ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Chaitanya Mahaprabhu എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

ജീവിതം[തിരുത്തുക]

ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ പുരിയിൽ

ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു , ഏ ഡി 1486 ഇല് ഫെബ്രുവരി 18 ആം തീയതി ബംഗാളിലെ ഗംഗാതീരത്തുള്ള നവദ്വീപിൽ , മായാപ്പൂരിൽ ജനിച്ചു . പിതാവ് ജഗന്നാഥ മിശ്രയും , മാതാവ് ശചീദേവിയും ആയിരുന്നു . ചുട്ടു പഴുത്ത സ്വർണ്ണത്തിന്റെ നിറമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ " ഗൗരാംഗൻ " എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു . ഒരു വേപ്പുമരത്തിന്റെ കീഴിലായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു . അതിനാൽ " നിമായി " എന്ന നാമവും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് . 24 ആം വയസ്സിൽ , സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഒറീസ്സയിലെ പ്രശസ്തമായ ജഗന്നാഥപുരീ ക്ഷേത്രത്തെ ആസ്ഥാനമാക്കി " ഹരേ കൃഷ്ണ " മന്ത്രജപത്തിലൂടെയും , ഹരിനാമ സങ്കീര്ത്തനത്തിലൂടെയും ജനങ്ങളെ ആകര്ഷിച്ചു . വൈഷ്ണവ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് മികവുറ്റ സംഭാവനകൾ നല്കി . ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമസത്യമെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ പരപ്രേമം വരികയെന്നതാണ് ജീവന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നും ചൈതന്യൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു . കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏക രക്ഷാമാര്ഗം , ഈശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമസങ്കീർത്തനവും " ഹരേ കൃഷ്ണ " മന്ത്രജപവും മാത്രമാണെന്നും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാഴ്ചപ്പാട് .

48 ആമത്തെ വയസ്സിൽ, [ 1534 ജൂണ് 14 ] ഇദ്ദേഹം പുരിയിൽ വച്ച് സ്വയം അപ്രത്യക്ഷനാവുകയാണുണ്ടായത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു . ഇദ്ദേഹത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു അവതാരമായിത്തന്നെ ഭക്തന്മാർ കരുതിപ്പോരുന്നു .

ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു

മറ്റു വിവരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

18 മഹാപുരാണങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ചിലതിലും , ഉപപുരാണങ്ങളിലും ചിലതിൽ ചൈതന്യനെ പരാമര്ശിക്കുന്നതാൻണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ചില ശ്ളോകങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു . അവ ഓരോന്നായി താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

ബ്രഹ്മപുരാണം[തിരുത്തുക]

കലേ: പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ലക്ഷ്മീകാന്തോ ഭവിഷ്യതി ദാരുബ്രഹ്മ സമീപസ്ഥ : സംന്യാസീ ഗൗരവിഗ്രഹ :

കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ , ലക്ഷ്മീകാന്തനായ ഭഗവാൻ സംന്യാസിയായി ദാരുബ്രഹ്മ സമീപസ്തനായി ജനിക്കുന്നതാണ് . ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ജഗന്നാഥസ്വാമിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദാരുബ്രഹ്മം. ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹം മരത്തിൽ തീര്ത്തിട്ടുള്ളതിനാലാണ് ജഗന്നാഥസ്വാമിക്ക് ദാരുബ്രഹ്മം എന്ന പേര് സിദ്ധിക്കുന്നത് .

പദ്മപുരാണം[തിരുത്തുക]

കലേ: പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ഗൌരാംഗാഖ്യം മഹീതലേ ഭാഗീരഥി തടേ രമ്യേ ഭവിഷ്യാമി സനാതന

സനാതനനായ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ , ഗൌരാംഗാൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഗംഗാതീരത്തിൽ മഹീതല വാസികളെയെല്ലാം രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വസിക്കും .

ഗരുഡപുരാണം[തിരുത്തുക]

ശുദ്ധഗൗര: സുദ്ദീർഘാംഗോ ഗംഗാതീര സമുൽഭവ :ദയാലൂ കീര്ത്തന ഗ്രാഹീ ഭവിഷ്യാമി കലൗയുഗേ

പരിശുദ്ധമായ ഗൗര വർണ്ണത്തോട് കൂടിയും [ ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണ്ണനിറം] , സുദീര്ഘമായ ശരീരാകാരങ്ങളോട് കൂടിയും , അത്യന്തം ദയാലുവായ ഭഗവാൻ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചാരകനായി ഗംഗാതീരത്തിൽ ജനിക്കുന്നതാണ് .

