കേരളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(കേരളത്തിലെ മൽസ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഇന്ത്യയിലെ കരയിലും കടലിലുമായി ഉള്ള ഏതാണ്ട് 33059 മത്സ്യസ്പീഷിസുകൾ ലോകത്തിലെ മത്സ്യവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 9.7 ശതമാനത്തോളം വരും. ഇതിൽ കടൽമത്സ്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 7.4 ശതമാനത്തോളമാണ്. ആകെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഏതാണ്ട് 3231 മത്സ്യസ്പീഷിസുകളിൽ 2443 (75.6 ശതമാനം) കടൽമത്സ്യങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് 905 തരം മത്സ്യങ്ങളാണ് അവയുടെ പട്ടിക ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.[1]

ക്രമനമ്പർ ആംഗലേയ നാമം ശാസ്ത്രീയ നാമം മലയാളം പേര് വിവരിച്ച ഗവേഷകർ ഐ യു സി എൻ പട്ടികപ്രകാരമുള്ള പരിപാലന സ്ഥിതി തദ്ദേശീയത വന്യജീവി (സംരക്ഷണ) നിയമം 1972 പ്രകാരം പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ CITES
I. നിര HEXANCHIFORMES
1. കുടുംബം Hexanchidae (cow sharks)
1 Sixgilled Shark (Cow Shark) Hexanchus griseus ആറുചെകിള സ്രാവ് Bonnaterre, 1788 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
2 Sharpnose Sevengill Shark Heptranchias perlo ഏഴുചെകിള സ്രാവ് Bonnaterre, 1788 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
II. നിര ORECTOLOBIFORMES
2. കുടുംബം Rhincodonidae (whale sharks)
3 Whale shark Rhincodon typus തിമിംഗില സ്രാവ് Smith, 1828 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ Sch. I App. II
3. കുടുംബം Hemiscylliidae (bamboo sharks)
4 Arabian Carpet Shark Chiloscyllium arabicum അറേബ്യൻ മുളസ്രാവ് Gubanov, 1980 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
5 Grey Bamboo Shark Chiloscyllium griseum ചാര മുളസ്രാവ് Müller & Henle, 1838 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
6 Slender Bamboo Shark (Indian Cat Shark, Ridge-back Bamboo Shark) Chiloscyllium indicum ഈർക്കിൽ മുളസ്രാവ് Gmelin, 1789 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
7 Whitespoted Bamboo Shark (Whitespoted Bamboo Shark) Chiloscyllium plagiosum വെള്ളപ്പുള്ളിമുളസ്രാവ് Anonymous, Bennet, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
8 Brownspoted Bambooshark Chiloscylillum punctatum തവിട്ടുവരയൻ മുളസ്രാവ് Müller & Henle, 1838 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
4. കുടുംബം Stegostomaidae (zebra sharks)
9 Zebtra Shark (Leopard Shark) Stegostoma fasciatum സീബ്ര സ്രാവ് Hermann, 1783 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
5. കുടുംബം Ginglymostomaidae (nurse sharks)
10 Tawny Nurse Shark (Giant Sleepy Shark) Nebrius ferrugineus കപിലവർണ്ണ നേഴ്സ് സ്രാവ് Lesson, 1831 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
III. നിര LAMNIFORMES
6. കുടുംബം Pseudocarchariidae (crocodile sharks)
11 Crocodile Shark Pseudocarcharias kamoharai മുതല സ്രാവ് Matsubara, 1936 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
7. കുടുംബം Lamnidae (mackerel sharks )
12 Shortfin Mako (Shortfin Mako Shark) Isurus oxyrinchus ചെറുചിറകൻ മാക്കോസ്രാവ് Rafinesque, 1810 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
8. കുടുംബം Alopiidae (thresher sharks)
13 Pelagic Thresher Shark (Whiptail Shark) Alopias pelagicus പുറംകടൽ നിലംതല്ലിസ്രാവ് Nakamura, 1935 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
14 Bigeye Thresher Shark Alopias superciliosus പെരുംകണ്ണൻ നിലംതല്ലിസ്രാവ് Lowe, 1841 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
15 Common Thresher (Thresher) Alopias vulpinus നാടൻ നിലംതല്ലിസ്രാവ് Bonnaterre, 1788 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
IV. നിര CARCHARHINIFORMES
9. കുടുംബം Scyliorhinidae (cat sharks)
16 Coral Catshark (Marbled Cat Shark) Atelomycterus marmoratus കോറൽ പൂച്ചസ്രാവ് Anonymous, Bennet, 1830 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
17 Indian Swellshark (Ground Shark) Cephaloscyllium silasi ഇന്ത്യൻ വീക്കസ്രാവ് Talwar, 1974 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
18 Quagga Catshark Halaelurus quagga ക്വാഗ്ഗ പൂച്ചസ്രാവ് Alcock, 1899 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
19 Bristly Catshark Bythaelurus hispidus രോമ പൂച്ചസ്രാവ് Alcock, 1891 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
10. കുടുംബം Proscylliidae (inback catsharks)
20 Pygmy Ribbontail Catshark Eridacnis radcliffei കുള്ളൻ റിബ്ബൺവാലൻ പൂച്ചസ്രാവ് Smith, 1913 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
11. കുടുംബം Triakidae (hound sharks)
21 Arabian Smoothhound (Hardnosed Smoothhound) Mustelus mosis അറേബ്യൻ വേട്ടനായസ്രാവ് Hemprich & Ehernberg, 1899 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
12. കുടുംബം Hemigaleidae (weasel sharks)
22 Hooktooth Shark Chaenogaleus macrostoma ചൂണ്ടപ്പല്ലൻ സ്രാവ് Bleeker, 1852 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
23 Snaggletooth Shark (Fossil Shark, Elliot's Grey Shark ) Hemipristis elongata കുറ്റിപ്പല്ലൻ സ്രാവ് Klunzinger, 1871 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
13. കുടുംബം Carcharhinidae (requiem sharks)
24 Graceful Shark (Queensland Shark ) Carcharhinus amblyrhynchoides ശാന്തൻ സ്രാവ് Whitley, 1934 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
25 Pigeye Shark (Java Shark) Carcharhinus amboinensis പന്നിക്കണ്ണൻ സ്രാവ് Müller & Henle, 1839 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
26 Spinner Shark Carcharhinus brevipinna സ്പിന്നെർ സ്രാവ് Müller & Henle, 1839 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
27 Whitecheek Shark (Widemouth Blackspot Shark) Carcharhinus dussumieri വെള്ളച്ചെകിടൻ സ്രാവ് Müller & Henle, 1839 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
28 Silky Shark (Blackspot Shark) Carcharhinus falciformis സിൽക്ക് സ്രാവ് Müller & Henle, 1839 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
29 Blacktip Shark Carcharhinus limbatus പെട്ടി സ്രാവ് Müller & Henle, 1839 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
30 Oceanic Whitetip Shark (Whitetip Shark) Carcharhinus longimanus വെള്ളവാലൻ സ്രാവ് Poey, 1861 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ App. II
31 Hardnose Shark (Maclot's Shark) Carcharhinus macloti മൂക്കൻ സ്രാവ് Müller & Henle, 1839 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
32 Blacktip Reef Shark Carcharhinus melanopterus കറുത്തവാലൻ സ്രാവ് Quoy & Gaimard, 1824 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
33 Blackspot Shark Carcharhinus sealei കരിംപുള്ളി സ്രാവ് Pietschmann, 1913 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
34 Spot-tail Shark Carcharhinus sorrah പുള്ളിവാലൻ സ്രാവ് Müller & Henle, 1839 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
35 Tiger Shark (Ground Shark) Galeocerdo cuvier പുള്ളി സ്രാവ് Péron & Lesueur, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
36 Broadin Shark Lamiopsis temminckii വലിയചിറകൻ സ്രാവ്, തെക്കൻ സ്രാവ് Müller & Henle, 1839 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ
37 Sliteye Shark Loxodon macrorhinus നീണ്ടകണ്ണൻ സ്രാവ് Müller & Henle, 1839 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
38 Sicklein Lemon Shark (Indian Lemon Shark) Negaprion acutidens അരിവാൾചിറകൻ നാരങ്ങസ്രാവ് Rüppell, 1837 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
39 Blue Shark Prionace glauca നീലച്ചിറകൻ സ്രാവ് Linnaeus, 1758 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
40 Milk Shark (White-eyed Shark) Rhizoprionodon acutus പെരും സ്രാവ്, പാൽ സ്രാവ് Rüppell, 1837 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
41 Grey Sharpnose Shark (Grey Dog Shark ) Rhizoprionodon oligolinx ചാര കൂർത്തമൂക്കൻ സ്രാവ് Springer, 1964 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
42 Spadenose Shark Scoliodon laicaudus തൂമ്പമൂക്കൻ സ്രാവ്, പൂഴി സ്രാവ് Müller & Henle, 1838 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
43 Whiteip Reef Shark Triaenodon obesus വെള്ളവാലൻ പവിഴസ്രാവ്, കള്ള സ്രാവ് Rüppell, 1837 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
14. കുടുംബം Sphyrnidae (hammerheads)
44 Winghead Shark Eusphyra blochii കണ്ണൻകോടി ചുറ്റികത്തലയൻ സ്രാവ് Cuvier, 1816 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
45 Scalloped Hammerhead Sphyrna lewini തരംഗ ചുറ്റികത്തലയൻ സ്രാവ് Griith & Smith, 1834 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ
46 Great Hammerhead Sphyrna mokarran വമ്പൻ ചുറ്റികത്തലയൻ സ്രാവ് Rüppell, 1837 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ App. II
47 Smooth Hammerhead (Round-headed Hammerhead ) Sphyrna zygaena ചട്ടി ചുറ്റികത്തലയൻ സ്രാവ് Linnaeus, 1758 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ App. II
V. നിര SQUALIFORMES
15. കുടുംബം Dalaiidae (sleeper sharks)
48 Ornate Dogish Centroscyllium ornatum മടിയൻ അലങ്കാരസ്രാവ് Alcock, 1889 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
49 Longnose Velvet Dogish Centroscymnus crepidater നീണ്ട മൂക്കൻ വെൽവറ്റ്സ്രാവ് Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
16. കുടുംബം Centrophoridae (gulper sharks)
50 Gulper Shark Centrophorus granulosus ഗ്രസന സ്രാവ് Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
51 Smallin Gulper Shark Centrophorus moluccensis ചെറുചിറകൻ ഗ്രസനസ്രാവ് Bleeker, 1860 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
17. കുടുംബം Squalidae (dogish sharks)
52 Shortspine Spurdog Squalus mitsukurii ചെറുമുള്ളൻ നായസ്രാവ് Jordan & Snyder, 1903 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
18. കുടുംബം Echinorhinidae (bramble sharks)
53 Bramble Shark Echinorhinus brucus മുള്ളൻ സ്രാവ് Bonnaterre, 1788 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
VI. നിര PRISTIFORMES
19. കുടുംബം Prisidae (sawishes)
54 Pointed Sawish (Knifetooth Sawish, Narrow Sawish) Anoxypristis cuspidata മുനയൻ കൊമ്പൻസ്രാവ് Latham, 1794 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ Sch. I
55 Largetooth Sawish Prisis microdon വലിയപല്ലൻ കൊമ്പൻസ്രാവ് Latham, 1794 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ Sch. I
56 Longcomb sawish Prisis zijsron വലിയ കൊമ്പൻസ്രാവ് Bleeker, 1851 ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ Sch. I
VII. നിര TORPEDINIFORMES
20. കുടുംബം Narcinidae (numbishes)
57 Brown Numbish Narcine brunnea തവിട്ടു വൈദ്യുതതിരണ്ടി Annandale, 1909 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
58 Spoted Numbish Narcine timlei പുള്ളി വൈദ്യുതതിരണ്ടി Bloch & Schneidar, 1801 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
21. കുടുംബം Torpedinidae (electric rays)
59 Marbled Electric Ray Torpedo sinuspersici മാർബിൾ വൈദ്യുതതിരണ്ടി Olfers, 1831 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
VIII. നിര RAJIFORMES
22. കുടുംബം Rhinobaidae (guitarishes)
60 Giant Shovelnose Ray (Common Shovelnose Ray) Glaucostegus typus ഭീമൻ കോരിമൂക്കൻ ഗിത്താർമത്സ്യം Bennet, 1830 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
61 Bowmouth Guitarish Rhina ancylostoma വില്ല് വായൻ ഗിത്താർമത്സ്യം Bloch & Schneider, 1801 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
62 Annandale's Guitarish (Annandale's Shovelnose Ray) Rhinobatos annandalei അന്നണ്ടലെ ഗിത്താർമത്സ്യം Norman, 1926 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
63 Sharpnose Guitar Fish Rhinobatos granulatus കൂർത്ത മൂക്കൻ ഗിത്താർമത്സ്യം Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
64 Widenose Guitar Fish Rhinobatos obtusus വീതിമൂക്കൻ ഗിത്താർമത്സ്യം Müller & Henle, 1841 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
65 Shaw's Shovelnose Guitar Fish Rhinobatos thouiniana കോരിമൂക്കൻ ഗിത്താർമത്സ്യം Shaw, 1804 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
66 Giant Guitar Fish (White Spoted Shovelnose Ray ) Rhynchobatus djiddensis ഭീമൻ ഗിത്താർമത്സ്യം Forsskål, 1775 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ Sch. I
IX. നിര MYLIOBATIFORMES
23. കുടുംബം Dasyaidae (singrays)
67 Bennet's Singray (Frilltailed Singray) Dasyais benneii ഞൊറിവാലൻ മുള്ളൻതിരണ്ടി Müller & Henle, 1841 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
68 Paleedged Singray (Sharpnose Singray ) Dasyais zugei മൂക്കൻ മുള്ളൻതിരണ്ടി Müller & Henle, 1841 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
69 Bleeker’s Whip Ray Himantura bleekeri ചെമ്പാടൻ ചാട്ടവാലൻതിരണ്ടി Blyth, 1860 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
70 Sharpnose Singray Himantura gerrardi നീണ്ടമൂക്കൻ മുള്ളൻതിരണ്ടി Gray, 1851 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
71 Mangrove Whipray Himantura granulata കണ്ടൽ ചാട്ടവാലൻതിരണ്ടി Macleay, 1883 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
72 Scaly Whipray Himantura imbricata ശല്ക്ക ചാട്ടവാലൻതിരണ്ടി Bloch & Schneider, 1801 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
73 Honeycomb Singray (Reiculate Whipray) Himantura uarnak ജാലിക ചാട്ടവാലൻതിരണ്ടി Gmelin, 1789 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
74 Bluespoted Singray Neotrygon kuhlii നീലപ്പുള്ളി മുള്ളൻതിരണ്ടി Müller & Henle, 1841 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
75 Cowtail Singray (Frill Tailed Singray) Pasinachus sephen പശുവാലൻ മുള്ളൻതിരണ്ടി Forsskål, 1775 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
24. കുടുംബം Gymnuridae (buterly rays)
76 Smooth Buterly Ray Gymnura micrura മിനുസ ചിത്രശലഭതിരണ്ടി, തപ്പുതിരണ്ടി Bloch & Schneider, 1801 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
77 Longtailed Buterly Ray Gymnura poecilura നീണ്ടവാലൻ ചിത്രശലഭതിരണ്ടി Shaw, 1804 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
25. കുടുംബം Myliobaidae (eagle and anta rays)
78 Spoted Eagle Ray Aetobatus narinari പുള്ളി കാക്കത്തിരണ്ടി Euphrasen, 1790 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
79 Ornate Eagle Ray (Reiculate Eagle Ray) Aetomylaeus vesperilio അലങ്കാര കാക്കത്തിരണ്ടി Bleeker, 1852 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ
80 Giant Manta (Devil Ray) Manta birostris ഭീമൻ ചെകുത്താൻതിരണ്ടി Walbaum, 1792 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
81 Longhorned Mobula Mobula eregoodootenkee നീണ്ടകൊമ്പൻ ചെകുത്താൻതിരണ്ടി Bleeker, 1859 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
82 Flapnose Ray (Javanese Cownose Ray) Rhinoptera javanica അടപ്പുമൂക്കൻ ചെകുത്താൻതിരണ്ടി Müller & Henle, 1841 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
X. നിര CHIMAERIFORMES
26. കുടുംബം Rhinochimaeridae (longnose chimaeras)
83 Sicklein Chimaera (Longnose Chimaera) Neoharriotta pinnata മൂക്കൻ കിമേറ Schnakenbeck, 1931 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XI. നിര OSTEOGLOSSIFORMES
27. കുടുംബം Notopteridae (featherback)
84 Bronze Featherback Notopterus notopterus അമ്പട്ടൻവാള Pallas, 1769 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XII. നിര ELOPIFORMES
28. കുടുംബം Elopidae (tenpounders)
85 Tenpounder (Ladyish ) Elops machnata വള്ളിപ്പൂമീൻ Forsskål, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
29. കുടുംബം Megalopidae (tarpons)
86 Indo-Paciic Tarpon (Oxeye Tarpon) Megalops cyprinoides പാലാൻകണ്ണി Broussonet, 1782 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
XIII. നിര ALBULIFORMES
30. കുടുംബം Albulidae (boneishes)
87 Bone Fish Albula vulpes എലി മീൻ Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XIV. നിര ANGUILLIFORMES
31. കുടുംബം Anguillidae (freshwater eels)
88 Indian Motled Eel (Indian Longin Eel )¹ Anguilla bengalensis പുള്ളി മലിഞ്ഞീൽ Gray, 1831 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
89 Indonesian Shorfin Eel (Shorfin Eel )¹ Anguilla bicolor കറുത്ത മലിഞ്ഞീൽ McClelland, 1844 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
