അതിരുചിരം (പ്രകൃതിച്ഛന്ദസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

അതിരുചിരം ഒരു മലയാളഭാഷാ വൃത്തമാണ്. [1] പ്രകൃതി ഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ആറ് നഗണവും ഒരു സഗണവും ചേർന്ന വൃത്തമാണ് അതിരുചിരം.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. വൃത്തമജ്ഞരി ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