ഉപയോക്താവ്:Manojk/BoK

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ Birds of Kerala

 1. മയിൽ - Pavo cristatus
 2. ചേരാക്കൊക്കൻ - Anastomus oscitans
 3. ചെറിയ നീർക്കാക്ക - Microcarbo niger
 4. ചായമുണ്ടി - Ardea purpurea
 5. ചെറുമുണ്ടി - Ardea intermedia
 6. ചിന്നമുണ്ടി - Egretta garzetta
 7. കാലിമുണ്ടി - Bubulcus ibis
 8. കുളക്കൊക്ക് - Ardeola grayii
 9. വെള്ള അരിവാൾക്കൊക്കൻ - Threskiornis melanocephalus
 10. കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് - Haliastur indus
 11. കുളക്കോഴി - Amaurornis phoenicurus
 12. ചെങ്കണ്ണി തിത്തിരി - Vanellus indicus
 13. കരി ആള - Chlidonias hybrida
 14. അരി പ്രാവ് - Streptopelia chinensis
 15. ഉപ്പൻ - Centropus sinensis
 16. നാട്ടുകുയിൽ - Eudynamys scolopaceus
 17. പേക്കുയിൽ - Hierococcyx varius
 18. ചെറിയ മീൻകൊത്തി - Alcedo atthis
 19. മീൻകൊത്തിച്ചാത്തൻ - Halcyon smyrnensis
 20. നാട്ടുവേലിത്തത്ത - Merops orientalis
 21. വലിയ വേലിത്തത്ത - Merops philippinus
 22. ചെമ്പുകൊട്ടി - Psilopogon haemacephalus
 23. ചിന്നക്കുട്ടുറുവൻ - Psilopogon viridis
 24. മോതിരത്തത്ത - Psittacula krameri
 25. പൂന്തത്ത - Psittacula cyanocephala
 26. മഞ്ഞക്കിളി - Oriolus kundoo
 27. മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ - Oriolus xanthornus
 28. ആനറാഞ്ചി - Dicrurus macrocercus
 29. കാടുമുഴക്കി - Dicrurus paradiseus
 30. ഓലേഞ്ഞാലി - Dendrocitta vagabunda
 31. കാവതിക്കാക്ക - Corvus splendens
 32. ബലിക്കാക്ക - Corvus macrorhynchos
 33. വരയൻ കത്രിക - Cecropis daurica
 34. നാട്ടുബുൾബുൾ - Pycnonotus cafer
 35. ഇരട്ടത്തലച്ചി ബുൾബുൾ - Pycnonotus jocosus
 36. ഈറ്റപൊളപ്പൻ - Acrocephalus dumetorum
 37. പൂത്താങ്കീരി - Turdoides affinis
 38. മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് - Copsychus saularis
 39. കുറിക്കണ്ണൻ കാട്ടുപുള്ള് - Geokichla citrina
 40. റോസ് മൈന - Pastor roseus
 41. നാട്ടുമൈന - Acridotheres tristis
 42. മഞ്ഞത്തേൻകിളി - Leptocoma zeylonica
 43. ചൂളൻ എരണ്ട - Dendrocygna javanica
 44. പച്ച എരണ്ട - Nettapus coromandelianus
 45. വരി എരണ്ട - Spatula querquedula
 46. കോരിച്ചുണ്ടൻ എരണ്ട - Spatula clypeata
 47. പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ താറാവ് - Anas poecilorhyncha
 48. വാലൻ എരണ്ട - Anas acuta
 49. പട്ടക്കണ്ണൻ എരണ്ട - Anas crecca
 50. എരണ്ട - Anas sp. (teal sp.)
 51. താറാവ് - Anatinae sp.waterfowl sp.
 52. ചെമ്പൻ മുള്ളൻകോഴി - Galloperdix spadicea
 53. പൊന്തവരിക്കാട - Perdicula asiatica
 54. കാട്ടുകോഴി - Gallus sonneratii
 55. മുങ്ങാങ്കോഴി - Tachybaptus ruficollis
 56. കന്യാസ്ത്രീകൊക്ക് - Ciconia episcopus
 57. വെണ്ബcകം - Ciconia ciconia
 58. വർണ്ണക്കൊക്ക് - Mycteria leucocephala
 59. വലിയ നീർക്കാക്ക - Phalacrocorax carbo
 60. കിന്നരി നീർക്കാക്ക - Phalacrocorax fuscicollis
 61. കിന്നരി/ചെറിയ നീർക്കാക്ക - Microcarbo niger/Phalacrocorax fuscicollis
 62. നീർക്കാക്ക - Phalacrocoracidae sp.
 63. ചേരക്കോഴി - Anhinga melanogaster
 64. മഞ്ഞക്കൊച്ച - Ixobrychus sinensis
 65. മഴക്കൊച്ച - Ixobrychus cinnamomeus
 66. കരിങ്കൊച്ച - Ixobrychus flavicollis
 67. കൊച്ച - Ixobrychus sp.
 68. ചാരമുണ്ടി - Ardea cinerea
 69. പെരുമുണ്ടി - Ardea alba
 70. പെരുമുണ്ടി/ചെറുമുണ്ടി - Ardea alba/intermedia
 71. തിരമുണ്ടി - Egretta gularis
 72. വെള്ളരിക്കൊക്ക് - Ardea/Egretta/Bubulcus sp.
