വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/Physical sciences

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles (please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Physical sciences (1072 articles)[തിരുത്തുക]

Basics (9 articles)[തിരുത്തുക]

Measurement (73 articles)[തിരുത്തുക]

This list contains units of measurement and articles on metrology. For the measured quantities (see the Science and Mathematics sections. For timekeeping and navigation (see the Everyday Life and Technology sections. For measurement errors (see the Statistics section in Mathematics.

Units of measurement (61 articles)[തിരുത്തുക]

Angle (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. B-Class article Degree
 2. C-Class article Radian
 3. Start-Class article Steradian

Dimension (13 articles)[തിരുത്തുക]

Area (2 articles

 1. C-Class article Acre
 2. C-Class article Hectare

Length (9 articles)

 1. B-Class article Astronomical unit
 2. C-Class article Cubit
 3. C-Class article Foot
 4. C-Class article Inch
 5. B-Class article Light-year
 6. B-Class article Metre
 7. B-Class article Mile
 8. C-Class article Nautical mile
 9. B-Class article Parsec

Volume (2 articles)

 1. C-Class article Gallon
 2. B-Class article Litre

Electromagnetism (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. C-Class article Ampere
 2. C-Class article Farad
 3. C-Class article Coulomb
 4. Start-Class article Henry
 5. C-Class article Hertz
 6. Start-Class article Ohm
 7. C-Class article Siemens (unit)
 8. Start-Class article Tesla
 9. Start-Class article Volt
 10. C-Class article Watt
 11. C-Class article Weber

Light (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. B-Class article Candela
 2. C-Class article Lumen
 3. C-Class article Lux

Mechanics (13 articles)[തിരുത്തുക]

Energy, force and pressure (5 articles)

 1. Start-Class article Calorie
 2. Start-Class article Electronvolt
 3. C-Class article Joule
 4. Start-Class article Newton
 5. C-Class article Pascal

Mass (7 articles)

 1. C-Class article Atomic mass unit
 2. C-Class article Avoirdupois
 3. Good article Kilogram
 4. B-Class article Ton
 5. B-Class article Pound
 6. Start-Class article Ounce
 7. C-Class article Troy weight

Velocity (1 article)

 1. B-Class article Knot (unit)

Quantity (3 articles)[തിരുത്തുക]

Amount of substance (1 article)

 1. C-Class article Mole (unit)

Data (2 articles)

 1. C-Class article Byte
 2. C-Class article Bit

Radioactivity (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. C-Class article Becquerel
 2. Start-Class article Gray
 3. C-Class article Sievert

Temperature (3 articles)[തിരുത്തുക]

 1. B-Class article Celsius
 2. C-Class article Fahrenheit
 3. B-Class article Kelvin

Time (7 articles)[തിരുത്തുക]

 1. B-Class article Second
 2. Start-Class article Minute
 3. Start-Class article Hour
 4. C-Class article Day (Level 3)
 5. B-Class article Week
 6. B-Class article Month
 7. C-Class article Year (Level 3)

Other (2 articles)[തിരുത്തുക]

 1. B-Class article Decibel
 2. Stub-Class article Katal

Astronomy (209 articles)[തിരുത്തുക]

For astronomical instruments (see Technology > Optical

Basics (8 articles)[തിരുത്തുക]

Astronomical objects (65 articles)[തിരുത്തുക]

Celestial mechanics and astrometry (54 articles)[തിരുത്തുക]

Galactic astronomy and extragalactic astronomy (29 articles)[തിരുത്തുക]

Physical cosmology (13 articles)[തിരുത്തുക]

Planetary science (8 articles)[തിരുത്തുക]

Stellar astronomy (32 articles)[തിരുത്തുക]

Chemistry (260 articles)[തിരുത്തുക]

For biochemistry and chemical biology see Wikipedia:Vital articles/Expanded/Biology and health sciences; for chemical industry see Wikipedia:Vital articles/Expanded/Technology

Basics (47 articles)[തിരുത്തുക]

Analytical chemistry (5 articles)[തിരുത്തുക]

Chemical substances (208 articles)[തിരുത്തുക]

Chemical elements (122 articles)[തിരുത്തുക]

Chemical compounds (73 articles)[തിരുത്തുക]

Chemical mixtures (13 articles)[തിരുത്തുക]

Earth science (256 articles)[തിരുത്തുക]

For specific geographical objects see Geography

Basics (1 article)[തിരുത്തുക]

Natural disasters (6 articles)[തിരുത്തുക]

Earth (158 articles)[തിരുത്തുക]

Geomorphology (49 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Geomorphology
 2. C-Class article Erosion (Level 3)
 3. C-Class article Weathering

Landforms (46 articles)

 1. Start-Class article Land (Level 2)
 2. B-Class article Continent (Level 3)
 3. Start-Class article Landform
 4. Start-Class article Escarpment
 5. C-Class article Hill
 6. Start-Class article Mesa
 7. C-Class article Mountain (Level 3)
 8. Start-Class article Mountain range
 9. Start-Class article Plain
 10. Start-Class article Plateau
 11. Stub-Class article Promontory
 12. Start-Class article Sedimentary basin
 13. C-Class article Valley

Fluvial landforms (9 articles)

 1. Start-Class article Alluvial fan
 2. Start-Class article Beach
 3. Start-Class article Canyon
 4. Start-Class article Cliff
 5. C-Class article Floodplain
 6. C-Class article Meander
 7. Start-Class article Oasis
 8. Stub-Class article Rapid
 9. Start-Class article Waterfall

