ഉപയോക്താവ്:Shefivp/പുസ്തകങ്ങൾ/ആയുർവേദ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഫലകം:ശേഖരിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം

ഔഷധ സസ്യങൾ[തിരുത്തുക]

ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
അകത്തി
അകിൽ (Aquilaria malaccensis)
അകിൽ (Dysoxylum beddomei)
അക്കരംകൊല്ലി
അക്കരപ്പുത
അക്കേഷ്യ എസ്ട്രോഫിയോലേറ്റ
അക്രോട്ട്
അക്വിഫോളിയേസി
അഘോരി
അങ്കര
അങ്കോലം
അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
അഞ്ചുമുലച്ചി
അടപതിയൻ
അടയ്ക്കാപ്പയിൻ
അടയ്ക്കാമണിയൻ
അടവിപ്പാല
അട്ടനാറി
അണലിവേഗം
അതിവിടയം
അത്തി
അപ്പ
അപ്പൂപ്പൻതാടി
അബ്രോണിയ ഫ്രാഗ്രൻസ്
അമുക്കുരം
അമൃതപാല
അമൃതപ്പാല
അമ്പഴം
അമ്പൂരിപ്പച്ചില
അമ്മി മാജസ്
അമ്മിമുറിയൻ
അമ്മൂമ്മപ്പഴം
അയമോദകം
അരണമരം
അരയാഞ്ഞിലി
അരളി
അരിയാപൊരിയൻ
അരിവാള
അരിഷ്ട
അരുന്ധിനാരിയ
അരൂത
അലക്കുചേര്
അളുങ്കുമരം
അവര
അവിൽപ്പൊരി
അശോകം
അസ്ക്ലെപിയാസ് സ്പെഷിയോസ
അസ്ഥിമരം
അസ്‌ക്‌ളിപ്പിയാസ്
അസ്‌ട്രാഗാലസ്
അൽപ്പം
ആകാശവെള്ളരി
ആച്ചമരം
ആഞ്ഞിലി
ആടലോടകം
ആടുതൊടാപ്പാല
ആനക്കയ്യൂരം
ആനക്കുറുന്തോട്ടി
ആനക്കൂവ
ആനക്കൈത
ആനക്കൊടിത്തൂവ
ആനക്കൊരണ്ടി
ആനച്ചുണ്ട
ആനച്ചുവടി
ആനച്ചേര്
ആനച്ചൊറിയണം
ആനത്തകര
ആനപ്പരുവ
ആനമുള്ള്
ആനവണങ്ങി
ആനെക്കാട്ടിമരം
ആഫ്രിക്കൻ ചെണ്ടുമല്ലി
ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി
ആമ്പൽ
ആരംപുളി
ആരമ്പുവള്ളി
ആരോഗ്യപ്പച്ച
ആര്യവേപ്പ്
ആറ്റുകനല
ആറ്റുകറുവ
ആറ്റുചാമ്പ
ആറ്റുചെണ്ട്
ആറ്റുദർഭ
ആറ്റുനൊച്ചി
ആറ്റുപേഴ്
ആറ്റുമയില
ആറ്റുവഞ്ചി
ആറ്റുവയണ
ആറ്റുവയന
ആഴാന്ത
ആവണക്ക്
ആവര
ആവിൽ
ആവൽ
ആശാരിപ്പുളി
ആശാളി
ആൻഡമാൻ പഡോക്
ആർട്ടോകാർപസ്
ഇഞ്ച
ഇഞ്ചി
ഇഞ്ചിപ്പുല്ല്
ഇടംപിരി വലംപിരി
ഇടവകം
ഇടിഞ്ഞിൽ
ഇത്തി
ഇത്തിൾ
ഇത്തിൾക്കണ്ണി
