കേരളത്തിലെ മരങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


വണ്ണമുള്ള തണ്ടുകളോടും ശിഖരങ്ങളോടും കൂടിയ സസ്യങ്ങളാണ് വൃക്ഷം അഥവാ മരം. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡിന്റെ അളവ് കുറച്ച് ഓക്സിജന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുക എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ മരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകസ്ഥാനമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന

[തിരുത്തുക]

അകത്തി Sesbania grandiflora അഗസ്ത്യാർ മുരിങ്ങ
അകിൽ Aquilaria malaccensis
അകിൽ Dysoxylum beddomei
അകിൽ Dysoxylum gotadhora കാരകിൽ,
പുവിൽ അകിൽ
അക്കേഷ്യ Acacia auriculiformis
അഘോരി Flacourtia indica കരിമുള്ളി, കുറുമുള്ളി, ചളിര്, ചുളിക്കുറ്റി, ചെറുമുള്ളിക്കാച്ചെടി, തളിർകാര, രാമനോച്ചി, വയങ്കതുക്
അങ്കോലം Alangium salviifolium
അടയ്ക്കാപ്പയിൻ Myristica dactyloides ചിത്തിരപ്പൂവ്‌, കാട്ടുജാതി, പന്തപ്പയിൻ, പശുപതി, പാതിരിപ്പൂവ്‌
അണലിവേഗം Alstonica venenata
അണലിവേങ്ങ Pittosporum neelgherrense
അത്തി Ficus carica ഉദുംബരം, ഉഡുംബരം, ജന്തുഫലം, യജ്ഞാംഗം, ശുചിദ്രുമം
അമ്പഴം Spondias pinnata
അരണമരം Polyalthia longifolia
അരയാഞ്ഞിലി Antiaris toxicaria
അരയാൽ Ficus religiosa
അരിനെല്ലി Phyllanthus acidus ശീമനെല്ലി, നെല്ലിക്കാപ്പുളി, നെല്ലിപ്പുളി, അരിനെല്ലി
അലക്കുചേര് Semecarpus anacardium തേങ്കൊട്ട , ഇംഗ്ലീഷ്: ഡോബീനട്ട്,
അലസിപ്പൂമരം Delonix regia ഗുൽമോഹർ
അളുങ്കുമരം Turpinia malabarica കാനക്കപ്പളം, മരളി, മറളി
അവുക്കാരം Nothopegia travancorica
അശോകം Saraca asoca ശോകനാശം, അശോകം, അപശോകം, വിശോകം
അസ്ഥിമരം Drypetes venusta ചൂട്ട, ഏണിക്കമ്പൻ, കൊനമരം, വെള്ളപ്പുലി

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
ആഞ്ഞിലി Artocarpus hirsutus അയണി, അയിണി, അയിനിപ്പിലാവ്. സംസ്കൃതനാമം:ലകൂയ, ലിക്കൂയ,ദഹൂ,അദഹു
ആത്ത Annona reticulata
ആനത്തൊണ്ടി Pterygota alata
ആനെക്കാട്ടിമരം Grewia laevigata
ആമത്താളി Trema orientalis
ആരംപുളി Averrhoa carambola
ആൽമരം Ficus benghalensis
ആവൽ Holoptelea integrifolia
ആഴാന്ത Pajanelia longifolia പയ്യാനി
ആറ്റിലിപ്പ Madhuca neriifolia
ആറ്റുതേക്ക് Anthocephalus indicus കടമ്പ്
ആറ്റുനൊച്ചി Vitex leucoxylon നീർനൊച്ചി
ആറ്റുഞാവൽ Syzygium gardneri കരിഞ്ഞാറ, കരിഞ്ഞാവൽ, കട്ടായിരി, നീർഞ്ഞാവൽ
ആറ്റുമയില Vitex altissima
ആറ്റുവഞ്ചി Homonoia riparia കടല്ലരി, നീർവഞ്ചി, പുഴവഞ്ചി

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
ഇത്തി Ficus tinctoria, Ficus gibbosa, Ficus validinervis കല്ലിത്തി
ഇത്തിയാൽ Ficus virens കല്ലിത്തി
ഇരുമ്പകം Hopea wightiana കമ്പകം, ഇലപ്പൊങ്ങ്, നായത്തമ്പകം, പൊങ്ങ്
ഇരുൾ Xylia xylocarpa കടമരം, ഇരുൾമുള്ള്, ഇരുവിൽ
ഇലഞ്ഞി Mimosopus Elenji സംസ്കൃതം: ബഹുള, സകേലര.
ഇംഗ്ലിഷ്: ബുള്ളറ്റ് വുഡ്.
ഇലന്ത Ziziphus zizyphus ലന്ത, ജുജൂബാ, ബെർ, ചൈനീസ് ഡേറ്റ്
ഇലപ്പൊങ്ങ് Hopea glabra
ഇലവ് Bombax ceiba
ഇലിപ്പ Madhuca indica ഇരിപ്പ

