ചന്ദ്രലേഖ (അതിജഗതിച്ഛന്ദസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മലയാളത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് ചന്ദ്രലേഖ

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ന സ ര ര ഗ കേൾ ചന്ദ്രലേഖാഖ്യമാറാൽ.‍[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. വൃത്തമജ്ഞരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