കൂര്മ്മപുരാണം[തിരുത്തുക]

കലിനാ ദഹ്യമാണാനാം മുദാരായ തനുഭൃതാം ജന്മപ്രഥമ സന്ധ്യായാം കരിഷ്യാമി ദ്വിജാതിഷു

കലിയുഗത്തിൽ പ്രഥമസന്ധ്യാഘട്ടത്തിൽ ദ്വിജകുലത്തിൽ അവതാരം പൂണ്ടു കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ കലിയുടെ ദോഷങ്ങളെ [ കലിയെ] ദഹിപ്പിക്കും .

ശിവപുരാണം[തിരുത്തുക]

ദിവിജ ഭുവി ജയധ്വം ജയധ്വം ഭക്തിരൂപിണ:കലൗ സങ്കീര്താനാരംഭെ ഭവിഷ്യാമി ശചീസുത :

കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീര്ത്തനം തുടങ്ങിവയ്ക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ശചിയുടെ മകനായി ജനിക്കും .

സ്കന്ദപുരാണം[തിരുത്തുക]

അന്ത : കൃഷ്ണോ ബഹിര്ഗൗര:സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദ:ശചി ഗര്ഭേ സമാപ്നുയാം മായാ മാനുഷ കര്മ്മകൃത്

ബാഹ്യമായി ഗൗരവർണ്ണത്തിലും , ആന്തരികമായി കൃഷ്ണനുമായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശചിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ചു , മായയാൽ മനുഷ്യനായി , ദിവ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും .

വായുപുരാണം[തിരുത്തുക]

അഹമേവക്വചിത് ബ്രഹ്മൻ സന്ന്യാസാശ്രമം ആശ്രിത : ഹരിഭക്തിം ഗ്രാഹയാമി കലൗ പാപഹതാന്നരാൻ

കലിയുഗത്തിൽ , സംന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചു ഹരിഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് , ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ അകറ്റാനായി പരബ്രഹ്മനായ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു .

നരസിംഹപുരാണം[തിരുത്തുക]

സത്യേ ദൈത്യാ കുലാ ദിനാശസമയെ സ്ഭ്രുജ്ജന്നഖ : കേസരീ ത്രേതായാം ദശസ്കന്ദരം പരീഭവൻ രാമാഭി നാമാകൃതി : ഗോപാലം പരിപാലയാൻ വ്രജപുരേ ഭാരം ഹരൻ ദ്വാപരേ ഗൌരാംഗാ പ്രിയ കീര്ത്തനാ : കലിയുഗേ ചൈതന്യ നാമാ ഹരി:

സത്യയുഗത്തിൽ അസുരകുല നാശനത്തിനായി തിളങ്ങുന്ന നഖങ്ങളോട് കൂടിയ നരസിംഹമായും , ത്രേതായുഗത്തിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ രാമനായും , ദ്വാപരത്തിൽ വ്രജപുരത്തിന്റെ ഭാരം നശിപ്പിച്ചു , ഗോപന്മാരെ പരിപാലിച്ചു ഗോപാലനായും , വരുന്ന ഭഗവാൻ , കലിയുഗത്തിൽ , ഗൌരാംഗനായി , സങ്കീര്ത്തനപ്രിയനായി ചൈതന്യൻ എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു .

അവലംബം[തിരുത്തുക]

ഹൈന്ദവദർശനം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം
ബ്രഹ്മം · ഓം
ദർശനധാരകൾ

സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം
മീമാംസ · ലോകായതം
വേദാന്തം (അദ്വൈതം • വിശിഷ്ടാദ്വൈതം •
ദ്വൈതം)

ദാർശനികർ

പ്രാചീന കാലഘട്ടം
കപില മഹർഷി · പതഞ്ജലി · അക്ഷപാദ ഗൗതമർ
കണാദൻ · ജൈമിനി · വ്യാസൻ
മാർക്കണ്ഡേയൻ
മദ്ധ്യകാലഘട്ടം
കുമാരിലഭട്ട · ശങ്കരാചാര്യർ · രാമാനുജാചാര്യർ ·
മധ്വാചാര്യർ · നിംബാർക്കാചാര്യർ
വല്ലഭാചാര്യർ · മധുസൂദന സരസ്വതി ·
നാംദേവ് · ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു · തുളസീദാസ് ·
കബീർ · കമ്പർ · അക്ക മഹാദേവി
ആധുനിക കാലഘട്ടം
രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ·
സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ · രമണ മഹർഷി · ശ്രീനാരായണഗുരു
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ.ശ്രീ ശുഭാനന്ദഗുരു

അരബിന്ദോ · സ്വാമി ശിവാനന്ദൻ ,തപോവനസ്വാമി
കുമാരസ്വാമി
സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ,
ജഗ്ഗി വാസുദേവ്,
ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ,
മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചൈതന്യ_മഹാപ്രഭു&oldid=2489483" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്