പരൽ (വിവക്ഷകൾ)

From വിക്കിപീഡിയ
(Redirected from പരൽ)
Jump to navigation Jump to search

പരൽ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.