കേരളത്തിലെ മരങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


വണ്ണമുള്ള തണ്ടുകളോടും ശിഖരങ്ങളോടും കൂടിയ സസ്യങ്ങളാണ് വൃക്ഷം അഥവാ മരം. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡിന്റെ അളവ് കുറച്ച് ഓക്സിജന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുക എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ മരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകസ്ഥാനമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന

[തിരുത്തുക]

അകത്തി Sesbania grandiflora അഗസ്ത്യാർ മുരിങ്ങ Sesbania Flower.jpg
അകിൽ Aquilaria malaccensis HK Aquilaria sinensis Leaves.JPG
അകിൽ Dysoxylum beddomei Kohekohe337tr2.jpg
അകിൽ Dysoxylum gotadhora കാരകിൽ,
പുവിൽ അകിൽ
Dysoxylum ficiforme.jpg
അക്കേഷ്യ Acacia auriculiformis Flowers & leaves I IMG 8639.jpg
അഘോരി Flacourtia indica കരിമുള്ളി, കുറുമുള്ളി, ചളിര്, ചുളിക്കുറ്റി, ചെറുമുള്ളിക്കാച്ചെടി, തളിർകാര, രാമനോച്ചി, വയങ്കതുക് Flacourtia indica fruit in Hyderabad W IMG 7482.jpg
അങ്കോലം Alangium salviifolium Alangium platanifolium.jpg
അടയ്ക്കാപ്പയിൻ Myristica dactyloides ചിത്തിരപ്പൂവ്‌, കാട്ടുജാതി, പന്തപ്പയിൻ, പശുപതി, പാതിരിപ്പൂവ്‌ Myristica dactyloides.jpg
അണലിവേഗം Alstonica venenata
അണലിവേങ്ങ Pittosporum neelgherrense
അത്തി Ficus carica ഉദുംബരം, ഉഡുംബരം, ജന്തുഫലം, യജ്ഞാംഗം, ശുചിദ്രുമം Fig tree.jpg
അമ്പഴം Spondias pinnata Starr 980529-4218 Spondias dulcis.jpg
അരണമരം Polyalthia longifolia Polyalthia longifolia.jpg
അരയാഞ്ഞിലി Antiaris toxicaria Antiaris toxicaria GS311.png
അരയാൽ Ficus religiosa Anandabodhi.jpg
അരിനെല്ലി Phyllanthus acidus ശീമനെല്ലി, നെല്ലിക്കാപ്പുളി, നെല്ലിപ്പുളി, അരിനെല്ലി അരിനെല്ലിക്ക.jpg
അലക്കുചേര് Semecarpus anacardium തേങ്കൊട്ട , ഇംഗ്ലീഷ്: ഡോബീനട്ട്, Semecarpus anacardium -branch.jpg
അലസിപ്പൂമരം Delonix regia ഗുൽമോഹർ Gulmohar leaves closeup.JPG
അളുങ്കുമരം Turpinia malabarica കാനക്കപ്പളം, മരളി, മറളി Turpinia malabarica.jpg
അവുക്കാരം Nothopegia travancorica
അശോകം Saraca asoca ശോകനാശം, അശോകം, അപശോകം, വിശോകം അശോകം1.JPG
അസ്ഥിമരം Drypetes venusta ചൂട്ട, ഏണിക്കമ്പൻ, കൊനമരം, വെള്ളപ്പുലി Drypetes venusta.jpg