 73. ചിന്നക്കൊക്ക് - Butorides striata
 74. പാതിരാക്കൊക്ക് - Nycticorax nycticorax
 75. ഞാറ - Ardeidae sp.
 76. ചെമ്പൻ അരിവാൾക്കൊക്കൻ - Plegadis falcinellus
 77. അരിവാൾക്കൊക്കൻ - Threskiornithidae sp. (ibis sp.)
 78. താലിപ്പരുന്ത് - Pandion haliaetus
 79. വെളളി എറിയൻ - Elanus caeruleus
 80. തേൻകൊതിച്ചിപ്പരുന്ത് - Pernis ptilorhynchus
 81. കിന്നരി പ്രാപ്പരുന്ത് - Aviceda leuphotes
 82. ചുട്ടിപ്പരുന്ത് - Spilornis cheela
 83. കിന്നരിപ്പരുന്ത് - Nisaetus cirrhatus
 84. ചെമ്പൻ എറിയൻ - Lophotriorchis kienerii
 85. കരിമ്പരുന്ത് - Ictinaetus malaiensis
 86. ചെറിയ പുള്ളിപ്പരുന്ത് - Clanga hastata
 87. വലിയ പുള്ളിപ്പരുന്ത് - Clanga clanga
 88. വെള്ളക്കറുപ്പൻ പരുന്ത് - Hieraaetus pennatus
 89. കരിതപ്പി - Circus aeruginosus
 90. കിഴക്കൻ കരിതപ്പി - Circus spilonotus
 91. മേടുതപ്പി - Circus macrourus
 92. മേടുതപ്പി/മൊൻടാഗു മേടുതപ്പി - Circus macrourus/pygargus
 93. മലമ്പുള്ള് - Accipiter trivirgatus
 94. പ്രാപ്പിടിയൻ - Accipiter badius
 95. ബെസ്ര പ്രാപ്പിടിയൻ - Accipiter virgatus
 96. Accipiter sp. - Accipiter sp.
 97. ചക്കിപ്പരുന്ത് - Milvus migrans
 98. ചെറിയ മീൻപരുന്ത് - Haliaeetus humilis
 99. പരുന്ത് - Accipitridae sp. (eagle sp.)
 100. നീലമാറൻ കുളക്കോഴി - Gallirallus striatus
 101. ചുകന്ന നെല്ലിക്കോഴി - Zapornia fusca
 102. ചെറിയ നെല്ലിക്കോഴി - Zapornia pusilla
 103. തീപ്പൊരിക്കണ്ണൻ - Gallicrex cinerea
 104. നീലക്കോഴി - Porphyrio poliocephalus
 105. പട്ടക്കോഴി - Gallinula chloropus
 106. വെള്ളക്കൊക്കൻ കുളക്കോഴി - Fulica atra
 107. പവിഴക്കാലി - Himantopus himantopus
 108. പൊൻമണൽക്കോഴി - Pluvialis fulva
 109. golden-plover sp. - Pluvialis apricaria/dominica/fulva
 110. മഞ്ഞക്കണ്ണി തിത്തിരി - Vanellus malabaricus
 111. ചാരത്തലയൻ തിത്തിരി - Vanellus cinereus
 112. തിത്തിരി - Vanellus sp.
 113. മംഗോളിയൻ മണൽക്കോഴി - Charadrius mongolus
 114. വലിയ മണൽക്കോഴി - Charadrius leschenaultii
 115. ചെറുമണൽക്കോഴി - Charadrius alexandrinus
 116. ആറ്റുമണൽക്കോഴി - Charadrius dubius
 117. മണൽക്കോഴി - Charadriidae sp.
 118. കാളിക്കാട - Rostratula benghalensis
 119. വാലൻ താമരക്കോഴി - Hydrophasianus chirurgus
 120. നാടൻ താമരക്കോഴി - Metopidius indicus
 121. പട്ടവാലൻ സ്നാപ്പ് - Limosa limosa
 122. ടെമ്മിങ്കി മണലൂതി - Calidris temminckii
 123. കുരുവി മണലൂതി - Calidris minuta
 124. വിശറിവാലൻ ചുണ്ടൻകാട - Gallinago gallinago
 125. മുൾവാലൻ ചുണ്ടൻകാട - Gallinago stenura
 126. ചുണ്ടൻകാട - Gallinago sp.
 127. നീർക്കാട - Actitis hypoleucos
 128. കരിമ്പൻ കാടക്കൊക്ക് - Tringa ochropus
 129. പുള്ളിച്ചോരക്കാലി - Tringa erythropus
 130. പച്ചക്കാലി - Tringa nebulariaചതുപ്പൻ
 131. പുള്ളിക്കാടക്കൊക്ക് - Tringa glareola
 132. ചോരക്കാലി - Tringa totanus
 133. ചെറിയ മീവൽക്കാട - Glareola lactea
 134. തവിട്ടുതലയൻ കടൽക്കാക്ക - Chroicocephalus brunnicephalus
 135. Lesser Black-backed Gull - Larus fuscus
 136. ചോരക്കാലി ആള - Sterna hirundo
 137. പുഴ ആള - Sterna aurantiaആള
 138. Asian Emerald Dove - Chalcophaps indica
 139. ചാരവരിയൻ പ്രാവ് - Treron affinis
 140. മഞ്ഞക്കാലി പച്ചപ്രാവ് - Treron phoenicopterus
 141. മേനി പ്രാവ് - Ducula aeneaപൊകണ പ്രാവ്
 142. പ്രാവ് - Columbidae sp.
