വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/Mathematics

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Mathematics (296 articles)[തിരുത്തുക]

See also: Mathematicians

Basics (60 articles)[തിരുത്തുക]

Geometry (55 articles)[തിരുത്തുക]

Algebra (39 articles)[തിരുത്തുക]

Discrete mathematics (36 articles)[തിരുത്തുക]

For topics in applied computer science, see Technology: Computing and information technology

Probability and statistics (41 articles)[തിരുത്തുക]

Calculus and analysis (39 articles)[തിരുത്തുക]

Other (26 articles)[തിരുത്തുക]