വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/Biology and health sciences

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles (please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Biology and health sciences (1434 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (30 articles)[തിരുത്തുക]

Anatomy and morphology (114 articles)[തിരുത്തുക]

Basic anatomy (4 articles)[തിരുത്തുക]

Animal anatomy and morphology (86 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Endocrine system
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Adrenal gland
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Thyroid
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Immune system (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Abdomen
 4. Start-Class article Head
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Thorax

Circulatory system (10 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Circulatory system (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Artery
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Blood (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Red blood cell
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം White blood cell
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Capillary
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Heart (Level 3)
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lymphatic system
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Spleen
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vein

Gastrointestinal tract (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mouth
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Liver (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Large intestine
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Small intestine
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pancreas
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stomach

Integumentary system (9 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Integumentary system
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Breast
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Feather
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fingerprint
 5. Start-Class article Fur
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hair
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nail (anatomy)
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Scale (anatomy)
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Skin (Level 3)

Muscular system (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Muscular system
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Muscle (Level 3)
 3. Start-Class article Myocyte
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sarcomere
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Skeletal striated muscle

Nervous system (23 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nervous system (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Central nervous system
  2. Start-Class article Peripheral nervous system
 2. നല്ല ലേഖനം Brain (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Intelligence
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Neuron
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Spinal cord
 4. Start-Class article Sensory system
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sense
 5. Start-Class article Auditory system
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ear (Level 3)
  2. Start-Class article Hearing
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gustatory system
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Taste
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tongue
 7. Start-Class article Olfactory system
  1. Start-Class article Nose
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Olfaction
 8. Start-Class article Somatosensory system
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pain
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Visual system
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Eye (Level 3)
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Visual perception

Reproductive system (9 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Reproductive system
 2. Start-Class article Sex organ
  1. നല്ല ലേഖനം Clitoris
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ovary
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Penis
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Placenta
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Testicle
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Uterus
  7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vagina

Respiratory system (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Respiratory system
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gill
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lung (Level 3)

Skeletal system (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Skeleton (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bone
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Joint
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pelvis
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Skull
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vertebral column

Tissues (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Connective tissue
  1. Start-Class article Cartilage
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Epithelium
 3. Start-Class article Muscle tissue
 4. Start-Class article Nervous tissue

Urinary system (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Urinary bladder
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kidney
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Urinary system

Plant morphology and anatomy (21 articles)[തിരുത്തുക]

Fungal morphology and anatomy (2 articles)[തിരുത്തുക]

Biochemistry and molecular biology (42 articles)[തിരുത്തുക]

Biological processes and physiology (43 articles)[തിരുത്തുക]

Botany (4 articles)[തിരുത്തുക]

Cell biology (34 articles)[തിരുത്തുക]

Ecology (15 articles)[തിരുത്തുക]

Zoology (12 articles)[തിരുത്തുക]

Organisms (900 articles)[തിരുത്തുക]

Animals (595 articles)[തിരുത്തുക]

General classification (8 articles)[തിരുത്തുക]

Cnidarians (3 articles)[തിരുത്തുക]

Echinoderms (4 articles)[തിരുത്തുക]

Mollusks (10 articles)[തിരുത്തുക]

Porifera (1 article)[തിരുത്തുക]

Arachnids (7 articles)[തിരുത്തുക]

Crustaceans (10 articles)[തിരുത്തുക]

Insects (61 articles)[തിരുത്തുക]

Arthropoda, others (9 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trilobite

Hexapoda (2 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hexapoda
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Springtail

Myriapoda (3 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Myriapoda
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Centipede
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Millipede

Chelicerata (3 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം Chelicerata
 2. Start-Class article Eurypterid
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Xiphosura

Invertebrata, others (12 articles)[തിരുത്തുക]

Ecdysozoa (4 articles)

 1. Start-Class article Ecdysozoa
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nematode
  1. നല്ല ലേഖനം Caenorhabditis elegans
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tardigrade

Lophotrochozoa (6 articles)

 1. Stub-Class article Lophotrochozoa
 2. നല്ല ലേഖനം Annelid
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Earthworm
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Leech
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Polychaete
 3. നല്ല ലേഖനം Bryozoa

Platyzoa (2 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം Flatworm
  1. Start-Class article Cestoda

Agnatha (4 articles)[തിരുത്തുക]

Fishes (96 articles)[തിരുത്തുക]

Amphibians (10 articles)[തിരുത്തുക]

Reptiles (50 articles)[തിരുത്തുക]

