വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/Arts

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Arts (649 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Art
 2. Start-Class article The arts (Level 1)

Architecture (56 articles)[തിരുത്തുക]

See also Technology > Construction section

Literature (201 articles)[തിരുത്തുക]

Basic concepts in literature (29 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Literature (Level 2)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Book (Level 2)
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Character
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fiction (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Children's literature
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fable
  3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Fairy tale
  4. Start-Class article Fantasy
  5. Start-Class article Horror fiction
  6. Start-Class article Legend
  7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Romance novel
  8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Satire
  9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Science fiction
   1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Time travel
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Literary criticism
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Narrative
 7. Start-Class article Non-fiction
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Biography
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dictionary
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Encyclopedia
  4. Start-Class article Thesaurus
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Novel (Level 3)
 9. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Poetry (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Epic poetry
  2. Start-Class article Ghazal
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Haiku
  4. Start-Class article Ode
  5. Start-Class article Sonnet
 10. Start-Class article Prose (Level 3)
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Short story (Level 3)

Specific works of literature (171 articles)[തിരുത്തുക]

Nonfiction (55 articles)[തിരുത്തുക]

Nonfiction of antiquity (27 articles)

 1. Start-Class article Anabasis (Xenophon)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Analects
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Apology (Plato)
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Art of War
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Book of Healing
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article The Consolation of Philosophy
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dead Sea Scrolls
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Euclid's Elements
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hippocratic Corpus
 10. Start-Class article Histories (Herodotus)
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം History of the Peloponnesian War
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം I Ching
 13. Start-Class article The Incoherence of the Incoherence
 14. Start-Class article The Incoherence of the Philosophers
 15. Start-Class article The Maxims of Ptahhotep
 16. Start-Class article Metaphysics (Aristotle)
 17. Start-Class article Muqaddimah
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nicomachean Ethics
 19. Start-Class article Organon
 20. Start-Class article Physics (Aristotle)
 21. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Poetic Edda
 22. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Popol Vuh
 23. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Republic (Plato)
 24. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Septuagint
 25. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Summa Theologica
 26. Start-Class article Targum
 27. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vulgate

Nonfiction of early printed book era (12 articles)

 1. Start-Class article The Birds of America
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Critique of Pure Reason
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം A Dictionary of the English Language
 4. Start-Class article Discourse on the Method
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Encyclopædia Britannica
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gutenberg Bible
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം King James Version
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Leviathan
 10. Start-Class article Opticks
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Prince

Nonfiction of modern era (16 articles)

 1. Start-Class article The Common Sense Book of Baby and Child Care
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Communist Manifesto
 3. Start-Class article Das Kapital
 4. Start-Class article The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex
 5. Start-Class article The General Theory of Employment, Interest and Money
 6. Start-Class article The Golden Bough
 7. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Night
 8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം On the Origin of Species
 9. Start-Class article Oxford English Dictionary
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Principia Mathematica
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Quotations from Chairman Mao Tse-tung
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Silent Spring
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Structure of Scientific Revolutions
 14. Start-Class article The Souls of Black Folk
 15. Start-Class article The Varieties of Religious Experience
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Wealth of Nations

Fiction (89 articles)[തിരുത്തുക]

Fiction of antiquity (17 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Bacchae
 2. Start-Class article The Birds
 3. Start-Class article The Clouds
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dashakumaracharita
 5. Start-Class article Fengshen Yanyi
 6. Start-Class article The Golden Ass
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Journey to the West
 8. Stub-Class article Kadambari
 9. Start-Class article La Princesse de Clèves
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Medea
 11. Start-Class article Oresteia
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oedipus the King
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം One Thousand and One Nights
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Panchatantra
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Romance of the Three Kingdoms
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Tale of Genji
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Water Margin

Fiction of early printed book era (17 articles)

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Candide
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Doctor Faustus
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Don Quixote (Level 3)
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dream of the Red Chamber
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Goethe's Faust
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gulliver's Travels
 7. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Hamlet
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം King Lear
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Macbeth
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Merchant of Venice
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം A Midsummer Night's Dream
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Othello
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Robinson Crusoe
 14. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Romeo and Juliet
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tartuffe
 16. നല്ല ലേഖനം The Tempest
 17. Start-Class article Utopia

