ബയോട്ടിക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ലോകത്തിലെ അതീവ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളായ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെയും ലാവോസിലേയും വൃക്ഷവർഗ്ഗങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായും നാട്ടറിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടും നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ് Biodiversity Informatics and Co-Operation in Taxonomy for Interactive Shared Knowledge Base അഥവാ ബയോട്ടിക് (BIOTIK). [1] ബയോട്ടിക്കിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന മരങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക[2] താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ക്രമസംഖ്യ സ്പീഷിസിന്റെ പേര് കുടുംബം മലയാളം പേര്
1 Acrocarpus fraxinifolius Wt. & Arn. Fabaceae നരിവേങ്ങ
2 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE മുട്ടനാറി
3 Actephila excelsa (Dalz.) Muell.Arg EUPHORBIACEAE
4 Actinodaphne angustifolia (Blume) Nees Lauraceae
5 Actinodaphne bourdillonii Gamble Lauraceae മലവിരിഞ്ഞി
6 Actinodaphne campanulata J. Hk. Lauraceae
7 Actinodaphne lawsonii Gamble Lauraceae
8 Actinodaphne malabarica Balkr. Lauraceae കമ്പിളിവിരിഞ്ഞി
9 Actinodaphne tadulingamii Gamble Lauraceae
10 Agasthiyamalaia pauciflora (Bedd.) S. Rajkumar & Janarth. CLUSIACEAE പുളിവയില
11 Aglaia apiocarpa (Thw.) Hiern MELIACEAE ചെങ്കാര
12 Aglaia barberi Gamble MELIACEAE ചുവന്നകിൽ
13 Aglaia bourdillonii Gamble MELIACEAE
14 Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth. MELIACEAE ചെമ്പുളി
15 Aglaia lawii (Wt.) Sald. MELIACEAE വെള്ളച്ചീരാളം
16 Aglaia perviridis Hiern MELIACEAE ചെറുചൊക്ല
17 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms MELIACEAE
18 Aglaia tomentosa Teijm & Binn. MELIACEAE നീർമുള്ളി
19 Agrostistachys borneansis Becc. EUPHORBIACEAE മുളിംപാല
20 Agrostistachys indica Dalz. EUPHORBIACEAE മഞ്ചാരി
21 Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston SIMAROUBACEAE മട്ടി
22 Alphonsea sclerocarpa Thw. ANNONACEAE തുട്ട
23 Alseodaphne semecarpifolia Nees Lauraceae കുളിർമാവ്
24 Alstonia scholaris (L.) R. Br. APOCYNACEAE പാല
25 Antiaris toxicaria Lesch. MORACEAE അരയാഞ്ഞിലി
26 Antidesma alexiteria L. EUPHORBIACEAE തത്തലമരം
27 Antidesma bunius (L.) Spreng EUPHORBIACEAE അരിയാപൊരിയൻ
28 Antidesma montanum Blume EUPHORBIACEAE നെയ്‌ത്താലി
29 Aphanamixis polystachya (Wall.) Parker MELIACEAE ചെമ്മരം
30 Aphananthe cuspidata (Bl.) Planch. ULMACEAE തൊണ്ടുപൊളിയൻ
31 Apodytes dimidiata Meyer ex Arn. ICACINACEAE കരിനീലി
32 Apollonias arnottii Nees Lauraceae ചെന്തനം
33 Aporosa acuminata Thw. EUPHORBIACEAE നീർവെട്ടി
34 Aporosa bourdillonii Stapf EUPHORBIACEAE മലംവെട്ടി
35 Aporosa fusiformis Thw. EUPHORBIACEAE
36 Aporosa lindleyana (Wt.) Bail. EUPHORBIACEAE വെട്ടി
37 Aralia malabarica Bedd. ARALIACEAE
38 Archidendron clypearia (Jack) Nielson Fabaceae മഴവാക
39 Archidendron monadelphum (Roxb.) Nielson Fabaceae കാട്ടുകൊന്ന
40 Ardisia blatteri Gamble MYRSINACEAE മുട്ടമരം
41 Ardisia missionis Wall. ex A.DC MYRSINACEAE
42 Ardisia pauciflora Heyne ex Roxb. MYRSINACEAE മുട്ടമരം
43 Ardisia rhomboidea Wt. MYRSINACEAE നീർക്കാര
44 Ardisia solanacea Roxb. MYRSINACEAE കാക്കഞാറ
45 Arenga wightii Griff. ARECACEAE മലന്തെങ്ങ്
46 Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul MORACEAE തീറ്റിപ്ലാവ്
47 Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE പ്ലാവ്
48 Artocarpus hirsutus Lam. MORACEAE ആഞ്ഞിലി
49 Atalantia racemosa Wt. RUTACEAE കാട്ടുനാരകം
50 Atalantia wightii Tanaka RUTACEAE ഓരിലത്തീപ്പെട്ടിമരം
51 Atuna travancorica (Bedd.) Kosterm. CHRYSOBALANACEAE കല്ലൻകായമരം
52 Baccaurea courtalensis Muell.Arg EUPHORBIACEAE മൂട്ടിപ്പഴം
53 Beilschmiedia dalzellii (Meissn.) Kosterm. Lauraceae
54 Beilschmiedia wightii (Nees) Benth. ex J. Hk. Lauraceae നഗരമരം