 143. പുല്ലുപ്പൻ - Centropus bengalensis
 144. പച്ചച്ചുണ്ടൻ - Phaenicophaeus viridirostris
 145. കൊമ്പൻകുയിൽ - Clamator jacobinus
 146. ചെങ്കുയിൽ - Cacomantis sonneratii
 147. ചെറുകുയിൽ - Cacomantis passerinus
 148. കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിക്കുയിൽ - Surniculus dicruroides
 149. വിഷുപ്പക്ഷി - Cuculus micropterus
 150. വെള്ളിമൂങ്ങ - Tyto alba
 151. ചെവിയൻ നത്ത് - Otus bakkamoena
 152. മീൻകൂമൻ - Ketupa zeylonensis
 153. ചെമ്പൻനത്ത് - Glaucidium radiatum
 154. പുള്ളിനത്ത് - Athene bramaകാലങ്കോഴി
 155. പുള്ളുനത്ത് - Ninox scutulataമൂങ്ങ
 156. കാട്ടുരാച്ചുക്ക് - Caprimulgus indicus
 157. രാചൗങ്ങൻ - Caprimulgus atripennis
 158. നാട്ടുരാച്ചുക്ക് - Caprimulgus asiaticus
 159. ചുയിരാച്ചുക്ക് - Caprimulgus affinis
 160. രാച്ചുക്ക് - Caprimulgidae sp.
 161. ചെറിയ മുൾവാലൻ ശരപ്പക്ഷി - Zoonavena sylvatica
 162. വലിയ മുൾവാലൻ ശരപ്പക്ഷി - Hirundapus giganteus
 163. ചിത്രകൂടൻ ശരപ്പക്ഷി - Aerodramus unicolor
 164. swiftlet sp. - Collocalia/Aerodramus sp.
 165. വെള്ളവയറൻ ശരപ്പക്ഷി - Apus melba
 166. അമ്പലംചുറ്റി - Apus affinis
 167. പനങ്കൂളൻ - Cypsiurus balasiensis
 168. വലിയ ശരപ്പക്ഷി - Apodidae sp. (large swift sp.)
 169. ചെറിയ ശരപ്പക്ഷി - Apodidae sp. (small swift sp.)
 170. ശരപ്പക്ഷി - Apodidae sp.
 171. കൊമ്പൻ ശരപ്പക്ഷി - Hemiprocne coronata
 172. തീക്കാക്ക - Harpactes fasciatus
 173. മലമുഴക്കി - Buceros bicornis
 174. നാട്ടുവേഴാമ്പൽ - Ocyceros birostris
 175. കോഴി വേഴാമ്പൽ - Ocyceros griseus
 176. പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ - Anthracoceros coronatus
 177. കാക്കമീൻകൊത്തി - Pelargopsis capensis
 178. പുള്ളിമീൻകൊത്തി - Ceryle rudis
 179. മീൻകൊത്തി - Alcedinidae sp.
 180. കാട്ടുവേലിത്തത്ത - Nyctyornis athertoni
 181. ചെന്തലയൻ വേലിത്തത്ത - Merops leschenaulti
 182. വേലിത്തത്ത - Merops sp.പനങ്കാക്ക
 183. കാട്ടു പനങ്കാക്ക - Eurystomus orientalis
 184. ആൽക്കിളി - Psilopogon malabaricus
 185. തണ്ടാൻ മരംകൊത്തി - Dendrocopos nanus
 186. മറാഠാ മരംകൊത്തി - Dendrocopos mahrattensis
 187. മഞ്ഞപ്പിടലി മരംകൊത്തി - Picus chlorolophus
 188. മഞ്ഞക്കാഞ്ചി മരംകൊത്തി - Picus xanthopygaeus
 189. ത്രിയംഗുലി മരംകൊത്തി - Dinopium javanense
 190. നാട്ടുമരംകൊത്തി - Dinopium benghalense
 191. ചെമ്പൻ മരംകൊത്തി - Micropternus brachyurus
 192. വലിയ പൊന്നി മരംകൊത്തി - Chrysocolaptes guttacristatus
 193. ത്രിയംഗുലി/വലിയ പൊന്നി മരംകൊത്തി - Dinopium javanense/Chrysocolaptes guttacristatus
 194. ചിത്രാംഗൻ മരംകൊത്തി - Hemicircus canente
 195. മരംകൊത്തി - Picidae sp.
 196. വിറയൻപുള്ള് - Falco tinnunculus
 197. കായൽപ്പുള്ള് - Falco peregrinus diurnal raptor sp.
 198. നീലത്തത്ത - Psittacula columboides
 199. തത്തച്ചിന്നൻ - Loriculus vernalis
 200. തത്ത - Psittaciformes sp. (parakeet sp.)
 201. കാവി - Pitta brachyura
 202. അസുരക്കാടൻ - Tephrodornis sylvicola
 203. അസുരത്താൻ - Tephrodornis pondicerianus
 204. അസുരപ്പൊട്ടൻ - Hemipus picatus
 205. ഇണക്കാത്തേവൻ - Artamus fuscus
 206. അയോറ - Aegithina tiphiaതീച്ചിന്നൻ
 207. തീക്കുരുവി - Pericrocotus flammeus minivet sp.
 208. ചാരപ്പൂണ്ടൻ - Coracina macei
 209. കരിന്തൊപ്പി - Lalage melanoptera
 210. തവിടൻ ഷ്രൈക്ക് - Lanius cristatus
 211. ചാരക്കുട്ടൻ ഷ്രൈക്ക് - Lanius schach
 212. ഷ്രൈക്ക് - Lanius sp.
