ഉപചിത്രം (അർദ്ധസമവൃത്തം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഉപചിത്രം[തിരുത്തുക]

സസസം ലഗമൊറ്റയിൽ,മറ്റതിൽ ഭം ഭഭഗം ഗവുമിങ്ങുപചിത്രം.