55 Benkara malabarica (Lam.) Tirveng. RUBIACEAE വെൺകാര
56 Bentinckia condapanna Berry ex Roxb. ARECACEAE കാന്തക്കമുക്
57 Bhesa indica (Bedd.) Ding Hou CELASTRACEAE പെനലി
58 Bischofia javanica Bl. EUPHORBIACEAE ചോലവേങ്ങ
59 Blachia calycina Benth. EUPHORBIACEAE
60 Blachia denudata Benth. EUPHORBIACEAE
61 Blachia umbellata Baill. EUPHORBIACEAE വെള്ളത്താളി
62 Blepharistemma serratum (Densst.) Suresh RHIZOPHORACEAE നീർക്കുരുണ്ട
63 Boehmeria glomerulifera Miq. URTICACEAE താന്നിക്കുറിഞ്ഞി
64 Bombax ceiba L. BOMBACACEAE ഇലവ്
65 Buchanania lanceolata Wt. ANACARDIACEAE മലമാവ്
66 Byrosphyllum tetrandrum (Bedd.) J.Hk. ex Bedd. RUBIACEAE
67 Callicarpa tomentosa (L.) Murr. VERBENACEAE നായ്‌ക്കുമ്പിൾ
68 Calophyllum apetalum Willd. CLUSIACEAE മഞ്ഞപ്പുന്ന
69 Calophyllum austroindicum Kosterm. ex Stevens CLUSIACEAE ആറ്റുപുന്ന
70 Calophyllum polyanthum Wall. Ex Choisy CLUSIACEAE പുന്നപ്പൈൻ
71 Canarium strictum Roxb. BURSERACEAE തെള്ളിമരം
72 Canthium dicoccum (Gaertn.) Teys. & Binn. RUBIACEAE നല്ലമന്ദാരം
73 Canthium neilgherrense Wt. RUBIACEAE
74 Canthium travancoricum J.Hk. RUBIACEAE
75 Carallia brachiata (Lour.) Merrill RHIZOPHORACEAE വങ്കണ
76 Caryota urens L. ARECACEAE ചൂണ്ടപ്പന
77 Casearia ovata (Lamk.) Willd. FLACOURTIACEAE ആനവണങ്ങി
78 Casearia rubescens Dalz. FLACOURTIACEAE
79 Casearia thwaitesii Briq. FLACOURTIACEAE
80 Casearia wynadensis Bedd. FLACOURTIACEAE കരിക്കുന്നൻ
81 Cassine paniculata (Wight & Arn.) Lobr.Callen CELASTRACEAE തണ്ണിമരം
82 Celtis philippensis Bl. ULMACEAE ഭൂതക്കാളി
83 Celtis tetrandra Roxb. ULMACEAE കുയ്യമരം
84 Chionanthus courtallensis Bedd. OLEACEAE കൽഇടല
85 Chionanthus linocieroides (Wt.) Bennet & Raizada OLEACEAE കാട്ടുചക്ലത്തി
86 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S. Green OLEACEAE മലയിലഞ്ഞി
87 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE വെള്ള എടലി
88 Chionanthus zeylanicus L. OLEACEAE
89 Chrysophyllum roxburghii Don SAPOTACEAE പുളിച്ചക്ക
90 Chukrasia tabularis A. Juss. MELIACEAE ചുവന്നകിൽ
91 Cinnamomum filipedicellatum Kosterm. Lauraceae ആറ്റുകറുവ
92 Cinnamomum heyneanum Nees Lauraceae
93 Cinnamomum keralaense Kosterm. Lauraceae കറുവ (Cinnamomum keralaense)
94 Cinnamomum macrocarpum J. Hk. Lauraceae കറുംതൊലി
95 Cinnamomum malabatrum (Burm.f.) Bl. Lauraceae വഴന
96 Cinnamomum perrottetii Meissn. Lauraceae
97 Cinnamomum riparium Gamble Lauraceae ആറ്റുവയന
98 Cinnamomum sulphuratum Nees Lauraceae കാട്ടുകറുവ (Cinnamomum sulphuratum)
99 Cinnamomum travancoricum Gamble Lauraceae
100 Cinnamomum verum Presl Lauraceae കറുവ
101 Cinnamomum walaiwarense Kosterm. Lauraceae
102 Cinnamomum wightii Meissn. Lauraceae ചെറുകറുവ
103 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. MELIACEAE കൈപ്പനാറച്ചി
104 Clausena anisata (Willd.) J.Hk. ex Benth. RUTACEAE സുഗന്ധവേപ്പ്
105 Clausena austroindica Stone & Nair RUTACEAE കാട്ടുകറിവേപ്പ്
106 Clausena indica (Dalz.) Oliver RUTACEAE കാട്ടുവേപ്പില
107 Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr. EUPHORBIACEAE യല്ലരി
108 Cleistanthus travancorensis Jablonszky EUPHORBIACEAE
109 Clerodendrum viscosum Vent. VERBENACEAE വട്ടപ്പെരുക്
110 Cocculus laurifolius DC MENISPERMACEAE ആടുകൊല്ലി
111 Coelodepas calycinum Bedd. EUPHORBIACEAE കാട്ടുപീര
112 Corypha umbraculifera L. ARECACEAE കുടപ്പന
113 Croton gibsonianus Nimmo EUPHORBIACEAE
114 Croton laccifer L. EUPHORBIACEAE തേപ്പാടി
115 Croton malabaricus Bedd. EUPHORBIACEAE ചുണ്ണാമ്പുമരം
116 Croton zeylanicus Muell.Arg EUPHORBIACEAE പൊരിവട്ട
117 Cryptocarya anamalayana Gamble Lauraceae
118 Cryptocarya lawsonii Gamble Lauraceae ചെമ്പാലമരം
119 Cryptocarya neilgherrensis Meisner Lauraceae
120 Cryptocarya wightiana Thw. Lauraceae കുടമാൻപാരിമരം
121 Cullenia exarillata Robyns Malvaceae വെടിപ്ലാവ്
122 Cyathia nilgirensis Holttum CYATHIACEAE
