വിക്കിപീഡിയ:സുപ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ/നില/1

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

വിക്കിപീഡിയയിൽ സവിശേഷമായ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പത്ത് വിഷയങ്ങളാണിവ. അവ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ നില 1 ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ലേഖനങ്ങൾ are labelled as:


സുപ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ നില 1 (10 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കല
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article സംസ്കാരം
  3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഭൂമി
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ലോകചരിത്രം
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Delisted good article മനുഷ്യൻ
  6. നല്ല ലേഖനം ഭാഷ
  7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ജീവൻ
  8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ഗണിതം
  9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ശാസ്ത്രം
  10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാങ്കേതികവിദ്യ