വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/Technology

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Technology (740 articles)[തിരുത്തുക]

Agriculture (35 articles)[തിരുത്തുക]

Biotechnology (6 articles)[തിരുത്തുക]

Computing and information technology (72 articles)[തിരുത്തുക]

For topics in theoretical computer science, see Mathematics: Discrete mathematics

Basics (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Computing (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Information technology
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Abacus (Level 3)
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Calculator
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Computer security
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Computer virus
 6. Start-Class article Data
  1. Start-Class article Data transmission

Computer science (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Computer science (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Artificial intelligence (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Computer architecture
 4. Start-Class article Computer simulation
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Parallel computing

Computer hardware (10 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Computer (Level 2)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Booting
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Central processing unit
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ENIAC
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Motherboard

User interface (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article User interface
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Computer keyboard
 3. Start-Class article Computer monitor
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mouse (computing)
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Touchscreen

Computer software (13 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Software
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Database
 3. Start-Class article Open-source software
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Spreadsheet
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Web browser
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Word processor

Operating systems (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Operating system
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Linux
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mac OS
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Microsoft Windows
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം MS-DOS
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Unix

Cryptography (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Cryptography (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Authentication
 3. Start-Class article Encryption
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Password

Data storage (10 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Computer file
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം File system
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Data storage device
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hard disk drive
 4. Start-Class article Magnetic tape
 5. Start-Class article Memory card
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Optical disc
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Random-access memory
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dynamic random-access memory
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Read-only memory

Networks (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Computer network
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Email
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ethernet
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Router
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wi-Fi

Internet (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Internet (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം HTML
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hypertext Transfer Protocol
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Internet protocol suite
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Web search engine
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Website
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം World Wide Web

Programming (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Computer programming
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Character encoding
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Compiler
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Programming language
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Assembly language
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം C
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Java (programming language)
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം JavaScript
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Programming paradigm
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Functional programming
  2. Start-Class article Structured programming
   1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Object-oriented programming

Electronics (36 articles)[തിരുത്തുക]

Engineering (16 articles)[തിരുത്തുക]

Industry (95 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Factory (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Assembly line
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Automation
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Industrial robot
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Interchangeable parts
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mass production
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mechanization
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Waste
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Landfill
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Recycling
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Waste management

Energy and fuel (34 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fire (Level 2)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Candle
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Charcoal
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fossil fuel (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Coal (Level 3)
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gasoline (Level 3)
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kerosene
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Natural gas (Level 3)
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Petroleum (Level 3)
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Incandescent light bulb (Level 3)
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nuclear power (Level 3)
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oil refinery
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oil well
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Renewable energy (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Geothermal electricity
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hydroelectricity
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hydropower (Level 3)
  4. നല്ല ലേഖനം Solar energy (Level 3)
  5. നല്ല ലേഖനം Solar power
   1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Solar cell
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Watermill
  7. നല്ല ലേഖനം Wind power (Level 3)
  8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Windmill

Electricity generation and distribution (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Electricity generation
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Electric power transmission
 3. Start-Class article Electric power distribution
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cooling tower
 5. Start-Class article Electrical grid
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Electrification
 7. Start-Class article Power station
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Turbine
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gas turbine
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Steam turbine
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wind turbine

Food, water and health (16 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Bleach
 2. Start-Class article Detergent
 3. Start-Class article Laundry
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pasteurization (Level 3)
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Refrigeration (Level 3)
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sanitation (Level 3)
  1. Start-Class article Sanitary sewer
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sewage treatment
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Water purification
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Soap
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Water supply network
  1. Start-Class article Aqueduct
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Plumbing
  3. Start-Class article Pumping station
  4. Start-Class article Water tower
  5. Start-Class article Water well

Material and chemical (17 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Abrasive
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Adhesive
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ceramic
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chemical plant
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Composite material
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Explosive material (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dynamite
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fireworks
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Glass (Level 3)
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Natural rubber (Level 3)
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paper (Level 3)
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Papyrus
 11. Start-Class article Petrochemical
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Plastic (Level 3)
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Wood (Level 3)
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Woodworking
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Carpentry

Metallurgy (19 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Metallurgy (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Smelting
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Metalworking
  1. നല്ല ലേഖനം Die casting
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Extrusion
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Forging
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Heat treating
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Laser cutting
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rolling
  7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Soldering
  8. Start-Class article Steelmaking
  9. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Welding
 3. Start-Class article Ore

Specific alloys (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Brass
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bronze (Level 3)
 3. Start-Class article Cast iron
 4. നല്ല ലേഖനം Steel (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stainless steel
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wrought iron

Infrastructure (71 articles)[തിരുത്തുക]