123 Cyathocalyx zeylanicus Champ. ex J. Hk. & Thoms. ANNONACEAE
124 Cynometra beddomei Prain. Fabaceae ചെറുകൂരി
125 Cynometra travancorica Bedd. Fabaceae കൂരി (മരം)
126 Daphniphyllum neilgherrense (Wt.) Rosenth. DAPHNIPHYLLACEAE കോഴിക്കുളമാവ്
127 Debregeasia longifolia (Burm. f.) Wedd. URTICACEAE കാട്ടുനൊച്ചി
128 Dendrocnide sinuata (Bl.) Chew URTICACEAE അങ്കര
129 Dichapetalum gelonioides (Roxb.) Engler DICHAPETALACEAE കാട്ടുകാപ്പിക്കുരു
130 Dillenia pentagyna Roxb. DILLENIACEAE പട്ടിപ്പുന്ന
131 Dimocarpus longan Lour. SAPINDACEAE പൊരിപ്പുന്ന
132 Dimorphocalyx beddomei (Benth.) Airy Shaw EUPHORBIACEAE
133 Dimorphocalyx lawianus J.Hk. EUPHORBIACEAE നവമരം
134 Diospyros affinis Thw. EBENACEAE കാട്ടുതുവര
135 Diospyros angustifolia (Miq.) Kosterm EBENACEAE
136 Diospyros assimilis Bedd. EBENACEAE കരിമരം
137 Diospyros atrata (Thw.) Alston EBENACEAE
138 Diospyros barberi Ramas. EBENACEAE കരിന്താളി
139 Diospyros bourdillonii Brand. EBENACEAE കാക്കക്കരിമരം
140 Diospyros buxifolia (Bl.) Heirn. EBENACEAE എലിച്ചുഴി
141 Diospyros candolleana Wt. EBENACEAE കാരമരം
142 Diospyros crumenata Thw. EBENACEAE കരിമരം (Diospyros crumenata)
143 Diospyros ebenum Koenig EBENACEAE കരിമരം
144 Diospyros foliolosa Wall. ex A.DC. EBENACEAE കാട്ടുപനച്ചി
145 Diospyros ghatensis Ramesh & Franceschi EBENACEAE ഡയോസ്‌പൈറോസ് ഘട്ടൻസിസ്
146 Diospyros humilis Bourd. EBENACEAE മെരുവാലം
147 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE മലയകത്തി
148 Diospyros neilgherrensis (Wt.) Kosterm. EBENACEAE
149 Diospyros nilagirica Bedd. EBENACEAE കരിഞ്ചോര
150 Diospyros oocarpa Thw. EBENACEAE കരുങ്ങാലി
151 Diospyros ovalifolia Wt. EBENACEAE ചെറുതുവര
152 Diospyros paniculata Dalz. EBENACEAE കാരി (മരം)
153 Diospyros peregrina (Gaertn.) Gurke EBENACEAE പനച്ചി
154 Diospyros pruriens Dalz. EBENACEAE ഇലക്കട്ട
155 Diospyros pyrocarpoides Ramesh & Franceschi EBENACEAE
156 Diospyros saldanhae Kostermans EBENACEAE
157 Diospyros sulcata Bourd. EBENACEAE കരി (മരം)
158 Diospyros sylvatica Roxb. EBENACEAE മഞ്ഞത്തുവര
159 Dipterocarpus bourdilloni Brandis DIPTEROCARPACEAE കാരാഞ്ഞിലി
160 Dipterocarpus indicus Bedd. DIPTEROCARPACEAE കൽപയിൻ
161 Dodonaea viscosa (L.) Jacq. SAPINDACEAE വ്രാളി
162 Drypetes elata (Bedd.) Pax. & Hoffm. Putranjivaceae അസ്ഥിമരം
163 Drypetes malabarica (Bedd.) Airy Shaw EUPHORBIACEAE കല്ലടമ്പ
164 Drypetes oblongifolia (Bedd.) Airy Shaw EUPHORBIACEAE മലംപൈൻ
165 Drypetes porteri (Gamble) Pax & Hoffm. EUPHORBIACEAE
166 Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa EUPHORBIACEAE പൊങ്ങല്ല്യം
167 Drypetes subsessilis (Kurz) Pax & Hoffm. EUPHORBIACEAE
168 Drypetes venusta (Wt.) Pax. & Hoffm. EUPHORBIACEAE അസ്ഥിമരം
169 Drypetes wightii (J. Hk.) Pax & Hoffm. EUPHORBIACEAE പറട്ടി
170 Dysoxylum beddomei Hiern MELIACEAE അകിൽ (Dysoxylum beddomei)
171 Dysoxylum ficiforme (Wt.) Gamble MELIACEAE അകിൽ (Dysoxylum gotadhora)
172 Dysoxylum malabaricum Bedd. ex Hiern MELIACEAE വെള്ളകിൽ
173 Elaeocarpus blascoi Weibel ELAEOCARPACEAE
174 Elaeocarpus gaussenii Weibel ELAEOCARPACEAE
175 Elaeocarpus munronii (Wl.) Masters ELAEOCARPACEAE കൽരുദ്രാക്ഷം
176 Elaeocarpus recurvatus Corner ELAEOCARPACEAE ചോളരുദ്രാക്ഷം
177 Elaeocarpus serratus L. ELAEOCARPACEAE കാരമാവ്
178 Elaeocarpus tuberculatus Roxb. ELAEOCARPACEAE ഭദ്രാക്ഷം
179 Elaeocarpus variablis Zmarzty ELAEOCARPACEAE വറളി
180 Elaeocarpus venustus Bedd. ELAEOCARPACEAE തമരി
181 Epiprinus mallotiformis (Mueller) Crozia EUPHORBIACEAE കരിഞ്ഞിക്കട
182 Erythroxylum moonii Hochr. ERYTHROXYLACEAE പൂക്കോലി
183 Erythroxylum obtusifolium (Wt.) Walp. ERYTHROXYLACEAE
184 Eugenia calcadensis Bedd. MYRTACEAE ആറ്റുവയണ
185 Eugenia floccosa Bedd. MYRTACEAE കാശുമരം
186 Eugenia macrosepala Duthie MYRTACEAE
187 Eugenia rottleriana Wt. & Arn. MYRTACEAE കാട്ടുകറുവ (Eugenia rottleriana)