 213. ചീനമഞ്ഞക്കിളി - Oriolus chinensis
 214. old world oriole sp. - Oriolus sp.
 215. കാക്കത്തമ്പുരാൻ - Dicrurus leucophaeus
 216. ആനറാഞ്ചി/കാക്കത്തമ്പുരാൻ - Dicrurus macrocercus/leucophaeus
 217. കാക്കരാജൻ - Dicrurus caerulescens
 218. ലളിതക്കാക്ക - Dicrurus aeneusdrongo sp.
 219. ആട്ടക്കാരൻ പാറ്റപിടിയൻ - Rhipidura aureola
 220. വെൺനീലി - Hypothymis azurea
 221. നാകമോഹൻ - Terpsiphone paradisi
 222. കാട്ടുഞ്ഞാലി - Dendrocitta leucogastra
 223. കാക്ക - Corvus sp. (crow sp.)
 224. കരിവയറൻ വാനമ്പാടി - Eremopterix griseus
 225. ചെമ്പൻപാടി - Mirafra affinis
 226. കൊമ്പൻ വാനമ്പാടി - Galerida malabarica
 227. വാനമ്പാടി - Alaudidae sp.
 228. വയൽക്കോതിക്കത്രിക - Hirundo rustica
 229. ചെറുവരയൻ കത്രിക - Petrochelidon fluvicola
 230. കത്രിക - Hirundinidae sp.
 231. ചാരമരപ്പൊട്ടൻ - Parus cinereus
 232. പച്ചമരപ്പൊട്ടൻ - Machlolophus aplonotus
 233. ഗൌളിക്കിളി - Sitta frontalisമണികണ്ഠൻ
 234. നാട്ടുബുൾബുൾ/ഇരട്ടത്തലച്ചി ബുൾബുൾ - Pycnonotus cafer/jocosus
 235. തവിടൻ ബുൾബുൾ - Pycnonotus luteolus
 236. മഞ്ഞച്ചിന്നൻ - Iole indica
 237. മഞ്ഞ ഇലക്കുരുവി - Phylloscopus affinis
 238. കടുംപച്ചപ്പൊടിക്കുരുവി - Phylloscopus nitidus
 239. ഇളംപച്ചപ്പൊടിക്കുരുവി - Phylloscopus trochiloides
 240. കടുംപച്ചപ്പൊടിക്കുരുവി/ഇളംപച്ചപ്പൊടിക്കുരുവി - Phylloscopus nitidus/trochiloides
 241. ചൂളൻ ഇലക്കുരുവി - Phylloscopus magnirostris
 242. കുറിത്തലയൻ ഇലക്കുരുവി - Phylloscopus occipitalis
 243. ഇലക്കുരുവി - Phylloscopus sp.
 244. പെരുങ്കൊക്കൻ കുരുവി - Iduna aedon
 245. മൂടിക്കാലൻ കുരുവി - Iduna caligata
 246. കൈതക്കള്ളൻ - Acrocephalus stentoreus
 247. മുള്ളൻ പുൽക്കുരുവി - Chaetornis striata
 248. പോതപ്പൊട്ടൻ - Cisticola juncidis cisticola sp.
 249. തുന്നാരൻ - Orthotomus sutorius
 250. താലിക്കുരുവി - Prinia hodgsonii
 251. കതിർവാലൻകുരുവി - Prinia socialis
 252. വയൽക്കുരുവി - Prinia inornataprinia sp.
 253. ചിന്നച്ചിലപ്പൻ - Dumetia hyperythra
 254. പൊടിച്ചിലപ്പൻ - Rhopocichla atriceps
 255. ചോലക്കുടുവൻ - Pomatorhinus horsfieldii
 256. ചിലപ്പൻ - Timaliidae sp.
 257. പുള്ളിച്ചിലപ്പൻ - Pellorneum ruficeps
 258. ചെഞ്ചിലപ്പൻ - Turdoides subrufa
 259. കരിയിലക്കിളി - Turdoides striata
 260. പതുങ്ങൻ ചിലപ്പൻ - Ianthocincla delesserti
 261. ലളിത - Irena puella
 262. തവിട്ടുപാറ്റപിടിയൻ - Muscicapa dauurica
 263. മുത്തുപ്പിള്ള - Muscicapa muttui
 264. കൽമണ്ണാത്തി - Copsychus fulicatus
 265. ഷാമക്കിളി - Copsychus malabaricus
 266. കാട്ടുനീലി - Cyornis pallipes
 267. നീലക്കുരുവി - Cyornis tickelliae
 268. നിലത്തൻ - Larvivora brunneaചൂളക്കാക്ക
 269. ചുറ്റീന്തൽക്കിളി - Saxicola caprata
 270. കരിങ്കിളി - Turdus simillimusthrush sp.
 271. കാട്ടുമൈന - Gracula indica
 272. കരിന്തലച്ചിക്കാളി - Sturnia pagodarum
 273. ചാരത്തലക്കാളി - Sturnia malabarica
 274. ഗരുഡൻ ചാരക്കാളി - Sturnia blythii
 275. ചാരത്തലക്കാളി/ഗരുഡൻ ചാരക്കാളി - Sturnia malabarica/blythii
 276. കിന്നരിമൈന - Acridotheres fuscus
 277. നാട്ടുമൈന/കിന്നരിമൈന - Acridotheres tristis/fuscus
 278. നാട്ടിലക്കിളി - Chloropsis jerdoni
 279. കാട്ടിലക്കിളി - Chloropsis aurifrons
 280. ഇലക്കിളി - Chloropsis sp.