32. കുടുംബം Muraenidae (moray eels)
90 Motled Moray Echidna delicatula വെള്ള മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ Kaup, 1856 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
91 Whiteface Moray Echidna leucotaenia വെള്ളമുഖൻ മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ Schultz, 1943 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
92 Zebra Moray (Reiculated Moray) Gymnomuraena zebra സീബ്ര മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ Shaw, 1797 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
93 Laced moray Gymnothorax favagineus അലങ്കാര മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
94 Enigmaic moray (Banded moray) Gymnothorax enigmaticus കറുപ്പ്കെട്ടൻ മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ McCosker & Randall, 1982 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
95 Yellow-Edged Moray Gymnothorax lavimarginatus മഞ്ഞഅരികൻ മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ Rüppell, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
96 Turkey Moray (Painted Moray) Gymnothorax meleagris ടർക്കി മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ Shaw, 1795 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
97 Reiculated Morey (Dusky-banded moray) Gymnothorax reticularis ജാലികാ മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ Bloch, 1795 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
98 Banded Moray (Rupell’s Moray) Gymnothorax rueppelliae വരയൻ മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ McClelland, 1844 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
99 Undulated Moray Gymnothorax undulatus കടുക്ക മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ Lacepède, 1803 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
100 Slender Giant Moray (Gangeic Moray) Strophidon sathete മെലിഞ്ഞ ഭീമൻ മൊറെ മലിഞ്ഞീൽ Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
33. കുടുംബം Ophichthidae (snake eels)
101 Finny Snake Eel Caecula pterygera ചിറകൻ പാമ്പ്മലിഞ്ഞീൽ Vahl, 1794 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
102 Oriental Sand Eel (Oriental Worm Eel) Lamnostoma orientalis മണൽ മലിഞ്ഞീൽ McClelland, 1844 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
103 Saddled Snake-eel Leiuranus semicinctus ജീനി പാമ്പ്മലിഞ്ഞീൽ Lay & Bennet, 1839 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
104 Longin Snake-eel Pisodonophis cancrivorus നീണ്ടചിറകൻ മലിഞ്ഞീൽ Richardson, 1848 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
105 Rice-Paddy Eel Pisodonophis boro വയൽ മലിഞ്ഞീൽ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
34. കുടുംബം Congridae (conger and garden eels)
106 Longin African Conger (Moustache Conger) Conger cinerens മീശ കോങ്ങർ Rüppell, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
107 Slender Conger (Yellow Pike-Conger) Uroconger lepturus മഞ്ഞ കോങ്ങർ Richardson, 1845 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
35. കുടുംബം Muraenesocidae (pike congers )
108 Indian Pike Conger Congresox talabonoides ഇന്ത്യൻ പൈക്ക് കോങ്ങർ, പാമ്പു മീൻ Bleeker, 1853 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
109 Common Pike Conger (Pike Eel, Siver Eel) Muraenesox bagio നാടൻ പൈക്ക് കോങ്ങർ, വെള്ളി മലിഞ്ഞീൽ Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
110 Daggertooth Pike Conger Muraenesox cinereus കത്തിപ്പല്ലൻ പൈക്ക് കോങ്ങർ Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XV. നിര CLUPEIFORMES
36. കുടുംബം Clupeidae (herrings, shads, sardines, menhadens)
111 Day's Round Herring Dayella malabarica ഡേയുടെ ഉരുളൻ നെത്തോലി Day, 1873 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
112 Chacunda Gizzard-Shad Anodontostoma chacunda നൂന Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
113 Rainbow Sardine Dussumieria acuta മഴവിൽ മത്തി Valenciennes, 1847 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
114 Malabar Sprat Ehirava luviailis മലബാർ മത്തി Deraniyagala, 1929 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
115 White Sardine Escualosa thoracata വേളൂരി, ചൂട Valenciennes, 1847 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
116 Bluestripe Herring Herklotsichthys quadrimaculatus നീലവരയൻ മത്തി Rüppell, 1837 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
117 Bloch's Gizzard Shad (Hairback) Nematalosa nasus നൂൽചിറകൻ നൂന Bloch, 1795 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
118 Spoted Sardinella Amblygaster sirm പുള്ളി മത്തി Walbaum, 1792 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
119 Bleeker Smoothbelly Sardinella (Sharpnose Sardine) Amblygaster clupeoides മൃദുവയറൻ മത്തി Bleeker, 1849 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
120 White Sardinella Sardinella albella പരപ്പൻ ചാള, വട്ടി ചാള Valenciennes, 1847 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
121 Deepbody Sardinella (Indian Sprat) Sardinella brachysoma വലിയ മത്തി Bleeker, 1852 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
122 Mauriian Sardinella Sardinella jussieu മൗറിഷ്യൻ മത്തി Lacepède, 1803 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
123 Fringescale Sardinella Sardinella imbriata അഞ്ചല ചെതുമ്പൽ മത്തി Valenciennes, 1847 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
124 Goldstripe Sardinella Sardinella gibbosa സ്വർണവരയൻ മത്തി Bleeker, 1849 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
125 Indian Oil Sardine Sardinella longiceps നല്ല മത്തി Valenciennes, 1847 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
126 Blackip Sardinella Sardinella melanura കറുപ്പുചുട്ടി മത്തി Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
127 Sind Sardinella Sardinella sindensis സിന്ധ് മത്തി Day, 1878 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
128 Hilsa (Hilsa Shad) Tenualosa ilisha ഹിൽസ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
37. കുടുംബം Engraulidae (anchovies)
129 Devis' Anchovy Encrasicholina devisi ഡേവിസ് കോനെത്തോലി Whitley, 1940 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
130 Shorthead Anchovy Encrasicholina heteroloba ചെറുതലയൻ കോനെത്തോലി Rüppell, 1837 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
131 Buccaneer Anchovy Encrasicholina punctifer ബുക്കാനീർ കോനെത്തോലി Fowler, 1938 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
132 Bagan anchovy Stolephorus baganensis ബഗാൻ നെത്തോലി Hardenberg, 1933 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
133 Commerson's Anchovy Stolephorus commersoni കൊമ്മേഴ്സൻ നെത്തോലി Lacepède, 1803 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
134 Indian Anchovy Stolephorus indicus ഇന്ത്യൻ നെത്തോലി van Hasselt, 1823 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
135 Hardenberg's Anchovy Stolephorus insularis ഹാർഡെൻബർഗ് നെത്തോലി Hardenberg, 1933 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
136 Spoty-Face Anchovy Stolephorus waitei പൊട്ടുമുഖൻ നെത്തോലി Jordan & Seale]], 1926 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
137 Dussumier's Thryssa (Long Anchovy) Thryssa dussumieri നെടുമണങ്ങ് Valenciennes, 1848 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
138 Hamilton's Thryssa Thryssa hamiltonii ഹാമിൽട്ടൻ മണങ്ങ് Gray, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
139 Malabar Thryssa Thryssa malabarica മലബാർ മണങ്ങ് Bloch, 1795 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
140 Moustached Thryssa Thryssa mystax മീശ മണങ്ങ് Bloch & Schneider, 1801 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
141 Longjaw Thryssa Thryssa seirostris നെടുംതാടി മണങ്ങ് Broussonet, 1782 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
142 Orangemouth Anchovy Thryssa vitrirostris ഓറഞ്ച് വായൻമണങ്ങ് Gilchrist & Thompson, 1908 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XVI. നിര GONORHYNCHIFORMES
38. കുടുംബം Chanidae (milkish)
143 Milk Fish Chanos chanos പൂമീൻ Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XVII. നിര CYPRINIFORMES
39. കുടുംബം Cyprinidae (carplet)
144 Silver Carplet Amblypharyngodon meleinus പെരുവയമ്പ് Valenciennes, 1844 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
145 Indian Carplet Amblypharyngodon microlepis പെരുവയമ്പ് Bleeker, 1853 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
146 Ariza Carp Bangana ariza റേബ Hamilton, 1807 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
147 Carnaic Carp Barbodes carnaticus പച്ചിലവെട്ടി Jerdon, 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
148 Baker's Baril Barilius bakeri മലബാർ പാവുകൻ Day, 1865 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
149 Spoted Baril Barilius bendelisis പുള്ളി പാവുകൻ Hamilton, 1807 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
150 Emerald Baril Barilius gatensis വരയൻ പാവുകൻ Valenciennes, 1844 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
151 Malabar Baril Barilius malabaricus ജെർഡൻറെ പാവുകൻ Jerdon,1849 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
152 Zebra Fish Danio rerio വരയൻ ഡാനിയോ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
153 Mascara Barb² Dawkinsia assimilis കാളക്കൊടിയൻ പരൽ Jerdon, 1849 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
154 Exclamaio Barb³ Dawkinsia exclamatio ആശ്ചര്യപരൽ Pethiyagoda & Kotelat, 2005 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
155 Filament Barb² Dawkinsia ilamentosa പൂവാലി പരൽ Valenciennes, 1844 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
156 Rohan's Barb² Dawkinsia rohani രോഹൻ പരൽ Rema Devi, Indra &Knight, 2010 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
157 Three Spot Barb² Dawkinsia rubroinctus മുപ്പുള്ളി പരൽ Jerdon, 1849 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
158 Giant Danio Devario aequipinnatus ഒഴുക്കിലാട്ടി McClelland, 1839 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
159 Malabar Danio Devario malabaricus തടിയൻ ഒഴുക്കിലാട്ടി Jerdon, 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
160 Nilgiri Danio⁴ Devario neilgherriensis നീലഗിരി ഒഴുക്കിലാട്ടി Day, 1867 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
161 Snakehead Barb⁵ Eechathalakenda ophicephalus ഈറ്റിലക്കണ്ട Raj, 1941 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
162 South Indian Flying Barb Esomus barbatus മീശപ്പറവ Jerdon, 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
163 Common Flying Barb Esomus danricus വെള്ളി മീശപ്പറവ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
164 Flying Barb Esomus thermoicos വരയൻ മീശപ്പറവ Valenciennes, 1842 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
165 Arunachalam's Stone Sucker⁶ Garra arunachalami അരുണാചലം കല്ലൊട്ടി Johnson & Soranam, 2001 ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
166 Emarginate Stone Sucker⁷ Garra emarginata കുഴിവാലൻ കല്ലൊട്ടി Kurup & Radhakrishnan, 2011 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
167 Hughe's Stone Sucker⁸ Garra hughi വെണ്ണ കല്ലൊട്ടി Silas, 1955 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
168 McClelland's Stone Sucker⁹ Garra mcclellandi നീല കല്ലൊട്ടി Jerdon, 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
169 Menon's Stone Sucker¹⁰ Garra menoni കുള്ളൻ കല്ലൊട്ടി Rema Devi & Indra, 1984 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
170 Mlappara Stone Sucker¹¹ Garra mlapparaensis മ്ലാപ്പാറ കല്ലൊട്ടി Kurup & Radhakrishnan, 2011 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
171 Striped Stone Sucket Garra mullya കല്ലുന്തി Sykes, 1839 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
172 Periyar Stone Sucker¹¹ Garra periyarensis പെരിയാർ കല്ലൊട്ടി Gopi, 2001 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
173 Sahyadri Horned Stone Sucker Garra stenorhynchus ചുണ്ടൻ Jerdon, 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
174 Surendran's Stone Sucker⁸ Garra surendranathanii കറുമ്പൻ കല്ലൊട്ടി Shaji, Arun & Easa, 1996 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
175 Periyar Laia¹² Gonorhynchus periyarensis കരിമ്പാച്ചി Menon & Jacob, 1996 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
176 Nilgiri Melon Barb¹³ Haludaria fasciata നീലഗിരി വാഴക്കാ വരയൻ Jerdon, 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
177 Melon Barb¹³ Haludaria melanampyx വാഴക്കാ വരയൻ Day, 1865 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
178 Glass Carplet Horadandia britani ആറ്റു കണഞ്ഞോൻ Rema Devi & Menon, 1992 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
179 Krishna Carp (Dobson's Carp) Hypselobarbus dobsoni കൂരൽ Day, 1876 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
180 Jerdon's Carp Hypselobarbus jerdoni തേൻകൂരൽ Day, 1870 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
181 Canara Barb¹⁴ Hypselobarbus lithopidos കാനറ കൂരൽ Day, 1874 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
182 Korhi Barb¹⁵ Hypselobarbus micropogon കോഴി മീൻ Valenciennes, 1842 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
183 Kurali Barb Hypselobarbus mussullah കരിവാലൻ കൂരൽ Rema Devi & Menon, 1995 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
184 Periyar Barb¹¹ Hypselobarbus periyarensis കരിയാൻ Raj, 1941 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
185 Red Canarese Barb Hypselobarbus thomassi ചെമ്പൻകൂരൽ Day, 1874 ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
186 Malabar Labeo¹⁶ Labeo dussumieri തൂളി, പുല്ലൻ Valenciennes, 1842 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
187 Fringe Lipped Carp Labeo imbriatus ഞൊറിച്ചുണ്ടൻ ലേബിയോ Bloch, 1795 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
188 Black Labeo Labeo nigrescens കാക്കമീൻ Day 1870 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
189 Burjor's Brilliance (Dadio) Laubuca dadiburjori പുള്ളി ചീലൻ Menon, 1952 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
190 Malabar Leaping Barb Laubuca fasciata വരയൻ ചീലൻ Silas, 1958 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
191 Indian Glass Barb Laubuca laubuca മത്തി ചീലൻ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
192 Periyar Hill Barb¹¹ Lepidopygopsis typus ബ്രാഹ്മണകണ്ട Raj, 1941 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
193 Wayanad Mahseer¹⁷ Neolissochilus wynaadensis മഞ്ഞ കടന്ന Day, 1873 ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
194 Kerala High Fin Barb¹⁸ Oreichthys incognito തിരിച്ചറിയാ പരൽ Knight & Kumar 2015 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
195 Baker's Barb Osteobrama bakeri ചെമ്മുള്ളൻ പാവൽ Day, 1873 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
196 Neil's Barb⁹ Osteobrama neilli നീലഗിരി മുള്ളൻപരൽ Day, 1873 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
197 Kantaka Barb⁹ Osteochilichthys brevidorsalis മച്ചള് മത്സ്യം Day, 1873 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
198 Long Finned Kerala Barb¹⁹ Osteochilichthys longidorsalis മോഡോൻ Pethiyagoda & Kotelat, 1994 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
199 Nash's Barb Osteochilichthys nashii മരമീൻ Day, 1869 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
200 Thomas' Barb Osteochilichthys thomassi മാമള് Day, 1877 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
201 Rosy Barb² Pethia conchonius പൈസ പരൽ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