188 Eugenia singampattiana Bedd. MYRTACEAE
189 Eugenia thwaitesii Duthie MYRTACEAE
190 Eugenia toddalioides Wt. MYRTACEAE
191 Euonymus angulatus Wt. CELASTRACEAE
192 Euonymus crenulatus Wall. ex Wt. & Arn. CELASTRACEAE ദന്തപത്രി
193 Euonymus dichotomus Heyne ex Roxb. CELASTRACEAE മലങ്കുറത്ത
194 Euonymus indicus Heyne ex Roxb. CELASTRACEAE
195 Eurya nitida Korth. THEACEAE കാട്ടുതേയില
196 Excoecaria oppositifolia Griff. EUPHORBIACEAE ഏറ
197 Fagraea ceilanica Thunb. LOGANIACEAE മോടകം
198 Ficus amplissima Smith MORACEAE കൊയലി
199 Ficus beddomei King MORACEAE തവിട്ടാൽ
200 Ficus callosa Willd. MORACEAE കടപ്പിലാവ്
201 Ficus drupacea Thunb. MORACEAE കല്ലാൽ
202 Ficus exasperata Vahl. MORACEAE തേരകം
203 Ficus hispida L.f. MORACEAE എരുമനാക്ക്
204 Ficus microcarpa L.f. MORACEAE കല്ലിത്തി
205 Ficus nervosa Heyne ex Roth MORACEAE ഈച്ചമരം
206 Ficus talbotii King MORACEAE വെള്ളയാൽ
207 Ficus tsjahela Burm.f MORACEAE കാരാൽ
208 Ficus virens Ait. MORACEAE ചെരാല
209 Filicium decipiens (Wt. & Arn.) Thw. SAPINDACEAE നീരോലി
210 Flacourtia montana Graham FLACOURTIACEAE വയങ്കത
211 Garcinia gummi-gutta (L.) Robs. CLUSIACEAE കുടംപുളി
212 Garcinia indica (Thouars) Choisy CLUSIACEAE കോകം
213 Garcinia morella (Gaertn.) Desr. CLUSIACEAE ഇരവി
214 Garcinia rubro-echinata Kosterm. CLUSIACEAE പാറമരം
215 Garcinia talbotii Raiz. & Sant. CLUSIACEAE
216 Garcinia travancorica Bedd. CLUSIACEAE മലമ്പൊങ്ങ്
217 Garcinia wightii Anders. CLUSIACEAE ആറ്റുകറുക
218 Garcinia xanthochymous J.Hk. ex Anders. CLUSIACEAE പിണമ്പുളി
219 Garuga floribunda Decne. BURSERACEAE
220 Glochidion ellipticum Wt. EUPHORBIACEAE കുളച്ചൻ
221 Glochidion heyneanum (Wt. & Arn.) Wt. EUPHORBIACEAE ചാത്തക്കടമ്പ്
222 Gluta travancorica Bedd. ANACARDIACEAE ചെന്തുരുണി
223 Glycosmis macrocarpa Wt. RUTACEAE
224 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC RUTACEAE പാണൽ
225 Glyptopetalum lawsonii Gamble CELASTRACEAE
226 Glyptopetalum zeylanicum Thw. CELASTRACEAE
227 Gnidia glauca (Fresen.) Gilg THYMELAEACEAE നാങ്ക്
228 Gomphandra coriacea Wt. ICACINACEAE ചക്കിമരം
229 Gomphandra tetrandra (Wall.) Sleumer ICACINACEAE കമ്പുളി
230 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis OCHNACEAE വളർമണി
231 Goniothalamus cardiopetalus (Dalz.) J. Hk. & Thoms. ANNONACEAE
232 Goniothalamus rhynchantherus Dunn ANNONACEAE കുറപ്പുന്ന
233 Goniothalamus thwaitesii J. Hk. &Thoms. ANNONACEAE നീർത്തെള്ളി
234 Goniothalamus wightii J. Hk. & Thoms. ANNONACEAE മലംതെള്ളി
235 Goniothalamus wynaadensis (Bedd.) Bedd. ANNONACEAE ആനപ്പാണൽ
236 Gordonia obtusa Wall. ex Wt. & Arn. THEACEAE കാട്ടുകരണ
237 Grewia pandaica Drumm. ex Dunn TILIACEAE
238 Gymnacranthera farquhariana (J.Hk. & Thoms.) Warb. MYRISTICACEAE ഉണ്ടപ്പയിൻ
239 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. SAPINDACEAE ചിറ്റിലമടക്ക്
240 Hedyotis articularis R.Br. ex Wt. & Arn. RUBIACEAE എരച്ചുകെട്ടി
241 Helicia nilagirica Bedd. PROTEACEAE
242 Heritiera papilio Bedd. STERCULIACEAE ചോലച്ചടച്ചി
243 Holigarna arnottiana J.Hk. ANACARDIACEAE കരിഞ്ചേര്
244 Holigarna beddomei J.Hk. ANACARDIACEAE കാട്ടുചേര്
245 Holigarna ferruginea Marchand ANACARDIACEAE കരുഞ്ചേര്
246 Holigarna grahamii (Wt.)Kurz. ANACARDIACEAE ആനച്ചേര്
247 Holigarna nigra Bourd. ANACARDIACEAE ചെരി
248 Homalium travancoricum Bedd. FLACOURTIACEAE
249 Homalium zeylanicum (Gardner) Benth. FLACOURTIACEAE മാന്തലമുഖി
250 Homonoia riparia Lour. EUPHORBIACEAE ആറ്റുവഞ്ചി
251 Hopea canarensis Hole DIPTEROCARPACEAE കാനറക്കൊങ്ങ്
252 Hopea erosa (Bedd.) van Sloot. DIPTEROCARPACEAE കാരക്കൊങ്ങ്
253 Hopea glabra Wt. & Arn. DIPTEROCARPACEAE ഇലപ്പൊങ്ങ്
254 Hopea parviflora Bedd. DIPTEROCARPACEAE തമ്പകം
255 Hopea ponga (Dennst.) Mabberly DIPTEROCARPACEAE കമ്പകം
256 Hopea racophloea Dyer DIPTEROCARPACEAE തൊണ്ടുപൊളിയൻ പൊങ്ങ്
