വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/Everyday life

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Everyday life (477 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Personal life (Level 2)

Clothing and fashion (35 articles)[തിരുത്തുക]

Color (19 articles)[തിരുത്തുക]

Cooking, food and drink (124 articles)[തിരുത്തുക]

For fruits, vegetables, herbs and animals kept for food, see Biology/Organisms

Basics (35 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Eating
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Food (Level 2)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Drink
 4. Start-Class article Meal
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Breakfast
  2. Start-Class article Lunch
  3. Start-Class article Dinner
  4. Start-Class article Entrée
  5. Stub-Class article Main course
  6. Start-Class article Dessert
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dieting
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vegetarianism
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Veganism

Cuisine (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Cuisine
  1. Start-Class article Chinese cuisine
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fast food
  3. നല്ല ലേഖനം French cuisine
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Japanese cuisine
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Indian cuisine
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Italian cuisine

Preparation and serving (15 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bar
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Brewing
 3. Start-Class article Canning
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cooking (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Baking
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cooking oil
   1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Palm oil
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Frying
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Grilling
  5. Start-Class article Steaming
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Food preservation
  1. Start-Class article Pickling
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Smoking (cooking)
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pub
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Restaurant

Dairy and analogues (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Milk (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Butter
 3. Start-Class article Margarine
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Cheese (Level 3)
  1. Start-Class article Blue cheese
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cheddar cheese
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mozzarella
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Parmigiano-Reggiano
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ice cream
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Soy milk
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Tofu
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yogurt

Grains (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bread (Level 3)
  1. Start-Class article Flatbread
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cereal (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Flour

Meat and other animal products (18 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Egg (food) (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Honey
 3. Start-Class article Lard
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Meat (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Beef
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chicken (food)
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hamburger
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hot dog
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lamb and mutton
  6. Start-Class article Pork
   1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bacon
   2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ham
  7. നല്ല ലേഖനം Poultry
  8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sausage
  9. Start-Class article Veal
 5. Start-Class article Offal
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Seafood
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fish as food

Herbs and condiments (12 articles)[തിരുത്തുക]

Categories (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Condiment
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Herb
 3. Start-Class article Sauce
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Spice (Level 3)

Specific (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Chutney
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fruit preserves
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Ketchup
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mayonnaise
 5. Start-Class article Mustard
 6. നല്ല ലേഖനം Salt (Level 3)
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Soy sauce
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vinegar

Food types (21 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Biscuit
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Breakfast cereal
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cake
 4. Start-Class article Candy
 5. Start-Class article Casserole
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Chocolate
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Curry
 8. Start-Class article Dumpling
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം French fries
 10. Start-Class article Noodle
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Pasta
 11. Start-Class article Pastry
 12. Start-Class article Pie
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pizza
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Porridge
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Potato chip
 16. Start-Class article Salad
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sandwich
 18. Start-Class article Soup
 19. Start-Class article Stew
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sushi

Drinks (22 articles)[തിരുത്തുക]

Cold drinks (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Drinking water (Level 3)
 2. Start-Class article Juice
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lemonade
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Soft drink
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Delisted good article Coca-Cola
  2. Start-Class article Energy drink

Hot drinks (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Coffee (Level 3)
 2. നല്ല ലേഖനം Hot chocolate
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Tea (Level 3)

Alcoholic drinks (13 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alcoholic beverage
 2. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Beer (Level 3)
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Brandy
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cider
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cocktail
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Distilled beverage
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gin
 8. Start-Class article Liqueur
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rum
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sake
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vodka
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Whisky
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wine (Level 3)

Family and kinship (52 articles)[തിരുത്തുക]

Household items (20 articles)[തിരുത്തുക]

For appliances, see under "Mechanical engineering and machinery"

Sexuality (28 articles)[തിരുത്തുക]

Stages of life (11 articles)[തിരുത്തുക]

Sports and recreation (187 articles)[തിരുത്തുക]

Media-based entertainment are in other categories: Literature (books, plays), Performing arts (theater, ballet etc.), Mass Media (television), and Visual arts (movies and comics).

Recreation (59 articles)[തിരുത്തുക]

Sports (128 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sport (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Doping in sport
  2. Start-Class article Extreme sport
  3. Start-Class article Sports equipment
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Asian Games
 3. Start-Class article Ball
 4. Start-Class article Stadium
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Olympic Games (Level 3)
  1. നല്ല ലേഖനം Paralympic Games
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Summer Olympic Games
  3. നല്ല ലേഖനം Winter Olympic Games

Team sports (34 articles)[തിരുത്തുക]

 1. നല്ല ലേഖനം American football
  1. നല്ല ലേഖനം National Football League
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Super Bowl
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Association football (Level 3)
  1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം FIFA World Cup
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം La Liga
  3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Premier League
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം UEFA Champions League
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Australian rules football
 4. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Baseball
  1. നല്ല ലേഖനം Major League Baseball
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Basketball
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം National Basketball Association
 6. Start-Class article Basque pelota
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Cricket
  1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Cricket World Cup
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Curling
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Field hockey
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Handball
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ice hockey
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article National Hockey League
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kabaddi
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lacrosse
 14. നല്ല ലേഖനം Netball
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Polo
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rugby football
  1. Start-Class article Rugby league
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rugby sevens
  3. നല്ല ലേഖനം Rugby union
   1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Rugby World Cup
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sepak takraw
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Softball
 19. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Volleyball
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Beach volleyball

Athletics (14 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Athletics (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Running
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Track and field
  1. Start-Class article 100 metres
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Decathlon
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Discus throw
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം High jump
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hurdling
  6. Start-Class article Javelin throw
  7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Long jump
  8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Marathon
  9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pole vault
  10. Start-Class article Shot put
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Walking

Skating (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ice skating
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Figure skating
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Speed skating
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Roller skating
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Skateboarding

Water sports (9 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Canoeing
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Diving
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Rowing
 4. Start-Class article Sailing (sport)
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Underwater diving
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Scuba diving
 6. Start-Class article Swimming
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Swimming pool
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Water polo

Other individual sports (43 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Angling
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Archery
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Auto racing
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Formula One
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം NASCAR
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Badminton
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bowling
  1. Start-Class article Bocce
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bowls
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bodybuilding
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Bullfighting
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cue sports
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Snooker
 9. Start-Class article Cycle sport
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mountain bike
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Tour de France
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Equestrianism
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Horse racing
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Saddle
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stirrup
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fencing
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gladiator
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Golf
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gymnastics
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mountaineering
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Orienteering
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rock climbing
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rodeo
 19. Start-Class article Shooting sport
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Skiing
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alpine skiing
  2. നല്ല ലേഖനം Cross-country skiing
  3. Start-Class article Ski jumping
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Slalom skiing
 21. Start-Class article Sled
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bobsleigh
  2. Start-Class article Luge
 22. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Snowboarding
 23. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Squash
 24. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Surfing
 25. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Table tennis
 26. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tennis
 27. Start-Class article Olympic weightlifting

Combat sport and martial arts (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Martial arts
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Boxing
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Judo
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Karate
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kickboxing
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mixed martial arts
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Taekwondo
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wrestling
  1. Start-Class article Freestyle wrestling
  2. Start-Class article Greco-Roman wrestling
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Sumo
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wushu