വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/Society and social sciences

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Society and social sciences (909 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (5 articles)[തിരുത്തുക]

Anthropology (4 articles)[തിരുത്തുക]

Business and economics (105 articles)[തിരുത്തുക]

Money (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Money (Level 2)
 2. Currency (Level 3)
  1. Banknote
  2. Coin
  3. Exchange rate

Specific currencies (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Euro
 2. Japanese yen
 3. Pound sterling
 4. Renminbi
 5. Rupee
 6. United States dollar

Basic business and economics (75 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Accounting
 2. Bank (Level 3)
 3. Business (Level 2)
 4. Capital
 5. Cheque
 6. Company
 7. Corporation (Level 3)
  1. Multinational corporation
 8. Debt
  1. Credit card
  2. Loan
 9. E-commerce
 10. Economics (Level 3)
  1. Econometrics
  2. Economic growth
  3. Economy
  4. Good
  5. Gross domestic product
  6. Interest
  7. Labour economics
  8. Macroeconomics (Level 3)
  9. Microeconomics (Level 3)
  10. Service
  11. Supply and demand (Level 3)
 11. Finance (Level 3)
 12. Industry (Level 2)
  1. Aerospace manufacturer
  2. Agriculture (Level 2)
  3. Automotive industry
  4. Chemical industry
  5. Construction (Level 2)
  6. Domestic worker
  7. Energy industry
  8. Fishing
   1. Fishing industry (Level 3)
  9. Forestry
  10. Fur trade
  11. Hunting (Level 3)
  12. Manufacturing (Level 2)
  13. Mining (Level 3)
   1. Quarry
  14. Tourism (Level 3)
   1. Hotel
  15. Whaling
 13. Inflation
  1. Deflation
 14. Insurance
 15. Investment
  1. Derivative (finance)
  2. Stock
  3. Stock exchange
   1. NASDAQ
   2. New York Stock Exchange
   3. Tokyo Stock Exchange
 16. Logistics
 17. Management (Level 3)
 18. Market
  1. Market failure
 19. Marketing
  1. Retail (Level 3)
   1. Shopping mall
   2. Supermarket
  2. Sales
 20. Monopoly
 21. Partnership
 22. Pension
 23. Perfect competition
 24. Property (Level 3)
 25. Tax (Level 3)
  1. Income tax
  2. Property tax
  3. Sales tax
  4. Tariff
 26. Trade (Level 3)
  1. International trade

Employment (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Career
 2. Employment (Level 2)
 3. Job
 4. Layoff
 5. Retirement
 6. Unemployment
 7. Wage

Companies (12 articles)[തിരുത്തുക]

For media companies, see under Mass media

 1. Apple Inc.
 2. General Electric
 3. IBM
 4. Microsoft
 5. Standard Oil
 6. Walmart

Car companies (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Ford Motor Company
 2. General Motors
 3. Honda
 4. Nissan
 5. Toyota
 6. Volkswagen

Culture (31 articles)[തിരുത്തുക]

Education (71 articles)[തിരുത്തുക]

Educational institutions (47 articles)[തിരുത്തുക]

Africa (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. University of al-Qarawiyyin
 2. Al-Azhar University

Americas (18 articles)[തിരുത്തുക]

 1. National Autonomous University of Mexico
 2. University of Toronto

US (16 articles)

 1. University of Chicago
 2. California Institute of Technology
 3. Johns Hopkins University
 4. Massachusetts Institute of Technology
 5. Stanford University
 6. University of Virginia
 7. University of Michigan
 8. University of California, Berkeley
 9. University of California, Los Angeles

Ivy League (7 articles)

 1. Ivy League
 2. Harvard University
 3. Yale University
 4. Princeton University
 5. Columbia University
 6. Cornell University
 7. University of Pennsylvania

Asia (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Kyoto University
 2. University of Tokyo
 3. Indian Institutes of Technology

China (3 articles)

 1. University of Hong Kong
 2. Peking University
 3. Tsinghua University

Europe (21 articles)[തിരുത്തുക]