257 Hopea utilis (Bedd.) Bole DIPTEROCARPACEAE കാരപ്പൊങ്ങ്
258 Humboldtia bourdillonii Prain Fabaceae അടിമുണ്ടൻ
259 Humboldtia brunonis Wall. Fabaceae രക്തപുഷ്പം
260 Humboldtia decurrens Bedd. ex Oliver Fabaceae കുന്താണി
261 Humboldtia unijuga Bedd. Fabaceae
262 Humboldtia vahliana Wt. Fabaceae കൊറത്തി
263 Hunteria zeylanica (Retz.) Gard. ex Thw. APOCYNACEAE
264 Hydnocarpus alpina Wt. FLACOURTIACEAE കാട്ടുമരോട്ടി
265 Hydnocarpus macrocarpa (Bedd.) Warp. FLACOURTIACEAE മലമരോട്ടി
266 Hydnocarpus pentandra (Buch.-Ham.) Oken FLACOURTIACEAE മരോട്ടി
267 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. RUBIACEAE വെള്ളക്കടമ്പ്
268 Ilex denticulata Wall.ex Wight AQUIFOLIACEAE
269 Ilex wightiana Wall.ex Wt. AQUIFOLIACEAE വെള്ളോടി
270 Isonandra lanceolata Wt. SAPOTACEAE വെള്ളപ്പാല
271 Isonandra montana (Thw.) Gamble SAPOTACEAE മലമ്പാല
272 Isonandra perrottetiana A. DC SAPOTACEAE കരിമ്പാല (Isonandra perrottetiana)
273 Ixora brachiata Roxb. ex DC RUBIACEAE മരച്ചെത്തി
274 Ixora elongata Heyne ex G. Don. RUBIACEAE റോസ് ചെത്തി
275 Ixora malabarica (Denst.) Mabb. RUBIACEAE കീഴ്‌ക്കൊലച്ചെത്തി
276 Ixora nigricans R. Br. Wt. & Arn. RUBIACEAE ചെറുകുറവ്
277 Ixora notoniana Wall. ex G. Don RUBIACEAE ഇരുമ്പുറപ്പി
278 Julostylis polyandra Ravi & Anilkumar MALVACEAE വഴുക്കൽ (Julostylis polyandra)
279 Kingiodendron pinnatum (Roxb. ex DC) Harms Fabaceae എണ്ണപ്പൈൻ
280 Knema attenuata (J.Hk. & Th.) Warb. MYRISTICACEAE ചോരപ്പൈൻ
281 Lagerstroemia microcarpa Wt. LYTHRACEAE വെൺതേക്ക്
282 Lasianthus acuminatus Wt. RUBIACEAE മൊട്ടുമരം
283 Lasianthus jackianus Wt. RUBIACEAE
284 Lasianthus parvifolius Wt. RUBIACEAE
285 Lasianthus rostratus Wt. RUBIACEAE
286 Lasianthus venulosus (Wt. & Arn.) Wt. RUBIACEAE
287 Leea indica (Burm.f.) Merr. LEEACEAE ഞഴുക്
288 Lepisanthes deficiens SAPINDACEAE
289 Lepisanthes erecta SAPINDACEAE
290 Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. SAPINDACEAE കുളപ്പുന്ന
291 Leptonychia caudata (Wall. ex G. Don) Burrett STERCULIACEAE
292 Ligustrum gamblei Ramamoorthy OLEACEAE
293 Ligustrum perrottetii A. DC OLEACEAE ചിറ്റിലഞ്ഞി
294 Litsea bourdillonii Gamble Lauraceae
295 Litsea floribunda (Bl.) Gamble Lauraceae പട്ടുതാളി (Litsea floribunda)
296 Litsea ghatica Sald. Lauraceae
297 Litsea keralana Kosterm. Lauraceae
298 Litsea laevigata (Nees) Gamble Lauraceae മുളകുനാറി
299 Litsea mysorensis Gamble Lauraceae
300 Litsea oleoides (Meisner) J.Hk. Lauraceae മത്തി (മരം)
301 Litsea quinqueflora (Dennst.) Suresh Lauraceae
302 Litsea stocksii (Meisner) J.Hk. Lauraceae വരിക്കീര
303 Litsea travancorica Gamble Lauraceae
304 Litsea wightiana (Nees) J.Hk. Lauraceae പട്ടുതാളി
305 Lophopetalum wightianum Arn. CELASTRACEAE വെങ്കടവം
306 Macaranga indica Wt. EUPHORBIACEAE വട്ടക്കണ്ണി
307 Macaranga peltata (Roxb.) Mueller EUPHORBIACEAE വട്ട
308 Madhuca neriifolia (Moon) H.J. Lam. SAPOTACEAE ആറ്റിലിപ്പ
309 Maesa indica (Roxb.) DC MYRSINACEAE കുറ്റിവിഴാൽ
310 Mahonia leschenaultii (Wall. ex Wt. & Arn.) Takeda ex Gamble BERBERIDACEAE മുള്ളുമഞ്ഞണാത്തി
311 Mallotus atrovirens Muell.Arg EUPHORBIACEAE
312 Mallotus aureo-punctatus (Dalz.) Muell.-Arg EUPHORBIACEAE
313 Mallotus beddomei J. Hk. EUPHORBIACEAE
314 Mallotus philippensis (Lam.) Muell.Arg EUPHORBIACEAE കുങ്കുമപ്പൂമരം
315 Mallotus resinous (Blanco) Merr. EUPHORBIACEAE കരുവാളിച്ചി
316 Mallotus rhamnifolius Muell.Arg EUPHORBIACEAE പീച്ചെറുപൊന്നകം
317 Mallotus stenanthus Muell.Arg EUPHORBIACEAE കരുവാളിച്ചി
318 Mallotus subramanyamii Ellis EUPHORBIACEAE കരുവാളിച്ചി
319 Mallotus tetracoccus (Roxb.) Kurz EUPHORBIACEAE വട്ടക്കുമ്പിൾ
320 Mammea suriga (Buch.-Ham. ex Roxb.) Kosterm. CLUSIACEAE ശൂരൻപുന്ന
321 Mangifera indica L. ANACARDIACEAE മാവ്
322 Margaritaria indica (Dalz.) Airy Shaw EUPHORBIACEAE മലഈച്ചിൽ
