വൃത്തം (കൃതിച്ഛന്ദസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സമവൃത്തപ്രകരണത്തിൽ വരുന്ന വൃത്തമാണ് വൃത്തം

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

മൂന്നുവട്ടമിങ്ങു രേഫഭജങ്ങൾ ചേർന്നതും ഗലങ്ങൾ വൃത്തമെന്ന്.

വിശദീകരണം[തിരുത്തുക]

രജ രജ രജ ഗല അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ലഘു എന്ന ക്രമത്തിൽ 20 അക്ഷരം ചേർന്ന് വരുന്ന വൃത്തമാണ് 'വൃത്തം'.[1]

ഉദാഹരണം[തിരുത്തുക]

മോഹമാകുമന്ധകാരസന്തതിക്കുദിച്ചുയർന്നിടുന്ന ബാല-
മോഹനാർക്കരശ്മിയായിടും സരസ്വതീപദാരവിന്ദരേണു
ചീർത്ത മൗഢ്യമായ പങ്കഭാരമാണ്ടു കുണ്ഠമായി മേവിടുന്ന
ചിത്തദർപ്പണം കണക്കിലൊന്നു തേച്ചഹോ തെളിച്ചിടേണമിന്ന്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൃത്തം_(കൃതിച്ഛന്ദസ്സ്)&oldid=2904300" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്