വിക്കിപീഡിയ:എന്റെ ഗ്രാമം 2016

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
എന്റെ ഗ്രാമം 2016
എന്റെ ഗ്രാമം 2016
2016
ലോഗോ
ലക്ഷ്യംവിക്കിപീഡിയ:എന്റെ_ഗ്രാമം_2016#പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ
അംഗങ്ങൾവിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികളും
കണ്ണികൾലേഖന നിർമ്മാണത്തിന് സഹായം ,അപ്ലോഡ് (കോമൺസിൽ) (വിക്കിപീഡിയയിൽ)
സഹായം:ചിത്ര സഹായി
അപ്‌ലോഡ് മാന്ത്രികൻ
കോമണിസ്റ്റ്
ജിയോകോഡിങ് സഹായം

വിക്കിസംഗമോത്സവം 2016 നോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനസമാഹരണത്തിനും നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള വിക്കി പദ്ധതി.

ആകെ 207 ലേഖനങ്ങൾ

ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇടങ്ങളിലും ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • എല്ലാവരേയും ചുരുങ്ങിയത് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനം ചേർക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
  • സെൻസസ്സ് കണക്കെടുപ്പനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും വിക്കിപേജുകൾ
  • നിലവിലുള്ള വിക്കിപീഡിയ പേജിലെ ഉള്ളടക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
  • പഞ്ചായത്തുകളുടെ പേജുകൾ പുതുക്കുക
  • എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും ജിയോകോഡിങ്ങ് ചെയ്യുക.
  • കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലേക്കെത്തിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
  • പ്രാദേശികമായ ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

തുടങ്ങാവുന്ന/വികസിപ്പിക്കാവുന്ന താളുകൾ[തിരുത്തുക]

തുടങ്ങാവുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

തു‍‍ടങ്ങാവുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇംഗ്ലീഷിൽ, പേരിന്റെ Spelling പരിശോധിക്കണം. ലേഖനം തുടങ്ങുന്നതിനുമുൻപ് ഗ്രാമത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. പേര് കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. മലയാളത്തിലുള്ള പേരിൽ ലേഖനം തുടങ്ങുക. ഇത് ഒരു നിർദ്ദേശത്തിനു മാത്രമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളുടെ പട്ടിക

സൃഷ്ടിച്ചവ[തിരുത്തുക]

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 207 ലേഖനങ്ങൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ക്രമ. നം. സൃഷ്ടിച്ച താൾ തുടങ്ങിയത് സൃഷ്ടിച്ച തീയതി ഒടുവിൽ തിരുത്തിയ
ഉപയോക്താവു്
നീളം ഒടുവിൽ
തിരുത്തിയ
തീയതി
1 പൊവ്വൽ_കോട്ട Simynazareth 14/11/2006 Arjunkmohan 1310 2017 ഏപ്രിൽ 6
2 എൻമകജെ Ranjithsiji 20/02/2015 InternetArchiveBot 10757 2022 ഒക്ടോബർ 17
3 ചീമേനി Ovmanjusha 10/03/2016 2409:4073:2E8F:E921:ED0E:93CC:59F9:6FB6 6295 2022 ഫെബ്രുവരി 10
4 അമ്പലത്തറ Ovmanjusha 10/04/2016 Vijayanrajapuram 5146 2022 മേയ് 3
5 ബളാൽ Ovmanjusha 10/05/2016 117.230.14.133 6649 2019 ഫെബ്രുവരി 14