323 Mastixia arborea (Wt.) Bedd. CORNACEAE മട്ടിപ്പാൽ
324 Maytneus rothiana (Walp.) Ramam. CELASTRACEAE
325 Meiogyne pannosa (Dalz.) Sinclair ANNONACEAE പന്തൽമരം
326 Meiogyne ramarowii (Dunn.) Gandhi ANNONACEAE പന്തൽമരം (Meiogyne ramarowii)
327 Melia dubia Cav. MELIACEAE മലവേപ്പ്
328 Melicope indica Wt. RUTACEAE
329 Melicope lunu-ankenda (Gaertn.) Hartley RUTACEAE കമ്പിളിമരം
330 Meliosma pinnata (Roxb.) Walp. SABIACEAE കല്ലാവി
331 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. SABIACEAE ചെറുകല്ലവി
332 Memecylon angustifolium Wt. MELASTOMATACEAE ആറ്റുകനല
333 Memecylon deccanense Clarke MELASTOMATACEAE
334 Memecylon gracile Bedd. MELASTOMATACEAE എലിമരം
335 Memecylon heyneanum Benth. ex Wt. & Arn. MELASTOMATACEAE കണ്ണാവ്
336 Memecylon lawsonii Gamble MELASTOMATACEAE
337 Memecylon lushingtonii Gamble MELASTOMATACEAE
338 Memecylon macrocarpum Thw. MELASTOMATACEAE
339 Memecylon randeriana SM & MR Almeida MELASTOMATACEAE കന്യാവ്
340 Memecylon sisparense Gamble MELASTOMATACEAE
341 Memecylon subramanii Henry MELASTOMATACEAE
342 Memecylon talbotianum Brandis MELASTOMATACEAE കാഞ്ചൻ
343 Memecylon terminale Dalz. MELASTOMATACEAE കനലി
344 Memecylon umbellatum Burm.f. MELASTOMATACEAE കാശാവ്
345 Memecylon wightii Thw. MELASTOMATACEAE
346 Mesua ferrea L. CLUSIACEAE നാഗകേസരം
347 Michelia champaca L. MAGNOLIACEAE ചമ്പകം
348 Michelia nilagirica Zenk. MAGNOLIACEAE കാട്ടുചെമ്പകം
349 Microtropis latifolia Wt. ex Lawson CELASTRACEAE
350 Microtropis microcarpa Wt. CELASTRACEAE
351 Microtropis ramiflora Wt. CELASTRACEAE
352 Microtropis stocksii Gamble CELASTRACEAE
353 Miliusa eriocarpa Dunn ANNONACEAE
354 Miliusa indica Lesch. ex A. DC. ANNONACEAE
355 Miliusa nilagirica Bedd. ANNONACEAE
356 Miliusa wightiana J.Hk. & Thoms. ANNONACEAE
357 Mimusops elengi L. SAPOTACEAE ഇലഞ്ഞി
358 Mitragyna parvifolia (Roxb.) Korth. RUBIACEAE പൂച്ചക്കടമ്പ്
359 Mitragyna tubulosa (Arn.) Hav. RUBIACEAE നായ്‌ക്കടമ്പ്
360 Mitrephora grandiflora Bedd. ANNONACEAE മഞ്ഞര
361 Mitrephora heyneana (J. Hk. & Thoms.) Thw. ANNONACEAE വെട്ടുലിങ്ങി
362 Murraya paniculata (L.) Jack. RUTACEAE മരമുല്ല
363 Myristica dactyloides Gaertn. MYRISTICACEAE അടയ്ക്കാപ്പയിൻ
364 Myristica fatua Houtt. MYRISTICACEAE കൊത്തപ്പയിൻ
365 Myristica malabarica Lamark. MYRISTICACEAE കാട്ടുജാതി
366 Nageia wallichiana (C. Presl) Kuntze PODOCARPACEAE നിറമ്പാലി
367 Naringi crenulata (Roxb.) Nicols. RUTACEAE മലനാരകം
368 Neolamarkia cadamba (Roxb.) Bosser RUBIACEAE ആറ്റുതേക്ക്
369 Neolitsea scrobiculata (Meisner) Gamble Lauraceae ശാന്തമരം
370 Neolitsea zeylanica (Nees) Merr. Lauraceae
371 Neonauclea purpurea (Roxb.) Merr. RUBIACEAE മഞ്ഞ നീർക്കടമ്പ്
372 Nothapodytes nimmoniana (Graham) Mabb. ICACINACEAE പുളിപ്പച്ച
373 Nothopegia beddomei Gamble ANACARDIACEAE ഈര
374 Nothopegia heyneana (J. Hk.) Gamble ANACARDIACEAE മാഞ്ചേര്
375 Nothopegia racemosa (Dalz.) Ramam. ANACARDIACEAE നായ്‌ച്ചേര്
376 Nothopegia travancorica Bedd. ex J. Hk. ANACARDIACEAE അവുക്കാരം
377 Ochna lanceolata Spreng. OCHNACEAE ചിലിമ്പി
378 Ochna obtusata DC OCHNACEAE സ്വർണ്ണച്ചെമ്പകം
379 Ochreinauclea missionis (Wall. ex G. Don) Ridsd. RUBIACEAE നീർവഞ്ചി
380 Octotropis travancorica Bedd. RUBIACEAE
381 Olea dioica Roxb. OLEACEAE കരിവെട്ടി
382 Olea paniculata R.Br. OLEACEAE വെള്ള എടലി
383 Oreocnide integrifolia (Gaud.) Miq. URTICACEAE
384 Ormosia travancorica Bedd. Fabaceae മലമഞ്ചാടി
385 Orophea erythrocarpa Bedd. ANNONACEAE
386 Orophea thomsoni Bedd. ANNONACEAE
387 Orophea uniflora J. Hk. & Thoms. ANNONACEAE
388 Orophea zeylanica J. Hk.& Thoms. ANNONACEAE
389 Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz BIGNONIACEAE പലകപ്പയ്യാനി
390 Osbeckia reticulata Bedd. MELASTOMATACEAE വലിയ അതിരാണി
391 Otonephelium stipulaceum (Bedd.) Radlk. SAPINDACEAE പൊരിപ്പൂവം
