കേരളത്തിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

രണ്ട് ജോടി സുതാര്യമായ ചിറകുകളും സങ്കീർണ്ണമായ കണ്ണുകളോടും നീണ്ട ശരീരത്തോടും കൂടിയ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജലജന്യ ഷഡ്പദമാണ് തുമ്പി. തുമ്പിവർഗ്ഗത്തെ വീണ്ടും സൂചിത്തുമ്പികൾ (Zygoptera), കല്ലൻ തുമ്പികൾ (അച്ഛിത്തുമ്പികൾ) (Anisoptera), അനിസോസൈഗോപ്‌റ്ററ (Anisozygoptera) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

ഇതും കാണുക: കേരളത്തിലെ തുമ്പികളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക

കല്ലൻതുമ്പികൾ(അച്ഛിത്തുമ്പികൾ)[തിരുത്തുക]

മലയാള നാമം ശാസ്ത്ര നാമം ആംഗലേയ നാമം കുടുംബം ആൺതുമ്പി പെൺതുമ്പി ചിത്രശാല
ചോലരാജൻ തുമ്പി Anaciaeschna donaldi Donald's hawker സൂചിവാലൻ കല്ലൻതുമ്പികൾ (Aeshnidae)
Commons-logo.svg
തുരുമ്പൻ രാജൻ Anaciaeschna jaspidea Australasian Dusk Hawker/ Rusty Darner സൂചിവാലൻ കല്ലൻതുമ്പികൾ (Aeshnidae) Anaciaeshna jaspidea.jpg
Commons-logo.svg
തുരുമ്പൻ ചാത്തൻ Anax ephippiger Vagrant Emperpr / Ochre Darner സൂചിവാലൻ കല്ലൻതുമ്പികൾ (Aeshnidae) Hemianax ephippiger.jpg
Commons-logo.svg
മരതക രാജൻ Anax guttatus Pale Spotted mperor/ Blue-Tailed Green Darner സൂചിവാലൻ കല്ലൻതുമ്പികൾ (Aeshnidae) Blue-tailed Green Darner Anax guttatus-KRNagar13Oct2007-Wiki.jpg
Commons-logo.svg
നീല രാജൻ Anax immaculifrons Fiery Emperor/ Magnificent Emperor / Blue Darner സൂചിവാലൻ കല്ലൻതുമ്പികൾ (Aeshnidae) Wyn dragonfly.jpg Anax immaculifrons by Bala Chandran.jpg
Commons-logo.svg
പീതാംബരൻ തുമ്പി Anax indicus Lesser Emperor/ Dusky Darner സൂചിവാലൻ കല്ലൻതുമ്പികൾ (Aeshnidae) Anax indicus in Chinnar WLS Kerala IMG 6856.jpg Anax indicus 5231.jpg
Commons-logo.svg
തവിട്ട്‍ രാജൻ Anax parthenope Lesser Emperor/ Dusky Darner സൂചിവാലൻ കല്ലൻതുമ്പികൾ (Aeshnidae) 2012.08.11.-21-Viernheimer Heide Viernheim-Kleine Koenigslibelle-Maennchen.jpg
Commons-logo.svg
തത്തമ്മത്തുമ്പി Gynacantha bayadera Greenish Duskhawker/Parakeer Darner സൂചിവാലൻ കല്ലൻതുമ്പികൾ (Aeshnidae) Gynacantha millardi - Kadavoor - 001.jpg
Commons-logo.svg
സൂചിവാലൻ രാക്കൊതിച്ചി Gynacantha dravida Indian Duskhawker / Brown Darner സൂചിവാലൻ കല്ലൻതുമ്പികൾ (Aeshnidae) Gynacantha-Kadavoor-2016-03-30-001.jpg Gynacantha-Kadavoor-2016-07-11-001.jpg
Commons-logo.svg
നീലഗിരി മലമുത്തൻ Chlorogomphus campioni Nilgiri Mountain Hawk മലമുത്തൻ തുമ്പികൾ (Chlorogomphidae) Chlorogomphus campioni by Subramanian K A.jpg
Commons-logo.svg
ആനമല മലമുത്തൻ Chlorogomphus xanthoptera Anamalai Mountain Hawk മലമുത്തൻ തുമ്പികൾ (Chlorogomphidae)
Commons-logo.svg
കാട്ടു മരതകൻ Hemicordulia asiatica Asian emerald മരതകക്കണ്ണന്മാർ (Corduliidae) Hemicordulia asiatica 02 (cropped).jpg
Commons-logo.svg
പൊക്കൻ കടുവ Acrogomphus fraseri Fraser's Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae)
Commons-logo.svg
ചതുരവാലൻ കടുവ Burmagomphus laidlawi Plain Sinuate Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Davidraju Bhadra (3).jpg
Commons-logo.svg
പുള്ളി ചതുരവാലൻ കടുവ Burmagomphus pyramidalis Spotted Sinuate Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae)
Commons-logo.svg
വിശറിവാലൻ കടുവ Cyclogomphus heterostylus കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae)
Commons-logo.svg
സൈരന്ധ്രിക്കടുവ Davidioides martini Syrandhri Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae)
Commons-logo.svg
പുഴക്കടുവ Gomphidia kodaguensis Southern River Clubtail / Kodagu Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Gomphidia kodaguensis-Thattekad-2015-09-13-001.jpg Gomphidia kodaguensis-Kadavoor-2016-04-04-003.jpg
Commons-logo.svg
കൊമ്പൻ ക‌‌‌ടുവ തുമ്പി Heliogomphus promelas Indian Grappletail/Indian lyretail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Heliogomphus promelas - Shenduruni Wildlife Sanctuary - 2014.jpg
Commons-logo.svg
