Order (നിര): Caprimulgiformes[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Caprimulgidae (Nightjars)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Caprimulgus[തിരുത്തുക]

Caprimulgus affinis (Savanna nightjar / ചുയിരാച്ചുക്ക്)[തിരുത്തുക]
Caprimulgus asiaticus (Indian nightjar / നാട്ടുരാച്ചുക്ക്)[തിരുത്തുക]
Caprimulgus atripennis (Jerdon's nightjar / രാച്ചൗങ്ങൻ)[തിരുത്തുക]
Caprimulgus indicus (Jungle nightjar / കാട്ടുരാച്ചുക്ക്)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Lyncornis[തിരുത്തുക]

Lyncornis macrotis (Great eared nightjar / ചെവിയൻ രാച്ചുക്ക്)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Podargidae (Frogmouths)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Batrachostomus[തിരുത്തുക]

Batrachostomus moniliger (Sri Lanka frogmouth / മാക്കാച്ചിക്കാട)[തിരുത്തുക]

Order (നിര): Charadriiformes[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Burhinidae (Stone-curlews/Thick-knees)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Burhinus[തിരുത്തുക]

Burhinus indicus (Indian stone-curlew / വയൽക്കണ്ണൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Esacus[തിരുത്തുക]

Esacus recurvirostris (Great stone-curlew / പെരുങ്കൊക്കൻ പ്ലോവർ)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Charadriidae (Plovers and lapwings)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Charadrius[തിരുത്തുക]

Charadrius alexandrinus (Kentish plover / ചെറുമണൽക്കോഴി)[തിരുത്തുക]
Charadrius asiaticus (Caspian plover / കാസ്പിയൻ മണൽക്കോഴി)[തിരുത്തുക]
Charadrius dubius (Little ringed plover / ആറ്റുമണൽക്കോഴി)[തിരുത്തുക]
Charadrius hiaticula (Common ringed plover / വലിയ മോതിരക്കോഴി)[തിരുത്തുക]
Charadrius leschenaultii (Greater sand plover / വലിയ മണൽക്കോഴി)[തിരുത്തുക]
Charadrius mongolus (Lesser sand plover / മംഗോളിയൻ മണൽക്കോഴി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Pluvialis[തിരുത്തുക]

Pluvialis fulva (Pacific golden plover / പൊൻ മണൽക്കോഴി)[തിരുത്തുക]
Pluvialis squatarola (Grey plover / ചാരമണൽക്കോഴി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Vanellus[തിരുത്തുക]

Vanellus cinereus (Grey-headed lapwing / ചാരത്തലയൻ തിത്തിരി)[തിരുത്തുക]
Vanellus gregarius (Sociable lapwing / തലേക്കെട്ടൻ തിത്തിരി)[തിരുത്തുക]
Vanellus indicus (Red-wattled lapwing / ചെങ്കണ്ണി തിത്തിരി)[തിരുത്തുക]
Vanellus leucurus (White-tailed lapwing / വെള്ളവാലൻ തിത്തിരി)[തിരുത്തുക]
Vanellus malabaricus (Yellow-wattled lapwing / മഞ്ഞക്കണ്ണി തിത്തിരി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Dromadidae (Crab-plovers)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Dromas[തിരുത്തുക]

Dromas ardeola (Crab-plover / ഞണ്ടുണ്ണി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Glareolidae (Pratincoles and coursers)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Cursorius[തിരുത്തുക]

Cursorius coromandelicus (Indian courser / തവിട്ടുചെമ്പൻ ചരൽക്കോഴി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Glareola[തിരുത്തുക]

Glareola lactea (Small pratincole / ചെറിയ മീവൽക്കാട)[തിരുത്തുക]
Glareola maldivarum (Oriental pratincole / വലിയ മീവൽക്കാട)[തിരുത്തുക]
Glareola pratincola (Collared pratincole / വാലൻ പെരുമീവൽക്കാട)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Haematopodidae (Oystercatchers)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Haematopus[തിരുത്തുക]

Haematopus ostralegus (Eurasian oystercatcher / കടൽ മണ്ണാത്തി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Jacanidae (Jacanas)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Hydrophasianus[തിരുത്തുക]

