വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/Society and social sciences

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Society and social sciences (909 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (5 articles)[തിരുത്തുക]

Anthropology (4 articles)[തിരുത്തുക]

Business and economics (105 articles)[തിരുത്തുക]

Money (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Money (Level 2)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Currency (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Banknote
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Coin
  3. Start-Class article Exchange rate

Specific currencies (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Euro
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Japanese yen
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pound sterling
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Renminbi
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rupee
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം United States dollar

Basic business and economics (75 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Accounting
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bank (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Business (Level 2)
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Capital
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cheque
 6. Start-Class article Company
 7. Start-Class article Corporation (Level 3)
  1. Start-Class article Multinational corporation
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Debt
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Credit card
  2. Start-Class article Loan
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം E-commerce
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Economics (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Econometrics
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Economic growth
  3. Start-Class article Economy
  4. Start-Class article Good
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gross domestic product
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Interest
  7. Start-Class article മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Labour economics
  8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Macroeconomics (Level 3)
  9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Microeconomics (Level 3)
  10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Service
  11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Supply and demand (Level 3)
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Finance (Level 3)
 12. Start-Class article Industry (Level 2)
  1. Start-Class article Aerospace manufacturer
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Agriculture (Level 2)
  3. Start-Class article Automotive industry
  4. Start-Class article Chemical industry
  5. Start-Class article Construction (Level 2)
  6. Start-Class article Domestic worker
  7. Start-Class article Energy industry
  8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fishing
   1. Start-Class article Fishing industry (Level 3)
  9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Forestry
  10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fur trade
  11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hunting (Level 3)
  12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Manufacturing (Level 2)
  13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mining (Level 3)
   1. Start-Class article Quarry
  14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tourism (Level 3)
   1. Start-Class article Hotel
  15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Whaling
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Inflation
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Deflation
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Insurance
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Investment
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Derivative (finance)
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stock
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stock exchange
   1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം NASDAQ
   2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം New York Stock Exchange
   3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tokyo Stock Exchange
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Logistics
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Management (Level 3)
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Market
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Market failure
 19. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marketing
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Retail (Level 3)
   1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Shopping mall
   2. Start-Class article Supermarket
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sales
 20. Start-Class article Monopoly
 21. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Partnership
 22. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pension
 23. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Perfect competition
 24. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Property (Level 3)
 25. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tax (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Income tax
  2. Start-Class article Property tax
  3. Start-Class article Sales tax
  4. Start-Class article Tariff
 26. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trade (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം International trade

Employment (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Career
 2. Start-Class article Employment (Level 2)
 3. Start-Class article Job
 4. Start-Class article Layoff
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Retirement
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Unemployment
 7. Start-Class article Wage

Companies (12 articles)[തിരുത്തുക]

For media companies, see under Mass media

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Apple Inc.
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം General Electric
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം IBM
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Microsoft
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Standard Oil
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനംDelisted good article Walmart

Car companies (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ford Motor Company
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം General Motors
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Honda
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nissan
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Toyota
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Volkswagen

Culture (31 articles)[തിരുത്തുക]

Education (71 articles)[തിരുത്തുക]

Educational institutions (47 articles)[തിരുത്തുക]

Africa (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം University of al-Qarawiyyin
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Al-Azhar University

Americas (18 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം National Autonomous University of Mexico
 2. നല്ല ലേഖനം University of Toronto

US (16 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം University of Chicago
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം California Institute of Technology
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Johns Hopkins University
 4. നല്ല ലേഖനം Massachusetts Institute of Technology
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stanford University
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article University of Virginia
 7. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം University of Michigan
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം University of California, Berkeley
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം University of California, Los Angeles

Ivy League (7 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ivy League
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Harvard University
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yale University
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Princeton University
 5. നല്ല ലേഖനം Columbia University
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Cornell University
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം University of Pennsylvania

Asia (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Kyoto University
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം University of Tokyo
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Indian Institutes of Technology

