വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/People

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

Article assessment up to date as of 26 May 2015. Of the 1976 articles, 778 are ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം B-class, 652 are സി-ക്ലാസ് ലേഖനം C-class, 264 are Start-Class article Start-class, 146 are നല്ല ലേഖനം Good and 136 are തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Featured.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

People (1996 articles)[തിരുത്തുക]

Entertainers (113 articles)[തിരുത്തുക]

Actors (44 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fred Astaire
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Amitabh Bachchan
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Roberto Benigni
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Humphrey Bogart
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marlon Brando
 6. Start-Class article Richard Burbage
 7. നല്ല ലേഖനം James Cagney
 8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Charlie Chaplin (Level 3)
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sean Connery
 10. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Gary Cooper
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Robert De Niro
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gérard Depardieu
 13. നല്ല ലേഖനം Clint Eastwood
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Henry Fonda
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Clark Gable
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം David Garrick
 17. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം John Gielgud
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cary Grant
 19. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alec Guinness
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tom Hanks
 21. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Kamal Haasan
 22. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Anthony Hopkins
 23. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Henry Irving
 24. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Derek Jacobi
 25. Start-Class article Shintaro Katsu
 26. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Buster Keaton
 27. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gene Kelly
 28. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Klaus Kinski
 29. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Charles Laughton
 30. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bruce Lee
 31. Start-Class article Jean Marais
 32. Start-Class article Marcello Mastroianni
 33. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Ian McKellen
 34. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Toshiro Mifune
 35. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jack Nicholson
 36. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Philippe Noiret
 37. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Laurence Olivier
 38. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Peter O'Toole
 39. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gregory Peck
 40. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sidney Poitier
 41. നല്ല ലേഖനം Rajinikanth
 42. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം James Stewart
 43. നല്ല ലേഖനം Spencer Tracy
 44. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം John Wayne

Actresses (40 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Isabelle Adjani
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Julie Andrews
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lauren Bacall
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ingrid Bergman
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sarah Bernhardt
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Claudette Colbert
 7. നല്ല ലേഖനം Joan Crawford
 8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Bette Davis
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Doris Day
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Judi Dench
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marlene Dietrich
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Edith Evans
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Greta Garbo
 14. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Judy Garland
 15. Start-Class article Lillian Gish
 16. Start-Class article Setsuko Hara
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rita Hayworth
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Audrey Hepburn
 19. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Katharine Hepburn
 20. Start-Class article Isabelle Huppert
 21. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Grace Kelly
 22. നല്ല ലേഖനം Deborah Kerr
 23. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Vivien Leigh
 24. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sophia Loren
 25. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ida Lupino
 26. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Madhubala
 27. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ethel Merman
 28. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Helen Mirren
 29. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Marilyn Monroe
 30. Start-Class article Jeanne Moreau
 31. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vanessa Redgrave
 32. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ginger Rogers
 33. Start-Class article Hanna Schygulla
 34. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Maggie Smith
 35. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Barbara Stanwyck
 36. നല്ല ലേഖനം Meryl Streep
 37. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Elizabeth Taylor
 38. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Shirley Temple
 39. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ellen Terry
 40. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mae West

Dancers (8 articles)[തിരുത്തുക]

Ballet (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mikhail Baryshnikov
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Margot Fonteyn
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vaslav Nijinsky
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rudolf Nureyev
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Anna Pavlova

Modern (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Josephine Baker
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Isadora Duncan
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Martha Graham

Comedians (16 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Abbott and Costello
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Woody Allen
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Lucille Ball
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mel Brooks
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lenny Bruce
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Carol Burnett
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം George Carlin
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Peter Cook
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bill Cosby
 10. Start-Class article Louis de Funès
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jackie Gleason
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Laurel and Hardy
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marx Brothers
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Monty Python
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Richard Pryor
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Robin Williams

Hosts and performers (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Johnny Carson
 2. Start-Class article Dick Clark
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Harry Houdini
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marcel Marceau
 5. Start-Class article Ed Sullivan

Visual artists (109 articles)[തിരുത്തുക]

Western painters and illustrators (65 articles)[തിരുത്തുക]

Ancient era (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Parrhasius
 2. Start-Class article Zeuxis