202 Black Finned Barb² Pethia nigripinna കറുംചെവിയൻ പരൽ Knight, Rema Devi, Indra & Arunachalam, 2012 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
203 Pookode Barb² Pethia pookodensis പൂക്കോടൻ പരൽ Mercy & Jacob, 2007 ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
204 Doted Sawin Barb² Pethia punctata സ്വർണവാലൻ Day, 1865 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
205 Ticto Barb² Pethia icto പട്ടരുപരൽ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
206 Redside Barb Puntius bimaculatus ഇരുപൊട്ടു പരൽ Bleeker, 1863 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
207 Cauvery Barb Puntius cauveriensis കാവേരി പരൽ Hora, 1937 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
208 Chola Barb Puntius chola പരൽ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
209 Long Snouted Barb Puntius dorsalis ചെറുമൂക്കൻ പരൽ Jerdon, 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
210 Madhusoodan's Barb¹⁶ Puntius madhusoodani മധുസൂദന പരൽ Kumar, Pereira &Radhakrishnan, 2012 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
211 Mahe Barb Puntius mahecola ഉരുളൻ പരൽ Valenciennes, 1844 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
212 One spot Barb Puntius melanosigma കരിമ്പുള്ളി പരൽ Day, 1878 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
213 Parrah Barb Puntius parrah പാറപ്പരൽ Day, 1865 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
214 Pool Barb Puntius sophore കുളപ്പരൽ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
215 Green Stripe Barb Puntius vitatus കയ്പ പരൽ Day, 1865 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
216 Black Line Rasbora Rasbora dandia തുപ്പൽ കുടിയൻ Valenciennes, 1844 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
217 Chalakudy Redline Torpedo Barb² Sahyadria chalakkudiensis ചോരക്കണിയാൻ Menon, Rema Devi & Thobias, 1999 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
218 Denison's Barb (Miss Kerala)² Sahyadria denisonii ചെങ്കണിയാൻ Day, 1865 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
219 Silver Razorbelly Minnow²⁰ Salmophasia acinaces കത്തി പരൽ Valenciennes, 1844 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
220 Balooke Razorbelly Minnow²⁰ Salmophasia balooke ചെറുമത്തി പരൽ Sykes, 1839 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
221 Boopis Razorbelly Minnow²⁰ Salmophasia boopis ചാള പരൽ Day, 1874 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
222 Swamp Barb² Systomus subnasutus കുറുവ പരൽ Valenciennes, 1842 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
223 Deccan Mahseer Tor khudree കുയിൽ മീൻ Sykes, 1839 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
224 Malabar Mahseer Tor malabaricus കറ്റി Jerdon, 1849 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
225 Chinnar Mahseer²¹ Tor remadeviae കുയിൽ മീൻ Kurup & Radhakrishnan, 2011 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
40. കുടുംബം Cobiidae (spiny loaches)
226 Common Spiny Loach Lepidocephalichthys thermalis മണലാരോൻ Valenciennes, 1846 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
227 Indian Coolie Loach Pangio goaensis ചെറുപൂന്താരകൻ Tilak 1972 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
41. കുടുംബം Balitoridae (stone loaches)
228 Silent Valley Stone Loach²² Balitora jalpalli ജലപ്പല്ലി കൽനക്കി Raghavan, Tharian, Ali, Jadhav & Dahanukar, 2012 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
229 Mysore Stone Loach⁹ Balitora mysorensis മുത്തുച്ചുട്ടൻ Hora, 1941 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
230 Bhavani Stone Loach Bhavania australis കൽനക്കി Jerdon,1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
231 Menon's Stone Loach²³ Ghatsa menoni വെളുമ്പൻ കൽപൂളോൻ Shaji & Easa, 1995 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
232 Anamalai Stone Loach²⁴ Ghatsa montana പച്ച കൽനക്കി Herre, 1945 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
233 Pillai's Stone Loach²³ Ghatsa pillaii കറുമ്പൻ കൽനക്കി Indra & Rema Devi, 1981 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
234 Santhampara Stone Loach²⁵ Ghatsa santhamparaiensis കൽക്കാരി Arunachalam, Johnson & Rema Devi, 2002 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
235 Silas's Stone Loach¹¹ Ghatsa silasi സിലാസ് കൽപ്പൂളോൻ Kurup & Radhakrishnan, 2011 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
236 Elongated Stone Loach⁸ Travancoria elongata നെടും കൽനക്കി Pethiyagoda & Kotelat, 1994 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
237 Jone's Stone Loach⁸ Travancoria jonesi കുള്ളൻ കൽനക്കി Hora, 1941 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
42. കുടുംബം Nemacheilidae (stream/river loaches)
238 Mooreh Loach Acanthocobiis mooreh ചതുരവാലൻ കൊയ്മ Sykes, 1839 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
239 Cardamom Hills River Loach⁵ Indoreonectes keralensis കേരള കൊയ്ത്ത, കേരള കൊയ്മ Rita & Nalbant, 1978 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
240 Gunther's Loach Mesonoemacheilus guentheri പച്ച കൊയ്മ Day, 1867 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
241 Anamalai Loach²⁴ Mesonoemacheilus herrei ആനമല കൊയ്മ Nalbant & Bănărescu, 1982 ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
242 Menon's River Loach¹¹ Mesonoemacheilus menoni മേനോൻ കൊയ്മ Zacharias & Minimol, 1999 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
243 Pambar Loach²¹ Mesonoemacheilus pambarensis പാമ്പാർ കൊയ്മ Rema Devi & Indra, 1994 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
244 Periyar Loach¹¹ Mesonoemacheilus periyarensis പെരിയാർ കൊയ്മ Kurup & Radhakrishnan, 2005 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
245 Prety Spoted Loach Mesonoemacheilus pulchellus സുന്ദരി കൊയ്മ Day, 1873 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
246 Remadevi's Loach²² Mesonoemacheilus remadeviae കുന്തി കൊയ്മ Shaji, 2002 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
247 Zodiac Loach Mesonoemacheilus triangularis പാണ്ടൻ കൊയ്ത്ത Day, 1865 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
248 Black Lined Loach Nemacheilus anguilla കറുംവരയൻ കൊയ്മ Annandale, 1919 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
249 Black Bead Loach Nemacheilus monilis പുള്ളി കൊയ്മ Hora, 1921 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
250 Denison's Loach Schistura denisoni വരയൻ കൊയ്മ Day, 1867 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
251 Nilgiri Loach⁴ Schistura nilgiriensis നീലഗിരി കൊയ്മ Menon 1987 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
252 Small-spoted Loach Schistura semiarmata ചെറുപുള്ളി കൊയ്മ, ചെറുപുള്ളി കൊയ്ത്ത Day, 1867 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
253 Long Bodied Striped Loach²⁶ Schistura striata ഒലിയവരയൻ കൊയ്മ Day, 1867 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
XVIII. നിര SILURIFORMES
43. കുടുംബം Bagridae (river cafishes)
254 Travancore Batasio Batasio travancoria നീലക്കൂരി Hora &Law, 1941 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
255 Cauvery Giant Cafish²⁷ Hemibagrus punctatus ഏട്ടക്കൂരി Jerdon, 1849 ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
256 Yellow Cafish (Gunther's Cafish) Horabagrus brachysoma മഞ്ഞക്കൂരി Günther, 1864 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
257 Imperial Collared Cafish²⁸ Horabagrus nigricollaris കരിംകഴുത്തൻ മഞ്ഞക്കൂരി Pethiyagoda & Kotelat, 1994 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
258 Dwarf Mystus Cafish Mystus armatus കുള്ളൻ കൂരി Day, 1865 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
259 Gangeic Mystus Mystus cavasius ചക്കമുള്ളൻ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
260 Malabar Mystus Mystus malabaricus മലബാർ കൂരി Jerdon, 1849 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
261 Wynad Mystus Mystus montanus മലയൻ ചില്ലൻകൂരി Jerdon, 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
262 Spoted Mystus Mystus oculatus ചുട്ടിക്കൂരി Valenciennes, 1840 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
263 Striped Mystus Mystus vitatus മഞ്ഞവയറൻ കൂരി Bloch, 1794 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
264 Giant River Cafish Sperata seenghala ഭീമൻ ആറ്റുവാള Sykes, 1839 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
44. കുടുംബം Siluridae (buter cafishes)
265 Buter Cafish Ompok bimaculatus തൊണ്ണിവാള Bloch, 1794 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
266 Malabar Buter Cafish Ompok malabaricus പുല്ലുവാള Valenciennes, 1840 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
267 Wayanad Cafish Pterocrypis wynaadensis വയനാടൻവാള Day, 1873 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
268 Freshwater Shark Wallago atu ആറ്റു വാള Bloch & Schneider, 1801 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
45. കുടുംബം Kryptoglanidae (blind cafishes)
269 Shaji's Blind Cafish²⁹ Kryptoglanis shajii മിഡു Vincent & Thomas, 2011 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
46. കുടുംബം Schilbeidae (river cafishes)
270 Mitchell's River Cafish Pseudeutropius mitchelli വെള്ളിവാള Günther, 1864 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
47. കുടുംബം Pangasiidae (pangasiid cafishes)
271 Shark Cafish Pangasius pangasius പൊങ്ങൻ മുശി Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
48. കുടുംബം Sisoridae (mountain cafishes)
272 Anamalai Mountain Cafish Glyptothorax anamalaiensis വെള്ളിക്കെട്ടൻ പാറക്കൂരി Silas, 1952 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
273 Annandale's Mountain Cafish Glyptothorax annandalei നടുവരയൻ പാറക്കൂരി Hora, 1923 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
274 Nilambur Mountain Cafish³⁰ Glyptothorax davissinghi ഇരുളൻ പാറക്കൂരി Manimekalan &Das, 1998 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
275 Elankadu Mountain Cafish³¹ Glyptothorax elankadensis ഏലക്കാടൻ പാറക്കൂരി Plamooil & Abraham, 2013 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
276 Valparai Mountain Cafish Glyptothorax housei കൽക്കാരി Herre, 1942 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
277 Madras Mountain Cafish Glyptothorax madraspatanus മഞ്ഞവയറൻ പാറക്കൂരി Day, 1873 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
278 Malabar Mountain Cafish³² Glyptothorax malabarensis മലബാർ പാറക്കൂരി Gopi, 2010 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
49. കുടുംബം Erethisidae (torrent cafishes)
279 Southern Indian Torrent Cafish Pseudolaguvia austrina ആസ്ട്രിന തെക്കേഷ്യൻ ആറ്റുകൂരി Radhakrishnan, Sureshkumar, & Ng, 2011 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
50. കുടുംബം Clariidae (river cafishes)
280 Malabar Clarid Clarias dayi വയനാടൻ മുശി Hora, 1936 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
281 Valencienne's Clarid Clarias dussumieri നാടൻ മുശി Valenciennes, 1840 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
282 African Cafish* Clarias gariepinus ആഫ്രിക്കൻമുശി Burchell 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ* Exoic
283 Abdulkalam's Blind Cave Cafish²⁹ Horaglanis abdulkalami അബ്ദുൾകലാം കുരുടൻമുശി Babu, 2012 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
284 Alikunhi's Blind Cave Cafish²⁹ Horaglanis alikunhii അലിക്കുഞ്ഞി കുരുടൻമുശി Babu & Nayar, 2004 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
285 Blind Cave Cafish³³ Horaglanis krishnai കൃഷ്ണ കുരുടൻമുശി Menon]], 1950 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
51. കുടുംബം Heteropneusidae (singing cafishes)
286 Singing Cafish Heteropneustes fossilis കാരി Bloch, 1794 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
52. കുടുംബം Ariidae (sea cafishes)
287 Threadin Sea Cafish (Hamilton's Cafish) Arius arius നൂൽചിറകൻ തേട് Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
288 Spoted Cafish Arius maculatus പുള്ളി തേട് Thunberg, 1792 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
289 Shovelnose Sea Cafish Arius subrostratus കരണ്ടിമൂക്കൻ തേട് Valenciennes, 1840 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
290 Engraved Cafish Nemapteryx caelata മുദ്ര തേട് Valenciennes, 1840 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
291 Giant Cafish Netuma thalassina ഭീമൻ തേട് Rüppell, 1837 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
292 Blackip Sea Cafish Plicofollis dussumieri കറുപ്പ്ചുട്ടി തേട് Valenciennes, 1840 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
293 Sona Sea Cafish (Dusky Cafish) Sciades sona ഇരുളൻ തേട് Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
53. കുടുംബം Plotosidae (eeltail cafishes )
294 Gray Eel-Cafish (Canine Cafish-Eel ) Plotosus canius ചാര വരിച്ചുണ്ടൻ മുഷി Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
295 Darkin Eel Cafish Plotosus limbatus ഇരുണ്ടചിറകൻ വരിച്ചുണ്ടൻമുഷി Valenciennes, 1840 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
296 Striped Eel Cat Fish Plotosus lineatus വരയൻ വരിച്ചുണ്ടൻമുഷി Thunburg, 1787 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
54. കുടുംബം Loricariidae (sucker cafishes)
297 Amzonian Sailin Cafish* Pterygoplichthys spp നീളച്ചിറകൻസക്കർമത്സ്യം വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ Exoic
XIX. നിര STOMIIFORMES
55. കുടുംബം Stomiidae (barbeled dragonishes)
298 Triplethread Snaggletooth Astronesthes triibulatus മുന്നൂലൻ കുറ്റിപ്പല്ലൻ വ്യാളിമത്സ്യം Gibbs, Amaoka & Haruta, 1984 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XX. നിര AULOPIFORMES
56. കുടുംബം Chlorophthalmidae (greeneyes)
299 Shortnose Greeneye Chlorophthalmus agassizi ചെറുമൂക്കൻ പച്ചക്കണ്ണൻ Bonaparte, 1840 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
57. കുടുംബം Synodonidae (lizardishes)
300 Greater Lizardish Saurida tumbil വലിയ അരണമീൻ Bloch, 1795 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
301 Brushtooth Lizardish Saurida undosquamis ബ്രഷ്പല്ലൻ അരണമീൻ Richardson, 1848 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
302 Two-Spot Lizard Fish Synodus binotatus ഇരുപുള്ളി അരണമീൻ Schultz, 1953 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
303 Indian Lizardish Synodus indicus ഇന്ത്യൻ അരണമീൻ Day, 1873 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXI. നിര MYCTOPHIFORMES
58. കുടുംബം Myctophidae (lanternishes)
304 Garman's Lanternish Diaphus garmani ഗാർമാൻ വിളക്ക്മത്സ്യം Gilbert, 1906 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
305 Horned Lanternish Diaphus splendidus കൊമ്പൻ വിളക്ക്മത്സ്യം Brauer, 1904 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
306 Thiolliere's Lanternish Diaphus thiollierei തിയോല്ലിയർ വിളക്ക്മത്സ്യം Fowler, 1934 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
307 Watases Lanternish Diaphus watasei വറ്റസി വിളക്ക്മത്സ്യം Jordan & Starks, 1904 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
308 Bluntsnout Lanternish Myctophum obtusirostre ചപ്പമൂക്കൻ വിളക്ക്മത്സ്യം Tåning, 1928 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXII. നിര POLYMIXIIFORMES
59. കുടുംബം Polymixiidae (beardishes)
309 Silver Eye Polymixia japonica വെള്ളിക്കണ്ണൻ താടിമീൻ Günther, 1877 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXIII. നിര GADIFORMES
60. കുടുംബം Bregmaceroidae (codlets)
310 Unicorn Cod (Spoted Codlet) Bregmaceros macclellandi ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കോഡ് Thompson, 1840 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXIV. നിര OPHIDIIFORMES
