വിക്കിപീഡിയ:പഠനശിബിരം/കണ്ണൂർ 5

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


മലയാളം വിക്കി സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കായി 2016 ജനുവരി 23 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 3 മണി മുതൽ വേളം പൊതുജനവായനശാല, മയ്യിൽ വെച്ച് വിക്കിപഠനശിബിരം നടന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പഠനശിബിരത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ.

  • പരിപാടി: മലയാളം വിക്കി പഠനശിബിരം
  • തീയതി: 2016 ജനുവരി 23, ശനിയാഴ്ച
  • സമയം: ഉച്ചക്ക് 3 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ
  • സ്ഥലം: വേളം പൊതുജനവായനശാല, മയ്യിൽ

കാര്യപരിപാടികൾ[തിരുത്തുക]

  • വിക്കി, വിക്കിപീഡിയ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ തുടങ്ങിയവയെ പരിചയപെടുത്തൽ
  • മലയാളം വിക്കിയുടെ സേഹാദര സംരംഭങ്ങളെ പരിചയപെടുത്തൽ
  • വിക്കിയിൽ ലേഖനം കണ്ടെത്തുന്ന വിധം പരിചയപെടുത്തൽ
  • വിക്കിതാളുകളുടെ രൂപരേഖ പരിചയപെടുത്തൽ
  • മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങ്
  • വിക്കി എഡിറ്റിങ്ങ്, വിക്കിയിലെ ലേഖനമെഴുത്ത് തുടങ്ങിയവ പരിചയപ്പെടുത്തൽ