6 കോടോം Ovmanjusha 10/05/2016 Rajeshodayanchal 5741 2019 ജൂൺ 17
7 മുതലപ്പൊഴി Akhilan 10/06/2016 Malikaveedu 1283 2018 ഡിസംബർ 14
8 എടായിക്കൽ Pravasi777 10/06/2016 Pathbot 1569 2020 ഏപ്രിൽ 18
9 ബദിയടുക്ക Ovmanjusha 10/06/2016 InternetArchiveBot 15456 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
10 മുള്ളേരിയ,_കാസർഗോഡ് Ovmanjusha 10/08/2016 Adithyakbot 9492 2019 ഡിസംബർ 21
11 പനത്തടി Ovmanjusha 10/09/2016 Vijayanrajapuram 6970 2018 സെപ്റ്റംബർ 8
12 കയരളം Karikkan 10/09/2016 Pathbot 3327 2020 ഏപ്രിൽ 11
13 തായന്നൂർ Ovmanjusha 10/09/2016 Vijayanrajapuram 6185 2022 ഏപ്രിൽ 15
14 രായിരനെല്ലൂർ_കുന്ന് ശ്രീബിൻ 10/10/2016 42.105.231.30 10975 2023 മാർച്ച് 8
15 മുരണി Sabunandanam 10/12/2016 Pathbot 903 2020 മേയ് 9
16 മംഗൽപാടി Ovmanjusha 10/12/2016 Ovmanjusha 4219 2016 നവംബർ 2
17 കോത്തല Chandrantkl12 10/12/2016 Path slopu 4006 2020 ഏപ്രിൽ 3
18 ഹൊസബെട്ടു Ovmanjusha 13/10/2016 Ovmanjusha 4623 2016 ഒക്ടോബർ 16
19 മുട്ടത്തൊടി Ovmanjusha 13/10/2016 Razimantv 3017 2019 ജനുവരി 1
20 മുന്നാട് Ovmanjusha 13/10/2016 InternetArchiveBot 4450 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17
21 ദേലമ്പാടി Ovmanjusha 13/10/2016 Meenakshi nandhini 4127 2021 ജനുവരി 6
22 കിനാനൂർ Ovmanjusha 14/10/2016 2409:4073:4D9A:74DE:C3C1:6C2B:3305:9B2B 4698 2021 ഒക്ടോബർ 15
23 കോളിച്ചാൽ Ovmanjusha 14/10/2016 Vijayanrajapuram 2500 2021 ഒക്ടോബർ 19
24 ഇടനീർ Ovmanjusha 15/10/2016 117.251.231.14 5022 2017 ജൂൺ 9
25 വട്ടക്കായൽ Akhilan 16/10/2016 Path slopu 1974 2019 നവംബർ 20
26 പിലിക്കോട് Ovmanjusha 16/10/2016 103.153.104.187 7020 2022 ജൂലൈ 11
27 ചേന്ദമംഗലം ബിപിൻ 16/10/2016 InternetArchiveBot 12545 2022 സെപ്റ്റംബർ 10
28 ചേരാനല്ലൂർ ബിപിൻ 16/10/2016 117.230.149.222 9663 2022 ഡിസംബർ 26
29 കോട്ടുവള്ളി ബിപിൻ 17/10/2016 InternetArchiveBot 6454 2022 സെപ്റ്റംബർ 10
30 എടത്തല ബിപിൻ 17/10/2016 InternetArchiveBot 13147 2022 സെപ്റ്റംബർ 9
31 പാവൂർ Ovmanjusha 17/10/2016 Malikaveedu 5886 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31
32 കൊലിയൂർ Ovmanjusha 18/10/2016 Ovmanjusha 4013 2016 ഒക്ടോബർ 20
33 പട്‌ല Ovmanjusha 18/10/2016 Malikaveedu 5067 2021 ഏപ്രിൽ 15
34 കളിയൂർ Ovmanjusha 19/10/2016 Ovmanjusha 5041 2016 ഒക്ടോബർ 20
35 മീഞ്ച Ovmanjusha 19/10/2016 Meenakshi nandhini 4625 2020 ഓഗസ്റ്റ് 14
36 കരിന്തളം Ovmanjusha 20/10/2016 59.93.156.56 4076 2022 മേയ് 28
37 ഉദിനൂർ Ovmanjusha 20/10/2016 Vengolis 6149 2020 ഏപ്രിൽ 11
38 പൈവളികെ Ovmanjusha 22/10/2016 Ovmanjusha 4675 2016 ഒക്ടോബർ 23
39 പാലവയൽ Ovmanjusha 22/10/2016 TheWikiholic 66 2020 സെപ്റ്റംബർ 6