നാട്ടുകടുവ Ictinogomphus rapax Asian Tiger/ Rapacious Flangetail / Common Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Ictinogomphus rapax at Kadavoor.jpg Common Clubtail (Ictinogomphus rapax) W IMG 0224.jpg
Commons-logo.svg
വയനാടൻ കടുവ Macrogomphus wynaadicus Wayanad Bowtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Macrogomphus wynaadicus by Bala Chandran.jpg Macrogomphus wynaadicus-Kadavoor-2016-05-28-001.jpg
Commons-logo.svg
പെരുവാലൻ കടുവ Megalogomphus hannyngtoni Giant Green Sabretail / Giant Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae)
Commons-logo.svg
ചോര പെരുവാലൻ കടുവ Megalogomphus superbus Beautiful Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae)
Commons-logo.svg
പുള്ളിവാലൻ ചോലക്കടുവ Merogomphus longistigma Long Legged Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Heliogomphus promelas - male Rosemalai (1).jpg
Commons-logo.svg
മലബാർ പുള്ളിവാലൻ ചോലക്കടുവ Merogomphus tamaracherriensis Malabar Long Legged Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Merogomphus tamaracherriensis-Kadavoor-2016-06-26-001.jpg Merogomphus tamaracherriensis-Kadavoor-2016-07-07-001.jpg
Commons-logo.svg
കടുവാച്ചിന്നൻ Microgomphus souteri Pigmy Clubtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Microgomphus souteri by Bala Chandran.jpg Microgomphus souteri at Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
കുറു നഖവാലൻ Onychogomphus acinaces Laidlaw's Clawtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Onychogomphus acinaces.jpg
Commons-logo.svg
വടക്കൻ നഖവാലൻ Onychogomphus malabarensis Malabar Clawtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae)
Commons-logo.svg
നീലഗിരി നഖവാലൻ Onychogomphus nilgiriensis Nilgiri Clawtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Onychogomphus nilgiriensis-Silent Valley-2016-08-14-002.jpg
Commons-logo.svg
വരയൻ നഖവാലൻ Onychogomphus striatus Striped Clawtail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae)
Commons-logo.svg
ചൂണ്ടവാലൻ കടുവ Paragomphus lineatus Lined Hooktail / Common Hooktail കടുവത്തുമ്പികൾ (Gomphidae) Lined Hooktail Paragomphus lineatus Male.jpg Lined Hooktail Paragomphus lineatus Female.jpg
Commons-logo.svg
മകുടിവാലൻ തുമ്പി Acisoma panorpoides Asian Pintail / Bulb-bodied Skimmer / Trumpet- Tail നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Trumpet tail (Acisoma panorpoides panorpoides) male dorsal.jpg Acisoma panorpoides 6806.jpg
Commons-logo.svg
ചോപ്പൻ കുറുവാലൻ Aethriamanta brevipennis ElusiveAdjutant / Scarlet Marsh Hawak നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Aethriamanta brevipennis, male.JPG Aethriamanta brevipennis 7678.jpg
Commons-logo.svg
ചങ്ങാതിത്തുമ്പി Brachythemis contaminata Ditch Jewel / Asian Groundling / Common Amber Wing നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Brachythemis contaminata 02315.jpg Brachythemis contaminata female (4)' Burdwan, West Bengal, India 04 10 2012.jpg
Commons-logo.svg
മതിൽത്തുമ്പി Bradinopyga geminata Granite Ghost / Indian Rockdweller നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Bradinopyga geminata at Kadavoor.jpg Bradinopyga geminata 6562.jpg
Commons-logo.svg
കാട്ടുപതുങ്ങൻ Cratilla lineata Emerald-banded Skimmer / Lined Forest Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Cratilla lineata male 2 by kadavoor.jpg Cratilla lineata female by kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
വയൽത്തുമ്പി Crocothemis servilia Scarlet Skimmer/ Ruddy Marsh Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Crocothemis servilia male by kadavoor.jpg Crocothemis servilia female 2 by kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
കരിനിലത്തൻ Diplacodes lefebvrii Black Ground Percher / Black Ground Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Diplacodes lefebvrii (Black Percher).jpg Davidraju IMG 5088.jpg