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
ഈന്തപ്പന Phoenix dactylifera ഡേറ്റ് പാം ഒറ്റവിത്ത് മാത്രമുള്ള ബെറി എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഫലങ്ങളുണ്ടാകുന്ന വൃക്ഷം
ഈഴചെമ്പകം Plumeria rubra ചെമ്പകം

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
ഉങ്ങ് Pongamia glabra, Millettia pinnata, Derris indica പുങ്ങ്, പൊങ്ങ്,പുങ്ക്
ഉദി Lannea coromandelica കാരിലവ്, കരശ്, കരയം, ഒടിയൻ മരം
ഉന്നം Grewia tiliifolia ചടച്ചി
ഉറക്കംതൂങ്ങിമരം

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
എണ്ണപ്പന Elaeis guineensis Jacq ആഫ്രിക്കൻ ഓയിൽ പാം
എണ്ണപ്പൈൻ Kingiodendron pinnatum കുളകുമരം
എരുമനാക്ക് Ficus hispida പാറോത്ത്
ഏഴിലംപാല Alstonia scholaris (Devil Tree/Shaitaan wood, ) മുക്കമ്പാല, യക്ഷിപ്പാല, ദൈവപ്പാല
ഒതളം Cerbera odollum ഉതളം
ഒടുക്ക് Cleistanthus collinus
ഓടമരം Balanites roxburghii

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
കടുക്ക Terminalia chebula
കണിക്കൊന്ന Cassia fistula കടക്കൊന്ന
കമ്പകം Hopea ponga
കമ്പിളിമരം Euodia lunuankenda കനല, കാട്ടുചെമ്പകം, നാശകം
കരണ Vernonia arborea, Vermonia monosis Benth.ex.C.B. Clarke. PP മലമ്പരുവ,കടവരി,കരിതി
കരയാമ്പൂ Syzygium aromaticum image =
കരിങ്ങാലി Acacia catechu സംസ്കൃതം:ദന്തധാവന
കരിങ്ങോട്ട Quassia indica
കരിമരം Diospyros ebenum കരിന്താളി, എബണി
കരിമരുത് Terminalia crenulata തേമ്പാവ്, ലാറൽ
കരിമ്പന Borassus flabellifer
കരിവേങ്ങ
കരുവാളി Elaeodendron glaucum തണ്ണിമരം
കരിവേലം Acacia nilotica ഇന്ത്യൻ അറബിക് ഗം ട്രീ ,ബബൂൽ
കല്ലാവി Meliosma pinnata
കല്ലാൽ Ficus mysorensis കല്ലരയാൽ, കാട്ടരയാൽ
കല്ലിലവ് Bombax insigne
കൽമരം Sapium insigne കണ്ണാമ്പൊട്ടി
കശുമാവ് Anacardium occidentale പറങ്കിമാവ്,പറങ്കിമൂച്ചി
കറുത്തവാറ്റിൽ Acacia mearnsii
കർപ്പൂരം Cinnamomum camphora
കാ കാഞ്ഞിരം trychnos nux-vomica Poison Nut Tree, Snake-wood, Quaker button
കാട്ടീന്ത Phoenix sylvestris
കാട്ടുകടുക്ക Terminalia travancorensis
കാട്ടുകമുക് Pinanga dicksonii
കാട്ടുകൊന്ന Pithecellobium bigeminum
കാട്ടുതുവര Diospyros Buxifolia എലിച്ചുഴി, എലിച്ചെവിയൻ, തൊവരക്കാരി, മലമുരിങ്ങ
കാട്ടുതേയില Eurya japonica Thunb
കാട്ടുപുന്ന
കാട്ടുമരോട്ടി
കാനപ്പാല Manilkara roxburghiana
കാരക്കൊങ്ങ്
കാരപ്പൊങ്ങ് Hopea utilis
കാരമരം Diospyros candolleana
കാരാഞ്ഞിലി Dipterocarpus bourdillonii കരട്ടാണിലി, കൽപ്പയിൻ, ചരട്ടാഞ്ഞിലി, കാരാന്നിലി
കാരാൽ
കാരി
കാവളം
കാറ്റാടി മരം Casuarina equisetifolia ചൂളമരം
കു കുങ്കുമമരം
കുടപ്പന Corypha umbraculifera ഇംഗ്ലീഷ്:Tailpot Palm
കുടംപുളി Garcinia gummi-gutta കുടപ്പുളി, മരപ്പുളി,തോട്ടുപുളി
കുടമാൻപാരിമരം
കുണ്ഡലപ്പാല
കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ Bixa orellana കുപ്പമഞ്ഞൾ, കുരങ്ങൻ കായ, കുങ്കുമപൂമരം
കുമ്പിൾ Gmelina arborea കുമിഴ്
കുരങ്ങാടി
കുരുട്ടുപാല Tabernaemontana alternifolia
കുളപ്പുന്ന
കുളമാവ് ഊറാവ്
കൂ കൂനമ്പാല
കൂവളം Aegle marmelos മലയാളം:വില്വം
തമിഴ്:കുവളം
ഹിന്ദി:ബേയ്ല്
സംസ്കൃതം:ശിവാഹ്ലാദ,ശിവമല്ലി
കൃ കൃഷ്ണനാൽ
കൊ കൊക്കോ Theobroma cacao
കോ കോർക്കുമരം
കോവിദാരം
കൈത