Medieval era (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Giotto
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hieronymus Bosch
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jan van Eyck

Renaissance to early modern era (17 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Caravaggio
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Jacques-Louis David
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Albrecht Dürer
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Thomas Gainsborough
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം El Greco (Level 3)
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Francisco Goya
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം William Hogarth
 8. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Leonardo da Vinci (Level 3)
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Masaccio
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Michelangelo (Level 3)
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nicolas Poussin
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Raphael
 13. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Rembrandt (Level 3)
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Peter Paul Rubens
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Titian
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Diego Velázquez
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Johannes Vermeer

Modern era (painters) (32 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paul Cézanne
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marc Chagall
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Salvador Dalí (Level 3)
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Edgar Degas
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marcel Duchamp
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Thomas Eakins
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paul Gauguin
 8. നല്ല ലേഖനം Vincent van Gogh (Level 3)
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jean-Auguste-Dominique Ingres
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Frida Kahlo (Level 3)
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Wassily Kandinsky
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paul Klee
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം René Magritte
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Édouard Manet
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Franz Marc
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Henri Matisse
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Piet Mondrian
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Claude Monet (Level 3)
 19. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Edvard Munch
 20. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Georgia O'Keeffe
 21. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pablo Picasso (Level 3)
 22. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jackson Pollock
 23. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Frederic Remington
 24. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pierre-Auguste Renoir
 25. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gerhard Richter
 26. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Diego Rivera
 27. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Henri Rousseau
 28. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം John Singer Sargent
 29. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Georges Seurat
 30. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Henri de Toulouse-Lautrec
 31. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം J. M. W. Turner
 32. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Andy Warhol

Cartoonists, comics artists, and illustrators (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Carl Barks
 2. Start-Class article Aubrey Beardsley
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം M. C. Escher
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Will Eisner
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jean Giraud
 6. നല്ല ലേഖനം Hergé
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jack Kirby
 8. നല്ല ലേഖനം Winsor McCay
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Norman Rockwell
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dr. Seuss
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Osamu Tezuka

Other visual arts (38 articles)[തിരുത്തുക]

Sculptors (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gian Lorenzo Bernini
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Joseph Beuys
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Constantin Brâncuși
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Donatello
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alberto Giacometti
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Henry Moore
 7. നല്ല ലേഖനം Auguste Rodin

Architects (21 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alvar Aalto
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tadao Ando
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Le Corbusier
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Buckminster Fuller
 5. നല്ല ലേഖനം Antoni Gaudí
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Frank Gehry
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Walter Gropius
 8. Start-Class article Zaha Hadid
 9. Start-Class article Imhotep
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Philip Johnson
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Louis Kahn
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ludwig Mies van der Rohe
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Frederick Law Olmsted
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oscar Niemeyer
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Andrea Palladio
 16. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം I. M. Pei
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mimar Sinan
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Louis Sullivan
 19. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vitruvius
 20. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Christopher Wren
 21. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Frank Lloyd Wright

Designers (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marcel Breuer
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Coco Chanel
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Charles and Ray Eames
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Raymond Loewy

Photographers (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ansel Adams
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Henri Cartier-Bresson
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sergey Prokudin-Gorsky
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Man Ray
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Edward Weston

Instrument makers (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Antonio Stradivari

Non-Western traditions (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hokusai (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hiroshige
 3. Start-Class article Kanō Masanobu
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sesshū Tōyō
 5. Start-Class article Shitao
 6. Start-Class article Wang Xizhi

Writers (252 articles)[തിരുത്തുക]

Ancient (15 articles)[തിരുത്തുക]

Post-classical (29 articles)[തിരുത്തുക]

Early modern (27 articles)[തിരുത്തുക]

Modern (181 articles)[തിരുത്തുക]

Africa (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Chinua Achebe
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ben Okri
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Naguib Mahfouz
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wole Soyinka
 5. Start-Class article Ngũgĩ wa Thiong'o
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം J. M. Coetzee
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nadine Gordimer

Americas (50 articles)[തിരുത്തുക]

