പുഷ്പിതാഗ്ര

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സംസ്കൃതഛന്ദശ്ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു അർദ്ധസമവൃത്തമാണ് പുഷ്പിതാഗ്ര.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

നനരയ വിഷമത്തിലും സമത്തിൽ

പുനരിഹ നംജജരംഗ പുഷ്പിതാഗ്ര - വൃത്തമഞ്ജരി


നൗ ര്യൗ തു പ്രഥമേ പാദേ

ന ജൗ ജ്രൗ ഗസ്തഥാ പരേ

യത്ര സാ പുഷ്പിതാഗ്രാ സ്യാ-

ദ്യഥൈതാവപരൗ തഥാ -നാട്യശാസ്ത്രം

എന്ന് ഭരതമുനിയും പുഷ്പിതാഗ്രയ്ക്ക് ലക്ഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിശദീകരണം[തിരുത്തുക]

ഒന്നും മൂന്നും വരികളിൽ (വിഷമപാദം) നനരയ എന്നീ നാല് ഗണങ്ങളും രണ്ടും നാലും വരികളിൽ (സമപാദം) നജജര എന്നിങ്ങനെ നാലു ഗണങ്ങളും ഒരു ഗുരുവും ചേരുന്ന വൃത്തമാണ് പുഷ്പിതാഗ്ര.

ഉദാ: 1

പവനബലവിധൂതചാരുശാഖം

പ്രമുദിത കോകിലകണ്ഠനാദരമ്യം

മധുകരപരിഗീയമാനശബ്ദം

വരതനു! കാൺകവനം സുപുഷ്പിതാഗ്രം- നാട്യശാസ്ത്രം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുഷ്പിതാഗ്ര&oldid=2388248" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്