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
ഗു ഗുൽഗുലു ഗുഗ്‌ഗുലു
ഗുൽമോഹർ അലസിപ്പൂമരം
ചടച്ചി
ചന്ദനം Santalum album ശ്രീഖണ്ഡം,
ചന്ദനവേമ്പ്
ചരക്കൊന്ന
ചാവണ്ടി
ചാമ്പ
ചിന്നകിൽ
ചിറ്റാൽ
ചീനി
ചുരുളി
ചുവന്നകിൽ
ചുവന്ന മന്ദാരം
ചൂണ്ടപ്പന
ചെമ്പകം
ചെമ്മരം
ചെറുകൊന്ന
ചെറുതുവര
ചെറുപുന്ന
ചേര്
ചോരപ്പൈൻ ചോരപത്രി
ചോലവേങ്ങ
ജാതി
ജാക്കറാന്ത
ഞമ
ഞാവൽ
ഞാറ

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
തണൽമുരിക്ക്
തണ്ടിടിയൻ
തമ്പകം
താ താന്നി
തി തിരുക്കള്ളി
തീ തീറ്റിപ്ലാവ്
തു തുടലി
തെ തെള്ളിമരം
തെള്ളിപ്പൈൻ
തെങ്ങ് Cocos nucifera Linn.
തെണ്ട് Diospyros melanoxylon ബീഡിമരം
തൊ തൊണ്ടി
തോ തോടമ്പുളി
തേ തേക്ക് Tectona grandis
തേക്കൊട്ട
തേരകം Ficus exasperata പാറകം
ദന്തപത്രി
ദന്തപ്പാല Wrightia tinctoria
നരിവേങ്ങ
നവതി
നാ നാഗമരം
നാങ്ക്
നായ്ക്കമ്പകം Hopea malabarica
നായ്‌ക്കുമ്പിൾ
നായ്ത്തമ്പകം
നീ നീരാൽ
നീർക്കടമ്പ്
നീർക്കുരുണ്ട
നീർമരുത് Terminalia arjuna ആറ്റുമരുത്
നീർമാതളം
നീർവാക
നീർ‌വാളം
നീറോലി
നെ നെടുനാർ
നെന്മേനിവാക
നെല്ലി