Fiction of modern era (52 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Adventures of Huckleberry Finn
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alice's Adventures in Wonderland
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Anna Karenina
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Brave New World
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം The Brothers Karamazov
 6. Start-Class article Buddenbrooks
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Call of the Wild
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Catcher in the Rye
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം A Christmas Carol
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Chronicles of Narnia
 11. നല്ല ലേഖനം Crime and Punishment
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Crucible
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം A Doll's House
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Eugene Onegin
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Frankenstein
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Grapes of Wrath
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gravity's Rainbow
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Great Expectations
 19. നല്ല ലേഖനം The Great Gatsby
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Heart of Darkness
 21. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Hunchback of Notre-Dame
 22. നല്ല ലേഖനം The Importance of Being Earnest
 23. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം In Search of Lost Time
 24. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jane Eyre
 25. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Les Misérables
 26. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Little Prince
 27. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lolita
 28. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം The Lord of the Rings
 29. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Madame Bovary
 30. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Metamorphosis
 31. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Middlemarch
 32. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Midnight's Children
 33. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Moby-Dick
 34. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nineteen Eighty-Four
 35. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം On the Road
 36. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം One Hundred Years of Solitude
 37. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pride and Prejudice
 38. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Scarlet Letter
 39. Start-Class article Snow Country
 40. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sons and Lovers
 41. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Sound and the Fury
 42. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stranger in a Strange Land
 43. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം The Sun Also Rises
 44. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Things Fall Apart
 45. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Three Musketeers
 46. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം To the Lighthouse
 47. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ulysses
 48. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Uncle Tom's Cabin
 49. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Waiting for Godot
 50. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം War and Peace
 51. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The War of the Worlds
 52. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wuthering Heights

Comics (3 articles)

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം The Adventures of Tintin
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Asterix
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Peanuts

Poetic works (27 articles)[തിരുത്തുക]

Poetic works of antiquity (14 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aeneid
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Beowulf
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Canterbury Tales
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Divine Comedy
 5. Stub-Class article Diwan-e Shams-e Tabrizi
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Epic of Gilgamesh (Level 3)
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Iliad
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Mahabharata (Level 3)
 9. Start-Class article Masnavi
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Metamorphoses
 11. Start-Class article Nibelungenlied
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Odyssey
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Shahnameh (Level 3)
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Song of Roland

Poetic works of early printed book era (5 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Shakespeare's sonnets
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paradise Lost
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rubaiyat of Omar Khayyam
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oku no Hosomichi
 5. Start-Class article Songs of Innocence and of Experience

Poetic works of modern era (8 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം The Cantos
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Duino Elegies
 3. Start-Class article L'après-midi d'un faune
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Leaves of Grass
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം The Raven
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Rime of the Ancient Mariner
 7. Start-Class article A Season in Hell
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Waste Land

Music (144 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (14 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Music (Level 2)
 2. Start-Class article Choir
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Counterpoint
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Harmony
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chord
 5. Start-Class article Melody
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Music theory
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Music video
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Musical notation
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Orchestra (Level 3)
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Rapping
 11. Start-Class article Rhythm
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Scale (music)
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Singing (Level 3)

Music genres and forms (34 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Baroque music
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fugue
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Blues
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Classical music (Level 3)
  1. Start-Class article Aria
  2. Start-Class article Concerto
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Opera (Level 3)
  4. Start-Class article Sonata
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Symphony
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Country music
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Disco
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Electronic music
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Folk music (Level 3)
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Funk
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gamelan
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Gregorian chant
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Hip hop music (Level 3)
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hymn
 13. Start-Class article Indian classical music
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Jazz (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Bossa nova
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Ragtime
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം National anthem
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pop music (Level 3)
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Reggae
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Rhythm and blues
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Soul music
 19. നല്ല ലേഖനം Rock music (Level 3)
  1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Heavy metal music
  2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Punk rock
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rock and roll
 20. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Salsa music
 21. Start-Class article Samba
 22. Start-Class article Singer-songwriter

Musical instruments (42 articles)[തിരുത്തുക]

