ശംഭുനടനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒരു സം‍സ്കൃതവർ‍ണ്ണവൃത്തമാണ് ശംഭുനടനം. ഉത്കൃതിഎന്ന ഛന്ദസ്സിൽ പെട്ട (ഒരു വരിയിൽ 26 അക്ഷരങ്ങൾ) സമവൃത്തം.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ജകാരസനഭത്തൊടു ജകാരസനഭം ലഘുഗുരുക്കളിഹ ശംഭുനടനം

വൃത്തശാസ്ത്രസങ്കേതമനുസരിച്ചു് “ജ സ ന ഭ ജ സ ന ഭ” എന്നീ ഗണങ്ങളും “ല ഗ” എന്നീ അക്ഷരങ്ങളും വരുന്ന വൃത്തമാണു ശംഭുനടനം.

v - v v v - v v v - v v v - v v v - v v v - v v v -

ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അധികം ശ്ലോകങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വൃത്തമാണിതു്. പതഞ്ജലിയുടെ പതഞ്ജലിനവകം ഈ വൃത്തത്തിലെഴുതിയ സ്തോത്രമാണു്. ഒരു ഉദാഹരണം:

അഖണ്ഡവിധുമണ്ഡലമുഖം, ഡമരുമണ്ഡിതകരം, കനകമണ്ഡപഗൃഹം,

സ്വഗണ്ഡതലമുണ്ഡശശികുണ്ഡലിപമണ്ഡനപരം, ജലജഖണ്ഡജടിലം,
മൃകണ്ഡുസുതചണ്ഡകരദണ്ഡധരമുണ്ഡനപദം, ഭുജഗകുണ്ഡലധരം,
ശിഖണ്ഡശശിഖണ്ഡമണിമണ്ഡനപരം, പരചിദംബരനടം, ഹൃദി ഭജേ!

സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു വൃത്തങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മറ്റു വിവരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശംഭുനടനം&oldid=2388276" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്