China (3 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം University of Hong Kong
 2. Start-Class article Peking University
 3. Start-Class article Tsinghua University

Europe (21 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം University of Bologna
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം University of Copenhagen
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Complutense University of Madrid
 4. Start-Class article University of Vienna
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Leiden University
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sapienza University of Rome
 7. Start-Class article University of Salamanca
 8. Start-Class article ETH Zurich

France (2 articles)

 1. Start-Class article University of Paris
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pierre and Marie Curie University

Germany (4 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ludwig Maximilian University of Munich
 2. Start-Class article Humboldt University of Berlin
 3. Start-Class article University of Göttingen
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Heidelberg University

UK (3 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article University of Cambridge
 2. നല്ല ലേഖനം University of Oxford
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം University of London

Eastern Europe (4 articles)

 1. Start-Class article Charles University in Prague
 2. Start-Class article Jagiellonian University
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Moscow State University
 4. Start-Class article Saint Petersburg State University

Ethnology (32 articles)[തിരുത്തുക]

International organizations (28 articles)[തിരുത്തുക]

Language (185 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (53 articles)[തിരുത്തുക]

Language families (28 articles)[തിരുത്തുക]

Alphabets and writing systems (16 articles)[തിരുത്തുക]

Specific languages (88 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Esperanto
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Japanese language (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hungarian language
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Korean language
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Quechuan languages
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sumerian language
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Thai language

Afroasiatic languages (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Akkadian language
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Amharic
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arabic (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Classical Arabic
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Egyptian Arabic
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Aramaic language
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Berber languages
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Egyptian language
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Hebrew language
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hausa language
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oromo language
 10. Start-Class article Somali language

Austronesian languages (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cebuano language
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Indonesian language
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Javanese language
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Malagasy language
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Malay language
 6. Start-Class article Sundanese language
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tagalog language

Austro-Asiatic languages (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Khmer language
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vietnamese language

Indo-European languages (40 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Armenian language
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Greek language (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ancient Greek

Indo-Aryan languages (14 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Assamese language
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Delisted good article Bengali language (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hindustani language (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hindi
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Urdu
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marathi language
 5. Start-Class article Nepali language
 6. Start-Class article Oriya language
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pali
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Sanskrit
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sindhi language
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sinhala language
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Punjabi language
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gujarati language

Romance languages (6 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം French language (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Italian language
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Latin (Level 3)
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Portuguese language (Level 3)
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Romanian language
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Spanish language (Level 3)

Germanic languages (8 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Danish language
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dutch language
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article English language (Level 3)
  1. Start-Class article Middle English
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Old English
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article German language (Level 3)
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Swedish language
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yiddish language

Iranian languages (3 articles)

 1. Start-Class article Kurdish languages
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pashto language
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Persian language

Slavic languages (6 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം Czech language
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Old Church Slavonic
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Polish language
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Russian language (Level 3)
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Serbo-Croatian
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ukrainian language

Dravidian languages (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kannada language
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Malayalam
 3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Tamil language
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Telugu language

Niger–Congo languages (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Fula language
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Igbo language
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Swahili language
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yoruba language

Sino-Tibetan languages (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Burmese language
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chinese language (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Classical Chinese
  2. Start-Class article Hakka Chinese
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Mandarin Chinese
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wu Chinese
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yue Chinese
  6. Start-Class article Min Chinese

Turkic languages (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Azerbaijani language
 2. Start-Class article Kazakh language
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Turkish language
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Uzbek language

Law (78 articles)[തിരുത്തുക]

For legal history (see History of other topics

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Law (Level 2)

Basics (22 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Alternative dispute resolution
 2. Start-Class article Appeal
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Capital punishment
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Constitution (Level 3)
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Contract
 6. Start-Class article Damages
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Equity
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Evidence
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Freedom of speech
 10. Start-Class article Impartiality
 11. Start-Class article Injunction
 12. Start-Class article Jurisprudence
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Justice (Level 3)
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lawsuit
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Negligence
 16. Start-Class article Presumption of innocence
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rights
  1. Start-Class article Civil and political rights
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Suffrage
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tort
 19. Start-Class article Trial
 20. Start-Class article Witness

