മണിമാല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതവർണ്ണവൃത്തമാണ് മണിമാല. ഒരു വരിയിൽ പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ള ജഗതി ഛന്ദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമവൃത്തം ആണ് ഇത്.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

വൃത്തമഞ്ജരിയിലെ ലക്ഷണം താഴെച്ചേർക്കുന്നു:

ത, യ, ത, യ എന്നീ ഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മദ്ധ്യത്തിൽ (ആറാം അക്ഷരത്തിനു ശേഷം) യതി ഉണ്ടാവും. യതിയ്ക്കു മുമ്പും പിമ്പും "താരാതരരാതാ" എന്ന താളമാണ് ഇതിന്.

സംസ്കൃതലക്ഷണം വൃത്തരത്നാകരത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്:

ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അധികം പ്രചാരമില്ലാത്ത ഈ വൃത്തം മലയാളത്തിൽ കാര്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഉദാഹരണം (മലയാളം):

മറ്റൊരു ഉദാഹരണം (സംസ്കൃതം), ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നാലാം വരിയിൽ യതിഭംഗം ഉണ്ട്.:

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മണിമാല&oldid=3290465" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്