വിക്കിപീഡിയ:സുപ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ/നില/1

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

വിക്കിപീഡിയയിൽ സവിശേഷമായ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പത്ത് വിഷയങ്ങളാണിവ. അവ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ നില 1 ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ലേഖനങ്ങൾ are labelled as:


സുപ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ നില 1 (10 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

  1. C-Class article കല
  2. C-Class article Delisted good article സംസ്കാരം
  3. Featured article ഭൂമി
  4. B-Class article Delisted good article ലോകചരിത്രം
  5. B-Class article Former featured article Delisted good article മനുഷ്യൻ
  6. Good article ഭാഷ
  7. B-Class article ജീവൻ
  8. B-Class article Delisted good article ഗണിതം
  9. B-Class article ശാസ്ത്രം
  10. B-Class article സാങ്കേതികവിദ്യ