 1. University of Bologna
 2. University of Copenhagen
 3. Complutense University of Madrid
 4. University of Vienna
 5. Leiden University
 6. Sapienza University of Rome
 7. University of Salamanca
 8. ETH Zurich

France (2 articles)

 1. University of Paris
 2. Pierre and Marie Curie University

Germany (4 articles)

 1. Ludwig Maximilian University of Munich
 2. Humboldt University of Berlin
 3. University of Göttingen
 4. Heidelberg University

UK (3 articles)

 1. University of Cambridge
 2. University of Oxford
 3. University of London

Eastern Europe (4 articles)

 1. Charles University in Prague
 2. Jagiellonian University
 3. Moscow State University
 4. Saint Petersburg State University

Ethnology (32 articles)[തിരുത്തുക]

International organizations (28 articles)[തിരുത്തുക]

Language (185 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (53 articles)[തിരുത്തുക]

Language families (28 articles)[തിരുത്തുക]

Alphabets and writing systems (16 articles)[തിരുത്തുക]

Specific languages (88 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Esperanto
 2. Japanese language (Level 3)
 3. Hungarian language
 4. Korean language
 5. Quechuan languages
 6. Sumerian language
 7. Thai language

Afroasiatic languages (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Akkadian language
 2. Amharic
 3. Arabic (Level 3)
  1. Classical Arabic
  2. Egyptian Arabic
 4. Aramaic language
 5. Berber languages
 6. Egyptian language
 7. Hebrew language
 8. Hausa language
 9. Oromo language
 10. Somali language

Austronesian languages (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Cebuano language
 2. Indonesian language
 3. Javanese language
 4. Malagasy language
 5. Malay language
 6. Sundanese language
 7. Tagalog language

Austro-Asiatic languages (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Khmer language
 2. Vietnamese language

Indo-European languages (40 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Armenian language
 2. Greek language (Level 3)
  1. Ancient Greek

Indo-Aryan languages (14 articles)

 1. Assamese language
 2. Bengali language (Level 3)
 3. Hindustani language (Level 3)
  1. Hindi
  2. Urdu
 4. Marathi language
 5. Nepali language
 6. Oriya language
 7. Pali
 8. Sanskrit
 9. Sindhi language
 10. Sinhala language
 11. Punjabi language
 12. Gujarati language

Romance languages (6 articles)

 1. French language (Level 3)
 2. Italian language
 3. Latin (Level 3)
 4. Portuguese language (Level 3)
 5. Romanian language
 6. Spanish language (Level 3)

Germanic languages (8 articles)

 1. Danish language
 2. Dutch language
 3. English language (Level 3)
  1. Middle English
  2. Old English
 4. German language (Level 3)
 5. Swedish language
 6. Yiddish language

Iranian languages (3 articles)

 1. Kurdish languages
 2. Pashto language
 3. Persian language

Slavic languages (6 articles)

 1. Czech language
 2. Old Church Slavonic
 3. Polish language
 4. Russian language (Level 3)
 5. Serbo-Croatian
 6. Ukrainian language

Dravidian languages (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Kannada language
 2. Malayalam
 3. Tamil language
 4. Telugu language

Niger–Congo languages (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Fula language
 2. Igbo language
 3. Swahili language
 4. Yoruba language

Sino-Tibetan languages (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Burmese language
 2. Chinese language (Level 3)
  1. Classical Chinese
  2. Hakka Chinese
  3. Mandarin Chinese
  4. Wu Chinese
  5. Yue Chinese
  6. Min Chinese

Turkic languages (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Azerbaijani language
 2. Kazakh language
 3. Turkish language
 4. Uzbek language

Law (78 articles)[തിരുത്തുക]

