വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/Physical sciences

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles (please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Physical sciences (1072 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (9 articles)[തിരുത്തുക]

Measurement (73 articles)[തിരുത്തുക]

This list contains units of measurement and articles on metrology. For the measured quantities (see the Science and Mathematics sections. For timekeeping and navigation (see the Everyday Life and Technology sections. For measurement errors (see the Statistics section in Mathematics.

Units of measurement (61 articles)[തിരുത്തുക]

Angle (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Degree
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Radian
 3. Start-Class article Steradian

Dimension (13 articles)[തിരുത്തുക]

Area (2 articles

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Acre
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hectare

Length (9 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Astronomical unit
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cubit
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Foot
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Inch
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Light-year
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Metre
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mile
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Nautical mile
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Parsec

Volume (2 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Gallon
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Litre

Electromagnetism (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ampere
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Farad
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Coulomb
 4. Start-Class article Henry
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hertz
 6. Start-Class article Ohm
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Siemens (unit)
 8. Start-Class article Tesla
 9. Start-Class article Volt
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Watt
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Weber

Light (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Candela
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lumen
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lux

Mechanics (13 articles)[തിരുത്തുക]

Energy, force and pressure (5 articles)

 1. Start-Class article Calorie
 2. Start-Class article Electronvolt
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Joule
 4. Start-Class article Newton
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pascal

Mass (7 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Atomic mass unit
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Avoirdupois
 3. നല്ല ലേഖനം Kilogram
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ton
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pound
 6. Start-Class article Ounce
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Troy weight

Velocity (1 article)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Knot (unit)

Quantity (3 articles)[തിരുത്തുക]

Amount of substance (1 article)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mole (unit)

Data (2 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Byte
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bit

Radioactivity (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Becquerel
 2. Start-Class article Gray
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sievert

Temperature (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Celsius
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fahrenheit
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kelvin

Time (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Second
 2. Start-Class article Minute
 3. Start-Class article Hour
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Day (Level 3)
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Week
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Month
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Year (Level 3)

Other (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Decibel
 2. Stub-Class article Katal

Astronomy (209 articles)[തിരുത്തുക]

For astronomical instruments (see Technology > Optical

Basics (8 articles)[തിരുത്തുക]

Astronomical objects (65 articles)[തിരുത്തുക]

Celestial mechanics and astrometry (54 articles)[തിരുത്തുക]

Galactic astronomy and extragalactic astronomy (29 articles)[തിരുത്തുക]

Physical cosmology (13 articles)[തിരുത്തുക]

Planetary science (8 articles)[തിരുത്തുക]

Stellar astronomy (32 articles)[തിരുത്തുക]

Chemistry (260 articles)[തിരുത്തുക]

For biochemistry and chemical biology see Wikipedia:Vital articles/Expanded/Biology and health sciences; for chemical industry see Wikipedia:Vital articles/Expanded/Technology

Basics (47 articles)[തിരുത്തുക]

Analytical chemistry (5 articles)[തിരുത്തുക]

Chemical substances (208 articles)[തിരുത്തുക]

Chemical elements (122 articles)[തിരുത്തുക]

Chemical compounds (73 articles)[തിരുത്തുക]

Chemical mixtures (13 articles)[തിരുത്തുക]

Earth science (256 articles)[തിരുത്തുക]

For specific geographical objects see Geography

Basics (1 article)[തിരുത്തുക]

Natural disasters (6 articles)[തിരുത്തുക]

Earth (158 articles)[തിരുത്തുക]

Geomorphology (49 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Geomorphology
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Erosion (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Weathering

Landforms (46 articles)

 1. Start-Class article Land (Level 2)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Continent (Level 3)
 3. Start-Class article Landform
 4. Start-Class article Escarpment
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hill
 6. Start-Class article Mesa
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mountain (Level 3)
 8. Start-Class article Mountain range
 9. Start-Class article Plain
 10. Start-Class article Plateau
 11. Stub-Class article Promontory
 12. Start-Class article Sedimentary basin
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Valley