US and Canada (42 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Isaac Asimov
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Margaret Atwood
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Saul Bellow
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ray Bradbury
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Raymond Chandler
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Philip K. Dick
 7. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Emily Dickinson
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം T. S. Eliot
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ralph Waldo Emerson
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം William Faulkner
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം F. Scott Fitzgerald
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Robert Frost
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Allen Ginsberg
 14. Start-Class article Dashiell Hammett
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Nathaniel Hawthorne
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Robert A. Heinlein
 17. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Ernest Hemingway (Level 3)
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Langston Hughes
 19. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Henry James
 20. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jack Kerouac
 21. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stephen King
 22. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ursula K. Le Guin
 23. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jack London
 24. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Herman Melville
 25. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arthur Miller
 26. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Margaret Mitchell
 27. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Toni Morrison
 28. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vladimir Nabokov
 29. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sylvia Plath
 30. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Edgar Allan Poe (Level 3)
 31. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Ezra Pound
 32. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Thomas Pynchon
 33. നല്ല ലേഖനം J. D. Salinger
 34. Start-Class article Isaac Bashevis Singer
 35. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം John Steinbeck
 36. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wallace Stevens
 37. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Harriet Beecher Stowe
 38. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mark Twain
 39. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kurt Vonnegut
 40. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alice Walker
 41. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Edith Wharton
 42. നല്ല ലേഖനം Walt Whitman

Latin America (8 articles)

 1. Start-Class article Jorge Amado
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Jorge Luis Borges
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alejo Carpentier
 4. നല്ല ലേഖനം Gabriel García Márquez
 5. Start-Class article Machado de Assis
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം José Martí
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pablo Neruda
 8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Mario Vargas Llosa

Asia (15 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Chinghiz Aitmatov
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ryūnosuke Akutagawa
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ghalib
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kahlil Gibran (Level 3)
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Muhammad Iqbal
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yasunari Kawabata
 7. Start-Class article Lao She
 8. Start-Class article Lu Xun
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yukio Mishima
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Haruki Murakami
 11. Start-Class article Natsume Sōseki
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kenzaburō Ōe
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Orhan Pamuk
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Premchand
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Rabindranath Tagore

Europe (108 articles)[തിരുത്തുക]

Central Europe (9 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം Adam Mickiewicz
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം France Prešeren
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ismail Kadare
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ivan Cankar
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Joseph Conrad
 6. Start-Class article Sándor Petőfi
 7. നല്ല ലേഖനം Henryk Sienkiewicz
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Taras Shevchenko
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Elie Wiesel

Russia (20 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം Anna Akhmatova
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Joseph Brodsky
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mikhail Bulgakov
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ivan Bunin
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Anton Chekhov
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fyodor Dostoyevsky (Level 3)
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Maxim Gorky
 8. Start-Class article Nikolay Karamzin
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nikolai Gogol
 10. Start-Class article Mikhail Lermontov
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vladimir Mayakovsky
 12. Start-Class article Nikolay Nekrasov
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Boris Pasternak
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Alexander Pushkin
 15. Start-Class article Mikhail Sholokhov
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aleksandr Solzhenitsyn
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aleksey Nikolayevich Tolstoy
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Leo Tolstoy (Level 3)
 19. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ivan Turgenev
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fyodor Tyutchev

Western Europe (37 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hans Christian Andersen
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Antonin Artaud
 3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Honoré de Balzac
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Charles Baudelaire
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Karen Blixen
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bertolt Brecht
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Albert Camus
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alexandre Dumas
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Umberto Eco
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gustave Flaubert
 11. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Anne Frank
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Federico García Lorca
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം André Gide
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Johann Wolfgang von Goethe (Level 3)
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Brothers Grimm
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Knut Hamsun
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Heinrich Heine
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hermann Hesse
 19. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Victor Hugo
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Henrik Ibsen
 21. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Eugène Ionesco
 22. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Franz Kafka (Level 3)
 23. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Selma Lagerlöf
 24. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Astrid Lindgren
 25. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Thomas Mann
 26. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fernando Pessoa
 27. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Luigi Pirandello
 28. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marcel Proust
 29. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arthur Rimbaud
 30. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rainer Maria Rilke
 31. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം José Saramago
 32. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Friedrich Schiller
 33. Start-Class article Stendhal
 34. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം August Strindberg
 35. നല്ല ലേഖനം Tristan Tzara
 36. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jules Verne
 37. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Émile Zola