Subjects (15 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Administrative law
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Civil law
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Common law
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Criminal law
 5. Start-Class article Custom
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Intellectual property
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Copyright
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Patent
 7. Start-Class article International law
 8. Start-Class article Precedent
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Property law
  1. Start-Class article Will and testament
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Religious law
 11. Start-Class article Statutory law
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trust law

Institutions and professions (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Court
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Judge
 3. Start-Class article Judiciary
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rule of law
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jury
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lawyer
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Police (Level 3)
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Security

Crime (20 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Crime (Level 2)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Assault
 3. Start-Class article Battery (crime)
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Forensic science
 5. Start-Class article Fraud
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Genocide
 7. Start-Class article Homicide
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Murder
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Illegal drug trade
 9. Start-Class article Kidnapping
 10. Start-Class article Organized crime
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Piracy
 12. Start-Class article Robbery
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sexual assault
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rape
 14. Start-Class article Smuggling
 15. Start-Class article Theft
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Torture
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Violence
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Domestic violence

Specific documents (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Code of Hammurabi
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Corpus Juris Civilis
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Geneva Conventions
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം International Covenant on Civil and Political Rights
 6. നല്ല ലേഖനം International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Magna Carta
 8. Start-Class article Napoleonic Code
 9. Start-Class article Nuremberg principles
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം United States Constitution
 11. നല്ല ലേഖനം United States Declaration of Independence
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Universal Declaration of Human Rights

Mass media (59 articles)[തിരുത്തുക]

For technology of mass communication, television, radio, etc.) see technology section

Museums (20 articles)[തിരുത്തുക]

Politics and government (66 articles)[തിരുത്തുക]

Psychology (80 articles)[തിരുത്തുക]

Society (75 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Society (Level 2)
 2. Start-Class article Civil society
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Institution
 4. Start-Class article Social order
 5. Start-Class article Solidarity
 6. Start-Class article Public

Groups (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Club
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Community (Level 2)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gang
 4. Start-Class article Organization
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Non-governmental organization
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nonprofit organization
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trade union
 5. Start-Class article Secret society
 6. Start-Class article Social network
 7. Start-Class article Support group
 8. Start-Class article Tribe
 9. Start-Class article Voluntary association

Services and institutions (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Emergency management
 2. Start-Class article Firefighting
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Orphanage
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Prison
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Psychiatric hospital
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Social work

Issues (26 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Social issue
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Abortion (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Animal welfare
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Child labour
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Corruption
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Deforestation
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Disability (Level 3)
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Environmentalism (Level 3)
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Euthanasia
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Famine (Level 3)
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Human migration
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Immigration
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Homelessness
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Humanitarianism (Level 3)
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം One-child policy
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pacifism
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Peace (Level 3)
  2. Start-Class article World peace
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Plagiarism
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pollution (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Air pollution
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Water pollution
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Poverty (Level 3)
 19. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Social movement
 20. നല്ല ലേഖനം Suicide (Level 3)
 21. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sustainable development

Social status (25 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Economic inequality
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ethnic group (Level 2)
 3. നല്ല ലേഖനം Feminism (Level 3)
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Human rights (Level 3)
 5. Start-Class article Minority group
 6. Start-Class article Political freedom (Level 3)
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Race
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Social stratification
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Slavery (Level 3)

Caste (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Caste
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Caste system in India
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dalit
  2. Start-Class article Varna (Hinduism)
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Four occupations

Social classes (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Social class (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bourgeoisie
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Clergy
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Eunuch
 5. Start-Class article Middle class
 6. Start-Class article Peasant
 7. Start-Class article Proletariat

Discrimination (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Discrimination (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Class discrimination
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Racism (Level 3)
 4. Start-Class article Sexism (Level 3)

Sociology (18 articles)[തിരുത്തുക]

War and military (52 articles)[തിരുത്തുക]