See also Arts: Architecture

Machinery and tools (83 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (20 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Machine
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Crane (machine)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Engine (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Electric motor (Level 3)
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Internal combustion engine (Level 3)
   1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Diesel engine
   2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Four-stroke engine
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Jet engine (Level 3)
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Steam engine (Level 3)
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Robotics
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Robot (Level 3)
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Simple machine (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Inclined plane
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lever
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pulley
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Screw (simple machine)
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wedge
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wheel (Level 3)
  7. Start-Class article Wheel and axle
 6. Start-Class article Delisted good article System

Components (19 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Axle
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bearing
  2. Start-Class article Clutch
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gear
 2. Start-Class article Cable
  1. Start-Class article Chain
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rope
 3. Start-Class article Fastener
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Knot
  2. Start-Class article Nail (fastener)
  3. Start-Class article Nut (hardware)
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rivet
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Washer
 4. Start-Class article Lock (security device)
  1. Start-Class article Key
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pipe
  1. Start-Class article Gasket
  2. Start-Class article Valve
 6. Start-Class article Spring (device)

Tools (20 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tool (Level 2)

Hand tools (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Axe
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chisel
 3. Start-Class article Clamp
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Drilling
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hammer
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Plane (tool)
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Saw
 8. Start-Class article Scissors

Agricultural tools (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Archimedes' screw
 2. Start-Class article Harrow (tool)
 3. Start-Class article Hoe (tool)
 4. Start-Class article Machete
 5. Start-Class article Pitchfork
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Plough
 7. Start-Class article Rake (tool)
 8. Start-Class article Roller (agricultural tool)
 9. Start-Class article Scythe
 10. Start-Class article Sickle
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Shovel

Machinery (24 articles)[തിരുത്തുക]

Farm and garden machinery (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chainsaw
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Combine harvester
 3. Start-Class article Cotton gin
 4. Start-Class article Cultivator
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Irrigation sprinkler
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lawn mower

Household appliances (16 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Home appliance
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Air conditioning
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Clothes dryer
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dishwasher
 5. Start-Class article Furnace
 6. Start-Class article Ironing
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Microwave oven
 8. Start-Class article Oven
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Refrigerator
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sewing machine
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sink
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stove (Level 3)
  1. Start-Class article Electric stove
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Toilet
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vacuum cleaner
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Washing machine

Industrial machinery (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lathe
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Machine press

Media and communication (36 articles)[തിരുത്തുക]

See also Arts: Literature; Society: Mass media; and Technology: Computing and information technology

Medical technology (15 articles)[തിരുത്തുക]

Military technology (69 articles)[തിരുത്തുക]

Navigation and timekeeping (23 articles)[തിരുത്തുക]

Optical technology (28 articles)[തിരുത്തുക]

Space (36 articles)[തിരുത്തുക]

Textiles (30 articles)[തിരുത്തുക]

Transportation (91 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Transport (Level 2)
 2. Stub-Class article Cable transport
 3. Start-Class article Passport
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Public transport
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Travel
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vehicle

Aviation (18 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aviation
 2. Start-Class article Air traffic control
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aircraft (Level 3)
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aircraft engine
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Airfoil
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Airline
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Airplane
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Airport
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Airship
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Balloon (aeronautics)
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fixed-wing aircraft
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Flight
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Glider
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Helicopter
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jet aircraft
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kite
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Parachute
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Unmanned aerial vehicle

Naval transport (21 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Barge
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Boat
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Canal (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lock (water transport)
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Canoe
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Caravel
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Container ship
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ferry
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fishing vessel
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hovercraft
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Junk
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Merchant vessel
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Naval architecture
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Passenger ship
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Riverboat
 15. Start-Class article Sail
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sailing
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ship (Level 3)
 18. Start-Class article Shipbuilding
 19. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Steamboat
 20. Start-Class article Tanker

Ground transport (47 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Aerial tramway
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Baby transport
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pipeline transport
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rickshaw
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tractor
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Traffic collision

Animal-powered transport (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Carriage
  1. Start-Class article Cart
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chariot
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stagecoach

Rail transport (14 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rail transport (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം High-speed rail
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Shinkansen
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Locomotive
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Steam locomotive
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Rapid transit
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം London Underground
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Moscow Metro
  3. നല്ല ലേഖനം New York City Subway
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Track
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Train
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Train station
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tram
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Trans-Siberian Railway

Road transport (17 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Delisted good article Bicycle (Level 3)
  1. Start-Class article Cycling
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Car (Level 3)
  1. Start-Class article Driving
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Filling station
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Motorcycle
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Parking
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Road (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Highway
   1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Controlled-access highway
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trail
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tire
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Truck
  1. Start-Class article Pickup truck
  2. Start-Class article Sport utility vehicle
  3. Start-Class article Van
   1. Start-Class article Minivan

Public transport (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bus
 2. Start-Class article Funicular
 3. Start-Class article Monorail
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Taxicab
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trolleybus