61. കുടുംബം Ophidiidae (cuskeels)
311 Goatsbeard Brotula Brotula mulibarbata ആടുതാടി ബ്രോട്ടുല Temminck & Schlegel, 1846 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXV. നിര BATRACHOIDIFORMES
62. കുടുംബം Batrachoididae (toadishes)
312 Yellowin toadish Colleteichthys lavipinnis മഞ്ഞച്ചിറകൻ ചൊറിത്തവള മീൻ Greenield, Bineesh & Akhilesh, 2012 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
313 Flat Toadish Colleteichthys dussumieri പരപ്പൻ ചൊറിത്തവള മീൻ Valenciennes, 1837 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXVI. നിര LOPHIIFORMES
63. കുടുംബം Lophiidae (gooseishes)
314 Smooth Angler Lophiodes muilus മിനുസ ചൂണ്ടക്കാരൻ Alcock, 1894 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
315 Blackmouth Angler (Blackmouth Gooseish) Lophiomus seigerus കറുത്തവായൻ ചൂണ്ടക്കാരൻ Vahl, 1797 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
64. കുടുംബം Antennariidae (frogishes)
316 Spofin Frogish Antennarius nummifer പൊട്ടുചിറകൻ തവളമീൻ Cuvier, 1817 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
317 Striated Frogish Antennarius striatus വരയൻ തവളമീൻ Shaw, 1794 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
65. കുടുംബം Ogcocephalidae (bafishes)
318 Indian Handish (Starry Handish) Halieutaea indica ഇന്ത്യൻ കൈമീൻ Annandale & Jenkins, 1910 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXVII. നിര ATHERINIFORMES
66. കുടുംബം Atherinidae (silversides)
319 Tropical Silverside Atherinomorus duodecimalis വെള്ളി വക്കൻ, തലയിൽ കല്ലൻ Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXVIII. നിര CYPRINODONTIFORMES
67. കുടുംബം Aplocheilidae (panchax)
320 Green Panchax Aplocheilus blockii പച്ച മാനത്തുകണ്ണി Arnold, 1911 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
321 Striped Panchax Aplocheilus lineatus മാനത്തുകണ്ണി Valenciennes, 1846 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
68. കുടുംബം Poeciliidae (mosquito ish)
322 Mosquito Fish* Gambusia ainis കൊതുക്മത്സ്യം Baird & Girard, 1853 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ* Exoic
323 Guppy* Poecilia reiculata ഗപ്പി, സാരിവാലൻ Peters, 1859 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ* Exoic
XXIX. നിര BELONIFORMES
69. കുടുംബം Belonidae (needleishes)
324 Needleish Xenentodon cancila കോലാൻ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
325 Flat Needleish Ablennes hians പരപ്പൻ സൂചിമീൻ, പല്ലൻ കോലി Valenciennes, 1846 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
326 Banded Needleish Strongylura leiura പട്ട സൂചിമീൻ Bleeker, 1850 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
327 Spotail Needleish Strongylura strongylura പുള്ളിവാലൻ സൂചിമീൻ van Hasselt, 1823 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
328 Keel-Jawed Needleish³⁴ Tylosurus acus കീൽതാടി സൂചിമീൻ Bleeker, 1850 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
70. കുടുംബം Hemiramphidae (halbeaks)
329 Blackbarred Halbeak Hemiramphus far കരിംവരയൻ അരച്ചുണ്ടൻ Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
330 Lutke's Halbeak Hemiramphus lutkei ലുട്ട്കെ അരച്ചുണ്ടൻ Valenciennes, 1847 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
331 Dussumier's Halbeak Hyporhamphus dussumieri ഡുസ്സുമീർ അരച്ചുണ്ടൻ Valenciennes, 1847 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
332 Congaturi Halbeak Hyporhamphus limbatus കോങ്ങാട്ടുറി അരച്ചുണ്ടൻ Valenciennes, 1847 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
333 Red-Tipped Halbeak Hyporhamphus xanthopterus അറ്റച്ചുവപ്പൻ Valenciennes, 1847 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
334 Hoogly Halbeak Zenarchopterus striga ഹൂഗ്ലി അരച്ചുണ്ടൻ Blyth, 1858 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
335 Long Billed Half Beak Rhynchorhamphus georgii നീളക്കൊക്കൻ അരച്ചുണ്ടൻ Valenciennes, 1847 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
336 Malabar Halbeak Rhynchorhamphus malabaricus മലബാർ അരച്ചുണ്ടൻ Collete, 1976 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
71. കുടുംബം Exocoeidae (lyingishes)
337 Margined Flyingish Cheilopogon cyanopterus കരിംപറവമീൻ Valenciennes, 1847 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
338 Barbel Flyingish Exocoetus monocirrhus മീശ പറവമീൻ Richardson, 1846 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
339 Tropical Two-Wing Flyingish Exocoetus volitans ഇരട്ടച്ചിറകൻ പറവമീൻ Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
340 Coromandel Flying Fish Hirundichthys coromandelensis കോറമാണ്ടൽ പറവമീൻ Hornell, 1923 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
341 Bony Flying Fish Hirundichthys oxycephalus എല്ലൻ പറവമീൻ Bleeker, 1852 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
72. കുടുംബം Adrianichthyidae (riceishes)
342 Malabar Riceish (Miniature Indian Riceish) Oryzias setnai മലബാർ നെൽമീൻ Kulkarni, 1940 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXX. നിര BERICYFORMES
73. കുടുംബം Trachichthyidae (slimeheads)
343 Darwin's Slimehead Gephyroberyx darwinii ഡാർവിൻ ചേറുതലയൻ Johnson, 1866 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
74. കുടുംബം Holocentridae (squirrelish, soldierish)
344 Black Spot Squirrel Fish Sargocentron melanospilos കരിംപുള്ളി അണ്ണാൻമത്സ്യം Bleeker, 1858 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
345 Redcoat (Red Striped Squirrelish) Sargocentron rubrum ചുവപ്പ് വരയൻ അണ്ണാൻമത്സ്യം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
346 Shadowin Soldier Fish Myriprisis adjustus നിഴൽ ചിറകൻ പോരാളിമത്സ്യം Bleeker, 1853 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
347 Pinecone Soldier Fish Myriprisis murdjan പൈൻകായ പോരാളി മത്സ്യം, പെ രുംകണ്ണൻ Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
348 Spinesnout Squirrel Fish Osichthys acanthorhinus മുള്ളുമൂക്കൻ അണ്ണാൻമത്സ്യം Randall, Shimizu & Yamakawa, 1982 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
349 Japanese Soldier Fish (Brocade Perch) Osichthys japonicus ജപ്പാൻ പോരാളിമത്സ്യം Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXXI. നിര ZEIFORMES
75. കുടുംബം Parazenidae (parazen)
350 Rosy Dory Cytopsis rosea റോസ് ഡോറി Lowe, 1843 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
76. കുടുംബം Zeidae (dories)
351 Silvery John Dory Zenopsis conchifer വെള്ളി ജോൺ ഡോറി Lowe, 1852 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXXII. നിര SYNGNATHIFORMES
77. കുടുംബം Aulostomidae (trumpefishes)
352 Chinese Trumpet Fish Aulostomus chinensis ചൈനീസ് കുഴൽമത്സ്യം Linnaeus, 1766 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
78. കുടുംബം Fistulariidae (cornefishes)
353 Red Cornet Fish Fistularia peimba ചുവപ്പ് കുഴൽമത്സ്യം Lacepède, 1803 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
354 Blue-spoted Cornet Fish Fistularia commersonii നീലപ്പുള്ളി കുഴൽമത്സ്യം Rüppell, 1838 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
79. കുടുംബം Centriscidae (razorish)
355 Grooved Shrimpish Centriscus scutatus ചാല് കത്തിമത്സ്യം Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
80. കുടുംബം Syngnathidae (pipeishes and seahorses)
356 Sea Pony (Chilka Seahorse) Hippocampus fuscus ചിൽക്ക കടൽകുതിര Rüppell, 1838 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ Sch. I App. II
357 Spoted Seahorse (Yellow Seahorse) Hippocampus kuda പുള്ളി കടൽകുതിര Bleeker, 1852 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ Sch. I App. II
358 Longnose Seahorse (Three-spot Seahorse) Hippocampus trimaculatus മുപ്പുള്ളി കടൽകുതിര Leach, 1814 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ Sch. I App. II
359 Beady Pipeish Hippichthys penicillus മുത്തുമണി പൈപ്പ്മത്സ്യം Cantor, 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ Sch. I
360 Crocodile Tooth Pipe Fish Microphis cuncalus മുതലപ്പല്ലൻ പൈപ്പ്മത്സ്യം Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ Sch. I
361 Sudhajala Pipe Matsyam ¹ Ichthyocampus carce ശുദ്ധജല പൈപ്പ്മത്സ്യം Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ Sch. I
362 Alligator Pipe Fish Syngnathoides biaculeatus ചീങ്കണ്ണി പൈപ്പ്മത്സ്യം Bloch, 1785 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ Sch. I
363 Double-ended Pipe Fish (Bentsick Pipeish) Trachyrhamphus bicoarctatus ഇരുതല പൈപ്പ്മത്സ്യം Bleeker, 1857 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ Sch. I
364 Straightsick Pipe Fish Trachyrhamphus longirostris വടി പൈപ്പ്മത്സ്യം Kaup, 1856 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ Sch. I
365 Saw Pipe Fish Trachyrhamphus serratus അരിവാൾ പൈപ്പ്മത്സ്യം Temminck & Schlegel, 1850 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ Sch. I
XXXIII. നിര SYNBRANCHIFORMES
81. കുടുംബം Synbranchidae (swamp eel)
366 Swamp Eel Monopterus digressus പാതളതൊണ്ടി Gopi, 2002 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
367 Eapen's Swamp Eel³⁵ Monopterus eapeni കട്ടപുളവൻ Talwar, 1991 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
368 Malabar Swamp Eel Monopterus fossorius കുഴിപുളവൻ Nayar, 1951 വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
369 Rosen's Swamp Eel Monopterus roseni ചെങ്കൽപുളവൻ Bailey & Gans, 1998 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
370 Bengal Swamp Eel Ophisternon bengalense മധുരാൻ McClelland, 1844 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
82. കുടുംബം Mastacembelidae (spiny eels)
371 Malabar Spiny Eel Macrognathus guentheri മലബാർ മുള്ളാരകൻ Day, 1865 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
372 Zig-zag Eel (Tyre-track Eel) Mastacembelus armatus മലയാരകൻ Lacepède, 1800 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
373 Malabar Tyre-Track Eel Mastacembelus malabaricus പനയാരകൻ Jerdon 1849 1849 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
XXXIV. നിര SCORPAENIFORMES
83. കുടുംബം Setarchidae (deep-sea bristly scorpionishes)
374 Channeled Rockish (Deepwater Scorpionish) Setarches guentheri ആഴക്കടൽ തേൾമത്സ്യം Johnson, 1862 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
84. കുടുംബം Scorpaenidae (scorpionishes or rockishes)
375 Sawcheek Scorpionish Brachypterois serrulata അറക്കവാൽചെവിയൻ തേൾമത്സ്യം Richardson, 1846 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
376 Obliquebanded Singish Minous dempsterae ചരിഞ്ഞവരയൻ മുള്ള്മത്സ്യം Eschmeyer, Hallacher & Rama- Rao, 1979 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
377 Alcock's Scorpion Fish Minous inermis ആൽകോക്ക് തേൾമത്സ്യം Alcock, 1889 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
378 Grey Goblin Fish (Grey Singish) Minous monodactylus ചാര മുള്ള്മത്സ്യം Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
379 Blackfoot Fireish Parapterois macrura കരിംകാലൻ തീമത്സ്യം Alcock, 1896 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
380 Broadbarred Fireish Pterois antennata വീതിവരയൻ തേൾമത്സ്യം Bloch, 1787 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
381 Plain Tail Turkey Fish Pterois russelli തെളിവാലൻ ടർകിമത്സ്യം Bennet, 1831 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
382 Red Lionish (Winged Fire Fish) Pterois volitans ചുവപ്പ് തേൾമത്സ്യം Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
383 Guam Scorpionish Scorpaenodes guamensis ഗുവാം തേൾമത്സ്യം Quoy & Gaimard, 1824 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
384 Weedy Singish Scorpaenopsis cirrhosa കള തേൾമത്സ്യം Thunnberg, 1793 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
385 Stoneish Synanceia verrucosa കൽ മത്സ്യം Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
85. കുടുംബം Apisidae (wasp scorpionishes)
386 Ocellated Waspish Apistus carinatus കണ്ണൻ കടന്നൽമത്സ്യം Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
86. കുടുംബം Tetrarogidae (waspishes)
387 Whiteface Waspish Richardsonichthys leucogaster വെള്ളമുഖൻ കടന്നൽമത്സ്യം Richardson, 1848 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
87. കുടുംബം Synanceiidae (stoneishes)
388 Orangebanded Singish Choridactylus mulibarbus ഓറഞ്ച് വരയൻ മുള്ള്മത്സ്യം Richardson, 1848 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
389 Aden Splifin Synagrops adeni ഏദെൻ പിരിവാലൻ Kothaus, 1970 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
88. കുടുംബം Dactylopteridae (lying gurnards)
390 Spotwing Flying Gurnard Dactyloptena macracantha പുള്ളിച്ചിറകൻ പറക്കും ഗുർനാർട് Bleeker, 1854 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
391 Oriental Flying Gurnard Dactyloptena orientalis പൌരസ്ത്യ പറക്കും ഗുർനാർട് Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
392 Starry Flying Gurnard Dactyloptena peterseni നക്ഷത്ര പറക്കും ഗുർനാർട് Nyström, 1887 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
89. കുടുംബം Triglidae (searobins)
393 Scalybreast Gurnard Lepidotrigla faurei ചെതുമ്പൽമാറൻ ഗുർനാർട് Gilchrist & Thompson, 1914 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
394 Sea Robin Lepidotrigla longipinnis കടൽ റോബിൻ Alcock, 1890 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
395 Blackspoted Gurnard Pterygotrigla arabica കരിംപുള്ളി ഗുർനാർട് Boulenger, 1888 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
90. കുടുംബം Peristediidae (armored searobins or armored gurnards)
396 Armoured Sea Robin Satyrichthys adeni കവചിത കടൽ റോബിൻ Lloyd, 1907 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
91. കുടുംബം Platycephalidae (latheads)
397 Crocodile Flathead (Spoted Flathead) Cociella crocodilus മുതല ചപ്പത്തലയൻ Tilesius, 1812 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
398 Rough Flathead Grammoplites scaber പരുക്കൻ ചപ്പത്തലയൻ Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
399 Japanese Flathead Inegocia japonica ജപ്പാൻ ചപ്പത്തലയൻ Tilesius, 1812 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
400 Spiny Flathead Kumococius rodericensis മുള്ളൻ ചപ്പത്തലയൻ Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
401 Bartail Flathead Platycephalus indicus വരവാലൻ ചപ്പത്തലയൻ Linnaeus, 1758 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
402 Tuberculated Flathead Sorsogona tuberculata മുഴയൻ ചപ്പത്തലയൻ Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXXV. നിര PERCIFORMES
92. കുടുംബം Ambassidae (asiaic glassishes/perchlets)
403 Commerson's Glassy Perchlet¹ Ambassis ambassis കൊമേഴ്സൺ ഗ്ലാസ്മത്സ്യം Lacepède, 1802 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
404 Malabar Glassy Perchlet¹ Ambassis dussumieri മലബാർ ഗ്ലാസ്മത്സ്യം Cuvier, 1828 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
405 Bald Glassy (Naked- Head Glass Perchelet)¹ Ambassis gymnocephalus കഷണ്ടി ഗ്ലാസ്മത്സ്യം Lacepède, 1802 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
406 Long Spined Glass Perchlet Ambassis interrupta നീണ്ടമുള്ളൻ നന്ദൻ Bleeker, 1853 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
407 Scalloped Perchlet Ambassis nalua അരികുഞൊറി നന്ദൻ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
408 Elongate Glassy Perchlet Chanda nama നന്ദൻ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
409 Day's Glassy Perchlet¹ Parambassis dayi ഡേ ഗ്ലാസ്മത്സ്യം Bleeker, 1874 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
410 Indian Glassy Fish Parambassis ranga ചെറുനന്ദൻ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
