പ്രഹർഷിണി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒരു സംസ്കൃതവർണ്ണവൃത്തമാണ്‌ പ്രഹർഷിണി. മഗണം, നഗണം ജഗണം രഗണം, ഗുരു എന്ന് ഗണവ്യവസ്ഥ. ത്രിച്ഛിന്നം - അതായത് മൂന്ന് അക്ഷരം - കഴിഞ്ഞാൽ യതി. ഇതാണ് പ്രഹർഷിണീവൃത്തം.


ഉദാഹരണം :

വാതോഹംശൃണുനളഭൂതവൃന്ദസാക്ഷീ രാജർഷേതവമഹിഷിവ്യപേതദോഷാ ആശങ്കാംജഹിഹിപുനർവിവാഹവാർത്താം ദ്രഷ്ടുംത്വാമുചിതമുപായതൈക്ഷതേയം

( നളചരിതം നാലാംദിവസം ആട്ടക്കഥ )

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രഹർഷിണി&oldid=3259706" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്