 281. നീലച്ചുണ്ടൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി - Dicaeum agile
 282. ചെങ്കൊക്കൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി - Dicaeum erythrorhynchos
 283. കരിഞ്ചുണ്ടൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി - Dicaeum concolor
 284. ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി - Prionochilus/Dicaeum sp.
 285. ചെറുതേൻകിളി - Leptocoma minima
 286. കറുപ്പൻ തേൻകിളി - Cinnyris asiaticus
 287. കൊക്കൻ തേൻകിളി - Cinnyris lotenius
 288. തേൻകിളി - Nectariniidae sp. (sunbird sp.)
 289. തേൻകിളിമാടൻ - Arachnothera longirostra
 290. കാട്ടുവാലുകുലുക്കി - Dendronanthus indicus
 291. മഞ്ഞ വാലുകുലുക്കി - Motacilla flava
 292. വഴികുലുക്കി - Motacilla cinerea
 293. വലിയ വാലുകുലുക്കി - Motacilla maderaspatensis
 294. വാലുകുലുക്കി - Motacilla sp.
 295. വയൽവരമ്പൻ - Anthus rufulus
 296. വരമ്പൻ - Anthus sp.
 297. അങ്ങാടിക്കുരുവി - Passer domesticus
 298. മഞ്ഞത്താലി - Petronia xanthocollis
 299. കായലാറ്റ - Ploceus manyarആറ്റക്കുരുവി
 300. കുങ്കുമക്കുരുവി - Amandava amandava
 301. ആറ്റക്കറുപ്പൻ - Lonchura striata
 302. തോട്ടക്കാരൻ - Lonchura kelaarti
 303. ചുട്ടിയാറ്റ - Lonchura punctulata
 304. ആറ്റച്ചെമ്പൻ - Lonchura malacca
 305. passerine sp. - Passeriformes sp.
 306. പക്ഷി - Aves sp.Not Reported
 307. കുറിത്തലയൻ വാത്ത്‌ - Anser indicus
 308. മുഴയൻ താറാവ് - Sarkidiornis melanotos
 309. തങ്കത്താറാവ് - Tadorna ferruginea
 310. ഗ്യാഡ്വാൾ - Mareca strepera
 311. ചന്ദനക്കുറി എരണ്ട - Mareca penelope dabbling duck sp.
 312. ചെന്തലയൻ എരണ്ട - Aythya ferina
 313. വെള്ളക്കണ്ണി എരണ്ട - Aythya nyroca
 314. കുടുമത്താറാവ് - Aythya fuligula
 315. കോഴിക്കാട - Francolinus pondicerianus
 316. വലിയ രാജഹംസം - Phoenicopterus roseus
 317. വലിയ കുഴൽമൂക്കൻ തിരവെട്ടി - Bulweria fallax
 318. വരയൻ തിരവെട്ടി - Calonectris leucomelas
 319. കോറി തിരവെട്ടി - Calonectris diomedea
 320. ചെങ്കാലൻ തിരവെട്ടി - Ardenna carneipes
 321. ആപ്പുവാലൻ തിരവെട്ടി - Ardenna pacifica
 322. കുറുവാലൻ തിരവെട്ടി - Ardenna tenuirostris
 323. പേർസ്യൻ തിരവെട്ടി - Puffinus persicus
 324. തിരവെട്ടി - Procellariidae sp. (shearwater sp.)
 325. വിൽ‌സൺ കാറ്റിളക്കി - Oceanites oceanicus
 326. തവിടൻ കാറ്റിളക്കി - Oceanodroma monorhis
 327. കാറ്റിളക്കി - Hydrobatidae sp.
 328. വെള്ളവാലൻ ഉറുമിവാലൻ - Phaethon lepturus
 329. ചെഞ്ചുണ്ടൻ ഉറുമിവാലൻ - Phaethon aethereus
 330. ഉറുമിവാലൻ - Phaethon sp.
 331. കരിമ്പകം - Ciconia nigra
 332. ബകം - Ciconia sp.stork sp.
 333. ചിന്ന കടൽക്കള്ളൻ - Fregata ariel
 334. വലിയ കടൽക്കള്ളൻ - Fregata minor
 335. കടൽക്കള്ളൻ - Fregata sp.
 336. നീലമുഖി കടൽവാത്ത്‌ - Sula dactylatra
 337. ചെങ്കാലൻ കടൽവാത്ത്‌ - Sula sula
 338. Red-footed Booby (Indopacific) - Sula sula rubripes
 339. കടൽവാത്ത്‌ - Sula sp.