40 പെർള Ovmanjusha 23/10/2016 InternetArchiveBot 7430 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15
41 മേൽപ്പറമ്പ് Ovmanjusha 24/10/2016 Vis M 4058 2023 ഒക്ടോബർ 26
42 വെങ്ങനെല്ലൂർ Ranjithsiji 25/10/2016 Ranjithsiji 6321 2020 ഒക്ടോബർ 9
43 ചേലമ്പ്ര Ovmanjusha 25/10/2016 Pathbot 5352 2020 ഏപ്രിൽ 18
44 പാറശ്ശാല Ovmanjusha 26/10/2016 2409:40F2:1009:8E7E:8000:0:0:0 11882 2023 മേയ് 1
45 ആദൂർ Ramjchandran 27/10/2016 2409:40F3:1009:2CC6:798A:9906:829D:A716 4185 2024 ഫെബ്രുവരി 22
46 മൈരെ_(സ്ഥലം) Ramjchandran 27/10/2016 Malikaveedu 5193 2018 ഡിസംബർ 1
47 വോർക്കാടി Ramjchandran 28/10/2016 Meenakshi nandhini 3822 2024 ജനുവരി 27
48 കൊഡലമൊഗറു Ramjchandran 28/10/2016 Rajeshodayanchal 2662 2016 നവംബർ 10
49 മുളിയാർ Ramjchandran 28/10/2016 Meenakshi nandhini 1722 2020 നവംബർ 25
50 കയ്യാർ Ramjchandran 28/10/2016 Rajeshodayanchal 4789 2016 നവംബർ 10
51 ബഡാജെ Ramjchandran 28/10/2016 Rajeshodayanchal 4138 2016 നവംബർ 10
52 ചിപ്പാർ Ramjchandran 28/10/2016 Meenakshi nandhini 4063 2020 ഓഗസ്റ്റ് 4
53 ഇച്ചിലങ്ങോട് Ramjchandran 28/10/2016 InternetArchiveBot 6165 2021 ഓഗസ്റ്റ് 11
54 ഉബ്രംഗള Ramjchandran 29/10/2016 Rajeshodayanchal 1556 2016 നവംബർ 10
55 ബായാർ,_കാസർഗോഡ് Ramjchandran 29/10/2016 2401:4900:6152:39A6:0:0:A28:FED5 7796 2023 ജൂലൈ 28
56 ബാഡൂർ Ramjchandran 29/10/2016 31.215.233.36 5322 2021 ഒക്ടോബർ 17
57 അംഗഡിമൊഗറു Ramjchandran 29/10/2016 Adithyakbot 2947 2019 ഡിസംബർ 21
58 കാട്ടുകുക്കെ Ramjchandran 29/10/2016 Yasircmd 4209 2018 ഏപ്രിൽ 5
59 പഡ്റെ Ramjchandran 29/10/2016 InternetArchiveBot 1253 2021 സെപ്റ്റംബർ 8
60 നീർച്ചാൽ,_കാസർഗോഡ് Ramjchandran 29/10/2016 Meenakshi nandhini 4016 2018 ഡിസംബർ 26
61 ബേള,_കാസർഗോഡ് Ramjchandran 29/10/2016 InternetArchiveBot 1518 2021 സെപ്റ്റംബർ 1
62 ബൊംബ്രാണ Ramjchandran 29/10/2016 2401:4900:6152:39A6:0:0:A28:FED5 5751 2023 ജൂലൈ 28
63 പുത്തിഗെ,_കാസർഗോഡ് Ramjchandran 29/10/2016 InternetArchiveBot 3187 2024 മേയ് 14
64 കല്ലുമല Dvellakat 30/10/2016 Pathbot 7825 2020 മേയ് 5
65 തേരട്ടമ്മൽ Irvin calicut 30/10/2016 Pathbot 1339 2020 ഏപ്രിൽ 18
66 അരിക്കാടി Ramjchandran 30/10/2016 TheWikiholic 72 2021 ഫെബ്രുവരി 18
47 വോർക്കാടി Ramjchandran 28/10/2016 Meenakshi nandhini 3822 2024 ജനുവരി 27
68 മെതിയടി Sidheeq 01/11/2016 InternetArchiveBot 1953 2021 സെപ്റ്റംബർ 30
69 പാങ്ങോട് Afsalpangode 02/11/2016 Vijayanrajapuram 21161 2024 ജനുവരി 29
70 വടക്കേത്തറ {{{altusername}}} 02/11/2016 Meenakshi nandhini 3246 2020 ഓഗസ്റ്റ് 29
71 നെല്ലിക്കമൺ Ramjchandran 02/11/2016 InternetArchiveBot 2349 2022 ഒക്ടോബർ 19
72 പഴയന്നൂർ Ovmanjusha 02/11/2016 Kattachira 7922 2021 ഡിസംബർ 4