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
പച്ചവാറ്റിൽ
പച്ചിലമരം
പടപ്പ
പട്ടിപ്പുന്ന
പട്ടുതാളി
പതിമുകം
പനച്ചി
പമ്പരകുമ്പിൾ
പമ്പരം
പരുവ
പരുവമരം
പലകപ്പയ്യാനി Oroxylum indicum വെള്ളപ്പാതിരി, ഇന്ത്യൻ ട്രംമ്പറ്റ് ട്രീ
പവിഴമല്ലി
പശക്കൊട്ടമരം
പാച്ചോറ്റി
പാതിരി
പാരിജാതം Citharexylum spinosum
പാല Alstonia scholaris
പാലി
പാറപ്പൂള
പിണർ
പിനാർപുളി Garcinia indica
പീലിവാക Paraserianthes falcataria
പുന്ന Calophyllum inophyllum
പുന്നപ്പ
പുളിച്ചക്ക Chrysophyllum roxburghii
പുളി
പുളിവാക Albizia odoratissima കുന്നിവാക, കരിന്തകര, കരുവാക, നെല്ലിവാക
പൂതംകൊല്ലി Poeciloneuron indicum
പൂത്തിലഞ്ഞി
പൂപ്പാതിരി Stereospermum colais കരിങ്കുറ
പൂവം Schleichera oleosa
പൂവരശ്ശ് Thespesia populnea ചീലാന്തി
പെരുമരം Ailanthus triphysa
പെരുമ്പൽ
പേര
പേരാൽ Ficus benghalensis
പേഴ് Careya arborea
പൈൻ
പൊരിപ്പൂവണം
പൊട്ടവാക
പൊരിയൻ Syzygium tamilnadensis
പൊന്തൻവാക Albizia chinensis 100px]]
പ്ലാവ് Artocarpus heterophyllus 100px]]
പ്ലാശ് Butea monosperma ചമത
ബദാം Terminalia catappa L പ്രമാണം:|100px]]
ബബ്ലൂസ് നാരകം Citrus maxima
ബാൽസ Ochroma pyramidale
ബ്ലാങ്കമരം Limonia acidissima വിളാവ്

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
മഞ്ചാടി Adenanthera pavonina
മഞ്ജനാത്തി
മഞ്ഞക്കടമ്പ്
മഞ്ഞക്കൊന്ന
മഞ്ഞമന്ദാരം
മടുക്ക
മട്ടിമരം
മണിമരുത് ജാറൂൾ
മതഗിരിവേമ്പ്
മരമുല്ല
മരമന്ദാരം
മരോട്ടിമരം
മലങ്കാര
മലന്തുടലി
മലന്തെങ്ങ്
മലമഞ്ചാടി
മലമ്പരത്തി
മലമ്പുന്ന
മലമ്പുളി
മലമ്പൊങ്ങ്
മലമന്ദാരം
മലയകത്തി
മലവിരിഞ്ഞി
മലവേമ്പ്
മഹാഗണി
മഴമരം Albizia saman ഉറക്കംതൂങ്ങി
മാഞ്ചിയം Acacia mangium
മാതളം Punica granatum
മഴുക്കാഞ്ഞിരം 100px]]
മാവ് Mangifera indica
മുരിക്ക് Erythrina stricta
മുള 100px]]
മുള്ളുവേങ്ങ Bridelia retusa 100px]]
മുള്ളിലം Zanthoxylum rhetsa മുള്ളിലവ്
[[]]
മൂങ്ങാപ്പേഴ്
മൂട്ടികായ് Baccaurea courtallensis
മൈല
മൈലാഞ്ചി Lawsonia inermis
മൈലമ്പാല Wrightia arborea

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
യൂക്കാലിപ്റ്റ്സ്
രക്തചന്ദനം
രുദ്രാക്ഷം വലിയകാര, നവതി
വയില
വക്ക
വഞ്ചി
വട്ട ഉപ്പില
വട്ടക്കുമ്പിൾ
വഴന കറുക, ഇലവംഗം
വരച്ചി
വരിമരം
വല്ലഭം
വിടന
വിരി
വില്ലൂന്നി Miliusa velutina
വിളാത്തിമരം
വീട്ടി ഈട്ടി
വീമ്പ് Kydia calycina
വെങ്കടവം Lophopetalum wightianum
വെടങ്കുരുണ
വെടിനാർ
വെടിപ്ലാവ് Durio exarillatus കാരയനി, വേടപ്ലാവ്, കുരങ്ങുപ്ലാവ്
വെൺമുരിക്ക്
വെന്തേക്ക്
വെള്ളക്കടമ്പ്
വെള്ളദേവതാരം
വെള്ളപ്പൈൻ
വെള്ളമരുത്
വെള്ളകിൽ
വെള്ളവാക
വെള്ളവാറ്റിൽ
വെള്ളവേലം
വെള്ളീട്ടി
വേങ്ങ
വേപ്പ് Azadirachta indica
വ്രാളി
ശീമപ്പഞ്ഞി
ശീമപ്പൂള
ശീമപ്ലാവ്
ശീമവേപ്പ്
ശിംശപ Dalbergia sissoo ഇൻഡ്യൻ റോസ് വുഡ്
സിന്ദൂരമരം
സിൽവർ ഓക്ക്
സുബാബുൽ Leucaena leucocephala ഇപ്പിൽ ഇപ്പിൽ,ഗ്രീൻ ഗോൾഡ്
സ്കൂട്ട്മരം Spathodea campanulata ഫൗണ്ടൻ മരം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളത്തിലെ_മരങ്ങൾ&oldid=3733618" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്