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
ആഞ്ഞിലി Artocarpus hirsutus അയണി, അയിണി, അയിനിപ്പിലാവ്. സംസ്കൃതനാമം:ലകൂയ, ലിക്കൂയ,ദഹൂ,അദഹു ആഞ്ഞിലി.jpg
ആത്ത Annona reticulata Annona glabra 03.jpg
ആനത്തൊണ്ടി Pterygota alata Pterygota alata Blanco2.401-cropped.jpg
ആനെക്കാട്ടിമരം Grewia laevigata Illustration Crataegus laevigata0.jpg
ആമത്താളി Trema orientalis Starr 070321-5915 Trema orientalis.jpg
ആരംപുളി Averrhoa carambola Averrhoa carambola ARS k5735-7.jpg
ആൽമരം Ficus benghalensis Aalmaram-thayy.jpg
ആവൽ Holoptelea integrifolia Kanju (Holoptelea integrifolia) with fruits W2 IMG 5868.jpg
ആഴാന്ത Pajanelia longifolia പയ്യാനി Pajanelia longifolia.jpg
ആറ്റിലിപ്പ Madhuca neriifolia Madhuca neriifolia.jpg
ആറ്റുതേക്ക് Anthocephalus indicus കടമ്പ് Kadam Flower1.jpg
ആറ്റുനൊച്ചി Vitex leucoxylon നീർനൊച്ചി A field of Vitex leucoxylon.JPG
ആറ്റുഞാവൽ Syzygium gardneri കരിഞ്ഞാറ, കരിഞ്ഞാവൽ, കട്ടായിരി, നീർഞ്ഞാവൽ Starr 070321-6132 Syzygium malaccense.jpg
ആറ്റുമയില Vitex altissima Vitex altissima L.f.jpg
ആറ്റുവഞ്ചി Homonoia riparia കടല്ലരി, നീർവഞ്ചി, പുഴവഞ്ചി Homonoia riparia Blanco2.338-cropped.jpg

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
ഇത്തി Ficus tinctoria, Ficus gibbosa, Ficus validinervis കല്ലിത്തി Ficus tinctoria.jpg
ഇത്തിയാൽ Ficus virens കല്ലിത്തി Curtain Fig.jpg
ഇരുമ്പകം Hopea wightiana കമ്പകം, ഇലപ്പൊങ്ങ്, നായത്തമ്പകം, പൊങ്ങ് Hopea ponga.jpg
ഇരുൾ Xylia xylocarpa കടമരം, ഇരുൾമുള്ള്, ഇരുവിൽ Bark of Xylia xylocarpa.jpg
ഇലഞ്ഞി Mimosopus Elenji സംസ്കൃതം: ബഹുള, സകേലര.
ഇംഗ്ലിഷ്: ബുള്ളറ്റ് വുഡ്.
Maulsari (Mimusops elengi) trees in Kolkata W IMG 2848.jpg
ഇലന്ത Ziziphus zizyphus ലന്ത, ജുജൂബാ, ബെർ, ചൈനീസ് ഡേറ്റ് ZiziphusJujubaVarSpinosa.jpg
ഇലപ്പൊങ്ങ് Hopea glabra
ഇലവ് Bombax ceiba Cotton tree at Tsing Yi Island.jpg
ഇലിപ്പ Madhuca indica ഇരിപ്പ Leaves of Madhuca longifolia, Umaria district, MP, India.jpg

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
ഈന്തപ്പന Phoenix dactylifera ഡേറ്റ് പാം ഒറ്റവിത്ത് മാത്രമുള്ള ബെറി എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഫലങ്ങളുണ്ടാകുന്ന വൃക്ഷം Palm1.jpg
ഈഴചെമ്പകം Plumeria rubra ചെമ്പകം Plumeria rubra PM3.jpg

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
ഉങ്ങ് Pongamia glabra, Millettia pinnata, Derris indica പുങ്ങ്, പൊങ്ങ്,പുങ്ക് Pongamia pinnata (1).jpg
ഉദി Lannea coromandelica കാരിലവ്, കരശ്, കരയം, ഒടിയൻ മരം Lannea coromandelica (Wodier Tree) in Hyderabad W2 IMG 5634.jpg
ഉന്നം Grewia tiliifolia ചടച്ചി Grewia tiliaefolia tree in Chilkur, Hyderabad W IMG 9418.jpg
ഉറക്കംതൂങ്ങിമരം Samanea-saman.jpg