UK and Ireland (42 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം W. H. Auden
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jane Austen
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Samuel Beckett
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം William Blake
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Enid Blyton
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Charlotte Brontë
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Anthony Burgess
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lord Byron
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lewis Carroll
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Agatha Christie
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arthur C. Clarke
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Samuel Taylor Coleridge
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Roald Dahl
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Charles Dickens
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Arthur Conan Doyle
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം George Eliot
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Thomas Hardy
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aldous Huxley
 19. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം James Joyce (Level 3)
 20. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം John Keats
 21. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Rudyard Kipling
 22. നല്ല ലേഖനം Philip Larkin
 23. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article C. S. Lewis
 24. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം V. S. Naipaul
 25. Start-Class article Seán O'Casey
 26. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം George Orwell
 27. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Harold Pinter
 28. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം J. K. Rowling
 29. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Salman Rushdie
 30. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Walter Scott
 31. നല്ല ലേഖനം George Bernard Shaw
 32. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Percy Bysshe Shelley
 33. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Robert Louis Stevenson
 34. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം John Millington Synge
 35. നല്ല ലേഖനം Dylan Thomas
 36. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം J. R. R. Tolkien
 37. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം H. G. Wells
 38. നല്ല ലേഖനം Oscar Wilde
 39. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Mary Wollstonecraft (Level 3)
 40. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം William Wordsworth
 41. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Virginia Woolf (Level 3)
 42. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം W. B. Yeats

Oceania (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Banjo Paterson

Journalists (14 articles)[തിരുത്തുക]

Musicians and composers (171 articles)[തിരുത്തുക]

Western art music (67 articles)[തിരുത്തുക]

Composers (47 articles)[തിരുത്തുക]

Medieval and Renaissance (4 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Guillaume de Machaut
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Josquin des Prez
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Guillaume Dufay
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Giovanni Pierluigi da Palestrina

Baroque (4 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Johann Sebastian Bach (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം George Frideric Handel
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Claudio Monteverdi
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Antonio Vivaldi

Classical (3 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ludwig van Beethoven (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Joseph Haydn
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Wolfgang Amadeus Mozart (Level 3)

Romantic (20 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hector Berlioz
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Johannes Brahms
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Anton Bruckner
 4. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Frédéric Chopin (Level 3)
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Antonín Dvořák
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Edward Elgar
 7. നല്ല ലേഖനം Gilbert and Sullivan
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Franz Liszt
 9. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Gustav Mahler
 10. നല്ല ലേഖനം Felix Mendelssohn
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Modest Mussorgsky
 12. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Nikolai Rimsky-Korsakov
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gioachino Rossini
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Franz Schubert
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Robert Schumann
 16. നല്ല ലേഖനം Johann Strauss II
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Richard Strauss
 18. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Pyotr Ilyich Tchaikovsky
 19. നല്ല ലേഖനം Giuseppe Verdi
 20. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Richard Wagner (Level 3)

20th century modern (12 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Béla Bartók
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Benjamin Britten
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aaron Copland
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Claude Debussy
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Giacomo Puccini
 6. നല്ല ലേഖനം Sergei Prokofiev
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sergei Rachmaninoff
 8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Maurice Ravel
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arnold Schoenberg
 10. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Dmitri Shostakovich
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jean Sibelius
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Igor Stravinsky (Level 3)

Avant-garde/postmodern (4 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pierre Boulez
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം John Cage
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Philip Glass
 4. നല്ല ലേഖനം Karlheinz Stockhausen

Pedagogues (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nadia Boulanger

Performers (19 articles)[തിരുത്തുക]

Cellists (2 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pablo Casals
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mstislav Rostropovich

Conductors (3 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Leonard Bernstein
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Herbert von Karajan
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arturo Toscanini

Pianists (4 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Glenn Gould
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vladimir Horowitz
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sviatoslav Richter
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arthur Rubinstein

Singers (9 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marian Anderson
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Maria Callas
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Enrico Caruso
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Plácido Domingo
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kiri Te Kanawa
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Birgit Nilsson
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Luciano Pavarotti
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Leontyne Price
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Joan Sutherland