73 പൂവന്മല,_റാന്നി Ramjchandran 02/11/2016 InternetArchiveBot 2582 2024 മേയ് 14
74 കുമരംകരി Ramjchandran 03/11/2016 InternetArchiveBot 8035 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12
75 വാമനപുരം Ovmanjusha 03/11/2016 Arjunkmohan 8438 2023 ഓഗസ്റ്റ് 17
76 പൂതാടി Ovmanjusha 04/11/2016 2409:4073:4D14:F926:A1E4:E91A:E367:8967 6380 2023 ജനുവരി 29
77 കാണിപ്പയ്യൂർ Ranjithsiji 05/11/2016 InternetArchiveBot 7162 2021 സെപ്റ്റംബർ 6
78 അടുക്കം Dvellakat 05/11/2016 Malikaveedu 2995 2020 ഒക്ടോബർ 4
79 ആലത്തിയൂർ Jameela P. 05/11/2016 Vicharam 7692 2021 മേയ് 27
80 തെക്കൻ_കുറ്റൂർ Jameela P. 05/11/2016 Pathbot 4954 2020 ഏപ്രിൽ 18
81 ഒഴൂർ Jameela P. 05/11/2016 Pathbot 4615 2020 ഏപ്രിൽ 18
82 നെട്ടണിഗെ Ramjchandran 06/11/2016 InternetArchiveBot 6749 2024 ഏപ്രിൽ 11
83 കിഡൂർ Ramjchandran 06/11/2016 Vijayanrajapuram 7208 2021 സെപ്റ്റംബർ 6
84 അമ്പലവയൽ Ovmanjusha 06/11/2016 Pathbot 10271 2020 മേയ് 9
85 അനന്താവൂർ Jameela P. 07/11/2016 Meenakshi nandhini 4459 2020 ഓഗസ്റ്റ് 19
86 രാജാക്കാട് Ovmanjusha 07/11/2016 2402:3A80:E1E:578C:F86D:48EA:EA64:2AD6 4165 2023 ഒക്ടോബർ 24
87 കരിങ്കുന്നം Ovmanjusha 07/11/2016 Arjunkmohan 4895 2023 ഡിസംബർ 13
88 ചെമ്മന്തട്ട Ranjithsiji 08/11/2016 InternetArchiveBot 5281 2022 ഒക്ടോബർ 18
89 ഉജറുൾവാർ Ramjchandran 08/11/2016 InternetArchiveBot 3823 2022 ഒക്ടോബർ 16
90 പാത്തൂർ,_കാസർഗോഡ് Ramjchandran 08/11/2016 InternetArchiveBot 4934 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15
91 കുടയത്തൂർ Ovmanjusha 09/11/2016 106.205.160.68 5678 2024 മാർച്ച് 26
92 രാജകുമാരി Ovmanjusha 09/11/2016 Johnchacks 111 2021 ഡിസംബർ 17
93 കോമളപുരം Ovmanjusha 09/11/2016 Meenakshi nandhini 6969 2020 ഓഗസ്റ്റ് 29
94 കരിക്കാട്,_തൃശൂർ Ranjithsiji 09/11/2016 InternetArchiveBot 6348 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12
95 മൂഡംബയൽ Ramjchandran 09/11/2016 Rajeshodayanchal 3674 2016 നവംബർ 10
96 പന്മന Rateeesh~mlwiki 10/11/2016 103.149.159.248 3415 2022 ഫെബ്രുവരി 15
97 മന്നമംഗലം Ovmanjusha 10/11/2016 Robins K R 3145 2022 ഓഗസ്റ്റ് 28
98 കുറിച്ചിക്കര Ovmanjusha 10/11/2016 Ovmanjusha 3710 2016 നവംബർ 11
99 വാഴൂർ അറിവ് 10/11/2016 Rajeshodayanchal 5661 2016 നവംബർ 11
100 പല്ലൂർ Ranjithsiji 11/11/2016 Pathbot 5015 2020 ജൂൺ 2
101 കല്യോട്ട് Ovmanjusha 11/11/2016 InternetArchiveBot 3969 2022 ഒക്ടോബർ 17
102 നെക്രാജെ Ramjchandran 11/11/2016 Viswaprabha 6102 2018 മേയ് 14
103 അഴീക്കോട്_നോർത്ത് അറിവ് 11/11/2016 Pathbot 1333 2020 ഏപ്രിൽ 11
104 മുളിഞ്ഞ Ramjchandran 11/11/2016 106.216.137.24 4001 2022 സെപ്റ്റംബർ 4