Glacial landforms (2 articles)

 1. Start-Class article Glacial landform
 2. C-Class article Fjord

Caves (2 articles)

 1. B-Class article Cave
 2. Start-Class article Karst

Oceanic and coastal landforms (11 articles)

 1. Good article Abyssal plain
 2. C-Class article Atoll
 3. Start-Class article Bay
 4. C-Class article Coast
 5. Start-Class article Continental shelf
 6. B-Class article Coral reef
 7. Start-Class article Lagoon
 8. B-Class article Oceanic trench
 9. C-Class article Peninsula
 10. Start-Class article Island
 11. Good article Seamount

Volcanic landforms (4 articles)

 1. B-Class article Delisted good article Volcano (Level 3)
 2. Good article Former featured article Geyser
 3. Start-Class article Hotspot
 4. C-Class article Mid-ocean ridge

Aeolian landforms (2 articles)

 1. C-Class article Aeolian processes
 2. Start-Class article Dune

Artificial landforms (3 articles)

 1. Start-Class article Artificial island
 2. Start-Class article Land reclamation
 3. Start-Class article Polder

Biomes (20 articles)[തിരുത്തുക]

Pedology (7 articles)[തിരുത്തുക]

Air (61 articles)[തിരുത്തുക]

Water (30 articles)[തിരുത്തുക]

Physics (265 articles)[തിരുത്തുക]

Atomic (molecular and optical physics (20 articles)[തിരുത്തുക]

Condensed matter physics (24 articles)[തിരുത്തുക]

Electromagnetism (40 articles)[തിരുത്തുക]

Mechanics (76 articles)[തിരുത്തുക]

 1. C-Class article Mechanics
  1. B-Class article Aerodynamics
  2. Start-Class article Continuum mechanics
  3. Start-Class article Dynamics
  4. B-Class article Kinematics
  5. C-Class article Relativistic mechanics
  6. B-Class article Soil mechanics
  7. Start-Class article Statics
 2. B-Class article Oscillation
  1. B-Class article Harmonic oscillator
   1. C-Class article Simple harmonic motion

Classical mechanics (29 articles)[തിരുത്തുക]

 1. B-Class article Classical mechanics (Level 3)
  1. C-Class article Hamiltonian mechanics
  2. C-Class article Lagrangian mechanics
 2. Start-Class article Frame of reference
 3. B-Class article Friction
 4. Start-Class article Impulse
 5. B-Class article Inertia
 6. B-Class article Kinetic energy
 7. B-Class article Mass (Level 3)
  1. C-Class article Density
 8. B-Class article Moment of inertia
 9. B-Class article Momentum (Level 3)
 10. C-Class article Motion (Level 3)
  1. C-Class article Acceleration
  2. B-Class article Equations of motion
  3. C-Class article Newton's laws of motion (Level 3)
  4. C-Class article Speed
  5. C-Class article Velocity
 11. C-Class article Potential energy
 12. C-Class article Power
 13. B-Class article Rotation
  1. B-Class article Angular momentum
  2. B-Class article Centripetal force
  3. B-Class article Coriolis effect
 14. B-Class article Newton's law of universal gravitation
 15. B-Class article Torque
 16. B-Class article Weight
  1. C-Class article Weighing scale
 17. B-Class article Work

Solid mechanics (10 articles)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Solid mechanics
 2. C-Class article Deformation
 3. Start-Class article Elastic modulus
 4. Start-Class article Elasticity
 5. C-Class article Fatigue
 6. B-Class article Hooke's law
 7. C-Class article Plasticity
 8. Start-Class article Stiffness
 9. C-Class article Strength of materials
 10. B-Class article Stress (mechanics)

Fluid mechanics (14 articles)[തിരുത്തുക]

 1. B-Class article Fluid mechanics
 2. B-Class article Bernoulli's principle
 3. C-Class article Buoyancy
 4. C-Class article Convection
 5. C-Class article Drag
 6. C-Class article Diffusion
 7. B-Class article Fluid dynamics
 8. C-Class article Lift (force)
 9. B-Class article Navier–Stokes equations
 10. Start-Class article Osmosis
 11. B-Class article Reynolds number
 12. Good article Surface tension
 13. Start-Class article Turbulence
 14. B-Class article Viscosity

Quantum mechanics (11 articles)[തിരുത്തുക]

 1. B-Class article Former featured article Quantum mechanics (Level 3)
 2. B-Class article Pauli exclusion principle
 3. C-Class article Quantum chromodynamics
 4. Good article Quantum electrodynamics
 5. B-Class article Quantum entanglement
 6. B-Class article Quantum field theory
 7. C-Class article Quantum tunnelling
 8. B-Class article Delisted good article Schrödinger equation
 9. B-Class article Uncertainty principle
 10. C-Class article Wave function
 11. B-Class article Wave–particle duality

Statistical mechanics (1 article)[തിരുത്തുക]

 1. B-Class article Statistical mechanics

Nuclear physics (10 articles)[തിരുത്തുക]

Particle physics (35 articles)[തിരുത്തുക]

Theory of relativity (7 articles)[തിരുത്തുക]

Thermodynamics (15 articles)[തിരുത്തുക]

Waves (17 articles)[തിരുത്തുക]