 340. വെൺ കൊതുമ്പന്നം - Pelecanus onocrotalus
 341. പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ കൊതുമ്പന്നം - Pelecanus philippensis
 342. പെരുങ്കൊച്ച - Botaurus stellaris
 343. ചിന്നക്കൊച്ച - Ixobrychus minutus
 344. കാട്ടുകൊക്ക് - Gorsachius melanolophus
 345. ചെന്തലയൻ അരിവാൾക്കൊക്കൻ - Pseudibis papillosa
 346. ചട്ടുകക്കൊക്കൻ - Platalea leucorodia
 347. തോട്ടിക്കഴുകൻ - Neophron percnopterus
 348. കരിങ്കഴുകൻ - Aegypius monachus
 349. തവിട്ട്‌ കഴുകൻ - Gyps indicus
 350. പാമ്പ് പരുന്ത് - Circaetus gallicus
 351. കായൽപ്പരുന്ത് - Aquila nipalensis
 352. രാജാപ്പരുന്ത് - Aquila heliaca
 353. ബോണെല്ലിപ്പരുന്ത് - Aquila fasciata
 354. Aquila sp. - Aquila sp.
 355. വെള്ളക്കണ്ണിപ്പരുന്ത് - Butastur teesa
 356. വലിയ മേടുതപ്പി - Circus cyaneus
 357. വെള്ളക്കറുപ്പൻ മേടുതപ്പി - Circus melanoleucos
 358. മൊൻടാഗു മേടുതപ്പി - Circus pygargus
 359. harrier sp. - Circus sp.
 360. യൂറേഷ്യൻ പ്രാപ്പിടിയൻ - Accipiter nisus
 361. വെള്ളവയറൻ കടൽപ്പരുന്ത് - Haliaeetus leucogaster
 362. പുൽപ്പരുന്ത് - Buteo buteo
 363. Buteo/eagle sp. - Buteo/eagle sp.
 364. hawk sp. - Accipitridae sp. (hawk sp.)
 365. മരുക്കൊക്ക് - Chlamydotis macqueenii
 366. ചാട്ടക്കോഴി - Sypheotides indicus
 367. തവിടൻ നെല്ലിക്കോഴി - Rallina eurizonoides
 368. നെല്ലിക്കോഴി - Rallidae sp. (rail/crake sp.)
 369. നീലക്കോഴി/പട്ടക്കോഴി/കുളക്കോഴി - Porphyrio/Gallinula/Fulica sp.
 370. വയൽക്കണ്ണൻ - Burhinus indicus
 371. പെരുങ്കൊക്കൻ പ്ലോവർ - Esacus recurvirostris
 372. ആവോസെറ്റ് - Recurvirostra avosetta
 373. കടൽമണ്ണാത്തി - Haematopus ostralegus
 374. ചാരമണൽക്കോഴി - Pluvialis squatarola
 375. ചാരമണൽക്കോഴി/പൊൻമണൽക്കോഴി - Pluvialis sp.
 376. വെള്ളവാലൻ തിത്തിരി - Vanellus leucurus
 377. മംഗോളിയൻ/വലിയ മണൽക്കോഴി - Charadrius mongolus/leschenaultii
 378. കാസ്പിയൻ മണൽക്കോഴി - Charadrius asiaticus
 379. വലിയ മോതിരക്കോഴി - Charadrius hiaticula small plover sp.
 380. താമരക്കോഴി - Jacanidae sp.
 381. തെറ്റിക്കൊക്കൻ - Numenius phaeopus
 382. വാൾക്കൊക്കൻ - Numenius arquatacurlew sp.
 383. വരവാലൻ സ്നാപ്പ് - Limosa lapponica
 384. സ്നാപ്പ് - Limosa sp.കല്ലുരുട്ടിക്കാട
 385. കിഴക്കൻ നട്ട് - Calidris tenuirostris
 386. ചെമ്പൻ നട്ട് - Calidris canutus
 387. ബഹുവർണ്ണൻ മണലൂതി - Calidris pugnax
 388. വരയൻ മണലൂതി - Calidris falcinellus
 389. കടൽക്കാട - Calidris ferruginea
 390. വിരലൻ മണലൂതി - Calidris subminuta
 391. തിരക്കാട - Calidris albaഡണ്ലിcൻ
 392. ഉണ്ടക്കണ്ണൻ മണലൂതി - Calidris subruficollis
 393. വരിമാറൻ മണലൂതി - Calidris melanotos
 394. മണലൂതി - Calidris sp. (peep sp.)
 395. കരിപ്പ്രാക്കാട - Limnodromus scolopaceus
 396. ചെറുചുണ്ടൻകാട - Lymnocryptes minimus
 397. പ്രാക്കാട - Scolopax rusticola
 398. സ്വിൻഹൊ ചുണ്ടൻകാട - Gallinago megala
 399. ടെറക് മണലൂതി - Xenus cinereus
 400. പമ്പരക്കാട - Phalaropus lobatus
 401. phalarope sp. - Phalaropus sp.
 402. കാടക്കൊക്ക് - Tringa sp.
 403. പാഞ്ചാലിക്കാട - Turnix suscitator
 404. ഞണ്ടുണ്ണി - Dromas ardeola
 405. വാലൻ പെരുമീവൽക്കാട - Glareola pratincola
 406. വലിയ മീവൽക്കാട - Glareola maldivarum
 407. മീവൽക്കാട - Glareola sp.
 408. തീരപ്പക്ഷി - Charadriiformes sp.
 409. നരയൻ സ്കുവ - Stercorarius maccormicki
 410. തവിടൻ സ്കുവ - Stercorarius antarcticus
 411. കരണ്ടിവാലൻ സ്കുവ - Stercorarius pomarinus
 412. മുൾവാലൻ സ്കുവ - Stercorarius parasiticus
 413. കരണ്ടിവാലൻ/മുൾവാലൻ സ്കുവ - Stercorarius pomarinus/parasiticus
 414. കോഴിവാലൻ സ്കുവ - Stercorarius longicaudus
 415. കരണ്ടിവാലൻ/കോഴിവാലൻ സ്കുവ - Stercorarius pomarinus/longicaudus
 416. മുൾവാലൻ/കോഴിവാലൻ സ്കുവ - Stercorarius parasiticus/longicaudus
 417. വാലൻ സ്കുവ - Stercorarius sp. (jaeger sp.)