411 Western Ghats Glassy Perchlet Parambassis thomassi ആറ്റുനന്ദൻ Day, 1870 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
93. കുടുംബം Laidae (lates perches)
412 Barramundi (Giant Seaperch) Lates calcarifer കാളാഞ്ചി Bloch, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
94. കുടുംബം Serranidae (sea basses, groupers, fairy basslets)
413 Peacock Hind (Peacock Grouper, Bluespoted Grouper) Cephalopholis argus മയിൽ കലവ Bloch & Schneider, 1801 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
414 Golden Hind (Golden Rock Cod) Cephalopholis aurania സ്വർണ കലവ Valenciennes, 1828 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
415 Chocolate Hind Cephalopholis boenack ചോക്കലേറ്റ് കലവ Bloch, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
416 Blue-Lined Hind (Blue-Lined Rockcod) Cephalopholis formosa നീലവരയൻ കലവ Shaw, 1812 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
417 Leopard Hind Cephalopholis leopardus പുള്ളിപ്പുലി കലവ Lacepède, 1801 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
418 Coral Hind Cephalopholis miniata പവിഴക്കലവ Forsskål, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
419 Sixblotch Hind Cephalopholis sexmaculata ആറുപുള്ളി കലവ Rüppell, 1830 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
420 Tomato Hind Cephalopholis sonnerati ചെംകലവ Valenciennes, 1828 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
421 Darkin Hind Cephalopholis urodeta ഇരുണ്ട ചിറകൻ കലവ Forster, 1801 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
422 Indian Perchlet Chelidoperca maculicauda ഇന്ത്യൻ കലവ Bineesh &Akhilesh, 2013 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
423 Humpback Grouper Cromileptes alivelis കൂനൻ കലവ Valenciennes, 1828 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
424 Areolate Grouper Epinephelus areolatus കണിക്കലവ Forsskål, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
425 Duskytail Grouper Epinephelus bleekeri ചാരവാലൻ കലവ Vaillant, 1878 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
426 White Spoted Reef Cod Epinephelus caeruleopunctatus വെള്ളപുള്ളി കലവ Bloch, 1790 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
427 Moustache Grouper Epinephelus chabaudi മീശക്കലവ Castelnau, 1861 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
428 Brownspoted Grouper Epinephelus chlorosigma തവിട്ടുപുള്ളി കലവ Valenciennes, 1828 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
429 Spinycheek Grouper Epinephelus diacanthus മുൾകവിളൻ കലവ Valenciennes, 1828 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
430 Doted Grouper Epinephelus episictus പുള്ളിക്കലവ Temminck & Schlegel, 1842 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
431 Blackip Grouper Epinephelus fasciatus അറ്റക്കറുപ്പൻ കലവ Forsskål, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
432 Blue and Yellow Grouper Epinephelus lavocaeruleus മഞ്ഞക്കലവ Lacepède, 1802 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
433 Brown-Marbled Grouper Epinephelus fuscogutatus തവിട്ടു മാർബിൾ കലവ Forsskål, 1775 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
434 Striped Grouper Epinephelus laifasciatus വരയൻ കലവ Temminck & Schlegel, 1842 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
435 Longspine Grouper Epinephelus longispinis നീണ്ടമുള്ളൻ കലവ Kner, 1864 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
436 Spoted Rockcod Epinephelus maculatus പുള്ളിക്കലവ Bloch, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
437 Malabar Grouper Epinephelus malabaricus മലബാർ കലവ Bloch & Schneider, 1801 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
438 "Honeycomb Grouper (Wire-Neing Reef-
Cod)" Epinephelus merra തേൻകൂട് കലവ Bloch, 1793 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
439 Oblique-Banded Grouper Epinephelus radiatus ചരിഞ്ഞവരയൻ കലവ Day, 1868 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
440 Greasy Grouper Epinephelus tauvina പന്നിക്കലവ Forskal, 1775 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
441 Wavy-Lined Grouper Epinephelus undulosus വളഞ്ഞവരയൻ കലവ Quoy & Gaimard, 1824 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
442 Sixstripe Soapish Grammistes sexlineatus ആറുവരയൻ സോപ്പ്മീൻ Thunberg, 1792 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
443 Basslet Liopropoma lunulatum ചന്ദ്രക്കലവ Guichenot, 1863 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
444 Randall's Basslet Liopropoma randalli റാൻഡൽ കലവ Akhilesh, Bineesh & White, 2012 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
445 Filamentous Anthiine Meganthias iliferus നാര് കലവ Randall &Heemstra, 2008 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
446 Alcock’s Deep-reef Basslet Plectranthias alcocki ആൽകോക്ക് കലവ Bineesh, Akhilesh, Gopalakrishnan & Jena, 2014 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
447 Blacksaddled Coralgrouper Plectropomus laevis കരിംജീനി പവിഴക്കലവ Lacepede]], 1801 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ
448 Spoted Coralgrouper Plectropomus maculatus പൊട്ടു പവിഴക്കലവ Bloch, 1790 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
449 One-stripe Anthias Pseudanthias fasciatus ഒറ്റവരയൻ കലവ Kamohara, 1955 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
450 Marcia's Anthias Pseudanthias marcia മാർസിയാ കലവ Randall & Hoover, 1993 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
451 Boulenger's Anthias Sacura boulengeri ബൗലെൻഗർ കലവ Heemstra, 1973 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
95. കുടുംബം Opistognathidae (jawishes)
452 Birdled Jawish Opisthognathus nigromarginatus കിളി താടിമത്സ്യം Rüppell, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
453 Leopard Jawish Opistognathus pardus പുള്ളിപ്പുലി താടിമത്സ്യം Smith-Vaniz, Bineesh & Akhilesh, 2012 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
96. കുടുംബം Teraponidae (grunters or igerperches)
454 Fourlined Terapon Pelates quadrilineatus നീലവരയൻ കീരിമീൻ Bloch, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
455 Crescent Perch (Jarbua Terapon, Squeaking Perch )¹ Terapon jarbua ചന്ദ്രക്കല കീരിമീൻ Forsskål, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
456 Small-Scaled Terapon Terapon puta ചെറുചെതുമ്പൽ കീരിമീൻ Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
457 Largescaled Terapon Terapon theraps വലിയചെതുമ്പൽ കീരിമീൻ Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
97. കുടുംബം Priacanthidae (bigeyes or catalufas)
458 Glasseye Heteropriacanthus cruentatus ഗ്ലാസ് കണ്ണൻ Lacepede, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
459 Moontail Bullseye (Crescent Tail Big Eye) Priacanthus hamrur ചന്ദ്രവാലൻ കാളക്കണ്ണൻ Forskal, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
460 Purple-Spoted Bigeye Priacanthus tayenus പിങ്ക്പുളളി കാളക്കണ്ണൻ Richardson, 1846 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
98. കുടുംബം Apogonidae (cardinalishes)
461 Ring-Tailed Cardinalish (Band Tail Cardinal Fish) Ostorhinchus aureus വളയവാലൻ കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം Lacepede, 1802 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
462 Smallscale Cardinal Fish Apogon mulitaeniatus ചെറുചെതുമ്പൽ കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം Cuvier, 1828 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
463 Pearly-Finned Cardinal Fish Apogon poecilopterus മുത്തുചിറകൻ കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം Cuvier, 1828 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
464 Spofin Cardinal Fish (Signal Cardinal Fish ) Apogon quekei പുളളിച്ചിറകൻ കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം Gilchrist, 1903 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
465 Seven Banded Cardinal Fish Apogon septemstriatus ഏഴുപട്ട കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം Gunther, 1880 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
466 Twobelt Cardinal Fish Apogon taeniatus ഇരുബെൽറ്റ് കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം Ehreberg, 1828 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
467 Doublebar Cardinal Fish Apogonichthyoides pseudotaeniatus ഇരുപട്ട കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം [Gon]], 1986 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
468 Twinbar Cardinal Fish Apogonichthyoides sialis ഇരുവരയൻ കർദ്ദിനാൾ മത്സ്യം Jordan & Thompson, 1914 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
469 Orangelined Cardinal Fish Archamia fucata ഓറഞ്ച്വരയൻ കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം Cantor, 1849 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
470 Shimmering Cardinal Fish Archamia lineolata മിന്നും കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം Ehreberg, 1828 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
471 Broadbanded Cardinal Fish Ostorhinchus fasciatus വീതിവരയൻ കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം White, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
472 Sevenstriped Cardinal Fish Ostorhinchus novemfasciatus ഏഴുവരയൻ കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം Cuvier, 1828 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
473 Half-barred Cardinal Fish Ostorhinchus thermalis അരപ്പട്ട കർദ്ദിനാൾമത്സ്യം Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
99. കുടുംബം Sillaginidae (smelt-whiings)
474 Clubfoot Sillago Sillaginopodys chondropus മന്തുകാലൻ പൂഴാൻ Bleeker, 1849 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
475 Silver Sillago Sillago sihama വെള്ളി പൂഴാൻ Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
100. കുടുംബം Malacanthidae (ileishes)
476 Pastel Tileish Hoplolailus fronicinctus ചായക്കോൽ തറയോടുമത്സ്യം Günther, 1887 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
101. കുടുംബം Lactariidae (false trevallies)
477 False Trevally (Big-Jawed Jumper ) Lactarius lactarius പരവ Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
102. കുടുംബം Rachycentridae (cobia)
478 Cobia (King Fish) Rachycentron canadum മോത Linnaeus, 1766 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
103. കുടുംബം Echeneidae (sucker ish, remoras)
479 Live Sharksucker Echeneis naucrates സ്രാവ് സക്കർ Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
480 Slender Suckerish Phtheirichthys lineatus ഈർക്കിൽ സക്കർ Menzies, 1791 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
481 White Suckerish Remora albescens വെള്ള സക്കർ Temminck & Schlegel, 1850 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
104. കുടുംബം Carangidae (jacks, king ishes)
482 African Pompano (Indian Threadin Trevally) Alecis ciliaris നൂൽവാലൻ പാര Bloch, 1787 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
483 Indian Threadish Alecis indicus ഇന്ത്യൻ നൂൽവാലൻ പാര Rüppell, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
484 Shrimp Scad Alepes djedaba ചെമ്മീൻ പാര Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
485 Razorbelly Scad Alepes kleinii കത്തിവയറൻ പാര Bloch, 1793 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
486 Blackin Scad Alepes melanoptera കരിംചിറകൻ പാര Swainson, 1839 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
487 Herring Scad Alepes vari മത്തിപ്പാര Cuvier, 1833 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
488 Cletbelly Trevally Atropus atropos പിളവയറൻ പാര Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
489 Yellowtail Scad Atule mate മഞ്ഞവാലൻ പാര Cuvier, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
490 Longin Trevally Carangoides armatus നീളച്ചിറകൻ പാര Rüppell, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
491 Longnose Trevally Carangoides chrysophrys മൂക്കൻ പാര Cuvier, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
492 Coastal Trevally Carangoides coeruleopinnatus തീരപ്പാര Rüppell, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
493 Blue Trevally Carangoides ferdau നീലപ്പാര Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
494 Yellowspoted Trevally Carangoides fulvogutatus മഞ്ഞപുള്ളി പാര Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
495 Bludger (Nakedbreast Trevally) Carangoides gymnostethus മൃദുമാറിട പാര Cuvier, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
496 Bumpnose Trevally Carangoides hedlandensis ബമ്പ്മൂക്കൻ പാര Whitley, 1934 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
497 Malabar Trevally Carangoides malabaricus മലബാർ പാര Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
498 Barcheek Trevally Carangoides plagiotaenia കമ്പിക്കവിളൻ പാര Bleeker, 1857 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
499 Brown-Backed Trevally Carangoides praeustus തവിട്ടുമുതുകൻ പാര [Bennet]]], 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
500 Impostor Trevally Carangoides talamparoides കപടപ്പാര Bleeker, 1852 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
501 Blackip Trevally Caranx heberi അറ്റക്കറുപ്പൻ പാര Bennet, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
502 Giant Trevally (Yellowin Jack) Caranx ignobilis ഭീമൻ പാര [[Forsskal 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
503 Bluein Trevally Caranx melampygus നീലച്ചിറകൻ പാര Cuvier, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
504 Brassy Trevally Caranx papuensis ചെമ്പൻ പാര Alleyne & Macleay, 1877 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
505 Tella Jack Caranx sexfasciatus വറ്റപ്പാര Quoy & Gaimard, 1825 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
506 Mackerel Scad Decapterus macarellus അയലക്കൊഴിയാള Cuvier, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
507 Shorfin Scad Decapterus macrosoma ചെറുചിറകൻ കൊഴിയാള Bleeker, 1851 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
508 Indian Scad Decapterus russelli ഇന്ത്യൻ കൊഴിയാള Rüppell, 1830 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
509 Rainbow Runner Elagais bipinnulata മാരിവിൽ ഓട്ട ക്കാരൻ Quoy & Gaimard, 1825 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
510 Golden Toothless Trevally Gnathanodon speciosus സ്വർണ പല്ലില്ലാപ്പാര Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
511 Torpedo Scad Megalaspis cordyla വങ്കട Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
512 Pilofish Naucrates doctor പയലറ്റ് മത്സ്യം Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
513 Black Pomfret Parastromateus niger കറുത്ത ആവോലി Bloch, 1795 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
514 Talang Queenish, Paala Meen Scomberoides commersonnianus തലാംഗ് രാജ്ഞിമത്സ്യം, പാല മീൻ Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
515 Double-Spoted Queenish Scomberoides lysan ഇരുപുള്ളി രാജ്ഞിമത്സ്യം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
516 Needlescaled Queenish Scomberoides tol സൂചിച്ചെതുമ്പൽ രാജ്ഞിമത്സ്യം Cuvier, 1832 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
517 Oxeye Scad Selar boops കണ്ണൻ കൊഴിയാള Cuvier, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
518 Bigeye Scad Selar crumenophthalmus വലിയകണ്ണൻ കൊഴിയാള Bloch, 1793 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
519 Blackbanded Trevally Seriolina nigrofasciata കരിംവയറൻ പാര Rüppell, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
520 Small Spoted Dart (Baillon’s Dart) Trachinotus baillonii അഞ്ചുപുള്ളി താലിപ്പാര Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
