ഗൗരി (സുപ്രതിഷ്ഠാച്ഛന്ദസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഗൗരി[തിരുത്തുക]

ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് ഗൗരി

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

<ref>വൃത്തമജ്ഞരി, എ ആർ രാജരാജവർമ്മ

അവലംബം[തിരുത്തുക]