105 ചെർക്കള Ramjchandran 11/11/2016 2402:3A80:12AF:6908:0:13:7EE2:C01 3599 2024 ഫെബ്രുവരി 3
106 വൾവക്കാട് 27.97.20.169 12/11/2016 Irvin calicut 417 2016 നവംബർ 13
107 വെള്ളരിക്കുണ്ട്_താലൂക്ക് Rajeshodayanchal 12/11/2016 InternetArchiveBot 4657 2021 ഓഗസ്റ്റ് 19
108 എരുമക്കുളം Prabudhan 12/11/2016 2409:4073:283:6C53:5ECA:5474:D8EE:4173 5683 2022 മേയ് 21
109 കോടിബയൽ فیروز اردووالا 12/11/2016 InternetArchiveBot 4743 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
110 അയ്യമ്പുഴ(ഗ്രാമം) അറിവ് 12/11/2016 0 മേയ് 25
111 നെടുവ Ovmanjusha 12/11/2016 Malikaveedu 5692 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
112 തൃക്കടവൂർ(ഗ്രാമം) അറിവ് 13/11/2016 0 മേയ് 25
113 നെടുമ്പുര(ഗ്രാമം) അറിവ് 15/11/2016 0 മേയ് 25
114 കീകൻ Ovmanjusha 16/11/2016 Ovmanjusha 3774 2016 ഡിസംബർ 13
115 മരനെല്ലൂർ Ovmanjusha 16/11/2016 Scenecontra 72 2019 മാർച്ച് 21
116 മുല്ലശ്ശേരി Ovmanjusha 18/11/2016 Challiyan 6205 2021 ഓഗസ്റ്റ് 19
117 കക്കോടി Zuhairali 19/11/2016 ShajiA 6593 2022 ഏപ്രിൽ 20
118 കൊണ്ടാഴി Baluperoth 19/11/2016 InternetArchiveBot 7836 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12
119 വരവൂർ,_തൃശ്ശൂർ Ovmanjusha 20/11/2016 Ajeeshkumar4u 21257 2023 മേയ് 4
120 കരിയന്നൂർ Ovmanjusha 21/11/2016 Malikaveedu 3444 2020 മേയ് 28
121 ചേലക്കോട് Ovmanjusha 22/11/2016 Pathbot 4431 2020 ജൂൺ 2
122 ഇലനാട് Ovmanjusha 22/11/2016 Suhail P M 4838 2022 ഫെബ്രുവരി 6
123 ചിരനെല്ലൂർ Ovmanjusha 23/11/2016 Pathbot 3640 2020 ജൂൺ 2
124 തെക്കുംകര Ovmanjusha 23/11/2016 Satheesh perumpilly 3754 2021 ഓഗസ്റ്റ് 18
125 തേവലക്കര Ejaradan1 24/11/2016 Arunsunilkollam 83 2018 മാർച്ച് 16
126 പേരകം Ovmanjusha 24/11/2016 Ovmanjusha 3629 2016 നവംബർ 24
127 തലോർ Baluperoth 26/11/2016 Shijan Kaakkara 4081 2022 സെപ്റ്റംബർ 5
128 വള്ളച്ചിറ Ovmanjusha 26/11/2016 Ovmanjusha 4609 2016 നവംബർ 26
129 ഇടത്തുരുത്തി Ovmanjusha 26/11/2016 Ovmanjusha 3702 2016 ഡിസംബർ 18
130 ആദിനാട് Fuadaj 27/11/2016 Path slopu 3469 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
131 പാവുമ്പ Fuadaj 28/11/2016 Path slopu 2866 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
132 കല്ലേലിഭാഗം Fuadaj 28/11/2016 Fuadaj 2267 2016 നവംബർ 28
133 പുഴയ്ക്കൽ Ovmanjusha 28/11/2016 2405:201:F01E:8023:C9CA:5156:4F51:5FD6 5599 2023 ജൂൺ 21
134 വെണ്മനാട് Ovmanjusha 28/11/2016 Vengolis 3622 2016 ഡിസംബർ 29
135 അയണിവേലികുളങ്ങര Fuadaj 29/11/2016 Fuadaj 2157 2016 നവംബർ 29
136 പാലേരി(ഗ്രാമം) അറിവ് 29/11/2016 Ajeeshkumar4u 83 2023 നവംബർ 29
137 വടക്കുംതല Fuadaj 29/11/2016 2402:3A80:1A29:B008:278:5634:1232:5476 4160 2021 ഡിസംബർ 7