521 Snubnose Pompano Trachinotus blochii പതിമൂക്കൻ താലിപ്പാര Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
522 Indian Pompano Trachinotus mookalee ഇന്ത്യൻ താലിപ്പാര Cuvier, 1832 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
523 Longrakered Trevally Ulua mentalis നീളപ്പാള പാര Cuvier, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
524 Whitemouth Jack Uraspis helvola വെള്ളവയറൻ പാര Forster, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
525 Cotonmouth Jack Uraspis secunda പരുത്തിവായൻ പാര Poey, 1860 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
105. കുടുംബം Coryphaenidae (dolphinishes)
526 Pompano Dolphinish Coryphaena equiselis പൊമ്പാനോ ഡോൾഫിൻ മത്സ്യം Linnaeus, 1758 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
527 Common Dolphinish Coryphaena hippurus നാടൻ ഡോൾഫിൻ മത്സ്യം Linnaeus, 1758 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
106. കുടുംബം Menidae (moonish)
528 Moonish Mene maculata അമ്പട്ടൻ പാര Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
107. കുടുംബം Leiognathidae (slimys, slipmouths, ponyishes)
529 Striped Ponyish Aurigequula fasciata വരയൻ മുള്ളൻകാര Lacepède, 1803 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
530 Slender Ponyish Equulites elongatus ഈർക്കിൽ മുള്ളൻകാര Günther, 1874 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
531 Whipin Ponyish Equulites leuciscus ചാട്ടച്ചിറകൻ മുള്ളൻകാര Günther, 1860 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
532 Ornate Ponyish Equulites lineolatus അലങ്കാര മുള്ളൻകാര Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
533 Splendid Ponyish Eubleekeria splendens തിളക്ക മുള്ളൻകാര Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
534 Smalltoothed Ponyish Gazza achlamys ചെറുപല്ലൻ മുള്ളൻകാര Jordan & Starks, 1917 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
535 Toothpony Gazza minuta പല്ലൻ മുള്ളൻകാര Bloch, 1795 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
536 Goldstripe Ponyish Karalla daura സ്വർണവരയൻ മുള്ളൻകാര Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
537 Dussumier's Ponyish Karalla dussumieri ഡുസ്സുമീർ മുള്ളൻകാര Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
538 Berber Ponyish Leiognathus berbis ബെർബെർ മുള്ളൻകാര Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
539 Orangein Ponyish Leiognathus bindus ഓറഞ്ച്ചിറകൻ മുള്ളൻകാര Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
540 Shortnose Ponyish Leiognathus brevirostris ചെറുമൂക്കൻ മുള്ളൻകാര Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
541 Common Ponyish Leiognathus equulus നാടൻ മുള്ളൻകാര Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
542 Twoblotch Ponyish Nuchequula blochii ഇരുപുള്ളി മുള്ളൻകാര Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
543 Pugnose Ponyish Secutor insidiator പതിമൂക്കൻ മുള്ളൻകാര Bloch, 1787 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
544 Deep Pugnose Ponyish Secutor ruconius വലിയ പതിമൂക്കൻ മുള്ളൻകാര Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
108. കുടുംബം Lutjanidae (snappers)
545 Smalltooth Jobish Aphareus furcatus ചെറുപല്ലൻ ചെംപല്ലി Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
546 Deep-Water Red Snapper Etelis carbunculus ആഴക്കടൽ ചെമ്പല്ലി Cuvier, 1828 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
547 Tang's Snapper Lipocheilus carnolabrum റ്റാങ് ചെമ്പല്ലി Chan, 1970 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
548 Mangrove Red Snapper (River Snapper ) Lutjanus argenimaculatus കണ്ടൽ ചെമ്പല്ലി Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
549 Bengal Snapper Lutjanus bengalensis ബംഗാൾ ചെമ്പല്ലി Bloch, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
550 Two-Spot Red Snapper Lutjanus bohar ഇരുപുള്ളി ചെമ്പല്ലി Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
551 Checkered Snapper Lutjanus decussatus ചതുരംഗ ചെമ്പല്ലി Cuvier, 1828 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
552 Blackspot Snapper Lutjanus ehrenbergii കരിംപുള്ളി ചെമ്പല്ലി Peters, 1869 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
553 Crimson Snapper Lutjanus erythropterus കടുംചുവപ്പ് ചെമ്പല്ലി Bloch, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
554 Blacktail Snapper (Yellow Banded Snapper) Lutjanus fulvus കരിംവാലൻ ചെമ്പല്ലി Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
555 Humpback Red Snapper Lutjanus gibbus കൂനൻ ചെമ്പല്ലി Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
556 Moses Perch Lutjanus johnii മോസസ് ചെമ്പല്ലി Bloch, 1792 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
557 Blue and Yellow Snapper Lutjanus kasmira മഞ്ഞ ചെമ്പല്ലി Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
558 Bigeye Snapper Lutjanus lutjanus പെരുംകണ്ണൻ ചെമ്പല്ലി Bloch, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
559 Indian Snapper Lutjanus madras ഇന്ത്യൻ ചെമ്പല്ലി Valenciennes, 1831 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
560 Malabar Blood Snapper Lutjanus malabaricus മലബാർ ചെമ്പല്ലി Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
561 Onespot Snapper Lutjanus monosigma ഒരുപുള്ളി ചെമ്പല്ലി Cuvier, 1828 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
562 Five-Lined Snapper Lutjanus quinquelineatus അഞ്ചുവരയൻ ചെമ്പല്ലി Bloch, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
563 Blubberlip Snapper Lutjanus rivulatus കൊഴുപ്പ്ചുണ്ടൻ ചെമ്പല്ലി Cuvier, 1828 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
564 Russell's Snapper Lutjanus russellii റസ്സൽ ചെമ്പല്ലി Bleeker, 1849 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
565 Emperor Snapper Lutjanus sebae ചക്രവർത്തി ചെമ്പല്ലി Cuvier, 1816 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
566 Brownstripe Red-Snapper Lutjanus vita തവിട്ടുവരയൻ ചെമ്പല്ലി Quoy & Gaimard, 1824 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
567 Black and White Snapper Macolor niger വെള്ളക്കറുപ്പ് ചെമ്പല്ലി Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
568 Midnight Snapper Macolor macularis പാതിരാ ചെമ്പല്ലി Fowler, 1931 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
569 Yellowtail Blue Snapper Paracaesio xanthura മഞ്ഞവാലൻ നീലചെമ്പല്ലി Bleeker, 1869 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
570 Pinjalo Snapper Pinjalo pinjalo പിഞ്ചാലൊ ചെമ്പല്ലി Bleeker, 1850 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
571 Crimson Jobish Prisipomoides ilamentosus കടുംചുവപ്പ് ജോബ്ചെമ്പല്ലി Valenciennes, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
572 Goldbanded Jobish Prisipomoides mulidens സ്വർണവരയൻ ചെമ്പല്ലി Day, 1871 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
109. കുടുംബം Caesionidae (fusiliers)
573 Goldband Fusilier Pterocaesio chrysozona സ്വർണവരയൻ തുപ്പാക്കിമത്സ്യം Cuvier, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
574 Motled Fusilier Dipterygonotus balteatus വർണപ്പുള്ളി ഫുസിലീർ Valenciennes, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
110. കുടുംബം Loboidae (tripletails)
575 Tripletail (Atlanic Tripletail) Lobotes surinamensis മൂവാലൻ Bloch, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
111. കുടുംബം Gerreidae (mojarras)
576 Deep-Bodied Mojarra Gerres erythrourus പൊക്ക പ്രാഞ്ഞിൽ Bloch, 1791 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
577 Whipin Mojarra Gerres ilamentosus കൊടിയൻ പ്രാഞ്ഞിൽ Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
578 Saddleback Silver-Biddy Gerres limbatus ജീനി പ്രാഞ്ഞിൽ Cuvier, 1830 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
579 Strongspine Silver-Biddy (Longtail Silverbiddy) Gerres longirostris ദൃഡമുള്ളൻ പ്രാഞ്ഞിൽ Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
580 Long-Rayed Mojarra Gerres macracanthus നീളക്കിരണ പ്രാഞ്ഞിൽ Bleeker, 1854 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
581 Slender Silverbiddy Gerres oblongus ഈർക്കിൽ പ്രാഞ്ഞിൽ Cuvier, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
582 Longin Mojarra Pentaprion longimanus നീളച്ചിറകൻ പ്രാഞ്ഞിൽ Cantor, 1849 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
112. കുടുംബം Haemulidae (grunts)
583 Painted Sweetlip Diagramma pictum വർണ്ണ മുക്കറമത്സ്യം Thunberg, 1792 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
584 Bluecheek Silver Grunt Pomadasys argyreus നീലക്കവിൾ വെള്ളി മുക്കറമത്സ്യം Valenciennes, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
585 Silver Grunt Pomadasys argenteus വെള്ളി മുക്കറമത്സ്യം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
586 Spoted Grunter (Smallspoted Grunter) Pomadasys commersonnii പുള്ളി മുക്കറമത്സ്യം Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
587 Banded Grunter Pomadasys furcatus പട്ട മുക്കറമത്സ്യം Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
588 Silver Spoted Grunt Pomadasys hasta വെള്ളിപ്പുള്ളി മുക്കറമത്സ്യം Bloch, 1790 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
589 Saddle Grunt (Blotched-grunt ) Pomadasys maculatus ജീനി മുക്കറമത്സ്യം Bloch, 1793 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
590 Cock Grunter Pomadasys mulimaculatus കോഴി മുക്കറമത്സ്യം Playfair, 1867 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
591 Olive Grunt Pomadasys olivaceus ഒലീവ് മുക്കറമത്സ്യം Day, 1875 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
592 Silver Banded Sweetlip Plectorhinchus diagramus വെള്ളിവരയൻ മുക്കറമത്സ്യം Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
593 Black Sweet-Lip Plectorhinchus nigrus കരിം മുക്കറമത്സ്യം Cuvier, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
594 Minstrel Sweetlip Plectorhinchus schotaf പാട്ടുമുക്കറമത്സ്യം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
595 Indian Ocean oriental Sweetlip Plectorhinchus vitatus ഇന്ത്യൻസമുദ്ര മുക്കറമത്സ്യം Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
113. കുടുംബം Sparidae (porgies)
596 Picnic Seabream (River Bream) Acanthopagrus berda പുഴ അരിമീൻ Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
597 Twobar Seabream Acanthopagrus bifasciatus ഇരുവരയൻ അരിമീൻ Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
598 Natal Stumpnose (Goldlined Seabream) Rhabdosargus sarba പതിമൂക്കൻ അരിമീൻ Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
114. കുടുംബം Lethrinidae (emperors or scavengers)
599 Starry Pigface Bream Lethrinella miniata നക്ഷത്ര ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Forster, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
600 Thumbprint Emperor Lethrinus harak വിരലടയാള ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
601 Pig-Face Bream (Pink Ear Emperor) Lethrinus lentjan പന്നിമുഖ ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Lacepède, 1802 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
602 Bridled Pigface-Bream Lethrinus mahsenoides കടിഞ്ഞാൺ ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Lacepède, 1802 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
603 Smalltooth Emperor Lethrinus microdon ചെറുപല്ലൻ ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Valenciennes, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
604 Trumpet Emperor Lethrinus miniatus കുഴൽ ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Forster, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
605 Spangled Emperor Lethrinus nebulosus മിന്നൽ ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
606 Ornate Emperor Lethrinus ornatus അലങ്കാര ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Valenciennes, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
607 Yellow-Banded Pigface Bream Lethrinus ramak മഞ്ഞവരയൻ ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
608 Redsnout Emperor Lethrinus reiculatus ചെമ്മൂക്കൻ ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Valenciennes, 1830 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
609 Black Blotch Emperor Lethrinus semicinctus കരിംപുള്ളി ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Valenciennes, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
610 Slender Emperor Lethrinus variegatus ഈർക്കിൽ ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Valenciennes, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
611 Yellowlip Emperor Lethrinus xanthochilus മഞ്ഞച്ചുണ്ടൻ ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Klunzinger, 1870 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
612 Humpnose Big-Eye Bream Monotaxis grandoculis പതിമൂക്കൻ പെരുംകണ്ണൻ ചക്രവർത്തിമത്സ്യം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
115. കുടുംബം Nemipteridae (threadin breams, whiptail breams)
613 Delagoa Threadin Bream (Bleeker's Threadin-Bream) Nemipterus bipunctatus ബ്ലീകെർ കിളിമീൻ Valenciennes, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
614 Japanese Threadin Bream Nemipterus japonicus ജപ്പാൻ കിളിമീൻ Bloch, 1791 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
615 Mauvelip Threadin Bream (Redilament Threadin-Bream) Nemipterus mesoprion ചെന്നൂലൻ കിളിമീൻ Bleeker, 1853 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
616 Doublewhip Threadin Bream Nemipterus nematophorus ഇരുചാട്ട കിളിമീൻ Bleeker, 1853 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
617 Notchedin Threadin Bream Nemipterus peronii കുഴിച്ചിറകൻ കിളിമീൻ Valenciennes, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
618 Randall's Threadin Bream Nemipterus randalli റാൻഡൽ കിളിമീൻ Russell, 1986 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
619 Slender Threadin Bream Nemipterus zysron ഈർക്കിൽ കിളിമീൻ Bleeker, 1856 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
620 Smooth Dwarf Monocle Bream Parascolopsis aspinosa മിനുസ ഒറ്റക്കണ്ണടമത്സ്യം Rao & Rao, 1981 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
621 Dwarf Monocle Bream Parascolopsis baranesi കുള്ളൻ ഒറ്റക്കണ്ണടമത്സ്യം Russell & Golani, 1993 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
622 Redin Dwarf Monocle Bream Parascolopsis boesemani ചെംചിറകൻ ഒറ്റക്കണ്ണടമത്സ്യം Rao & Rao, 1981 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
623 Rosy Dwarf Monocle Bream Parascolopsis eriomma റോസ് കുള്ളൻ ഒറ്റക്കണ്ണടമത്സ്യം Jordan & Richardson , 1909 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
624 Whitecheek Monocle Bream (Silver Flash Spine Cheek) Scolopsis vosmeri വെള്ളക്കവിളൻ ഒറ്റക്കണ്ണടമത്സ്യം Bloch, 1792 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
116. കുടുംബം Polynemidae (threadins)
625 Fouringer Threadin (White Salmon ) Eleutheronema tetradactylum നാലുവിരൽ നാരുമത്സ്യം Shaw, 1804 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
626 Indian Thread Fish Leptomelanosoma indicum ഇന്ത്യൻ നാരുമത്സ്യം Shaw, 1804 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
627 Arabian Blackspot Threadin Polydactylus mullani അറേബ്യൻ കരിമ്പുള്ളി നാരുമത്സ്യം Hora, 1926 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
628 Striped Threadin Polydactylus plebeius വരയൻ നാരുമത്സ്യം Valenciennes, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
629 Sixinger Threadin Polydactylus sexilis ആറുവിരൽ നാരുമത്സ്യം Valenciennes, 1831 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
630 Paradise Threadin Polynemus paradiseus പറുദീസ നാരുമത്സ്യം Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
631 Black Spot Thread Fish Polynemus sextarius കരിംപുള്ളി നാരുമത്സ്യം Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