 418. സ്കുവ - Stercorarius sp.
 419. കിറ്റിവെയ്ക്ക് കടൽക്കാക്ക - Rissa tridactyla
 420. സബീൻ കടൽക്കാക്ക - Xema sabini
 421. സൂചീമുഖി കടൽക്കാക്ക - Chroicocephalus genei
 422. ചെറിയ കടൽക്കാക്ക - Chroicocephalus ridibundus
 423. വലിയ കടൽക്കാക്ക - Ichthyaetus ichthyaetus
 424. Mew Gull - Larus canusഹ്യുഗ്ലിനി കടൽക്കാക്ക
 425. സ്റ്റപ്പ് കടൽക്കാക്ക - Larus fuscus barabensis
 426. Larus sp. - Larus sp.കടൽക്കാക്ക
 427. തവിടൻ നോഡി ആള - Anous stolidus
 428. ചെറിയ നോഡി ആള - Anous tenuirostris
 429. കറുത്ത കടലാള - Onychoprion fuscatus
 430. തവിടൻ കടലാള - Onychoprion anaethetus
 431. ആളച്ചിന്നൻ - Sternula albifronsLittle/Saunders's Tern
 432. പാത്തക്കൊക്കൻ ആള - Gelochelidon nilotica
 433. വലിയ ചെങ്കൊക്കൻ ആള - Hydroprogne caspia
 434. Black Tern - Chlidonias niger
 435. വെണ്ചിlറകൻ കരി ആള - Chlidonias leucopterus
 436. വെണ്വാlലൻ ആള - Sterna dougallii
 437. കരിവയറൻ ആള - Sterna acuticauda
 438. വെണ്കcവിളൻ ആള - Sterna repressa
 439. Sterna sp. - Sterna sp.
 440. വലിയ കടലാള - Thalasseus bergii
 441. കടലുണ്ടി ആള - Thalasseus sandvicensis
 442. ചെറിയ കടലാള - Thalasseus bengalensis
 443. വലിയ ആള - Hydroprogne/Thalasseus sp.
 444. കടൽക്കാക്ക/ആള - Laridae sp.
 445. അമ്പലപ്രാവ് - Columba livia (Feral Pigeon)
 446. മരപ്രാവ് - Columba elphinstonii
 447. ചെങ്ങാലിപ്രാവ് - Streptopelia orientalis
 448. പൊട്ടൻ ചെങ്ങാലിപ്രാവ് - Streptopelia decaocto
 449. ചെമ്പൻ ചെങ്ങാലിപ്രാവ് - Streptopelia tranquebarica
 450. Streptopelia sp. - Streptopelia sp.
 451. മഞ്ഞവരിയൻ പ്രാവ് - Treron bicinctus
 452. പച്ചപ്രാവ് - Treron sp.coucal sp.
 453. ഉപ്പൻകുയിൽ - Clamator coromandus
 454. ചിന്നക്കുയിൽ - Cuculus poliocephalus
 455. കുക്കൂ കുയിൽ - Cuculus canorus
 456. കുയിൽ - Cuculus sp.