Hydrophasianus chirurgus (Pheasant-tailed jacana / വാലൻ താമരക്കോഴി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Metopidius[തിരുത്തുക]

Metopidius indicus (Bronze-winged jacana / നാടൻ താമരക്കോഴി)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Laridae (Gulls and terns)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Anous[തിരുത്തുക]

Anous stolidus (Brown noddy / തവിടൻ നോടി ആള)[തിരുത്തുക]
Anous tenuirostris (Lesser noddy / ചെറിയ നോടി ആള)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Chlidonias[തിരുത്തുക]

Chlidonias hybrida (Whiskered tern / കരി ആള)[തിരുത്തുക]
Chlidonias leucopterus (White-winged tern / വെൺ ചിറകൻ കരിആള)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Chroicocephalus[തിരുത്തുക]

Chroicocephalus brunnicephalus (Brown-headed gull / തവിട്ടുതലയൻ കടൽകാക്ക)[തിരുത്തുക]
Chroicocephalus genei (Slender-billed gull / സൂചീമുഖി കടൽക്കാക്ക)[തിരുത്തുക]
Chroicocephalus ridibundus (Black-headed gull / ചെറിയ കടൽകാക്ക)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Gelochelidon[തിരുത്തുക]

Gelochelidon nilotica (Gull-billed tern / പാത്തക്കൊക്കൻ ആള)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Gygis[തിരുത്തുക]

Gygis alba (White tern / വെൺ കടൽആള)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Hydroprogne[തിരുത്തുക]

Hydroprogne caspia (Caspian tern / വലിയ ചെങ്കൊക്കൻ ആള)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Ichthyaetus[തിരുത്തുക]

Ichthyaetus ichthyaetus (Pallas's gull / വലിയ കടൽകാക്ക)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Larus[തിരുത്തുക]

Larus fuscus heuglini (Heuglin's gull / ഹ്യുഗ്ലിൻ കടൽകാക്ക)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Onychoprion[തിരുത്തുക]

Onychoprion anaethetus (Bridled tern / തവിടൻ കടൽ ആള)[തിരുത്തുക]
Onychoprion fuscatus (Sooty tern / കറുത്ത കടലാള)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Rissa[തിരുത്തുക]

Rissa tridactyla (Black-legged kittiwake / കിറ്റിവേക്ക് കടൽകാക്ക)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Sterna[തിരുത്തുക]

Sterna acuticauda (Black-bellied tern / കരിവയറൻ ആള)[തിരുത്തുക]
Sterna aurantia (River tern / പുഴ ആള)[തിരുത്തുക]
Sterna dougallii (Roseate tern / വെൺവാലൻ ആള)[തിരുത്തുക]
Sterna hirundo (Common tern / ചോരക്കാലി ആള)[തിരുത്തുക]
Sterna repressa (White-cheeked tern / വെൺകവിളൻ ആള)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Sternula[തിരുത്തുക]

Sternula albifrons (Little tern / ആളച്ചിന്നൻ)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Thalasseus[തിരുത്തുക]

Thalasseus bengalensis (Lesser crested tern / ചെറിയ കടൽ ആള)[തിരുത്തുക]
Thalasseus bergii (Greater crested tern / വലിയ കടൽ ആള)[തിരുത്തുക]
Thalasseus sandvicensis (Sandwich tern / കടലുണ്ടി ആള)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Xema[തിരുത്തുക]

Xema sabini (Sabine's gull / സബീൻ കടൽക്കാക്ക)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Recurvirostridae (Avocets and stilts)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Himantopus[തിരുത്തുക]

Himantopus himantopus (Black-winged stilt / പവിഴക്കാലി)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Recurvirostra[തിരുത്തുക]

Recurvirostra avosetta (Pied avocet / അവോസെറ്റ്)[തിരുത്തുക]

Family (കുടുംബം): Rostratulidae (Painted-snipes)[തിരുത്തുക]

Genus (ജനുസ്സ്): Rostratula[തിരുത്തുക]

Rostratula benghalensis (Greater painted-snipe / കാളിക്കാട)[തിരുത്തുക]