632 Bengal Corvina Daysciaena albida ബംഗാൾ കോര Cuvier, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
633 Bearded Croaker Johnius amblycephalus താടിക്കോര Bleeker, 1855 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
634 Bloch's Croaker Johnius aneus ബ്ലോച്ച് കോര Bloch, 1793 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
635 Sharpnose Hammer Croaker Johnius borneensis മൂക്കൻ ചുറ്റികക്കോര Bleeker, 1851 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
636 Belanger's Croaker Johnius belangerii ബെലാങ്ങേർ കോര Cuvier, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
637 Karut Croaker Johnius caruta ക്രൗട്ട് കോര Cuvier, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
638 Sin Croaker Johnius dussumieri സിൻ കോര Cuvier, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
639 Big-Snout Croaker Johnius macrorhynus വലിയമോന്തക്കോര Mohan, 1976 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
640 Kathala Croaker Kathala axillaris കതല കോര Cuvier, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
641 Blotched Croaker (Black Banded Jew Fish) Nibea maculata കരിംവര കോര Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
642 Lesser Tigertooth Croaker Otolithes cuvieri ചെറു കടുവപ്പല്ലൻ കോര Trewavas, 1974 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
643 Tiger-Toothed Croaker Otolithes ruber കടുവപ്പല്ലൻ കോര Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
644 Bighead Pennah Croaker Pennahia macrophthamlus പെരുംതല കോര Bleeker, 1850 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
645 Blotched Tiger-Toothed Croaker Pterotolithus maculatus പുള്ളി പെരുംതല കോര Cuvier, 1830 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
117. കുടുംബം Mullidae (goafishes)
646 Yellowstripe Goafish Mulloidichthys lavolineatus മഞ്ഞവരയൻ ആടുമീൻ Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
647 Slender Goldband Goafish Mulloidichthys somoensis സ്വർണവരയൻ ആടുമീൻ Günther, 1874 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
648 Doublebar Goafish Parupeneus bifasciatus ഇരട്ടവരയൻ ആടുമീൻ Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
649 Goldsaddle Goafish Parupeneus cyclostomus ജീനി ആടുമീൻ Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
650 Indian Goafish Parupeneus indicus ഇന്ത്യൻ ആടുമീൻ Shaw, 1803 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
651 Longbarbel Goafish Parupeneus macronemus നീളസ്പർശനി ആടുമീൻ Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
652 White-Lined Goafish Parupeneus pleurotaenia വെള്ളവരയൻ ആടുമീൻ Lacepède, 1802 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
653 Two-Tone Goafish Upeneus gutatus ഇരുവർണ്ണ ആടുമീൻ Day, 1868 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
654 Goldband Goafish Upeneus moluccensis സ്വർണപ്പട്ട ആടുമീൻ Bleeker, 1855 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
655 Ochre-Banded Goafish Upeneus sundaicus കാവിവരയൻ ആടുമീൻ Bleeker, 1855 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
656 Finstripe Goafish Upeneus taeniopterus നൂൽവരയൻ ആടുമീൻ Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
657 Yellowstriped/Banded Goafish Upeneus vitatus മഞ്ഞപ്പട്ട ആടുമീൻ Forskal, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
118. കുടുംബം Pempheridae (sweepers)
658 Malabar Sweeper Pempheris malabarica മലബാർ സ്വീപ്പർ Cuvier in Cuvier & Valenciennes 1831 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
659 Black-Edged Sweeper (Molucean Sweeper ) Pempheris mangula അറ്റക്കറുപ്പൻ സ്വീപ്പർ Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
660 Sarayu Sweeper Pempheris sarayu സരയു സ്വീപ്പർ Randall & Bineesh, 2014 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
119. കുടുംബം Toxoidae (archerishes)
661 Spoted Archerish (Largescale Archerish) Toxotes chatareus പുള്ളി വില്ലാളിമീൻ Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
120. കുടുംബം Kyphosidae (sea chubs)
662 Blue Seachub (Ashen Drummer ) Kyphosus cinerascens നീല കാക്കുറാട്ടി Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
663 Brassy Chub (Lowinned rudderish) Kyphosus vaigiensis ചെമ്പൻ കാക്കുറാട്ടി Quoy & Gaimard, 1825 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
121. കുടുംബം Drepaneidae (spoted bafish, sickle ish)
664 Concerina Fish (Bandede Drepane) Drepane longimana വരയൻ അരിവാൾ മത്സ്യം Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
665 Spoted Sickleish Drepane punctata പുള്ളി അരിവാൾ മത്സ്യം Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
122. കുടുംബം Monodactylidae (moonyishes or ingerishes)
666 Silver Moony (Silver Bafish) Monodactylus argenteus വെള്ളി ചന്ദ്രമത്സ്യം Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
123. കുടുംബം Chaetodonidae (buterlyishes)
667 Threadin Buterlyish Chaetodon auriga നൂൽവാലൻ ചിത്രശലഭമത്സ്യം Forskal, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
668 Redtail Buterlyish (Pakistani Buterly Fish ) Chaetodon collare ചെംവാലൻ ചിത്രശലഭമത്സ്യം Bloch, 1787 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
669 Indian Vagabond Buterlyish Chaetodon decussatus ഇന്ത്യൻ അലസൻ ചിത്രശലഭമത്സ്യം Cuvier, 1829 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
670 Diagonal Buterlyish (Eight Banded Buterly Fish) Chaetodon fasciatus ചരിഞ്ഞവരയൻ ചിത്രശലഭമത്സ്യം Forsskål, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
671 Raccoon Buterlyish (Halfmoon Buterly Fish) Chaetodon lunula റക്കൂൺ ചിത്രശലഭമത്സ്യം Lacepède, 1802 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
672 Blackback Buterlyish Chaetodon melanotus കറുപ്പ്മുതുകൻ ചിത്രശലഭമത്സ്യം Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
673 Scrawled Buterlyish Chaetodon meyeri അലക്ഷ്യ ചിത്രശലഭമത്സ്യം Bloch & Schneider, 1801 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
674 Vagabond Buterly Fish (Black Banded Buterly Fish ) Chaetodon vagabundus അലസൻ ചിത്രശലഭമത്സ്യം Linnaeus, 1758 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
675 Yellow-Head Buterlyish Chaetodon xanthocephalus മഞ്ഞത്തലയൻ ചിത്രശലഭമത്സ്യം Bennet, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
676 Pennet Coral Fish Heniochus acuminatus പെന്നെറ്റ് പവിഴമത്സ്യം Linnaeus, 1758 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
677 Banner Fish Heniochus varius ബാനർ മത്സ്യം Cuvier, 1829 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
678 Sixspine Buterlyish Parachaetodon ocellatus ആറുമുള്ളൻ ചിത്രശലഭ മത്സ്യം Cuvier, 1831 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
124. കുടുംബം Pomacanthidae (angelishes)
679 Yellowtail Angelish (Yellow-Brown Angel Fish) Apolemichthys xanthurus മഞ്ഞവാലൻ മാലാഖമത്സ്യം Bennet, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
680 Dusky Angelish (Dusky Cherub) Centropyge mulispinis ഇരുളൻ മാലാഖമത്സ്യം Playfair, 1867 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
681 Blue Ring Angelish (Ringed Angel Fish ) Pomacanthus annularis വളയ മാലാഖമത്സ്യം Bloch, 1787 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
682 Emperor Angelish Pomacanthus imperator ചക്രവർത്തി മാലാഖമത്സ്യം Bloch, 1787 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
683 Semicircle Angelish (Blue Angel Fish ) Pomacanthus semicirculatus അർദ്ധവൃത്ത മാലാഖമത്സ്യം Cuvier, 1831 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
125. കുടുംബം Pentaceroidae (armorheads)
684 Sailin Armourhead Hisiopterus typus പായ്ചിറക് കവചത്തലയൻ Temminck & Schlegel, 1844 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
126. കുടുംബം Nandidae (leaf ishes)
685 Gangeic Leaf ish Nandus nandus കരിയില മീൻ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
127. കുടുംബം Badidae (dario)
686 Western Ghats Dario³⁶ Dario urops വാൽക്കണ്ണൻ മരയോന്ത് മീൻ Britz,Ali & Philip, 2012 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
128. കുടുംബം Pristolepididae (catopra)
687 Common Catpora Pristolepis marginata ആറ്റു ചെമ്പല്ലി Jerdon, 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
688 Red Finned Catopra⁸ Pristolepis rubripinnis ഓറഞ്ച് വാലൻ ആറ്റുചെമ്പല്ലി Britz,Kumar & Baby, 2012 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
129. കുടുംബം Cepolidae (bandishes)
689 Blackspot Bandish Acanthocepola limbata കരിംപുള്ളി നാടമീൻ Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
130. കുടുംബം Mugilidae (mullets)
690 Largescale Mullet Chelon macrolepis വലിയചെതുമ്പൽ കണമ്പ് Smith, 1846 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
691 Goldspot Mullet Chelon parsia സ്വർണപ്പുള്ളി കണമ്പ് Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
692 Greenback Mullet Chelon subviridis പച്ചമുതുകൻ കണമ്പ് Valenciennes, 1836 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
693 Tade Mullet Liza tade റ്റേട് കണമ്പ് Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
694 Squaretail Mullet Liza vaigiensis ചതുരവാലൻ കണമ്പ് Quoy & Gaimard, 1825 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
695 Longarm Mullet Moolgarda cunnesius നീളക്കയ്യൻ കണമ്പ് Valenciennes, 1836 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
696 Bluespot Mullet Moolgarda seheli നീലപ്പുള്ളി കണമ്പ് Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
697 Flathead Mullet Mugil cephalus ചപ്പത്തലയൻ കണമ്പ് Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
698 Bluetail Mullet Valamugil buchanani നീലവാലൻ കണമ്പ് Bleeker, 1853 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
131. കുടുംബം Cichlidae (pearlspot)
699 Pearl Spot Etroplus suratensis കരിമീൻ Bloch, 1790 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
700 Mozambique Tilapia* Oreochromis mossambicus മൊസാംബിക്ക് തിലാപ്പിയ Peters, 1852 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ* Exoic
701 Orange Chromide Pseudetroplus maculatus പള്ളത്തി Bloch, 1795 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
132. കുടുംബം Pomacentridae (damselishes)
702 Banded Sergeant Abudefduf septemfasciatus വരയൻ പടത്തം Cuvier, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
703 Scissortail Sergeant Abudefduf sexfasciatus കത്രികവാലൻ പടത്തം Lacepède, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
704 Blackspot Sergeant Abudefduf sordidus കരിംപുള്ളി പടത്തം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
705 Indo-Paciic Sergeant Abudefduf vaigiensis ഇൻഡോപെസഫിക് പടത്തം Quoy & Gaimard, 1825 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
706 Yellow Brown Angelish (Yellowtail Angelish) Apolemichthys xanthurus മഞ്ഞവാലൻ പടത്തം Bennet, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
707 Brown Demoiselle (Long-Lobed Damsel) Neopomacentrus ilamentosus നീളവാലൻ പടത്തം Macleay, 1882 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
708 Whitespoted Devil (Jewel Devil) Plectroglyphidodon lacrymatus വെള്ളപ്പുള്ളി പടത്തം Quoy & Gaimard, 1825 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
709 Caerulean Damsel (Blue Devil) Pomacentrus caeruleus നീല പടത്തം Quoy & Gaimard, 1825 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
710 Freshwater Damsel Pomacentrus taeniurus ശുദ്ധജല പടത്തം Bleeker, 1856 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
133. കുടുംബം Labridae (rainbow ish, wrasses)
711 Floral Wrasse Cheilinus chlorourus പുഷ്പ മാരിവിൽമത്സ്യം Bloch, 1791 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
712 Dusky Wrasse Halichoeres marginatus ഇരുളൻ മാരിവിൽമത്സ്യം Ruppell, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
713 Bubblein Wrasse Halichoeres nigrescens കുമിളച്ചിറകൻ മാരിവിൽമത്സ്യം Bloch & Schneider, 1801 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
714 Zigzag Wrasse Halichoeres scapularis പുളവൻ മാരിവിൽമത്സ്യം Bennet, 1832 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
715 Barred Thicklip Hemigymnus fasciatus കമ്പിച്ചുണ്ടൻ മാരിവിൽമത്സ്യം Bloch, 1792 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
716 Two-spot Razorish Iniisius bimaculatus ഇരുപുള്ളി മാരിവിൽമത്സ്യം Rüppell, 1829 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
717 Razorish Iniisius cyanifrons കത്തി മാരിവിൽമത്സ്യം Valenciennes, 1840 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
718 Peacock Wrasse Iniisius pavo മയിൽ മാരിവിൽമത്സ്യം Valenciennes, 1840 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
719 Fiveinger Wrasse Iniisius pentadactylus അഞ്ചുവിരൽ മാരിവിൽമത്സ്യം Linnaeus, 1758 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
720 Bluestreak Cleaner Wrasse Labroides dimidiatus നീലവരയൻ മാരിവിൽമത്സ്യം Valenciennes, 1839 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
721 Moon Wrasse Thalassoma lunare ചന്ദ്ര മാരിവിൽമത്സ്യം Linnaeus, 1758 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
134. കുടുംബം Scaridae (parrofishes)
722 Candelamoa Parrofish (Indian Ocean Longnose Parrofish) Hipposcarus harid മൂക്കൻ തത്തമത്സ്യം Forsskål, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
723 Blue-Barred Parrofish (Blue-Barred Parrofish) Scarus ghobban നീലക്കമ്പി തത്തമത്സ്യം Forsskål, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
724 Common Parrofish Scarus psitacus നാടൻ തത്തമത്സ്യം Forsskål, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
725 Eclipse Parrofish Scarus russelii ഇരുളൻ തത്തമത്സ്യം Valenciennes, 1840 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
135. കുടുംബം Uranoscopidae (stargazers)
726 Longnosed Stargazer Ichthyscopus lebeck മൂക്കൻ മാനത്തുനോക്കി Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
727 Skygazer Uranoscopus gatatus മാനത്തുനോക്കി Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
136. കുടുംബം Pinguipedidae (sandperches)
728 Harlequin Sandperch Parapercis pulchella കോമാളി മണൽപെർച്ച് Temminck & Schlegel, 1843 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
137. കുടുംബം Tripterygiidae (triplein blennies)
729 Banded Triplein Enneapterygius fasciatus നാടൻ മുച്ചിറകൻ Weber, 1909 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
138. കുടുംബം Blenniidae (combtooth blennies)
730 Kirk's Blenny Alicus kirkii കിർക്ക് ബ്ലെന്നി Günther]], 1868 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
731 Mimic Blenny Aspidontus tractus മിമിക്രി ബ്ലെന്നി Fowler, 1903 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
732 Blue-Dashed Rockskipper Blenniella periophthalmus നീലവരയൻ കല്ലരിപ്പൻ Valenciennes, 1836 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
733 Reefmargin Blenny Entomacrodus striatus പവിഴവക്കൻ ബ്ലെന്നി Valenciennes, 1836 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
734 Vermiculated Blenny Entomacrodus vermiculatus വിരവരയൻ ബ്ലെന്നി Valenciennes, 1836 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
735 Streaky Rockskipper (Dussumier's Rockskipper) Isiblennius dussumieri വരയൻ കല്ലരിപ്പൻ Valenciennes, 1836 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
736 Lined Rockskipper (Black-lined blenny) Isiblennius lineatus കരിംവര കല്ലരിപ്പൻ Valenciennes, 1836 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
737 Floral Blenny (White Spoted Blenny) Petroscirtus mitratus പുഷ്പ ബ്ലെന്നി Rüppell, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
738 Hairtail Blenny (Hairtail Snakeblenny) Xiphasia seifer മുടിവാലൻ ബ്ലെന്നി Swainson, 1839 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
139. കുടുംബം Callionymidae (dragonets)
