ചന്ദ്രലേഖ(അതിശക്വരീച്ഛന്ദസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇതോരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് ചന്ദലേഖ(അതിശക്വരീച്ഛന്ദസ്സ്)

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ലളിതപദംനജജം യഗണാഢ്യം. ഇതിനു 'താമരസമെന്നും പേർ പറയും.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

രാജരാജവർമ്മയൂടെ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണിത്.