വിക്കിപീഡിയ:ഏഷ്യൻ മാസം 2021

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


നിയമങ്ങൾ

ഒരു ലേഖനം വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം പരിപാടിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. ഇവ ഒരു നല്ല ലേഖനം ഉണ്ടാവുന്നതിലേക്കുവേണ്ടികൂടിയാണ്.

 • ലേഖനം നവംബർ 1 2021 നും നവംബർ 30 2021 നും ഇടയിൽ തുടങ്ങിയതായിരിക്കണം. അതാണ് പരിപാടിയുടെ കാലയളവ്.
 • ലേഖനം മിനിമം 300 വാക്കുകൾ അടങ്ങിയതായിരിക്കണം. 3000 ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങളുടെ ആധിക്യം കുറക്കാനാണിത്.
 • ശ്രദ്ധേയത നയം പിൻതുടരുന്ന ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം നിർമ്മിക്കേണ്ടത്..
 • ലേഖനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലേഖനത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് അവലംബങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതായിരിക്കണം.
 • യാന്ത്രിക പരിവർത്തനത്തേക്കാളുപരി നല്ലരീതിയിൽ വായിക്കാവുന്ന ഭാഷ ഉള്ളതായിരിക്കണം.
 • പകർപ്പവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ, കോപ്പിഎഴുത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തമായ ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം.
 • പട്ടികകൾ, ലിസ്റ്റുകൾ മുതലായവയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
 • ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യവുമായി (സ്വന്തം രാജ്യം ഒഴികെ) ലേഖനത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ (ഉദാ: സാംസ്കാരികം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരം, രാഷ്ട്രീയം) ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. മലയാളത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുവെളിയിലുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യവുമായി ലേഖനത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ഒരു സംഘാടകൻ എഴുതുന്ന ലേഖനം മറ്റ് സംഘാടകൻ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.
 • മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന 4 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നവർക്ക് മറ്റ് ഏഷ്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽനിന്നും പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • ഏഷ്യൻ അംബാസിഡർമാർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരു അധിക പോസ്റ്റ്കാർഡും കൂടി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പങ്കെടുക്കുന്നവർ

 1. Meenakshi nandhini (സംവാദം) 04:48, 17 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 2. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 08:35, 1 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 3. --ഷാജി (സംവാദം) 10:31, 1 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 4. --Adarshjchandran (സംവാദം) 13:14, 1 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 5. -- Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 06:04, 4 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 6. --Abhilash raman (സംവാദം) 15:08, 4 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 7. --ജോസ് മാത്യൂ (സംവാദം) 15:59, 4 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 8. -- Malikaveedu (സംവാദം) 17:54, 4 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 9. -- തർശീശിലെ ശൗൽ | ^ സംഭാഷണം ^ 10:32, 5 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 10. --Vis M (സംവാദം 01:58, 7 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 11. --Nihal Neerrad S (സംവാദം) 23:36, 7 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 12. --Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 13:37, 12 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 13. --Kottayakaaran | (സംവാദം) 11:57, 14 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]
 14. ഉപയോക്താവ്:SHINE S THOMAS (സംവാദം) 04:18, 15 NOVEMBER നവംബർ 2021 (UTC)
 15. - --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 06:04, 17 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

താരകം

നൽകാവുന്ന താരകത്തിന്റെ കോഡ് താഴെ

ഏഷ്യൻ മാസം താരകം 2021
2021 നവംബർ 1 മുതൽ നവംബർ 30 വരെ നടന്ന ഏഷ്യൻ മാസം 2021 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു. തുടർന്നും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ ഈ ചെറിയ ഉപഹാരം പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു.
---(ഒപ്പ്)