ഇപ്പോമിയ
ഇപ്പോമോയ പർപൂറിയ
ഇരട്ടിമധുരം
ഇരവി
ഇരുമുള്ളി
ഇരുവേലി
ഇരുൾ
ഇലക്കള്ളി
ഇലഞ്ഞി
ഇലന്ത
ഇലമുളച്ചി
ഇലവ്
ഇലിപ്പ
ഇലുമ്പി
ഇല്ലി
ഇഷദ്ഗോൾ
ഇൻസുലിൻ ചെടി
ഈക്കൊല്ലി
ഈന്തപ്പന
ഈന്ത്
ഈറ്റ
ഈലാങ്ങ് ഈലാങ്ങ്
ഈഴച്ചെമ്പകം
ഈശ്വരമുല്ല
ഈശ്വരമൂലി
ഉകമരം
ഉങ്ങ്
ഉണ്ടപ്പയിൻ
ഉത്കണ്ടകം
ഉന്നം
ഉപ്പിളിയൻ
ഉമ്മം
ഉറുമാംകായ
ഉലുവ
ഉഴിഞ്ഞ
ഊരം
ഊരംപുളിക്കിഴങ്ങ്
ഊരകം (സസ്യം)
ഊർപ്പം
ഊർപ്പണം
എണ്ണപ്പന
എണ്ണപ്പൈൻ
എരച്ചുകെട്ടി
എരുമക്കള്ളി
എരുമനാക്ക്
എരുമപ്പാവൽ
എറിത്രിന ബെർട്ടെറോന
എലിച്ചുഴി
എലിമരം
എല്ലൂറ്റി
എള്ള്
ഏകനായകം
ഏലം
ഏഴിലം‌പാല
ഐവിരലിക്കോവ
ഒക്ടോപസ് ബുഷ്
ഒടിയമടന്ത
ഒടുക്ക്
ഒട്ടകമുള്ള്
ഒതളം
ഒഫ്രിസ് അപിഫെറ
ഒരിലത്താമര
ഒരുകാൽ ഞൊണ്ടി
ഒസ്ബെക്കിയ
ഓടമരം
ഓടൽ
ഓരില
ഓരിലത്താമര
ഓരിലത്തീപ്പെട്ടിമരം
ഓറഞ്ച് (സസ്യം)
ഓഷധി
ഓൾഡെൻലാൻഡിയ ഉമ്പെല്ലാട്ട
ഔഷധസസ്യങ്ങൾ
കച്ചപ്പട്ട
കച്ചോലം
കഞ്ചാവ്
കടംപൂ
കടക്കൊന്ന
കടപ്പ
കടപ്പാല
കടല
കടലാവണക്ക്
കടുകരോഹിണി
കടുക്
കടുക്ക
കടുപർണ്ണി
കടുവാപിടുക്കൻ
കട്ഫലം
കഠാരമുള്ള്
കണിക്കൊന്ന
കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട
കണ്ണാന്തളി
കനലി
കനെല്ല
കനെല്ലസീ
കന്നലി
കന്യാവ്
കമണ്ഡലു മരം
കമലു
കമ്പിളിമരം
കമ്മട്ടിവള്ളി
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച
കയ്യോന്നി
കരച്ചുള്ളി
കരണ
കരനെല്ലി
കരയാമ്പൂ
കരാലുമ
കരിംപായൽ
കരിങ്കച്ചോലം
കരിങ്കുറിഞ്ഞി
കരിങ്കൂവളം
കരിങ്ങാലി
കരിങ്ങോട്ട
കരിഞ്ചീരകം
കരിഞ്ചേര്
കരിനീലി
കരിനൊച്ചി
കരിന്തുമ്പ
കരിമഞ്ഞൾ
കരിമുതുക്ക്
കരിമ്പാല
കരിവേലം
കരീരം
കരീലാഞ്ചി
കരുങ്ങാലി
കരുവാളി (തണ്ണിമരം)
കരുവിലാഞ്ചി
കറിവേപ്പ്
കറുംതൊലി
കറുക
കറുത്തുമ്മം
കറുപ്പ് (സസ്യം)
കറുവ
കറുവ (Cinnamomum keralaense)
കറ്റാർവാഴ
കലദി
കലാൻചോ
കലിഞ്ഞി
കലെൻഡുല
കല്യാണസൗഗന്ധികം