138 മുള്ളൂർക്കര Ovmanjusha 30/11/2016 Malikaveedu 4235 2021 സെപ്റ്റംബർ 4
139 മംഗലം_ഡാം(ഗ്രാമം) അറിവ് 30/11/2016 0 മേയ് 25
140 വെള്ളറക്കാട്‌ Ovmanjusha 30/11/2016 Pathbot 3563 2020 ജൂൺ 2
141 തൊടിയൂർ Fuadaj 01/12/2016 2409:4073:A:93AA:0:0:22CE:30AC 6241 2023 ഡിസംബർ 15
142 നെല്ലുവായ Ovmanjusha 01/12/2016 Vishalsathyan19952099 5985 2023 നവംബർ 23
143 തഴവ Fuadaj 01/12/2016 Path slopu 2602 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
144 കുബനൂർ Ramjchandran 05/12/2016 Ramjchandran 4710 2016 ഡിസംബർ 4
145 ഹേരൂർ, കാസറഗോഡ് Ramjchandran 05/12/2016 InternetArchiveBot 5043 2021 സെപ്റ്റംബർ 4
146 മാജിബയൽ Ramjchandran 05/12/2016 InternetArchiveBot 5501 2021 സെപ്റ്റംബർ 1
147 കൾനാട് Ramjchandran 06/12/2016 103.153.105.57 6772 2023 ജൂൺ 14
148 ഇച്ചിലംപാടി Ramjchandran 06/12/2016 InternetArchiveBot 7474 2023 ഫെബ്രുവരി 26
149 പെരുമ്പള Ramjchandran 06/12/2016 117.221.224.19 5016 2021 ഏപ്രിൽ 5
150 തെക്കിൽ Ramjchandran 07/12/2016 Ramjchandran 6019 2016 ഡിസംബർ 6
151 കുറ്റിക്കോൽ Ramjchandran 07/12/2016 2409:4073:4E94:7224:CA09:A5EB:B58E:E37E 8892 2024 ജനുവരി 30
152 കരിവേടകം Ramjchandran 07/12/2016 Ramjchandran 5676 2016 ഡിസംബർ 7
153 കുഞ്ചത്തൂർ Ramjchandran 07/12/2016 Pathbot 2943 2020 ഏപ്രിൽ 23
154 കൊടക്കാട് Ramjchandran 08/12/2016 Vengolis 6240 2018 ജനുവരി 2
155 ചെമ്മനാട് Ramjchandran 08/12/2016 Vicharam 3364 2020 നവംബർ 25
156 ചിത്താരി Ramjchandran 08/12/2016 InternetArchiveBot 7126 2024 ഫെബ്രുവരി 8
157 പരശുവയ്ക്കൽ Ramjchandran 17/12/2016 Malikaveedu 10919 2023 ജനുവരി 24
158 വെളിയം Ramjchandran 17/12/2016 താരാ അനിൽ 8817 2023 ഏപ്രിൽ 26
159 തൃക്കൊടിത്താനം Ramjchandran 17/12/2016 Path slopu 2874 2020 ഏപ്രിൽ 3
160 പുളിങ്കുന്ന് Ramjchandran 17/12/2016 178.80.102.232 6249 2023 മേയ് 6
161 കാഞ്ഞിരംകുളം Ramjchandran 18/12/2016 Aagersasidharan 10196 2020 ഡിസംബർ 31
162 പള്ളിച്ചൽ Ramjchandran 18/12/2016 Pathbot 915 2020 മേയ് 8
163 മലയിൻകീഴ് Ramjchandran 17/12/2016 2409:4073:4E90:81B3:AD14:9A99:5447:D4A7 7494 2022 ജൂലൈ 18
164 ചെങ്കൽ Ramjchandran 17/12/2016 InternetArchiveBot 12922 2022 ഒക്ടോബർ 11
165 കാരോട് Ramjchandran 17/12/2016 2402:3A80:1E7A:851E:0:0:0:2 4673 2021 സെപ്റ്റംബർ 21
166 വിളപ്പിൽ Ramjchandran 17/12/2016 Deepubk 4615 2021 ഓഗസ്റ്റ് 9
167 നാവായിക്കുളം Ramjchandran 17/12/2016 2402:3A80:1E79:FDB4:F5B0:CC18:8F28:63BC 8910 2024 ഏപ്രിൽ 6
168 പുളിമാത്ത് Ramjchandran 17/12/2016 Pathbot 818 2020 മേയ് 8
169 ആനാവൂർ Ramjchandran 17/12/2016 InternetArchiveBot 6901 2022 ഒക്ടോബർ 16
170 വെള്ളറട Ramjchandran 17/12/2016 2401:4900:4C6A:DE68:D669:7A4E:3E57:657E 9062 2022 ജൂൺ 5