Violinists (1 article)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Niccolò Paganini

Non-Western art music (6 articles)[തിരുത്തുക]

Carnatic classical (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Muthuswami Dikshitar
 2. Start-Class article Tyagaraja

Hindustani classical (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ali Akbar Khan
 2. നല്ല ലേഖനം Ravi Shankar

Qawwali (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Nusrat Fateh Ali Khan

Persian traditional (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Mohammad-Reza Shajarian

Popular music (98 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ABBA
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bee Gees
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cher
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bing Crosby
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stephen Foster
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Michael Jackson
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Elton John
 8. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Madonna
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Miriam Makeba
 10. നല്ല ലേഖനം Bob Marley
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Joni Mitchell
 12. നല്ല ലേഖനം Frank Sinatra
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Barbra Streisand

Non-English language singers (10 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Charles Aznavour
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jacques Brel
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Serge Gainsbourg
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Umm Kulthum
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lata Mangeshkar
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nana Mouskouri
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Édith Piaf
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alla Pugacheva
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Teresa Teng
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vladimir Vysotsky

Afrobeat (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fela Kuti

Blues, R&B, and soul (9 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ray Charles
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sam Cooke
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aretha Franklin
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Marvin Gaye
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Robert Johnson
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം B.B. King
 7. നല്ല ലേഖനം Otis Redding
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Diana Ross
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stevie Wonder

Electronic music (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Brian Eno
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kraftwerk
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vangelis

Flamenco (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. നല്ല ലേഖനം Paco de Lucía

American folk and country (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Joan Baez
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Johnny Cash
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Patsy Cline
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Woody Guthrie
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bill Monroe
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dolly Parton
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Les Paul
 8. നല്ല ലേഖനം Hank Williams

Funk (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം James Brown
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Prince

Hip-hop and rap (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Tupac Shakur

Jazz (14 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Louis Armstrong (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം John Coltrane
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Miles Davis
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Duke Ellington
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം George Gershwin
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Benny Goodman
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Billie Holiday
 8. Start-Class article Antônio Carlos Jobim
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Scott Joplin
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Glenn Miller
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jelly Roll Morton
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Charlie Parker
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Django Reinhardt
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Art Tatum

Latin (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Celia Cruz
 2. Start-Class article João Gilberto
 3. Start-Class article Julio Iglesias

Musical comedy and lyricists (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Irving Berlin
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jerome Kern
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cole Porter
 4. Start-Class article Rodgers and Hammerstein
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stephen Sondheim
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Andrew Lloyd Webber

Rock (27 articles)[തിരുത്തുക]

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം AC/DC
 2. നല്ല ലേഖനം Aerosmith
 3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം The Beatles (Level 3)
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Beach Boys
 5. നല്ല ലേഖനം Black Sabbath
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Bob Dylan
 7. നല്ല ലേഖനം Chuck Berry
 8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം David Bowie
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Eric Clapton
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Doors
 11. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Jimi Hendrix
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Buddy Holly
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Janis Joplin
 14. നല്ല ലേഖനം Led Zeppelin
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Little Richard
 16. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം John Lennon
 17. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Metallica
 18. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Nirvana (band)
 19. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Pink Floyd
 20. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Elvis Presley (Level 3)
 21. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Queen
 22. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Rolling Stones
 23. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Bruce Springsteen
 24. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം U2
 25. നല്ല ലേഖനം The Who
 26. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Neil Young
 27. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Frank Zappa

Directors, producers and screenwriters (51 articles)[തിരുത്തുക]

Businesspeople (34 articles)[തിരുത്തുക]

Explorers (31 articles)[തിരുത്തുക]

Philosophers, historians, political and social scientists (152 articles)[തിരുത്തുക]

Philosophers (64 articles)[തിരുത്തുക]

Historians (19 articles)[തിരുത്തുക]

Social scientists, economists and political writers (41 articles)[തിരുത്തുക]

Psychologists (28 articles)[തിരുത്തുക]

Religious figures (135 articles)[തിരുത്തുക]

Hinduism (18 articles)[തിരുത്തുക]

Buddhism (15 articles)[തിരുത്തുക]

Abrahamic religions (96 articles)[തിരുത്തുക]