കല്ലത്തി
കല്ലരയാൽ
കല്ലാൽ
കല്ലാൽ (Ficus dalhousiae)
കല്ലിത്തി
കല്ലുഞാവൽ
കല്ലുപൊട്ടൻ
കല്ലുരുക്കി
കല്ലുരുവി
കല്ലുവാഴ
കല്ലൂർവഞ്ചി
കള്ളക്കറുവ
കഴഞ്ചി
കവുങ്ങ്
കശുമരം
കശുമാവ്
കസ്തൂരിവെണ്ട
കസ്തൂരിവേലം
കാകോളി
കാക്കഞാറ
കാക്കത്തുടലി
കാക്കത്തൊണ്ടി
കാഞ്ചൻ
കാഞ്ചൻകോര
കാഞ്ഞിരം
കാട്ടമൃത്
കാട്ടയമോദകം
കാട്ടരത്ത
കാട്ടുകരണ
കാട്ടുകറിവേപ്പ്
കാട്ടുകറുവ (Cinnamomum sulphuratum)
കാട്ടുകറുവ (Eugenia rottleriana)
കാട്ടുകലശം
കാട്ടുകഴഞ്ചി
കാട്ടുകുന്നി
കാട്ടുകുരുമുളക്
കാട്ടുകൊടിവള്ളി
കാട്ടുകൊന്ന
കാട്ടുകർപ്പൂരം
കാട്ടുഗോതമ്പ്
കാട്ടുചാമ്പ
കാട്ടുചെമ്പകം
കാട്ടുചേന
കാട്ടുചേര്
കാട്ടുജാതി
കാട്ടുജീരകം
കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
കാട്ടുതുളസി
കാട്ടുനാരകം
കാട്ടുനാരകം (Atalantia racemosa)
കാട്ടുനിരൂരി
കാട്ടുനെല്ലി
കാട്ടുനൊച്ചി
കാട്ടുപടവലം
കാട്ടുപരുത്തി
കാട്ടുപുകയില
കാട്ടുപൂവരശ്
കാട്ടുപെരണ്ട
കാട്ടുപൊന്നാങ്കണ്ണി
കാട്ടുമഞ്ഞൾ
കാട്ടുമരോട്ടി
കാട്ടുമല്ലി
കാട്ടുമുന്തിരി
കാട്ടുമർമാണി
കാട്ടുരുദ്രാക്ഷം
കാട്ടുഴുന്ന്
കാട്ടുവേപ്പില
കാനക്കൈത
കാനവാഴ
കാന്തം കൊളുത്ത്
കാന്തക്കമുക്
കായം
കാരക്കുന്തിരിക്കം
കാരച്ചുള്ളി
കാരപ്പഴം
കാരപ്പൂമരം
കാരമരം
കാരമാവ്
കാരമുള്ള്
കാരി (മരം)
കാരിഞ്ച
കാവളം
കാശാവ്
കാശുമരം
കാർകോകിൽ
കാർക്കോട്ടി
കാർത്തോട്ടി
കിണികിണിപ്പാല
കിത്തോന്നി
കിരിയാത്ത
കിലുകിലുക്കി
കിലുകിലുപ്പ
കിലുങ്ങിമരം
കിളിതീനിപ്പഞ്ഞി
കിഴക്കംതുമ്പ
കീരമരം
കീരിക്കിഴങ്ങ്
കീഴാർനെല്ലി
കുങ്കുമം
കുങ്കുമപ്പൂമരം
കുചന്ദനം
കുഞ്ഞുകോളാമ്പി
കുടംപുളി
കുടകപ്പാല
കുടപ്പന
കുടമാൻപാരിമരം
കുടവേലം
കുടൽചുരുക്കി
കുടൽച്ചുരുക്കി
കുന്താണി
കുന്താമണിയൻ
കുന്തിരിക്കം (മരം)
കുന്നി
കുപ്പച്ചീര
കുപ്പമേനി
കുമ്പളം
കുമ്പിൾ
കുയ്യമരം
കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ
കുരങ്ങുവെറ്റില
കുരണ്ടി
കുരീൽ
കുരുട്ടുപാല
കുരുമുളക്
കുറശ്ശാണി
കുറ്റിവിഴാൽ
കുളച്ചൻ
കുളപ്പുന്ന
കുളമാവ്
കുളവെട്ടി
കുഴിമുണ്ടൻ
കൂരി (മരം)
കൂറമുള്ള്
കൂവ
കൂവനഞ്ച്
കൂവളം
കൃഷ്ണകമലം
കൃഷ്ണബീജം
കൈതച്ചക്ക
കൈപ്പനാറച്ചി
കൊടിത്തൂവ
കൊടിയാവണക്ക്
കൊട്ടം
കൊട്ടക്ക
കൊട്ടയ്ക്ക
കൊത്തപ്പയിൻ
കൊപ്പുചെടി
കൊയലി
കൊറത്തി
കൊള്ളിഞാവൽ
കൊഴുപ്പ
കോകം
കോണക്കാര
കോപ്‌സിയ
കോലിഞ്ചി
കോഴിക്കുളമാവ്
കോവിദാരം
കോവൽ
ക്രോകസ്
ക്രോക്കസ് സാറ്റിവസ്
ക്രോട്ടൻ
ക്ലിയോം
ക്ഷീരകാകോളി
കർകടകശ്രിംഘി
കർട്ടൻ ചെടി
കർപ്പൂരം
കർപ്പൂരവള്ളി (വള്ളിച്ചെടി)
കൽപയിൻ
കൽമരം
ഗന്ധരാജൻ
ഗരുഡപ്പച്ച
ഗുൽഗുലു
ഗൊന്തുമരം
ചക്കരക്കണ്ടൽ
ചക്കരക്കൊല്ലി
ചക്കിമരം
ചക്രത്തകര
ചങ്ങലംപരണ്ട
ചതകുപ്പ
ചതുരക്കള്ളി
ചതുരമുല്ല
ചന്ദനം
ചന്ദനവേമ്പ്
ചമ്പകം
ചരക്കൊന്ന
ചരളം
ചാമ്പ
ചിക്കറി
ചിത്തിരപ്പാല
ചിന്നക്കുറിഞ്ഞി
ചിരവനാക്ക് (സസ്യം)
ചിറ്റമൃത്
ചിറ്റരത്ത
ചിറ്റിലമടക്ക്
ചിറ്റീന്തൽ
ചിറ്റെരിക്ക്
ചിലന്തിക്കിഴങ്ങ്
ചിലന്തിച്ചെടി
ചീനപ്പാവ്
ചീവക്ക
ചീവിക്ക
ചുകന്ന അകിൽ
ചുടല
ചുണ്ട
ചുണ്ണാമ്പുമരം
ചുരക്ക
ചുവന്ന കടലാവണക്ക്
ചുവന്ന മൊട്ടുമൂക്കൻ
ചുവന്നകിൽ
ചുവന്നകിൽ (Aglaia edulis)
ചുവന്നമന്ദാരം
ചൂരൽ
ചെം‌പുള്ളടി
ചെങ്കുമിൾ
ചെങ്ങഴിനീർക്കിഴങ്ങ്
ചെങ്ങഴിനീർക്കൂവ
ചെങ്ങഴുനീർ
ചെണ്ടൂരകം
ചെത്തിക്കൊടുവേലി
ചെന്തനം
ചെമ്പൂവൻ മലയിഞ്ചി
ചെമ്മരം
ചെരാല
ചെരി
ചെറിയ ഞെരിഞ്ഞിൽ
ചെറിയ മറികുന്നി
ചെറിയ മഹാഗണി
ചെറു ഊരം
ചെറുകടലാടി
ചെറുകരീരം
ചെറുകറുവ
ചെറുകാഞ്ഞിരം
ചെറുകൂനൻപാല
ചെറുകൊന്ന
ചെറുചണ
ചെറുചുണ്ട
ചെറുഞാറ
ചെറുഞാവൽ
ചെറുതുടലി
ചെറുതേക്ക്
ചെറുനാരകം
ചെറുനെടുനാർ
ചെറുപനച്ചി
ചെറുപയർ
ചെറുപുന്ന
ചെറുമരുന്ന്
ചെറുമുൾച്ചെടി
ചെറൂള
ചൈനീസ് പട്ട
ചൈവ്സ്
ചോരപ്പൈൻ