 1. നല്ല ലേഖനം Musical instrument (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Electronic musical instrument
  1. Start-Class article Bass guitar
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Electric guitar
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Synthesizer
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Percussion instrument
  1. Start-Class article Bell
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Conga
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cymbal
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Djembe
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Drum
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Piano
  7. Start-Class article Xylophone
 4. Start-Class article Delisted good article String instrument
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Cello
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Double bass
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Guitar
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Harp
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Harpsichord
  6. Start-Class article Lute
  7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lyre
  8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mandolin
  9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Viola
  10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Violin
 5. Start-Class article Wind instrument
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Accordion
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bagpipes
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Brass instrument
   1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Horn
   2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trombone
   3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trumpet
   4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tuba
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Harmonica
  5. നല്ല ലേഖനം Pipe organ
  6. Start-Class article Woodwind instrument
   1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Bassoon
   2. നല്ല ലേഖനം Clarinet
   3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Flute
    1. Start-Class article Pan flute
   4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oboe
   5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Recorder
   6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Delisted good article Saxophone

Specific musical works (52 articles)[തിരുത്തുക]

Traditional (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Auld Lang Syne

Baroque (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Brandenburg Concertos
 2. Start-Class article The Four Seasons (Vivaldi)
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mass in B minor
 4. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Messiah (Handel)
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Well-Tempered Clavier

Classical (10 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Carmina Burana (Orff)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Creation (Haydn)
 3. Start-Class article La mer (Debussy)
 4. Start-Class article Nocturnes (Chopin)
 5. Start-Class article Piano Sonata No. 14 (Beethoven)
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Scheherazade (Rimsky-Korsakov)
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Symphony No. 5 (Beethoven)
 8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Symphony No. 8 (Mahler)
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Symphony No. 9 (Beethoven)
 10. Start-Class article Symphony No. 41 (Mozart)

Opera (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Carmen
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Don Giovanni
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Madama Butterfly
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Magic Flute
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pelléas et Mélisande
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Der Ring des Nibelungen
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം La traviata
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tristan und Isolde

Ballet (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Nutcracker
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം The Rite of Spring
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Swan Lake

Musicals (4 articles)[തിരുത്തുക]

 1. നല്ല ലേഖനം Hair
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oklahoma!
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Phantom of the Opera
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം West Side Story

Modern (21 articles)[തിരുത്തുക]

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം The Dark Side of the Moon
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Guantanamera
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Happy Birthday to You
 4. നല്ല ലേഖനം Heartbreak Hotel
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം (I Can't Get No) Satisfaction
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Imagine (John Lennon song)
 7. Start-Class article The Internationale
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Johnny B. Goode
 9. നല്ല ലേഖനം Kind of Blue
 10. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Like a Rolling Stone
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Pet Sounds
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Respect (song)
 13. Start-Class article Rhapsody in Blue
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rock Around the Clock
 15. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stairway to Heaven
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം This Land Is Your Land
 18. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Thriller (Michael Jackson album)
 19. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം We Shall Overcome
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം What's Going On
 21. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം White Christmas

Venues (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Music venue
 2. Start-Class article Opera house

Performing arts (45 articles)[തിരുത്തുക]

Visual arts (107 articles)[തിരുത്തുക]

History of art (39 articles)[തിരുത്തുക]

Pre-modern art (12 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Academic art
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Baroque (Level 3)
 3. Start-Class article Classicism
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dutch Golden Age painting
 5. Start-Class article Empire style
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gothic art (Level 3)
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mannerism
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Prehistoric art
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Realism
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rock art
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rococo
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Romanesque art

Modern art (15 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Modern art
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Abstract art
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Abstract expressionism
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Art Deco
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Art Nouveau
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cubism
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Dada
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Expressionism
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Futurism
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Impressionism
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Neoclassicism
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Post-Impressionism
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pre-Raphaelite Brotherhood
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Surrealism
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Symbolism

Contemporary art (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Contemporary art
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Land art
 3. Start-Class article Minimalism
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Conceptual art
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Outsider art
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pop art

Non-Western art traditions (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article African art
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chinese art
 3. Start-Class article Indian art
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Islamic art
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Ukiyo-e
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Visual arts by indigenous peoples of the Americas