 457. നരയൻ നത്ത് - Otus brucei
 458. സൈരന്ധ്രി നത്ത് - Otus sunia
 459. കാട്ടുമൂങ്ങ - Bubo nipalensis
 460. കൊല്ലിക്കുറവൻ - Strix leptogrammica
 461. പൂച്ചമൂങ്ങ - Asio flammeus
 462. മാക്കാച്ചിക്കാട - Batrachostomus moniliger
 463. Caprimulgus sp. - Caprimulgus sp.
 464. മലങ്കൂളൻ - Apus apus
 465. ഹിമാലയൻ ശരപ്പക്ഷി - Apus leuconyx
 466. Apus sp. - Apus sp.
 467. ഉപ്പൂപ്പൻ - Upupa epops
 468. മേനിപ്പൊന്മാൻ - Ceyx erithaca
 469. കരിന്തലയൻ മീൻകൊത്തി - Halcyon pileata
 470. നീലകണ്ഠൻ വേലിത്തത്ത - Merops viridis
 471. നീലക്കവിളൻ വേലിത്തത്ത - Merops persicus
 472. യൂറോപ്യൻ വേലിത്തത്ത - Merops apiaster
 473. യൂറോപ്യൻ പനങ്കാക്ക - Coracias garrulus
 474. Psilopogon sp. - Psilopogon sp.asian barbet sp.
 475. കഴുത്തുപിരിയൻകിളി - Jynx torquilla
 476. മരംകൊത്തിച്ചിന്നൻ - Picumnus innominatus
 477. കാക്ക മരംകൊത്തി - Dryocopus javensis
 478. ചെറുവിറയൻപുള്ള് - Falco naumanni
 479. ചെന്തലയൻ പുള്ള് - Falco chicquera
 480. ചെങ്കാലൻ പുള്ള് - Falco amurensis
 481. വരയൻ പുള്ള്‌ - Falco subbuteo
 482. ചെമ്പുള്ള് - Falco severus
 483. കരിമ്പുള്ള് - Falco peregrinus peregrinator
 484. പുള്ള് - Falco sp.ചാരക്കുരുവി
 485. Coracina sp. - Coracina sp.
 486. Brown Shrike (Philippine) - Lanius cristatus lucionensis
 487. അസുരക്കിളി - Lanius vittatus
 488. കിന്നരിക്കാക്ക - Dicrurus hottentottus
 489. Large-billed Crow (Indian Jungle) - Corvus macrorhynchos culminatus
 490. ചെമ്പുവാലൻ വാനമ്പാടി - Ammomanes phoenicura
 491. കൂട്ടപ്പാടി - Calandrella dukhunensis
 492. Greater/Sykes's Short-toed Lark - Calandrella brachydactyla/dukhunensis
 493. വാനമ്പാടിക്കിളി - Alauda gulgula
 494. വയൽ തവിടൻ കത്രിക - Riparia chinensis
 495. Bank Swallow (Sand Martin) - Riparia riparia
 496. തവിടൻ കത്രിക - Ptyonoprogne concolor
 497. കമ്പിവാലൻ കത്രിക - Hirundo smithii
 498. ചാരത്തലയൻ പാറ്റപിടിയൻ - Culicicapa ceylonensis
 499. ചാരത്തലയൻ ബുൾബുൾ - Pycnonotus priocephalus
 500. ബുൾബുൾ - Pycnonotus sp.
 501. സൂചീമുഖി ഇലക്കുരുവി - Phylloscopus tytleri
 502. പൊന്തക്കുരുവി - Iduna ramaHippolais sp.
 503. പാടക്കുരുവി - Acrocephalus agricola
 504. Acrocephalus sp. - Acrocephalus sp.
 505. കരിവാലൻ പുൽക്കുരുവി - Locustella certhiola
 506. പുൽക്കുരുവി - Locustella naevia
 507. വെണ്താlലിക്കുരുവി - Sylvia althaea
 508. കരിന്തലയൻ കുരുവി - Sylvia crassirostris
 509. വെള്ളക്കണ്ണിക്കുരുവി - Zosterops palpebrosus
 510. കാനാച്ചിലപ്പൻ - Alcippe poioicephala Turdoides sp.
 511. ചിലുചിലുപ്പൻ - Garrulax sp.Muscicapa sp.
 512. നീലച്ചെമ്പൻ പാറ്റപിടിയൻ - Cyornis rubeculoides
 513. നീലക്കിളി പാറ്റപിടിയൻ - Eumyias albicaudatus
 514. നീലമേനി പാറ്റപിടിയൻ - Eumyias thalassinus
 515. നീലകണ്ഠപ്പക്ഷി - Luscinia svecica
 516. ചെമ്പുവാലൻ പാറ്റപിടിയൻ - Ficedula ruficauda
 517. ചെങ്കണ്ഠൻ പാറ്റപിടിയൻ - Ficedula albicilla
 518. Ficedula sp. - Ficedula sp.
 519. വിറവാലൻ കുരുവി - Phoenicurus ochruros
 520. മേനിപ്പാറക്കിളി - Monticola cinclorhynchus
 521. നീലപ്പാറക്കിളി - Monticola solitarius
 522. ചരൽക്കുരുവി - Saxicola maurus
 523. Common Stonechat (Siberian Stonechat) - Saxicola maurus
 524. വടക്കൻ നെന്മണിക്കുരുവി - Oenanthe oenanthe
 525. വെള്ളക്കറുപ്പൻ നെന്മണിക്കുരുവി - Oenanthe pleschanka
 526. മരുപ്പക്ഷി - Oenanthe deserti
 527. നെന്മണിക്കുരുവി - Oenanthe isabellina
 528. കോഴിക്കിളിപ്പൊന്നൻ - Zoothera neilgherriensis Eyebrowed Thrush
 529. കാളിക്കിളി - Sturnus vulgaris
 530. ചെന്നീലിക്കാളി - Agropsar sturninus
 531. Western Yellow Wagtail (lutea/flavissima) - Motacilla flava lutea/flavissima
 532. Western Yellow Wagtail (thunbergi) - Motacilla flava thunbergi
 533. Western Yellow Wagtail (flava/beema) - Motacilla flava flava/beema
 534. Western Yellow Wagtail (feldegg) - Motacilla flava feldegg
 535. മഞ്ഞത്തലയൻ വാലുകുലുക്കി - Motacilla citreola
 536. വെള്ള വാലുകുലുക്കി - Motacilla alba
 537. വലിയ വരമ്പൻ - Anthus richardi
 538. പാറനിരങ്ങൻ - Anthus similis
 539. ബ്ലയ്ത് വരമ്പൻ - Anthus godlewskii
 540. ചരൽവരമ്പൻ - Anthus campestris
 541. മരവരമ്പൻ - Anthus trivialis
 542. പച്ചവരമ്പൻ - Anthus hodgsoni
 543. ചെങ്കണ്ഠൻ വരമ്പൻ - Anthus cervinus
 544. ചാരകണ്ഠൻ തിനക്കുരുവി - Emberiza buchanani
 545. ചെഞ്ചെവിയൻ തിനക്കുരുവി - Emberiza fucata
 546. കരിന്തലയൻ തിനക്കുരുവി - Emberiza melanocephala
 547. ചെന്തലയൻ തിനക്കുരുവി - Emberiza bruniceps
 548. റോസ്കുരുവി - Carpodacus erythrinus
 549. ആറ്റ - Ploceus sp.
 550. വയലാറ്റ - Lonchura sp.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Manojk/BoK&oldid=2762953" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്