പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ശലഭങ്ങളുടെ ഭക്ഷണസസ്യങ്ങൾ - കുടുംബം തിരിച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ശലഭ-ലാർവകളുടെ ഭക്ഷണസസ്യങ്ങൾ സസ്യകുടുംബം തിരിച്ചുള്ള പട്ടികയാണിത്. [1]

സസ്യകുടുംബം ചിത്രശലഭകുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം ചിത്രശലഭ ഉപകുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം ചിത്രശലഭ ട്രൈബുകളുടെ എണ്ണം ചിത്രശലഭജനുസുകളുടെ എണ്ണം ചിത്രശലഭസ്പീഷിസുകളുടെ എണ്ണം
Acanthaceae 3 3 4 9 20
Amaranthaceae 3 3 3 4 6
Anacardiaceae 2 3 6 9 11
Annonaceae 3 3 3 3 7
Apocynaceae 3 3 3 7 12
Araliaceae 1 1 - 1 1
Arecaceae 2 2 4 9 11
Aristolochiaceae 1 1 1 2 4
Boraginaceae 3 3 3 3 4
Brassicaceae 1 1 1 2 2
Calophyllaceae 1 1 1 1 1
Campanulaceae 1 1 1 1 2
Cannabaceae 1 4 4 5 9
Capparaceae 3 3 4 11 20
Celastraceae 3 3 3 3 3
Cleomaceae 1 1 1 2 3
Clusiaceae 1 1 1 1 1
Combretaceae 2 5 9 12 17
Compositae 1 1 1 1 2
Connaraceae 1 2 2 2 2
Convolvulaceae 1 1 1 1 1
Coriariaceae 1 1 1 1 2
Crassulaceae 1 1 1 1 1
Cucurbitaceae 1 2 3 3 3
Cycadaceae 1 1 1 1 1
Cyperaceae 1 1 1 1 1
Dioscoreaceae 2 2 4 4 7
Dipterocarpaceae 3 4 5 6 11
Ebenaceae 2 2 2 3 3
Elaeocarpaceae 1 1 1 1 1
Euphorbiaceae 4 9 11 14 17
Fabaceae 5 12 16 47 81
Fagaceae 1 1 1 1 1
Gesneriaceae 1 1 1 1 1
Icacinaceae 1 1 1 1 2
Lamiaceae 2 4 5 5 5
Lauraceae 2 2 3 3 5
Lecythidaceae 2 2 2 2 2
Loganiaceae 2 2 2 2 2
Loranthaceae 3 4 6 9 13
Lythraceae 1 1 5 6 7
Magnoliaceae 1 1 1 1 4
Malpighiaceae 2 2 1 4 4
Malvaceae 5 9 13 20 26
Maranthaceae 1 1 1 1 1
Melastomataceae 2 3 3 3 3
Meliaceae 3 4 3 5 6
Menispermaceae 1 1 1 1 1
Moraceae 3 5 4 5 7
Musaceae 1 1 1 1 1
Myristicaceae 1 1 1 1 1
Myrsinaceae 1 1 - 1 1
Myrtaceae 1 1 4 4 5
Olacaceae 1 1 1 1 1
Oleaceae 3 3 2 3 3
Orchidaceae 1 1 1 1 1
Oxalidaceae 1 2 3 5 7
Papaveraceae 1 1 1 1 1
Passifloraceae 1 2 3 4 4
Phrymaceae 1 1 1 1 1
Phyllanthaceae 3 5 7 7 8
Plantaginaceae 1 1 1 1 1
Plumbaginaceae 1 1 1 1 1
Poaceae 2 2 6 30 70
Polygonaceae 2 2 2 3 3
Portulacaceae 1 1 1 1 2
Primulaceae 3 3 2 3 4
Putranjivaceae 2 2 2 2 4
Rhamnaceae 4 5 7 11 18
Rubiaceae 2 2 6 7 10
Rutaceae 4 5 5 7 15
Sabiaceae 1 1 1 1 1
Salicaceae 1 1 1 3 3
Salvadoraceae 1 1 2 2 3
Sapindaceae 3 4 9 14 16
Sapotaceae 2 2 2 2 2
Simaroubaceae 1 1 1 1 1
Smilacaceae 3 4 6 6 6
Solanaceae 1 1 1 1 1
Theaceae 2 2 1 2 2
Thymelaeaceae 1 1 - 1 1
Urticaceae 1 2 4 5 6
Verbenaceae 2 3 3 3 3
Violaceae 1 1 2 2 3
Zingiberaceae 2 2 2 3 5
Zygophyllaceae 1 1 1 3 3
ആകെ 6 21 46 166 320

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]