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
എണ്ണപ്പന Elaeis guineensis Jacq ആഫ്രിക്കൻ ഓയിൽ പാം Elaeis guineensis0.jpg
എണ്ണപ്പൈൻ Kingiodendron pinnatum കുളകുമരം Kingiodendron pinnatum.jpg
എരുമനാക്ക് Ficus hispida പാറോത്ത് Ficus hispidia.jpg
ഏഴിലംപാല Alstonia scholaris (Devil Tree/Shaitaan wood, ) മുക്കമ്പാല, യക്ഷിപ്പാല, ദൈവപ്പാല IndianDevilTree 7142.JPG
ഒതളം Cerbera odollum ഉതളം YosriPongpongPokok.jpg
ഒടുക്ക് Cleistanthus collinus Cleistanthus collinus (Garari) in Narsapur forest, AP W IMG 0165.jpg
ഓടമരം Balanites roxburghii Balanites roxburghii.JPG

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
കടുക്ക Terminalia chebula Terminalia myrobalan.jpg
കണിക്കൊന്ന Cassia fistula കടക്കൊന്ന CassiaFistulaFlowers.JPG
കമ്പകം Hopea ponga
കമ്പിളിമരം Euodia lunuankenda കനല, കാട്ടുചെമ്പകം, നാശകം Melicope lunu-ankenda.jpg
കരണ Vernonia arborea, Vermonia monosis Benth.ex.C.B. Clarke. PP മലമ്പരുവ,കടവരി,കരിതി
കരയാമ്പൂ Syzygium aromaticum image = Syzygium aromaticum - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-030.jpg
കരിങ്ങാലി Acacia catechu സംസ്കൃതം:ദന്തധാവന Khair (Acacia catechu) leaves & fruits at Hyderabad, AP W IMG 7263.jpg
കരിങ്ങോട്ട Quassia indica Quassia indica.jpg
കരിമരം Diospyros ebenum കരിന്താളി, എബണി Ebonytreeforest.jpg
കരിമരുത് Terminalia crenulata തേമ്പാവ്, ലാറൽ Terminalia tomentosa bark.jpg
കരിമ്പന Borassus flabellifer Borassus flabellifer.jpg
കരിവേങ്ങ
കരുവാളി Elaeodendron glaucum തണ്ണിമരം Pleurostylia opposita.JPG
കരിവേലം Acacia nilotica ഇന്ത്യൻ അറബിക് ഗം ട്രീ ,ബബൂൽ Babool (Acacia nilotica) flowers at Hodal W IMG 1248.jpg
കല്ലാവി Meliosma pinnata Meliosma pinnata.jpg
കല്ലാൽ Ficus mysorensis കല്ലരയാൽ, കാട്ടരയാൽ
കല്ലിലവ് Bombax insigne
കൽമരം Sapium insigne കണ്ണാമ്പൊട്ടി Sapium insigne 09.JPG
കശുമാവ് Anacardium occidentale പറങ്കിമാവ്,പറങ്കിമൂച്ചി പറങ്കാമ്പൂ.JPG
കറുത്തവാറ്റിൽ Acacia mearnsii Acacia mearnsii blossoms.jpg
കർപ്പൂരം Cinnamomum camphora Cinnamomum camphora20050314.jpg
കാ കാഞ്ഞിരം trychnos nux-vomica Poison Nut Tree, Snake-wood, Quaker button Cây Mã Tiền mùa ra trái.jpg
കാട്ടീന്ത Phoenix sylvestris Wild Date Palm (Phoenix sylvestris) tree at Purbasthali W IMG 1494.jpg
കാട്ടുകടുക്ക Terminalia travancorensis
കാട്ടുകമുക് Pinanga dicksonii
കാട്ടുകൊന്ന Pithecellobium bigeminum Archidendron monadelphum 02.JPG
കാട്ടുതുവര Diospyros Buxifolia എലിച്ചുഴി, എലിച്ചെവിയൻ, തൊവരക്കാരി, മലമുരിങ്ങ Diospyros buxifolia.jpg
കാട്ടുതേയില Eurya japonica Thunb Eurya japonica4.jpg
കാട്ടുപുന്ന
കാട്ടുമരോട്ടി
കാനപ്പാല Manilkara roxburghiana Cayos pict071.jpg
കാരക്കൊങ്ങ്
കാരപ്പൊങ്ങ് Hopea utilis
കാരമരം Diospyros candolleana
കാരാഞ്ഞിലി Dipterocarpus bourdillonii കരട്ടാണിലി, കൽപ്പയിൻ, ചരട്ടാഞ്ഞിലി, കാരാന്നിലി
കാരാൽ
കാരി
കാവളം
കാറ്റാടി മരം Casuarina equisetifolia ചൂളമരം Starr 010520-0009 Casuarina equisetifolia.jpg
കു കുങ്കുമമരം
കുടപ്പന Corypha umbraculifera ഇംഗ്ലീഷ്:Tailpot Palm Corypha umbraculifera-flowering.JPG
കുടംപുളി Garcinia gummi-gutta കുടപ്പുളി, മരപ്പുളി,തോട്ടുപുളി കുടം പുളി.JPG
കുടമാൻപാരിമരം
കുണ്ഡലപ്പാല
കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ Bixa orellana കുപ്പമഞ്ഞൾ, കുരങ്ങൻ കായ, കുങ്കുമപൂമരം Achiote pj.JPG
കുമ്പിൾ Gmelina arborea കുമിഴ് Flowering at Canopy I IMG 3456.jpg
കുരങ്ങാടി Balangi -2.JPG
കുരുട്ടുപാല Tabernaemontana alternifolia പാലയ്ക്ക.JPG
കുളപ്പുന്ന
കുളമാവ് ഊറാവ് Persea macrantha2.jpg
കൂ കൂനമ്പാല
കൂവളം Aegle marmelos മലയാളം:വില്വം
തമിഴ്:കുവളം
ഹിന്ദി:ബേയ്ല്
സംസ്കൃതം:ശിവാഹ്ലാദ,ശിവമല്ലി
കൂവളം.jpg
കൃ കൃഷ്ണനാൽ
കൊ കൊക്കോ Theobroma cacao Cacao Fruit.JPG
കോ കോർക്കുമരം
കോവിദാരം
കൈത