Fluvial landforms (9 articles)

 1. Start-Class article Alluvial fan
 2. Start-Class article Beach
 3. Start-Class article Canyon
 4. Start-Class article Cliff
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Floodplain
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Meander
 7. Start-Class article Oasis
 8. Stub-Class article Rapid
 9. Start-Class article Waterfall

Glacial landforms (2 articles)

 1. Start-Class article Glacial landform
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fjord

Caves (2 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cave
 2. Start-Class article Karst

Oceanic and coastal landforms (11 articles)

 1. നല്ല ലേഖനം Abyssal plain
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Atoll
 3. Start-Class article Bay
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Coast
 5. Start-Class article Continental shelf
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Coral reef
 7. Start-Class article Lagoon
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oceanic trench
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Peninsula
 10. Start-Class article Island
 11. നല്ല ലേഖനം Seamount

Volcanic landforms (4 articles)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Volcano (Level 3)
 2. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Geyser
 3. Start-Class article Hotspot
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mid-ocean ridge

Aeolian landforms (2 articles)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aeolian processes
 2. Start-Class article Dune

Artificial landforms (3 articles)

 1. Start-Class article Artificial island
 2. Start-Class article Land reclamation
 3. Start-Class article Polder

Biomes (20 articles)[തിരുത്തുക]

Pedology (7 articles)[തിരുത്തുക]

Air (61 articles)[തിരുത്തുക]

Water (30 articles)[തിരുത്തുക]

Physics (265 articles)[തിരുത്തുക]

Atomic (molecular and optical physics (20 articles)[തിരുത്തുക]

Condensed matter physics (24 articles)[തിരുത്തുക]

Electromagnetism (40 articles)[തിരുത്തുക]

Mechanics (76 articles)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mechanics
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aerodynamics
  2. Start-Class article Continuum mechanics
  3. Start-Class article Dynamics
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kinematics
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Relativistic mechanics
  6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Soil mechanics
  7. Start-Class article Statics
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Oscillation
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Harmonic oscillator
   1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Simple harmonic motion

Classical mechanics (29 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Classical mechanics (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hamiltonian mechanics
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lagrangian mechanics
 2. Start-Class article Frame of reference
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Friction
 4. Start-Class article Impulse
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Inertia
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kinetic energy
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mass (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Density
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Moment of inertia
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Momentum (Level 3)
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Motion (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Acceleration
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Equations of motion
  3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Newton's laws of motion (Level 3)
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Speed
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Velocity
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Potential energy
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Power
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rotation
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Angular momentum
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Centripetal force
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Coriolis effect
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Newton's law of universal gravitation
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Torque
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Weight
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Weighing scale
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Work

Solid mechanics (10 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Solid mechanics
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Deformation
 3. Start-Class article Elastic modulus
 4. Start-Class article Elasticity
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fatigue
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hooke's law
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Plasticity
 8. Start-Class article Stiffness
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Strength of materials
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Stress (mechanics)

Fluid mechanics (14 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fluid mechanics
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bernoulli's principle
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Buoyancy
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Convection
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Drag
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Diffusion
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fluid dynamics
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lift (force)
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Navier–Stokes equations
 10. Start-Class article Osmosis
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Reynolds number
 12. നല്ല ലേഖനം Surface tension
 13. Start-Class article Turbulence
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Viscosity

Quantum mechanics (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Quantum mechanics (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pauli exclusion principle
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Quantum chromodynamics
 4. നല്ല ലേഖനം Quantum electrodynamics
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Quantum entanglement
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Quantum field theory
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Quantum tunnelling
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Schrödinger equation
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Uncertainty principle
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wave function
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wave–particle duality

Statistical mechanics (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Statistical mechanics

Nuclear physics (10 articles)[തിരുത്തുക]

Particle physics (35 articles)[തിരുത്തുക]

Theory of relativity (7 articles)[തിരുത്തുക]

Thermodynamics (15 articles)[തിരുത്തുക]

Waves (17 articles)[തിരുത്തുക]