കന്യ (പ്രതിഷ്ഠാച്ഛന്ദസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കന്യ[തിരുത്തുക]

മംഗം കന്യാ[തിരുത്തുക]

പ്രതിഷ്ഠാഛന്ദസ്സിൽ മഗണവും ഒരു ഗുരുവും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വൃത്തത്തിന് കന്യ എന്നു പേർ.[തിരുത്തുക]