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
ഗു ഗുൽഗുലു ഗുഗ്‌ഗുലു
ഗുൽമോഹർ അലസിപ്പൂമരം Royal Poinciana.jpg
ചടച്ചി
ചന്ദനം Santalum album ശ്രീഖണ്ഡം, Sandal leaf.jpg
ചന്ദനവേമ്പ്
ചരക്കൊന്ന
ചാവണ്ടി
ചാമ്പ
ചിന്നകിൽ
ചിറ്റാൽ
ചീനി
ചുരുളി
ചുവന്നകിൽ
ചുവന്ന മന്ദാരം
ചൂണ്ടപ്പന
ചെമ്പകം
ചെമ്മരം
ചെറുകൊന്ന
ചെറുതുവര
ചെറുപുന്ന
ചേര്
ചോരപ്പൈൻ ചോരപത്രി
ചോലവേങ്ങ
ജാതി
ജാക്കറാന്ത
ഞമ
ഞാവൽ
ഞാറ

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
തണൽമുരിക്ക്
തണ്ടിടിയൻ
തമ്പകം
താ താന്നി
തി തിരുക്കള്ളി
തീ തീറ്റിപ്ലാവ്
തു തുടലി
തെ തെള്ളിമരം
തെള്ളിപ്പൈൻ
തെങ്ങ് Cocos nucifera Linn.
തെണ്ട് Diospyros melanoxylon ബീഡിമരം Bark of Diospyros melanoxylon.jpg
തൊ തൊണ്ടി
തോ തോടമ്പുളി
തേ തേക്ക് Tectona grandis തേക്ക്.jpg
തേക്കൊട്ട
തേരകം Ficus exasperata പാറകം
ദന്തപത്രി
ദന്തപ്പാല Wrightia tinctoria Wrightia Tinctoria Flower 014.JPG
നരിവേങ്ങ
നവതി
നാ നാഗമരം
നാങ്ക്
നായ്ക്കമ്പകം Hopea malabarica
നായ്‌ക്കുമ്പിൾ
നായ്ത്തമ്പകം
നീ നീരാൽ
നീർക്കടമ്പ്
നീർക്കുരുണ്ട
നീർമരുത് Terminalia arjuna ആറ്റുമരുത് Flowers with Sykes's warbler I IMG 1880.jpg
നീർമാതളം
നീർവാക
നീർ‌വാളം
നീറോലി
നെ നെടുനാർ
നെന്മേനിവാക
നെല്ലി

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
പച്ചവാറ്റിൽ
പച്ചിലമരം
പടപ്പ
പട്ടിപ്പുന്ന
പട്ടുതാളി
പതിമുകം
പനച്ചി
പമ്പരകുമ്പിൾ
പമ്പരം
പരുവ
പരുവമരം
പലകപ്പയ്യാനി Oroxylum indicum വെള്ളപ്പാതിരി, ഇന്ത്യൻ ട്രംമ്പറ്റ് ട്രീ Oroxylum indicum W IMG 3171.jpg
പവിഴമല്ലി
പശക്കൊട്ടമരം
പാച്ചോറ്റി
പാതിരി
പാരിജാതം Citharexylum spinosum Citharexylum spinosum.jpg
പാല Alstonia scholaris IndianDevilTree 7142.JPG
പാലി
പാറപ്പൂള
പിണർ
പിനാർപുളി Garcinia indica Garcinia indica - fruits and leaves.jpg
പീലിവാക Paraserianthes falcataria Parase falcata 070609 210 ipb.jpg
പുന്ന Calophyllum inophyllum Calophyllum inophyllum 11.JPG
പുന്നപ്പ
പുളിച്ചക്ക Chrysophyllum roxburghii Chrysophyllum roxburghii.jpg
പുളി Tamarindus indica pods.JPG
പുളിവാക Albizia odoratissima കുന്നിവാക, കരിന്തകര, കരുവാക, നെല്ലിവാക Albizia odoratissima19.jpg
പൂതംകൊല്ലി Poeciloneuron indicum Poeciloneuron indicum.jpg
പൂത്തിലഞ്ഞി
പൂപ്പാതിരി Stereospermum colais കരിങ്കുറ Stereospermum colais.jpg
പൂവം Schleichera oleosa Schleic oleos 080320-5971 rgn.JPG
പൂവരശ്ശ് Thespesia populnea ചീലാന്തി Milo closeup.jpg
പെരുമരം Ailanthus triphysa Ailanthus triphysa RBG Sydney.JPG
പെരുമ്പൽ
പേര Psidium guajava fruit2.jpg
പേരാൽ Ficus benghalensis Banyantree.jpg
പേഴ് Careya arborea Careya arborea canopy.jpg
പൈൻ Pine trees at vagamon kerala.JPG
പൊരിപ്പൂവണം
പൊട്ടവാക
പൊരിയൻ Syzygium tamilnadensis
പൊന്തൻവാക Albizia chinensis 100px]]
പ്ലാവ് Artocarpus heterophyllus 100px]]
പ്ലാശ് Butea monosperma ചമത Palasa tree.jpg
ബദാം Terminalia catappa L പ്രമാണം:|100px]]
ബബ്ലൂസ് നാരകം Citrus maxima Pomelo - ബബ്ലൂസ് 03.JPG
ബാൽസ Ochroma pyramidale Ochroma pyramidalis MS 3425.jpg
ബ്ലാങ്കമരം Limonia acidissima വിളാവ്