For legal history (see History of other topics

 1. Law (Level 2)

Basics (22 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Alternative dispute resolution
 2. Appeal
 3. Capital punishment
 4. Constitution (Level 3)
 5. Contract
 6. Damages
 7. Equity
 8. Evidence
 9. Freedom of speech
 10. Impartiality
 11. Injunction
 12. Jurisprudence
 13. Justice (Level 3)
 14. Lawsuit
 15. Negligence
 16. Presumption of innocence
 17. Rights
  1. Civil and political rights
  2. Suffrage
 18. Tort
 19. Trial
 20. Witness

Subjects (15 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Administrative law
 2. Civil law
 3. Common law
 4. Criminal law
 5. Custom
 6. Intellectual property
  1. Copyright
  2. Patent
 7. International law
 8. Precedent
 9. Property law
  1. Will and testament
 10. Religious law
 11. Statutory law
 12. Trust law

Institutions and professions (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Court
 2. Judge
 3. Judiciary
  1. Rule of law
 4. Jury
 5. Lawyer
 6. Police (Level 3)
 7. Security

Crime (20 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Crime (Level 2)
 2. Assault
 3. Battery (crime)
 4. Forensic science
 5. Fraud
 6. Genocide
 7. Homicide
  1. Murder
 8. Illegal drug trade
 9. Kidnapping
 10. Organized crime
 11. Piracy
 12. Robbery
 13. Sexual assault
  1. Rape
 14. Smuggling
 15. Theft
 16. Torture
 17. Violence
  1. Domestic violence

Specific documents (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Code of Hammurabi
 2. Corpus Juris Civilis
 3. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
 4. Geneva Conventions
 5. International Covenant on Civil and Political Rights
 6. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
 7. Magna Carta
 8. Napoleonic Code
 9. Nuremberg principles
 10. United States Constitution
 11. United States Declaration of Independence
 12. Universal Declaration of Human Rights

Mass media (59 articles)[തിരുത്തുക]

For technology of mass communication, television, radio, etc.) see technology section

Museums (20 articles)[തിരുത്തുക]

Politics and government (66 articles)[തിരുത്തുക]

Psychology (80 articles)[തിരുത്തുക]

Society (75 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Society (Level 2)
 2. Civil society
 3. Institution
 4. Social order
 5. Solidarity
 6. Public

Groups (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Club
 2. Community (Level 2)
 3. Gang
 4. Organization
  1. Non-governmental organization
  2. Nonprofit organization
  3. Trade union
 5. Secret society
 6. Social network
 7. Support group
 8. Tribe
 9. Voluntary association

Services and institutions (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Emergency management
 2. Firefighting
 3. Orphanage
 4. Prison
 5. Psychiatric hospital
 6. Social work

Issues (26 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Social issue
 2. Abortion (Level 3)
 3. Animal welfare
 4. Child labour
 5. Corruption
 6. Deforestation
 7. Disability (Level 3)
 8. Environmentalism (Level 3)
 9. Euthanasia
 10. Famine (Level 3)
 11. Human migration
  1. Immigration
 12. Homelessness
 13. Humanitarianism (Level 3)
 14. One-child policy
 15. Pacifism
  1. Peace (Level 3)
  2. World peace
 16. Plagiarism
 17. Pollution (Level 3)
  1. Air pollution
  2. Water pollution
 18. Poverty (Level 3)
 19. Social movement
 20. Suicide (Level 3)
 21. Sustainable development

Social status (25 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Economic inequality
 2. Ethnic group (Level 2)
 3. Feminism (Level 3)
 4. Human rights (Level 3)
 5. Minority group
 6. Political freedom (Level 3)
 7. Race
 8. Social stratification
 9. Slavery (Level 3)

Caste (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Caste
 2. Caste system in India
  1. Dalit
  2. Varna (Hinduism)
 3. Four occupations

Social classes (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Social class (Level 3)
 2. Bourgeoisie
 3. Clergy
 4. Eunuch
 5. Middle class
 6. Peasant
 7. Proletariat

Discrimination (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Discrimination (Level 3)
 2. Class discrimination
 3. Racism (Level 3)
 4. Sexism (Level 3)

Sociology (18 articles)[തിരുത്തുക]

War and military (52 articles)[തിരുത്തുക]