171 അമ്പൂരി Ramjchandran 17/12/2016 Ajeeshkumar4u 4446 2023 ഏപ്രിൽ 11
172 കള്ളിക്കാട് Ramjchandran 17/12/2016 Path slopu 3780 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
173 കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം Ramjchandran 17/12/2016 Vinayaraj 74 2016 ഡിസംബർ 18
174 വട്ടിയൂർക്കാവ് Ramjchandran 17/12/2016 2409:4073:95:22CA:F1E7:E40E:89FF:4938 1191 2019 ഡിസംബർ 21
175 കുടപ്പനക്കുന്ന് Ramjchandran 17/12/2016 RajeshUnuppally 675 2018 ഒക്ടോബർ 22
176 വട്ടപ്പാറ Ramjchandran 17/12/2016 InternetArchiveBot 3921 2022 ഒക്ടോബർ 6
177 കരവാളൂർ Ramjchandran 17/12/2016 Path slopu 3053 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
178 പിറവന്തൂർ Ramjchandran 17/12/2016 Rajithpunalur 3708 2024 ഏപ്രിൽ 14
179 കലഞ്ഞൂർ Ramjchandran 17/12/2016 Pathbot 13152 2020 മേയ് 9
180 കൂടൽ Ramjchandran 17/12/2016 Manukoodal 6239 2021 മേയ് 5
181 തണ്ണിത്തോട് Ramjchandran 17/12/2016 2409:4073:4E1C:A739:0:0:6F8A:570D 883 2022 ഫെബ്രുവരി 3
182 ഐരവൺ Ramjchandran 17/12/2016 Ajeeshkumar4u 645 2021 മേയ് 23
183 മൈലപ്ര Ramjchandran 17/12/2016 Pathbot 1153 2020 മേയ് 9
184 പൂവരണി Ramjchandran 17/12/2016 TheWikiholic 5415 2018 ഡിസംബർ 16
185 കുറിച്ചിത്താനം Ramjchandran 17/12/2016 Meenakshi nandhini 5266 2020 ഓഗസ്റ്റ് 27
186 തീക്കോയി Ramjchandran 17/12/2016 Rojypala 2381 2020 നവംബർ 27
187 പാമ്പാടുംപാറ Ramjchandran 17/12/2016 InternetArchiveBot 3778 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15
188 മാങ്കോട് Ramjchandran 17/12/2016 Sugeesh 544 2016 ഡിസംബർ 26
189 കുമ്മിൾ Ramjchandran 17/12/2016 2409:4073:30E:F972:0:0:6BA:68B1 3607 2021 ഒക്ടോബർ 9
190 മൺഡ്രോത്തുരുത്ത് Ramjchandran 17/12/2016 Arjunkmohan 51 2017 മേയ് 1
191 ഏങ്ങണ്ടിയൂർ Ramjchandran 17/12/2016 31.218.9.232 7793 2024 ഏപ്രിൽ 19
192 കുളക്കട Ramjchandran 17/12/2016 Kiran Gopi 4799 2022 മേയ് 23
193 മേലില Ramjchandran 17/12/2016 Ham059 3953 2022 ഡിസംബർ 13
194 ചക്കുവരയ്ക്കൽ Ramjchandran 17/12/2016 2409:4073:219F:8083:A883:706C:4701:91F4 6177 2023 മാർച്ച് 4
195 ഭീമനടി Ramjchandran 17/12/2016 Ajeeshkumar4u 5949 2023 ഓഗസ്റ്റ് 30
196 പനയാൽ Ramjchandran 17/12/2016 27.114.165.193 8083 2022 മേയ് 27
197 ബംഗര മഞ്ചേശ്വരം Ramjchandran 17/12/2016 Ramjchandran 8903 2016 ഡിസംബർ 19

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന {{എന്റെ ഗ്രാമം 2016|created=yes}} എന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. {{എന്റെ ഗ്രാമം 2016|created=yes}}

പോസ്റ്ററുകളും മറ്റ് പ്രചാരണ സാമഗ്രികളും[തിരുത്തുക]

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വാർത്തകൾ[തിരുത്തുക]