Artist's tools (9 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ink
 2. Start-Class article Modelling clay
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paint
 4. Start-Class article Brush
 5. Start-Class article Pastel
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pencil
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Pigment
 8. Start-Class article Pen
 9. Start-Class article Potter's wheel

Concepts and forms (27 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Visual arts (Level 2)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Calligraphy
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ceramic art
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pottery (Level 3)
   1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Porcelain
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Collage
 5. നല്ല ലേഖനം Comics
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Manga
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Drawing (Level 3)
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Engraving
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fashion
 9. Start-Class article Folk art
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Graffiti
 11. Start-Class article Handicraft
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Illustration
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mosaic
 14. Start-Class article Mural
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Optical illusion
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Origami
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Painting (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oil painting
  2. Start-Class article Watercolor painting
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Perspective (graphical)
 19. Start-Class article Religious art
 20. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Sculpture (Level 3)
 21. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Textile arts
 22. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wood carving

Specific works (32 articles)[തിരുത്തുക]

Painting (20 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte
 2. Start-Class article Along the River During the Qingming Festival
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arnolfini Portrait
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Art of Painting
 5. Start-Class article The Birth of Venus (Botticelli)
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Campbell's Soup Cans
 7. Start-Class article The Death of Socrates
 8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം The Garden of Earthly Delights
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Guernica
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article The Last Supper (Leonardo da Vinci)
 11. Start-Class article Le Déjeuner sur l’herbe
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Les Demoiselles d'Avignon
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Mona Lisa (Level 3)
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Night Watch
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nighthawks
 16. Start-Class article The Persistence of Memory
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Scream
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Starry Night
 19. Start-Class article The Treachery of Images
 20. Start-Class article Water Lilies

Sculpture (9 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം David (Michelangelo)
 2. Start-Class article Ecstasy of Saint Teresa
 3. Start-Class article Fountain
 4. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Olmec colossal heads
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pietà (Michelangelo)
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Terracotta Army
 7. Start-Class article The Thinker
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Venus de Milo
 9. Start-Class article Venus of Willendorf

Other media (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bayeux Tapestry
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Book of Kells
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Great Wave off Kanagawa

Modern visual arts (64 articles)[തിരുത്തുക]

Design (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Design
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Graphic design
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Interior design
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Industrial design
 5. Start-Class article Web design

Digital art (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Digital art
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Computer graphics

Filmmaking (57 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Film (Level 2)
  1. Start-Class article Animation (Level 3)
   1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Anime
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Silent film
 2. Start-Class article Filmmaking
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cinematography
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Special effect
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Studio system
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Movie theater

Cinema by country (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cinema of the United States
 2. Start-Class article Cinema of France
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cinema of India
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bollywood
 4. Start-Class article Cinema of Japan
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cinema of China
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cinema of the Soviet Union
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cinema of Nigeria

Film festival and awards (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Film festival
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cannes Film Festival
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Academy Awards

Films (37 articles)[തിരുത്തുക]

Animation (1 article)

 1. നല്ല ലേഖനം Snow White and the Seven Dwarfs

Art film (2 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Mirror
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Un Chien Andalou

Comedy (2 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Gold Rush
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dr. Strangelove

Drama film (11 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bicycle Thieves
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Breathless
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Children of Paradise
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Citizen Kane
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Godfather
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം L'Atalante
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം La Dolce Vita
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം La Grande Illusion
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Rules of the Game
 11. Start-Class article Tokyo Story

Epic/Historical (9 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Apu Trilogy
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Battleship Potemkin
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Birth of a Nation
 4. Start-Class article Intolerance
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lawrence of Arabia
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Passion of Joan of Arc
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rashomon
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Seven Samurai
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Seventh Seal

Horror/Thriller (3 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം Psycho
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Third Man
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vertigo

Musical (2 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Singin' in the Rain
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Sound of Music

Romance film (2 articles)

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Casablanca
 2. നല്ല ലേഖനം Gone With the Wind

Science fiction/Fantasy (5 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം 2001: A Space Odyssey
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article King Kong
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Metropolis
 4. നല്ല ലേഖനം Star Wars
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Wizard of Oz

Fictional characters (30 articles)[തിരുത്തുക]

Mythological and Biblical characters are listed under Philosophy and religion


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:Vital_articles/Expanded/Arts&oldid=2486366" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്