739 Indian Deepwater Dragonet Callionymus carebares ഇന്ത്യൻ വ്യാളിപൂഴാൻ Alcock, 1890 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
740 River Dragonet Callionymus luviailis ആറ്റു വ്യാളിപൂഴാൻ Day, 1876 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
741 Japanese Longtail Dragonet Callionymus japonicus ജപ്പാൻ നീളവാലൻ വ്യാളിപൂഴാൻ Houtuyn, 1782 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
742 Sand Dragonet Callionymus marleyi മണൽ വ്യാളിപൂഴാൻ Regan, 1919 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
743 Arrow Dragonet Callionymus sagita അസ്ത്ര വ്യാളിപൂഴാൻ Pallas, 1770 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
140. കുടുംബം Eleotridae (sleepers)
744 Dusky Sleeper¹ Eleotris fusca ഇരുളൻ പൂഴാൻ Forster, 1801 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
141. കുടുംബം Gobiidae (gobies)
745 Brown Frillin Bathygobius fuscus കരിം ഞൊറിപൂളാൻ Rüppell, 1830 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
746 Clown Goby Sicyopterus griseus പുഴ പൂളാൻ Day, 1877 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
747 Redneck Goby Schismatogobius deraniyagalai സിലോൺ പൂളാൻ Kotelat & Pethiyagoda, 1989 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
748 Tank Goby¹ Glossogobius giuris ടാങ്ക് പൂഴാൻ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
749 Veli Lake Goby¹ Glossogobius minutus ചെറു പൂളാൻ Geevarghese & John, 1983 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
750 Rubicundus Eelgoby Odontamblyopus rubicundus മലിഞ്ഞീൽ പൂഴാൻ Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
751 Tentacle Goby Oxyurichthys tentacularis കൂഴാലി പൂഴാൻ Valenciennes, 1837 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
752 Taileyed Goby Parachaeturichthys polynema വാൽകണ്ണൻ പൂഴാൻ Bleeker, 1853 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
753 Burrowing Goby Trypauchen vagina കുരുടൻ പൂഴാൻ Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
754 Horn Goby Yongeichthys criniger കൊമ്പൻ പൂഴാൻ Valenciennes, 1837 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
142. കുടുംബം Ephippidae (spadeishes, bafishes and scats)
755 Orbish (Spadeish) Ephippus orbis തൂമ്പ വാവൽമത്സ്യം Bloch, 1787 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
756 Orbicular Bafish Platax orbicularis ഗോള വാവൽമത്സ്യം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
757 Dusky Bafish ( Round Bafish) Platax pinnatus ഇരുളൻ വാവൽമത്സ്യം Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
758 Longin Bafish (Tiera Bafish ) Platax teira നീലച്ചിറകൻ വാവൽമത്സ്യം Forsskål, 1775 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
143. കുടുംബം Scatophagidae (scats)
759 Spoted Scat (Spoted Buterish) Scatophagus argus പുള്ളി നച്ചാർ Linnaeus, 1766 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
144. കുടുംബം Siganidae (rabbifishes)
760 White-Spoted Spinefoot Siganus canaliculatus വെള്ളപ്പുള്ളി കരട് Park, 1797 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
761 Streaked Spinefoot Siganus javus മുരിവരയൻ കരട് Linnaeus, 1766 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
762 Golden-Lined Spinefoot Siganus lineatus സ്വർണവരയൻ കരട് Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
763 Scribbled Rabbifish Siganus spinus കോറിയ കരട് Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
764 Shoemaker Spinefoot (White Spoted Rabbit Fish ) Siganus sutor ഷൂ കരട് Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
765 Vermiculated Spine-Foot Siganus vermiculatus വിരവരയൻ കരട് Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
766 Double-Barred Spinefoot Siganus virgatus ഇരുവര കരട് Valenciennes, 1835 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
767 Eyestripe Surgeonish (Orange Banded Surgeon ) Acanthurus dussumieri ഓറഞ്ച് വരയൻ പാലമീൻ Valenciennes, 1835 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
768 Powderblue Surgeonish Acanthurus leucosternon പൊടിനീല പാലമീൻ Bennet, 1833 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
769 Elongate Surgeonish Acanthurus lineatus നീളൻ പാലമീൻ Linnaeus, 1758 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
770 Lined Surgeon Fish (Bluelined Surgeon Fish) Acanthurus mata നീലവരയൻ പാലമീൻ Cuvier, 1829 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
771 Brown Surgeonish (White Tailed Surgeon Fish ) Acanthurus nigrofuscus തവിട്ടു പാലമീൻ Forsskål, 1775 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
772 Striated Surgeonish Ctenochaetus striatus വരയൻ പാലമീൻ Quoy & Gaimard, 1825 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
773 Spoted Surgeonish Ctenochaetus strigosus പുള്ളി പാലമീൻ Bennet, 1828 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
774 Elegant Unicornish Naso elegans അഴകിയ പാലമീൻ Rüppell, 1829 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
145. കുടുംബം Zanclidae (moorish idol)
775 Moorish Idol Zanclus cornutus കൊടിയൻ Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
146. കുടുംബം Sphyraenidae (barracudas)
776 Great Barracuda Sphyraena barracuda പെരും ശീലാവ് Walbaum, 1752 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
777 Yellowstripe Barracuda Sphyraena chrysotaenia മഞ്ഞവരയൻ ശീലാവ് Klunzinger, 1884 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
778 Bigeye Barracuda Sphyraena forsteri പെരുംകണ്ണൻ ശീലാവ് Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
779 Pickhandle Barracuda (Banded Barracuda) Sphyraena jello വരയൻ ശീലാവ് Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
147. കുടുംബം Gempylidae (snake mackerels)
780 Snake Mackerel Gempylus serpens അയലപ്പാമ്പ്, ബാലം Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
781 Sackish Neoepinnula orientalis ചാക്ക് അയലപ്പാമ്പ് Gilchrist & von Bonde, 1924 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
782 Roudi Escolar Promethichthys prometheus റൌഡി അയലപ്പാമ്പ് Cuvier, 1832 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
783 Royal Escolar Rexea prometheoides രാജകീയ അയലപ്പാമ്പ് Bleeker, 1856 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
784 Oilish Ruvetus preiosus എണ്ണ അയലപ്പാമ്പ് Cocco, 1833 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
785 Black Snoek Thyrsitoides marleyi കറുപ്പൻ അയലപ്പാമ്പ് Fowler, 1929 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
148. കുടുംബം Trichiuridae (cutlassishes)
786 Longtooth Hairtail Eupleurogrammus glossodon നീളപ്പല്ലൻ വാള Bleeker, 1860 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
787 Smallhead Hairtail Eupleurogrammus muicus ചെറുതലയൻ വാള Gray, 1831 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
788 Savalai Hairtail (Small-headed Ribbonish) Lepturacanthus savala സവാള വാള Cuvier, 1829 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
789 Pearly Hairtail Trichiurus auriga മുത്തു വാള Klunzinger, 1884 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
790 Largehead Hairtail Trichiurus lepturus പെരുംതലയൻ വാള Linnaeus, 1758 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
149. കുടുംബം Scombridae (mackerels, tunas, bonitos)
791 Wahoo Acanthocybium solandri വാഹൂ, ഒരിയമീൻ Cuvier, 1832 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
792 Bullet Tuna Auxis rochei ബുള്ളെറ്റ് ചൂര, എലിച്ചൂര Risso, 1810 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
793 Frigate Tuna (Frigate Tuna) Auxis thazard അയലച്ചൂര Lacepède, 1800 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
794 Kawakawa (Mackerel Tuna) Euthynnus ainis ഉരുളൻ ചൂര Cantor 1849 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
795 Dogtooth Tuna Gymnosarda unicolor നായ്പല്ലൻ ചൂര Rüppell 1836 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
796 Skipjack Tuna (Skiy Jack ) Katsuwonus pelamis സ്കിപ്ജാക്ക് ചൂര Linnaeus, 1758 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
797 Rake Gillat Mackerel (Indian Mackerel ) Rastrelliger kanagurta അയല Cuvier, 1816 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
798 Striped Bonito (Oriental Bonito ) Sarda orientalis വരിച്ചൂര Temminck & Schlegel, 1844 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
799 Narrow-Barred Spanish Mackerel (King Seer ) Scomberomorus commerson ചെറുവരയൻ നെമ്മീൻ Lacepède, 1800 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
800 Indo-Paciic King Mackerel (Spoted Spanish Mackerel ) Scomberomorus gutatus രാജാ നെമ്മീൻ Bloch & Schneider, 1801 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
801 Korean Seerish Scomberomorus koreanus കൊറിയൻ നെമ്മീൻ Kishinouye, 1915 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
802 Streaked Seer Scomberomorus lineolatus വരയൻ നെമ്മീൻ Cuvier, 1829 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
803 Yellow Fin Tuna Thunnus albacares പൂവൻ ചൂര Bonnaterre, 1788 സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
804 Longtail Tuna (Longtail Tuna) Thunnus tonggol നീലച്ചിറകൻ ചൂര Bleeker, 1851 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
150. കുടുംബം Xiphiidae (swordish)
805 Swordish Xiphias gladius വാൾമീൻ, കുതിരമീൻ Linnaeus, 1758 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
151. കുടുംബം Isiophoridae (billishes)
806 Indo-Paciic Sailish (Indian Ocean Sail Fish) Isiophorus platypterus ഇന്ത്യൻ പായ്മീൻ Shaw, 1792 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
807 Black Marlin Isiompax indica കരിം മാർലിൻ Cuvier, 1832 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
152. കുടുംബം Centrolophidae (medusaishes)
808 Indian Ruf Psenopsis cyanea ഇന്ത്യൻ രോമമത്സ്യം Alcock, 1890 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
153. കുടുംബം Nomeidae (dritishes)
809 Shadow Dritish (Indian Dritish) Cubiceps whiteleggii ഇന്ത്യൻ ഒഴുക്കുമീൻ Waite, 1894 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
154. കുടുംബം Ariommaidae (ariommaids)
810 Indian Ariomma Ariomma indica ഇന്ത്യൻ അരിയോമ്മ Day, 1871 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
155. കുടുംബം Stromateidae (buterishes)
811 Silver Pomfret Pampus argenteus വെള്ള ആവോലി Euphrasen, 1788 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
812 Chinese Silver Pomfret Pampus chinensis ചൈന ആവോലി Euphrasen, 1788 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
156. കുടുംബം Anabanidae (climbing perch)
813 Climbing Perch Anabas testudineus കരിപ്പിടി Bloch, 1792 വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ സ്പീഷിസുകൾ
157. കുടുംബം Osphronemidae (paradise ish)
814 Spike Tailed Paradise Fish Pseudosphromenus cupanus കരിങ്കണ്ണി Cuvier, 1831 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
815 Day's Paradise Fish Pseudosphromenus dayi ഡേയുടെ കരിങ്കണ Köhler, 1908 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ കേരളതദ്ദേശവാസി
158. കുടുംബം Channidae (snakehead ishes)
816 Tiger Snakehead Channa diplogramma പുലിവാക Day, 1865 വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ പശ്ചിമഘട്ടതദ്ദേശവാസി
817 Dwarf Snakehead Channa gachua വട്ടോൻ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
818 Giant Snakehead Channa marulius ചേറുമീൻ Hamilton, 1822 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
819 Spoted Snakehead Channa punctata പുള്ളി വരാൽ Bloch, 1793 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
820 Striped Snakehead Channa striata വരാൽ Bloch, 1793 നിലനിൽപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
159. കുടുംബം Caproidae (boarishes)
821 Indo-Paciic Boarish Anigonia rubescens പന്നി മത്സ്യം Günther, 1860 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
XXXVI. നിര PLEURONECTIFORMES
160. കുടുംബം Psetodidae (psetodids)
822 Indian Halibut (Indian Spiny Turbot) Psettodes erumei ആയിരം പല്ലി Bloch & [[Schneider 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
161. കുടുംബം Bothidae (leteye lounders)
823 Drab Flounder Arnoglossus tapeinosoma ചാര മാന്തൾ Bleeker, 1865 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
824 Indo-Paciic Oval Flounder (Disc Flounder) Bothus myriaster ഡിസ്ക് മാന്തൾ Temminck & Schlegel, 1846 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
825 Leopard Flounder (Panther Flounder) Bothus pantherinus പുള്ളി മാന്തൾ Rüppell, 1830 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
826 Pelican Flounder Chascanopseta lugubris പെലിക്കൻ മാന്തൾ Alcock, 1894 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
827 Strongsnout Flounder Crossorhombus valderostratus ദൃഡമൂക്കൻ മാന്തൾ Alcock, 1890 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
828 Largescale Flounder Engyprosopon grandisquama വലിയചെതുമ്പൽ മാന്തൾ Temminck & Schlegel, 1846 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
829 Threespot Flounder Grammatobothus polyophthalmus മുപ്പുള്ളി മാന്തൾ Bleeker, 1865 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
830 Khaki Flounder Laeops natalensis കാക്കി മാന്തൾ Norman, 1931 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
831 Blackspoted Flounder Laeops nigromaculatus കരിമ്പുള്ളി മാന്തൾ von Bonde, 1922 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
832 Large Toothed Flounder Pseudorhombus arsius വലിയപല്ലൻ മാന്തൾ Hamilton, 1822 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
833 Ocellated Flounder Pseudorhombus dupliciocellatus കണ്ണൻ മാന്തൾ Regan, 1905 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
834 Deep Flounder Pseudorhombus elevatus പൊക്ക മാന്തൾ Ogilby, 1912 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
835 Javanese Flounder Pseudorhombus javanicus ജാവൻ മാന്തൾ Bleeker, 1853 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
836 Smalltooth Flounder Pseudorhombus natalensis ചെറുപല്ലൻ മാന്തൾ Gilchrist, 1904 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
837 Three Spot Flounder Pseudorhombus triocellatus മുപ്പുള്ളി മാന്തൾ Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
162. കുടുംബം Samaridae (crested lounders)
838 Cockatoo Righteye Flounder Samaris cristatus ഉച്ചിപ്പൂവൻ മാന്തൾ Gray, 1831 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
163. കുടുംബം Soleidae (soles)
839 Unicorn Sole (Horned Sole) Aesopia cornuta ഒറ്റക്കൊമ്പൻ മാന്തൾ Kaup, 1858 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
840 Blue Sole Aseraggodes cyaneu മാന്തൾ Weber, 1913 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
841 Milk Soleish Aseraggodes kobensis പാൽ മാന്തൾ Steindachner, 1896 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
842 Sole Aseraggodes umbrailis മാന്തൾ Alcock, 1894 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
843 Annular Sole Brachirus annularis അർദ്ധവൃത്ത മാന്തൾ Fowler, 1934 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
844 Oriental Sole Brachirus orientalis പുള്ളി മാന്തൾ Bloch & Schneider, 1801 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
845 Eyed Sole Heteromycteris oculus കണ്ണൻ മാന്തൾ Alcock, 1889 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
846 Elongate Sole Solea elongata നീളൻ മാന്തൾ Day, 1877 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
847 Ovate Sole Solea ovata മുട്ട മാന്തൾ Richardson, 1846 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
848 Kaup's Sole Synaptura albomaculata കാപ്പ് മാന്തൾ Kaup, 1858 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ
849 Commerson's Sole Synaptura commersonnii കൊമേഴ്സൺ മാന്തൾ Lacepède, 1802 വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജ