വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/History

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

History (670 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (4 articles)[തിരുത്തുക]

History by continent and region (14 articles)[തിരുത്തുക]

History by country (37 articles)[തിരുത്തുക]

Prehistory and ancient history (148 articles)[തിരുത്തുക]

Prehistory (20 articles)[തിരുത്തുക]

General (9 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Prehistory (Level 2)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Human evolution
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Australopithecus
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Homo erectus
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cro-Magnon
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Denisovan
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Neanderthal
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paranthropus
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Early human migrations

Stone Age (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Stone Age (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paleolithic
  1. Start-Class article Lower Paleolithic
  2. Start-Class article Middle Paleolithic
   1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Control of fire by early humans
  3. Start-Class article Upper Paleolithic
   1. Start-Class article Behavioral modernity
 3. Start-Class article Mesolithic
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Neolithic
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Neolithic Revolution (Level 3)
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cradle of civilization

Ancient history (128 articles)[തിരുത്തുക]

General (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ancient history (Level 2)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bronze Age (Level 3)
  1. Start-Class article Chalcolithic
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Iron Age (Level 3)
 4. Start-Class article Classical antiquity
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hellenistic period
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Late Antiquity
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Silk Road (Level 3)

Europe (32 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ancient Greece (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mycenaean Greece
  2. നല്ല ലേഖനം Greco-Persian Wars
  3. Start-Class article Delian League
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sparta
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ancient Rome (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Roman Kingdom
  2. നല്ല ലേഖനം Roman Republic
  3. നല്ല ലേഖനം Roman Empire
   1. Start-Class article Crisis of the Third Century
   2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Julio-Claudian dynasty
   3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nerva–Antonine dynasty
   4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Western Roman Empire
   5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fall of the Western Roman Empire
  4. Start-Class article Gallic Wars
  5. Start-Class article Macedonian Wars
  6. Start-Class article Crisis of the Roman Republic
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Minoan civilization
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dacians
 5. Start-Class article Etruscan civilization
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Macedonia
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Celts
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cimmerians
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Saxons
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sarmatians
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Scythians
 12. Start-Class article Thrace
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Migration Period
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Alans
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Huns
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Goths
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Vandals

Africa (16 articles)[തിരുത്തുക]

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Ancient Egypt (Level 3)
  1. Start-Class article Naqada III
  2. Start-Class article Old Kingdom of Egypt
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Middle Kingdom of Egypt
  4. Start-Class article New Kingdom of Egypt
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ptolemaic Kingdom
  6. Start-Class article Pharaoh
  7. നല്ല ലേഖനം Valley of the Kings
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kingdom of Aksum
 3. Start-Class article Bantu expansion
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ancient Carthage
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Punic Wars
 5. Start-Class article Nok culture
 6. Start-Class article Nubia
  1. Start-Class article Kingdom of Kush
 7. Start-Class article Land of Punt

Asia (62 articles)[തിരുത്തുക]

Central Asia, Iran, Caucasus (12 articles)[തിരുത്തുക]
 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Achaemenid Empire (Level 3)
 2. Start-Class article Atropatene
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bactria
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Caucasian Albania
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kingdom of Iberia
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Elam
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Medes
 8. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Parthian Empire
 9. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Roman–Persian Wars
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Sasanian Empire
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sogdia
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tocharians
Eastern Asia (16 articles)[തിരുത്തുക]
 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Han Dynasty (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gojoseon
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jōmon period
 4. Start-Class article Jin dynasty
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Qin dynasty
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Shang dynasty
 7. Start-Class article Sixteen Kingdoms
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Southern and Northern Dynasties
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Spring and Autumn period
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Three Kingdoms
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Three Kingdoms of Korea
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Warring States period
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Zhou dynasty
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Xia dynasty
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Xiongnu
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yayoi period
Southern Asia (10 articles)[തിരുത്തുക]
 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gupta Empire (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Delisted good article Indus Valley Civilization (Level 3)
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Chola dynasty
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Indo-Greek Kingdom
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Indo-Scythians
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kushan Empire
 7. Start-Class article Magadha
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Maurya Empire
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Satavahana dynasty
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vedic period
Southeastern Asia (3 articles)[തിരുത്തുക]
 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hồng Bàng dynasty
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nanyue
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pyu city-states
Western Asia (21 articles)[തിരുത്തുക]
 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fertile Crescent
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mesopotamia (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sumer (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Assyria (Level 3)
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Babylonia
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chaldea
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Akkadian Empire
 6. Start-Class article Amorites
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kingdom of Armenia
 8. നല്ല ലേഖനം Ebla
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം History of ancient Israel and Judah
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hittites
 11. Start-Class article Lydia
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mitanni
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Phoenicia
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Phrygia
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Seleucid Empire
 16. Start-Class article Syrian Wars
 17. Start-Class article Sabaeans
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trojan War
 19. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Urartu

Americas (10 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ancestral Puebloans
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Andean civilizations (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chavín culture
  2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Norte Chico civilization
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mesoamerica (Level 3)
  1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Maya civilization
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Olmec
  3. Start-Class article Zapotec civilization
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paleo-Indians
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Settlement of the Americas

Post-classical history (132 articles)[തിരുത്തുക]

General (9 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Post-classical history (Level 2)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Feudalism
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Serfdom
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Guild
 4. Start-Class article Nobility
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Boyar
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Knight
   1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chivalry
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Samurai

Europe (69 articles)[തിരുത്തുക]

General (6 articles)[തിരുത്തുക]

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Middle Ages (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Black Death (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം East–West Schism
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം House of Habsburg
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം House of Medici
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Normans

Western Europe (37 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Anglo-Saxons
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Franks
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hanseatic League
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Holy Roman Empire (Level 3)
 5. Start-Class article Inquisition
 6. Start-Class article Investiture Controversy
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kingdom of England
  1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Battle of Hastings
  2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Norman conquest of England
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wars of the Roses
 8. Start-Class article Kingdom of Germany
 9. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Knights Templar
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Northern Crusades
 11. Start-Class article Ostsiedlung
 12. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം House of Plantagenet
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Viking Age (Level 3)
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wends

Italy (7 articles)

 1. Start-Class article Gothic War
 2. Start-Class article Guelphs and Ghibellines
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lombards
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Papal States
 5. നല്ല ലേഖനം Kingdom of Sicily
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Republic of Genoa
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Republic of Venice

France (7 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Capetian dynasty
 2. Start-Class article Carolingian Empire
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Duchy of Burgundy
 4. Start-Class article Kingdom of France
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hundred Years' War
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Francia
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Merovingian dynasty

Spain (6 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Al-Andalus
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Caliphate of Córdoba
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Reconquista
 2. Start-Class article Kingdom of Aragon
 3. Start-Class article Kingdom of Castile
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Visigothic Kingdom

Eastern Europe and Central (26 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pannonian Avars
 2. Start-Class article Kingdom of Bohemia
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം First Bulgarian Empire
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Second Bulgarian Empire
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Byzantine Empire (Level 3)
  1. എ-ക്ലാസ് ലേഖനം നല്ല ലേഖനം Arab–Byzantine wars
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Byzantine–Bulgarian wars
  3. നല്ല ലേഖനം Byzantine–Ottoman Wars
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fall of Constantinople
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cumans
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kingdom of Galicia–Volhynia
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Grand Duchy of Lithuania
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Grand Duchy of Moscow
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kingdom of Hungary
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hussite Wars
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Khazars
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kievan Rus'
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Great Moravia
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Novgorod Republic
 16. നല്ല ലേഖനം Cretan War
 17. Start-Class article Pechenegs
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Polish–Lithuanian–Teutonic War
 19. Start-Class article Rurik dynasty
 20. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Teutonic Order
 21. Start-Class article Vladimir-Suzdal
 22. Start-Class article Volga Bulgaria

Africa (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ajuran Sultanate
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Almoravid dynasty
 3. Start-Class article Ghana Empire
 4. Start-Class article Kanem Empire
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mali Empire
 6. Start-Class article Songhai Empire
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Trans-Saharan trade

Asia (40 articles)[തിരുത്തുക]

Western Asia (9 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Islamic Golden Age (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Crusades (Level 3)
  1. Start-Class article Crusader states
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Ottoman Empire (Level 3)
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Abbasid Caliphate
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fatimid Caliphate
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sultanate of Rum
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Umayyad Caliphate
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mamluk

Central Asia and Iran (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Ag Qoyunlu
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Göktürks
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Golden Horde
 4. Start-Class article Seljuk Empire
 5. Start-Class article Kara Koyunlu
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Muslim conquest of Persia
 7. Start-Class article Khwarazmian dynasty
 8. Start-Class article Uyghur Khaganate

Southern Asia (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delhi Sultanate
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Muslim conquests on the Indian subcontinent
 3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Vijayanagara Empire

Eastern Asia (13 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article An Lushan Rebellion
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Five Dynasties and Ten Kingdoms period
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Goryeo
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Heian period
 5. Start-Class article Great Jin
 6. നല്ല ലേഖനം Liao dynasty
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mongol Empire (Level 3)
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ninja
 9. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Song dynasty
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sui dynasty
 11. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Tang dynasty (Level 3)
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Tibetan Empire
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yuan dynasty

Southeastern Asia (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Champa
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Khmer Empire
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Majapahit
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Malacca Sultanate
 5. Start-Class article Pagan Kingdom
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Srivijaya
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Trần dynasty

Americas (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Aztec
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Inca Empire
 3. Start-Class article Chimú culture
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mississippian culture
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Moche culture
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pre-Columbian era
 7. Start-Class article Wari culture

Early modern history (88 articles)[തിരുത്തുക]

Modern history (172 articles)[തിരുത്തുക]

General (34 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Modern history (Level 2)
 2. നല്ല ലേഖനം 1918 flu pandemic
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article 1973 oil crisis
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Abolitionism (Level 3)
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Civil rights movements
 6. എ-ക്ലാസ് ലേഖനം നല്ല ലേഖനം Cold War (Level 3)
 7. Start-Class article Collective farming
 8. Start-Class article Decolonization
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Financial crisis of 2007–08
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Great Depression (Level 3)
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Green Revolution
 12. നല്ല ലേഖനം Industrial Revolution (Level 3)
 13. Start-Class article Information Age
 14. Start-Class article New Imperialism
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Post–World War II economic expansion
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Space exploration (Level 3)
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Space Race
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം War on Terror
 19. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Women's suffrage (Level 3)
 20. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം World War I (Level 3)
  1. Start-Class article Balkans Campaign (World War I)
  2. Start-Class article Eastern Front (World War I)
  3. Start-Class article Italian Front (World War I)
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Middle Eastern theatre of World War I
  5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Western Front (World War I)
 21. നല്ല ലേഖനം World War II (Level 3)
  1. എ-ക്ലാസ് ലേഖനം നല്ല ലേഖനം Atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Attack on Pearl Harbor
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Battle of the Atlantic
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Eastern Front (World War II)
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mediterranean and Middle East theatre of World War II
  6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pacific War
  7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Western Front (World War II)
  8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yalta Conference

Europe (51 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Austrian Empire
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Austria-Hungary
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Congress of Vienna
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം European integration
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article The Holocaust (Level 3)
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Iron Curtain
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Revolutions of 1848
 8. Start-Class article Treaty of Versailles

Western Europe (18 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Belgian Revolution
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Berlin Wall
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Franco-Prussian War
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം German Confederation
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം German Empire
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം German reunification
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Great Famine
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Italian unification
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം July Revolution
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Napoleonic Wars
 11. നല്ല ലേഖനം Nazi Germany
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nazi concentration camps
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paris Commune
 13. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Sinking of the RMS Titanic
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Spanish Civil War
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Troubles
 16. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Unification of Germany
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Battle of Britain

Eastern Europe (25 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Balkan Wars
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Chernobyl disaster
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Congress of Berlin
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Crimean War
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Czechoslovakia
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Eastern Bloc
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം French invasion of Russia
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Greek War of Independence
 9. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Hungarian Revolution of 1956
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Polish–Soviet War
 11. നല്ല ലേഖനം Prague Spring
 12. Start-Class article Revolution of 1905
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Revolutions of 1989
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Russian Civil War
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Russian Empire (Level 3)
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Russian Revolution
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Russo-Turkish War
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Solidarity (Polish trade union)
 19. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Soviet Union (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dissolution of the Soviet Union
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Great Purge
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gulag
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Holodomor
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Population transfer in the Soviet Union
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Yugoslavia

Americas (23 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം African-American Civil Rights Movement (1954–68)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article American Civil War
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം American Indian Wars
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം American frontier
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Confederate States of America
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cuban Missile Crisis
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cuban Revolution
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dust Bowl
 9. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Empire of Brazil
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gran Colombia
 11. Start-Class article Haitian Revolution
 12. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Manhattan Project
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mexican War of Independence
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mexican Revolution
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mexican–American War
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം New Deal
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Paraguayan War
 18. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം September 11 attacks
 19. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Spanish–American War
 20. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wall Street Crash of 1929
 21. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം War of 1812
 22. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം War of the Pacific
 23. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wounded Knee Massacre

Asia (48 articles)[തിരുത്തുക]

Eastern Asia (18 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article 1931 China floods
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം 1976 Tangshan earthquake
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Boxer Rebellion
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Chinese Civil War
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cultural Revolution
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Empire of Japan
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം First Opium War
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം First Sino-Japanese War
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Great Leap Forward
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Korean War
 11. Start-Class article Meiji Restoration
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Russo-Japanese War
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Second Opium War
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Second Sino-Japanese War
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Taiping Rebellion
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Tiananmen Square protests of 1989
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Unequal treaty
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Xinhai Revolution

Southern Asia (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം 1970 Bhola cyclone
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bangladesh Liberation War
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം British Raj
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Indian independence movement
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Indian Rebellion of 1857
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Partition of India
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sri Lankan Civil War

Southeastern Asia (10 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dutch East Indies
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം French Indochina
 3. നല്ല ലേഖനം Indonesian National Revolution
 4. Start-Class article Nguyễn dynasty
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Philippine–American War
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Philippine Revolution
 7. Start-Class article Konbaung Dynasty
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vietnam War
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Khmer Rouge
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം First Indochina War

Western Asia (8 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arab–Israeli conflict
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Armenian Genocide
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Israeli Declaration of Independence
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gulf War
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Iraq War
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Israeli–Palestinian conflict
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Turkish War of Independence
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Young Turks

Central Asia and Iran (5 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം War in Afghanistan (1978–present)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം The Great Game
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Iran–Iraq War
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Iranian Revolution
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Persian Constitutional Revolution

Africa (16 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Algerian War
 2. നല്ല ലേഖനം Angolan Civil War
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Anglo-Zulu War
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Apartheid
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arab Spring
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Biafra
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Congo Free State
 8. Start-Class article Ethiopian Civil War
 9. Start-Class article Mahdist War
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nigerian Civil War
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rwandan Genocide
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Scramble for Africa (Level 3)
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Second Boer War
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Second Congo War
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Second Italo-Ethiopian War
 16. Start-Class article Sokoto Caliphate

Historical cities (22 articles)[തിരുത്തുക]

History of science and technology (21 articles)[തിരുത്തുക]

History of other topics (17 articles)[തിരുത്തുക]

Auxiliary sciences of history (15 articles)[തിരുത്തുക]