Birds (127 articles)[തിരുത്തുക]

Basic bird articles (10 articles)

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Bird (Level 3)
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Seabird
 3. Start-Class article Bird of prey
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Palaeognathae
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Archaeopteryx
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Flamingo
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hummingbird
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Loon
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Penguin
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tinamou

Accipitriformes and Falconiformes (9 articles)

 1. Start-Class article Accipiter
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Eagle
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Golden eagle
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Falcon
  1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Peregrine falcon
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം New World vulture
 5. Start-Class article Old World vulture
 6. നല്ല ലേഖനം Osprey
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Secretarybird

Anseriformes (5 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Anatidae
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Duck
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mallard
 3. Start-Class article Goose
 4. Start-Class article Swan

Apodiformes (1 article)

 1. Start-Class article Swift

Caprimulgiformes (2 articles)

 1. Start-Class article Caprimulgiformes
 2. Start-Class article Nightjar

Charadriiformes (5 articles)

 1. Start-Class article Charadriiformes
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Auk
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gull
 4. Start-Class article Sandpiper
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Tern

Ciconiiformes (4 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Heron
 2. Start-Class article Ibis
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Shoebill
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stork

Columbiformes (4 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Columbidae
  1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Dodo
  2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Passenger pigeon
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rock dove

Coraciiformes (3 articles)

 1. Start-Class article River kingfishers
 2. Start-Class article Hornbill
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hoopoe

Cuculiformes (3 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cuckoo
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hoatzin
 3. Start-Class article Turaco

Galliformes (8 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Galliformes
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chicken
 3. Start-Class article Grouse
 4. Start-Class article Guineafowl
 5. Start-Class article Peafowl
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Common pheasant
 7. Start-Class article Common quail
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Domesticated turkey

Gruiformes (4 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gruiformes
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Crane (bird)
 3. Start-Class article Bustard
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rallidae

Passerines (40 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Passerine
 2. Start-Class article Songbird

Corvoidea (9 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bird-of-paradise
 2. Start-Class article Bowerbird
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Corvidae
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Corvus
   1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Common raven
  2. Start-Class article Eurasian magpie
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Honeyeater
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lyrebird
 6. Start-Class article Shrike

Passerida (25 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bulbul
 2. Start-Class article Cardinal
 3. Start-Class article Emberizidae
 4. Start-Class article Estrildid finch
 5. Start-Class article Finch
 6. Start-Class article Icterid
 7. Start-Class article Lark
 8. Start-Class article Mockingbird
 9. Start-Class article New World warbler
 10. Start-Class article Old World flycatcher
  1. നല്ല ലേഖനം European robin
  2. Start-Class article Common nightingale
 11. Start-Class article Ploceidae
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sparrow
  1. നല്ല ലേഖനം House sparrow
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Starling
  1. Start-Class article Common myna
  2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Common starling
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sunbird
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Swallow
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tanager
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tit
 18. Start-Class article Thrush
  1. നല്ല ലേഖനം American robin
 19. Start-Class article Wren

Tyranni (4 articles)

 1. Start-Class article Tyranni
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Antbird
 3. Start-Class article Ovenbird (family)
 4. Start-Class article Tyrant flycatcher

Pelecaniformes (5 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cormorant
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Darter
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Frigatebird
 4. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Pelican
 5. Start-Class article Sulidae

Piciformes (4 articles)

 1. Start-Class article Piciformes
 2. Start-Class article Honeyguide
 3. Start-Class article Toucan
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Woodpecker

Procellariiformes (3 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം Procellariiformes
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Albatross
 3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Procellariidae

Psittaciformes (6 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Parrot
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ara
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Budgerigar
 4. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Cockatoo
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം New Zealand parrot
 6. Start-Class article Lories and lorikeets

Ratites (6 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cassowary
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Emu
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kiwi
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Moa
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ostrich
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rhea

Strigiformes (3 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Owl
  1. നല്ല ലേഖനം Eurasian eagle-owl
  2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Barn owl

Trogoniformes (2 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trogon
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Resplendent quetzal

Mammals (160 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mammal (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aardvark
 3. Start-Class article Armadillo
 4. Start-Class article Hyrax
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pangolin
 6. Start-Class article Sirenia

Bats (5 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bat
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Megabat
 3. Start-Class article Microbat
 4. Start-Class article Pteropus
 5. Start-Class article Vampire bat

Carnivora (36 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Carnivora
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bear
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Brown bear
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Giant panda
  3. നല്ല ലേഖനം Polar bear
 3. നല്ല ലേഖനം Canidae
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Dog (Level 3)
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fox
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Coyote
  4. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Gray wolf
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jackal
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Felidae
  1. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Cat
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cheetah
  3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Cougar
  4. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Jaguar
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Leopard
  6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Lion
  7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lynx
  8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Smilodon
  9. നല്ല ലേഖനം Tiger
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hyena
 6. Start-Class article Mongoose
 7. Start-Class article Mustelidae
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം European badger
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Honey badger
  3. Start-Class article Marten
  4. Start-Class article Otter
  5. Start-Class article Sable
  6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Sea otter
  7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stoat
  8. Start-Class article Weasel
  9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wolverine
 8. Start-Class article Procyonidae
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Skunk
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Viverridae

Cetaceans (8 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cetacea
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Whale
 3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Blue whale
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dolphin
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Humpback whale
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Killer whale
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Porpoise
 8. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Sperm whale

Erinaceids (1 article)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hedgehog

Even-toed ungulates (35 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Even-toed ungulate
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alpaca
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wild boar
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bovidae
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം African buffalo
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം American bison
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Antelope
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Capra
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cattle (Level 3)
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gazelle
  7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gaur
  8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Goat
  9. നല്ല ലേഖനം Impala
  10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Muskox
  11. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Sheep
  12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Water buffalo
  13. നല്ല ലേഖനം Wildebeest
  14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം European bison
  15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yak
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Camel
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bactrian camel
  2. നല്ല ലേഖനം Dromedary
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Deer
  1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Elk
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Moose
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Red deer
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Reindeer
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Llama
 8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Giraffe
 9. Start-Class article Guanaco
 10. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Hippopotamus
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Peccary
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Domestic pig
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pronghorn
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vicuña

Lagomorphs (3 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lagomorpha
 2. Start-Class article Hare
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rabbit

Marsupials (8 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marsupial
 2. Start-Class article Diprotodontia
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kangaroo
  2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Koala
 3. Start-Class article Dasyuromorphia
  1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Tasmanian devil
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Opossum
 5. Start-Class article Peramelemorphia

Monotremes (3 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Monotreme
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Echidna
 3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Platypus

Odd-toed ungulates (7 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Odd-toed ungulate
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Donkey
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Equidae
 4. നല്ല ലേഖനം Horse (Level 3)
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rhinoceros
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tapir
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Zebra

Pilosa (2 articles)

 1. Start-Class article Anteater
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sloth

Pinnipeds (4 articles)

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Pinniped
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Eared seal
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Earless seal
 4. നല്ല ലേഖനം Walrus

Primates (22 articles)

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Primate
 2. Start-Class article Monkey
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ape
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chimpanzee
   1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Common chimpanzee
   2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bonobo
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gibbon
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gorilla
  4. നല്ല ലേഖനം Orangutan
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Delisted good article Human (Level 1)
 4. Start-Class article New World monkey
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Capuchin monkey
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Spider monkey
 5. Start-Class article Old World monkey
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Baboon
  2. Start-Class article Macaque
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rhesus macaque
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Strepsirrhini
  1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Slow loris
  2. Start-Class article Galago
  3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Lemur
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tarsier

Proboscidea (3 articles)

 1. Start-Class article Proboscidea
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Elephant
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mammoth

Rodents (15 articles)

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Rodent
 2. നല്ല ലേഖനം Capybara
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Coypu
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Beaver
 5. Start-Class article Dormouse
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Guinea pig
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hamster
 8. Start-Class article Marmot
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mouse
 10. Start-Class article Muridae
 11. നല്ല ലേഖനം Muskrat
 12. Start-Class article Porcupine
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rat
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Brown rat
 14. Start-Class article Squirrel

Soricomorpha (2 articles)

 1. Start-Class article Shrew
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mole (animal)

Animal breeds and hybrids (23 articles)[തിരുത്തുക]

Plants (260 articles)[തിരുത്തുക]

Non-flowering plants (25 articles)[തിരുത്തുക]

Green algae (3 articles)

 1. Start-Class article Green algae
 2. Start-Class article Charophyta
 3. Start-Class article Chlorophyta

Bryophytes (5 articles)

 1. Start-Class article Bryophyte
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hornwort
 3. നല്ല ലേഖനം Marchantiophyta
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Moss
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sphagnum

Pteridophytes (4 articles)

 1. Start-Class article Pteridophyte
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fern
  1. Start-Class article Equisetum
 3. Start-Class article Lycopodiophyta

Gymnosperms (3 articles)

 1. Start-Class article Gymnosperm
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cycad
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ginkgo biloba

Pinophyta (conifers) (10 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pinophyta
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cedrus
 3. Start-Class article Cupressus
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Douglas fir
 5. Start-Class article Fir
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Juniper
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pine
 8. Start-Class article Podocarpus
 9. Start-Class article Sequoioideae
 10. Start-Class article Spruce

Monocots (34 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Monocotyledon

Alismatales (3 articles)

 1. Start-Class article Araceae
  1. Start-Class article Anthurium
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Philodendron

Arecales (1 article)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arecaceae

Asparagales (10 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Agave
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aloe
 3. Start-Class article Amaryllis
 4. Start-Class article Gladiolus
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Iridaceae
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Iris
 6. Start-Class article Lily of the valley
 7. എ-ക്ലാസ് ലേഖനം Narcissus
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Orchidaceae
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yucca

Commelinales (1 article)

 1. Start-Class article Eichhornia crassipes

Liliales (5 articles)

 1. Start-Class article Alstroemeria
 2. Start-Class article Colchicum
 3. നല്ല ലേഖനം Liliaceae
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lilium
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tulip

Pandanales (2 articles)

 1. Start-Class article Pandanaceae
  1. Start-Class article Pandanus

Poales (9 articles)

 1. Start-Class article Bromeliaceae
  1. Stub-Class article Puya
  2. Start-Class article Spanish moss
 2. Start-Class article Cyperaceae
 3. Start-Class article Juncus
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Poaceae
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bamboo
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sugarcane
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Typha

Zingiberales (2 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Canna
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Heliconia

Non-monocots (67 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Eudicots
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Magnoliids

Apiales (2 articles)

 1. Start-Class article Apiaceae
 2. Start-Class article Hedera

Asterales (11 articles)

 1. Start-Class article Asteraceae
  1. Start-Class article Bellis perennis
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chrysanthemum
  3. Start-Class article Cirsium
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dahlia
  5. Start-Class article Goldenrod
  6. Start-Class article Helianthus
  7. Start-Class article Sonchus
  8. Start-Class article Tagetes
  9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Taraxacum
 2. Start-Class article Campanulaceae

Brassicales (2 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arabidopsis thaliana
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Tropaeolum

Caryophyllales (1 article)

 1. നല്ല ലേഖനം Cactus

Cornales (1 article)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cornus

Cucurbitales (1 article)

 1. Start-Class article Cucurbitaceae

Ericales (8 articles)

 1. Start-Class article Diospyros
 2. Start-Class article Ericaceae
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rhododendron
   1. Start-Class article Azalea
 3. Start-Class article Theaceae
  1. Start-Class article Camellia
 4. Start-Class article Impatiens
 5. Stub-Class article Primulaceae

Fabales (2 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fabaceae
  1. Start-Class article Mimosa

Fagales (5 articles)

 1. Start-Class article Alder
 2. Start-Class article Beech
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Birch
 4. Start-Class article Hickory
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oak

Gentianales (3 articles)

 1. Start-Class article Apocynaceae
 2. Start-Class article Gardenia
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rubiaceae

Lamiales (6 articles)

 1. Start-Class article Lamiaceae
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oleaceae
  1. Start-Class article Fraxinus
 3. Start-Class article Salvia
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sesame
 5. Start-Class article Verbena

Malpighiales (5 articles)

 1. Start-Class article Euphorbiaceae
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Flax
 3. Start-Class article Poinsettia
 4. Start-Class article Viola
 5. Start-Class article Willow

Malvales (2 articles)

 1. Start-Class article Malvaceae
  1. Start-Class article Adansonia

Myrtales (4 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Henna
 2. Stub-Class article Melastomataceae
 3. Start-Class article Myrtaceae
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Eucalyptus

Proteales (3 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Proteaceae
 2. Start-Class article Nelumbo
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Platanus

Rosales (6 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cannabis
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Elm
 3. Start-Class article Moraceae
  1. Start-Class article Ficus sycomorus
 4. Start-Class article Rosaceae
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rose

Sapindales (2 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mahogany
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Maple

Solanales (1 article)

 1. Start-Class article Convolvulaceae

Edible fruits (50 articles)[തിരുത്തുക]

Edible seeds, grains, nuts (pulses) (30 articles)[തിരുത്തുക]

Vegetables (54 articles)[തിരുത്തുക]

Fungi (14 articles)[തിരുത്തുക]

Other organisms (31 articles)[തിരുത്തുക]