392 Pajanelia longifolia (Willd.) K.Schum BIGNONIACEAE ആഴാന്ത
393 Palaquium bourdillonii Brandis SAPOTACEAE തേൻപരട്ടി
394 Palaquium ellipticum (Dalz.) Baill. SAPOTACEAE പാലി (മരം)
395 Palaquium ravii Sasidharan and Vink SAPOTACEAE ചോപ്പാല
396 Paracroton pendulus (Hassk.) Miq. EUPHORBIACEAE
397 Pavetta breviflora DC RUBIACEAE
398 Pavetta indica L. RUBIACEAE മല്ലികമുട്ടി
399 Pavetta travancorica Bremek. RUBIACEAE പാവട്ടങ്കോൽ
400 Persea macrantha (Nees) Kosterm. Lauraceae കുളമാവ്
401 Phaeanthus malabaricus Bedd. ANNONACEAE കുണുക്കിപ്പാണൽ
402 Phoebe lanceolata Nees Lauraceae
403 Phoebe paniculata Nees Lauraceae
404 Phoebe wightii Meisner Lauraceae ചുടല
405 Photinia integrifolia Lindl. ROSACEAE കലപ്പമരം
406 Phyllanthus polyphyllus Willd. EUPHORBIACEAE കാട്ടുനെല്ലി
407 Pinanga dicksonii (Roxb.) Bl. ARECACEAE കാട്ടുകമുക്
408 Pittosporum dasycaulon Miq. PITTOSPORACEAE കശുമരം
409 Pittosporum neelgherrense Wt. & Arn. PITTOSPORACEAE അണലിവേങ്ങ
410 Pittosporum tetraspermum Wt. & Arn. PITTOSPORACEAE കച്ചപ്പട്ട
411 Pleurostylia opposita (Wall.) Alston CELASTRACEAE കരുവാളി
412 Poeciloneuron indicum Bedd. CLUSIACEAE പൂതംകൊല്ലി
413 Polyalthia coffeoides (Thw.) J. Hk. & Thoms. ANNONACEAE നെടുനാർ വില്ല
414 Polyalthia fragrans (Dalz.) Bedd. ANNONACEAE നെടുനാർ
415 Polyalthia korinti (Dunal) Benth. & J. Hk. ex J. Hk. & Thoms. ANNONACEAE കുരിണ്ടിപ്പാണൽ
416 Polyalthia shendurunii Basha & Sasidh. ANNONACEAE
417 Polygala arillata Buch.-Ham. ex Don. POLYGALACEAE
418 Polyscias acuminata (Wt.) Seem. ARALIACEAE
419 Popowia beddomeana J. Hk. & Thoms. ANNONACEAE
420 Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K. Schum RUBIACEAE
421 Prunus ceylanica (Wt.) Miq. ROSACEAE നായ്‌ത്തമ്പകം
422 Psychotria anamallayana Bedd. RUBIACEAE
423 Psychotria dalzelli J.Hk. RUBIACEAE
424 Psychotria nigra (Gaert.) Alston RUBIACEAE
425 Psychotria nilgiriensis Deb & Gangop. RUBIACEAE പാവാടക്കമ്പ്
426 Psychotria truncata Wall. RUBIACEAE
427 Pterospermum diversifolium Blume Malvaceae പമ്പരം (വൃക്ഷം)
428 Pterospermum reticulatum Wt. & Arn. Malvaceae മലവൂരം
429 Pterospermum rubiginosum Heyne Malvaceae എല്ലൂറ്റി
430 Pterygota alata (Roxb.) R. Brown Malvaceae ആനത്തൊണ്ടി
431 Rapanea thwaitesii Mez MYRSINACEAE ചീരമരം
432 Rapanea wightiana Mez. MYRSINACEAE ചീരമരം (Rapanea wightiana)
433 Reinwardtiodendron anamalaiense (Bedd.) Mabb. MELIACEAE ചീരാളം
434 Rhododendron arboreum Smith ERICACEAE കാട്ടുപൂവരശ്
435 Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. MYRTACEAE തവിട്ടുമരം
436 Rinorea bengalensis (Wall.) O.Ktze. VIOLACEAE
437 Sageraea grandiflora Dunn. ANNONACEAE
438 Sageraea laurifolia (Graham) Blatt. ANNONACEAE കാനക്കൈത
439 Saraca asoca (Roxb.) Wilde Fabaceae അശോകം
440 Sarcococca saligna (D.Don) Muell.Arg BUXACEAE
441 Schefflera capitata (Wt. & Arn.) Harms ARALIACEAE എട്ടിലമരം
442 Schefflera racemosa Harms ARALIACEAE കപ്പമരം
443 Schefflera rostrata (Wt.) Harms ARALIACEAE
444 Schefflera stellata (Gaertn.) Harms ARALIACEAE ഉറുമാംകായ
445 Schefflera wallichiana (Wt. & Arn.) Harms ARALIACEAE കണ്ണിമരം
446 Schleichera oleosa (Lour.) Oken SAPINDACEAE പൂവം
447 Scleropyrum pentandrum (Denn.) Mabberley SANTALACEAE ഇരുമുള്ളി
448 Scolopia crenata (Wt. & Arn.) Clos FLACOURTIACEAE മുള്ളുകാര
449 Semecarpus auriculata Bedd. ANACARDIACEAE വെള്ളച്ചേര്
450 Semecarpus kathalekanensis Dassapa & Swaminath ANACARDIACEAE മുടിച്ചിലൂരം
451 Semecarpus travancorica Bedd. ANACARDIACEAE പുന്നച്ചേര്
452 Solenocarpus indica Wt.& Arn. ANACARDIACEAE കാട്ടമ്പഴം
453 Spondias pinnata (L. f.) Kurz. ANACARDIACEAE അമ്പഴം
454 Sterculia guttata Roxb. STERCULIACEAE കാവളം
455 Stereospermum colais Mabb. BIGNONIACEAE പൂപ്പാതിരി
456 Strombosia ceylanica Gard. OLACACEAE കൽമാണിക്യം
457 Suregada angustifolia (Baill. ex Muell.Arg.) Airy Shaw EUPHORBIACEAE
