പ്രമിതാക്ഷര

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പാദത്തിൽ പന്ത്രണ്ടക്ഷരമുള്ള ജഗതി ഛന്ദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വൃത്തമാണ്‌ പ്രമിതാക്ഷര.

ഇതൊരു സംസ്കൃത വൃത്തമാണ്.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

പ്രതിമാക്ഷരയ്ക്കു സജ ചേർന്നു സസാ

സ ജ സ സ എന്നീ ഗണങ്ങൾയഥാക്രമം ചേർന്നു വന്നാൽ പ്രതിമാക്ഷര വൃത്തമാകും.
ലക്ഷണം സംസ്കൃതത്തിൽ -

ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഉദാഹരണം 1.

പ്രമിതാക്ഷരാർത്ഥ ഗുണനീരസമായ്

സ്വമതിക്കു ചേർന്നു നുതിയൊന്നൊരുനാൾ
ഉരചെയ്തിടും നരനുമങ്ങരുളും
സുരദേശികോപമ സരസ്വതി! നീ

ഉദാഹരണം -2.

സ്മിതമഞ്ജുവാണിയൊടചഞ്ചലയാ-

യപവാദമെന്നി സുകുമാരിയുമായ്

പ്രമിതാക്ഷരത്വമൊടുമിങ്ങൊരുവ-

ന്നൊരു നാരി ചേരുകിലവൻ സുകൃതി - - നാട്യശാസ്ത്രം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രമിതാക്ഷര&oldid=2388250" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്