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
മഞ്ചാടി Adenanthera pavonina Adenanthera Pavonina - മഞ്ചാടി 01.JPG
മഞ്ജനാത്തി
മഞ്ഞക്കടമ്പ്
മഞ്ഞക്കൊന്ന
മഞ്ഞമന്ദാരം
മടുക്ക
മട്ടിമരം
മണിമരുത് ജാറൂൾ
മതഗിരിവേമ്പ്
മരമുല്ല
മരമന്ദാരം
മരോട്ടിമരം
മലങ്കാര
മലന്തുടലി
മലന്തെങ്ങ്
മലമഞ്ചാടി
മലമ്പരത്തി
മലമ്പുന്ന
മലമ്പുളി
മലമ്പൊങ്ങ്
മലമന്ദാരം
മലയകത്തി
മലവിരിഞ്ഞി
മലവേമ്പ്
മഹാഗണി
മഴമരം Albizia saman ഉറക്കംതൂങ്ങി Flower & flower buds- Samanea saman I IMG 3407.jpg
മാഞ്ചിയം Acacia mangium Acacia mangium 5.JPG
മാതളം Punica granatum Pomegranate - മാതളനാരകം-3.JPG
മഴുക്കാഞ്ഞിരം 100px]]
മാവ് Mangifera indica MANGO249.JPG
മുരിക്ക് Erythrina stricta Erythrina stricta Nepal.JPG
മുള 100px]]
മുള്ളുവേങ്ങ Bridelia retusa 100px]]
മുള്ളിലം Zanthoxylum rhetsa മുള്ളിലവ് Zanthoxylum rhetsa.jpg
[[]]
മൂങ്ങാപ്പേഴ്
മൂട്ടികായ് Baccaurea courtallensis മൂട്ടിത്തൂറി Baccaurea courtallensis.jpg
മൈല
മൈലാഞ്ചി Lawsonia inermis Henna - Mehendi - മൈലാഞ്ചി-3.JPG
മൈലമ്പാല Wrightia arborea Wrightia arborea 09.JPG

[തിരുത്തുക]

സൂചിക പേര് ശാസ്ത്രനാമം മറ്റു പേരുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രം
യൂക്കാലിപ്റ്റ്സ്
രക്തചന്ദനം
രുദ്രാക്ഷം വലിയകാര, നവതി
വയില
വക്ക
വഞ്ചി
വട്ട ഉപ്പില
വട്ടക്കുമ്പിൾ
വഴന കറുക, ഇലവംഗം
വരച്ചി
വരിമരം
വല്ലഭം
വിടന
വിരി
വില്ലൂന്നി Miliusa velutina Miliusa velutina Bra2.png
വിളാത്തിമരം
വീട്ടി ഈട്ടി
വീമ്പ് Kydia calycina
വെങ്കടവം Lophopetalum wightianum
വെടങ്കുരുണ
വെടിനാർ
വെടിപ്ലാവ് Durio exarillatus കാരയനി, വേടപ്ലാവ്, കുരങ്ങുപ്ലാവ് Durio exarillatus.jpg
വെൺമുരിക്ക്
വെന്തേക്ക്
വെള്ളക്കടമ്പ്
വെള്ളദേവതാരം
വെള്ളപ്പൈൻ
വെള്ളമരുത്
വെള്ളകിൽ
വെള്ളവാക
വെള്ളവാറ്റിൽ
വെള്ളവേലം
വെള്ളീട്ടി
വേങ്ങ
വേപ്പ് Azadirachta indica ആര്യവേപ്പ് 0189.jpg
വ്രാളി
ശീമപ്പഞ്ഞി
ശീമപ്പൂള
ശീമപ്ലാവ്
ശീമവേപ്പ്
ശിംശപ Dalbergia sissoo ഇൻഡ്യൻ റോസ് വുഡ് Dalbergia sissoo.jpg
സിന്ദൂരമരം
സിൽവർ ഓക്ക്
സുബാബുൽ Leucaena leucocephala ഇപ്പിൽ ഇപ്പിൽ,ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് Subabool (Leucaena leucocephala) dried pods & leaves at canopy in Kolkata W IMG 4307.jpg
സ്കൂട്ട്മരം Spathodea campanulata ഫൗണ്ടൻ മരം Tree I IMG 2810.jpg
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളത്തിലെ_മരങ്ങൾ&oldid=3733618" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്