458 Symplocos anamallayana Bedd. SYMPLOCACEAE
459 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore SYMPLOCACEAE പാച്ചോറ്റി
460 Symplocos foliosa Wt. SYMPLOCACEAE പരല
461 Symplocos macrocarpa Wt. ex Clarke SYMPLOCACEAE മലമ്പരല
462 Symplocos macrophylla Wall. ex DC SYMPLOCACEAE മലങ്കുരുവി
463 Symplocos nairii Henry, Gopalan & Swamina. SYMPLOCACEAE
464 Symplocos obtusa Wall. ex G. Don SYMPLOCACEAE
465 Symplocos pendula Wt. SYMPLOCACEAE
466 Symplocos racemosa Roxb. SYMPLOCACEAE പൊടിപാറി
467 Symplocos rosea Bedd. SYMPLOCACEAE മലംകുരുവി
468 Symplocos wynadense (O. Ktze.) Noot. SYMPLOCACEAE പാച്ചോറ്റി (Symplocos wynadense)
469 Syzygium calophyllifolium Walp. MYRTACEAE നീരോടം
470 Syzygium caryophyllatum (L.) Alston MYRTACEAE ഞാറ (കാട്ടുഞാവൽ)
471 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE ഞാവൽ
472 Syzygium densiflorum Wall. ex Wt. & Arn. MYRTACEAE വെള്ളഞാവൽ
473 Syzygium gambleanum Rathakr. & Chitra MYRTACEAE ചെറുഞാവൽ
474 Syzygium gardneri Thw. MYRTACEAE ആറ്റുഞാവൽ
475 Syzygium hemisphericum (Wt.) Alston MYRTACEAE വെള്ളഞാറ
476 Syzygium heyneanum (Duthie) Wall. ex Gamble MYRTACEAE വെള്ളമഞ്ചി
477 Syzygium laetum (Buch.-Ham.) Gandhi MYRTACEAE കൊള്ളിഞാവൽ
478 Syzygium lanceolatum (Lam.) Wt. & Arn. MYRTACEAE ന്യാവൽ
479 Syzygium lineare Wall. MYRTACEAE മലർക്കായ് മരം
480 Syzygium malabaricum (Bedd.) Gamble MYRTACEAE കാട്ടുചാമ്പ
481 Syzygium mundagam (Bourd.) Chitra MYRTACEAE മുണ്ടകം
482 Syzygium munronii (Wt.) Chandrab. MYRTACEAE ഞാറൽ
483 Syzygium parameswaranii Mohanan & Henry MYRTACEAE
484 Syzygium tamilnadensis Rathkr. & Chitra MYRTACEAE കല്ലുഞാവൽ
485 Tabernaemontana gamblei Subram. & Henry APOCYNACEAE ചെറുകൂനൻപാല
486 Tabernaemontana heyneana Wall. APOCYNACEAE കുരുട്ടുപാല
487 Tarenna asiatica (L.) Kuntze ex K. Schum. RUBIACEAE കുപ്പിപ്പൂവ്
488 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE താന്നി
489 Terminalia paniculata Roth COMBRETACEAE വെള്ളമരുത്
490 Terminalia travancorensis Wight & Arn. COMBRETACEAE കാട്ടുകടുക്ക
491 Ternstroemia gymnanthera (Wt. & Arn.) Bedd. THEACEAE
492 Tetrameles nudiflora R.Br. Tetramelaceae ചീനി
493 Toona ciliata Roem. MELIACEAE ചന്ദനവേമ്പ്
494 Trema orientalis (L.) Bl. Cannabaceae ആമത്താളി
495 Tricalysia apiocarpa (Dalz.) Gamble RUBIACEAE
496 Tricalysia sphaerocarpa (Dalz.) Gamble RUBIACEAE
497 Trichilia connaroides (W.& A.) Bentv. MELIACEAE കരുവിലങ്ങം
498 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE പമ്പരവെട്ടി
499 Turpinia malabarica Gamble STAPHYLEACEAE അളുങ്കുമരം
500 Turraea villosa Bennett MELIACEAE മരനാരകം
501 Vaccinium leschenaultii Wt. VACCINIACEAE കലവ്
502 Vaccinium neilgherrense Wt. VACCINIACEAE മണലമരം
503 Vateria indica L. DIPTEROCARPACEAE വെള്ളപ്പൈൻ
504 Vateria macrocarpa Gupta DIPTEROCARPACEAE വലിയ വെള്ളപ്പൈൻ
505 Vepris bilocularis (Wt. & Arn.) Engl. RUTACEAE മൂത്താശ്ശാരി
506 Vernonia arborea Buch.Ham ASTERACEAE കരണ
507 Vernonia travancorica J. Hk. ASTERACEAE പരുവ
508 Viburnum coriaceaum Bl. CAPRIFOLIACEAE മൊട്ടുമൂക്കൻ
509 Viburnum erubescens Wall. ex DC CAPRIFOLIACEAE ചുവന്ന മൊട്ടുമൂക്കൻ
510 Viburnum hebanthum Wt. & Arn. CAPRIFOLIACEAE
511 Viburnum punctatum Ham. ex G.Don CAPRIFOLIACEAE കോണക്കാര
512 Vitex altissima L.f. VERBENACEAE മൈല
513 Vitex leucoxylon L.f. VERBENACEAE ആറ്റുനൊച്ചി
514 Walsura trifolia (A. Juss.) Harms. MELIACEAE പേരില്ലാപ്പച്ച
515 Wendlandia thyrsoidea (Schult.) Steud. RUBIACEAE പേകനാരകം
516 Xanthophyllum arnottianum Wt. XANTHOPHYLLACEAE മടുക്ക
517 Xantolis tomentosa (Roxb.) Raf. SAPOTACEAE കരിങ്കാര
518 Xylopia parvifolia (Wt.) J. Hk. & Thoms. ANNONACEAE കല്ലുപൊട്ടൻ
519 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC RUTACEAE മുള്ളിലവ്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബയോട്ടിക്&oldid=2798133" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്