Commons-logo.svg
ചുട്ടിനിലത്തൻ Diplacodes nebulosa Black tipped Percher / Black-tipped Ground Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Diplacodes nebulosa 04398.jpg
Commons-logo.svg
നാട്ടുനിലത്തൻ Diplacodes trivialis Blue Ground Percher / Ground Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Diplacodes trivialis 05609.JPG Diplacodes trivialis, Burdwan, West Bengal, India 13 09 2012 5.jpg
Commons-logo.svg
തീക്കറുപ്പൻ Epithemis mariae Rubytailed Hawklet നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Epithemis mariae - Davidraju 2059.jpg Davidraju IMG 4818.jpg
Commons-logo.svg
പാണ്ടൻ പരുന്തൻ Hydrobasileus croceus Water Monarch / Amber-winged Marsh Glider നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Hydrobasileus croceus 00379.JPG Hydrobasileus croceus by Sunny Joseph 243.jpg
Commons-logo.svg
നീല നീർത്തോഴൻ Hylaeothemis indica Blue Hawklet നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Hylaeothemis indica-Silent Valley-2016-08-14-001.jpg Hylaeothemis indica-Silent Valley-2016-08-14-007.jpg
Commons-logo.svg
കരിമ്പൻ ചരൽമുത്തി Indothemis carnatica Light-tipped Demon / Black Scrub Glider നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Indothemis carnatica male.jpg Indothemis carnatica female by kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
ചോരവാലൻ തുമ്പി Lathrecista asiatica Long Winged Skimmer / Pruinosed Bloodtail/ Asiatic Bloodtail നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Lathrecista asiatica 07056.JPG Lathrecista asiatica-Kadavoor-2016-07-04-001.jpg
Commons-logo.svg
കുള്ളൻ വർണ്ണത്തുമ്പി Lyriothemis acigastra Dwarf Blood tail നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Lyriothemis acigastra male at Kadavoor.jpg Lyriothemis acigastra female at Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
മഞ്ഞവരയൻ വർണ്ണത്തുമ്പി Lyriothemis tricolor Tricolor Bloodtail നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Lyriothemis tricolor Ris, 1919 (4).jpg
Commons-logo.svg
പൊഴിത്തുമ്പി Macrodiplax cora Coastal Glider / Cora's Pendant / Estuarine Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Macrodiplax cora by Bala Chandran.jpg Macrodiplax cora (5).jpg
Commons-logo.svg
തവിടൻ തുരുമ്പൻ Neurothemis fulvia Cleartip Widow / Russet Percher / Fulvous Forest Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Neurothemis fulvia male by kadavoor.JPG Neurothemis fulvia-Kadavoor-2016-07-28-001.jpg
Commons-logo.svg
പുൽ തുരുമ്പൻ Neurothemis intermedia Paddy Field Parasol / Pale Yellow widow / Ruddy Meadow Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Neurothemis intermedia male 2525.jpg
Commons-logo.svg
സ്വാമിത്തുമ്പി Neurothemis tullia Blackspot Widow/ Pied Parasol / Pied Percher / Pied Paddy Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Neurothemis tullia 9163.jpg Neurothemis tullia-female 07688.JPG
Commons-logo.svg
കാട്ടുപുള്ളൻ Onychothemis testacea Stellate River Hawker നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Onychothemis testacea 3 by kadavoor.jpg Onychothemis testacea female 01.jpg
Commons-logo.svg
ചെന്തവിടൻ വ്യാളി Orthetrum chrysis Red-faced Skimmer / Spine-tuffed Skimmer/ Brown Backed Red Marsh Hawk നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Brown-backed Red Marsh Hawk Orthetrum chrysis Male 2 by Kadavoor.jpg Orthetrum chrysis at Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
നീല വ്യാളി Orthetrum glaucum Asian Skimmer / Blue Marsh Hawk നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Orthetrum glaucum - Blue Marsh Hawk - Male 02.JPG Orthetrum glaucum-Silent Valley-2016-08-14-003.jpg
Commons-logo.svg
ത്രിവർണ്ണൻ വ്യാളി Orthetrum luzonicum Luzon Skimmer/Marsh Skimmer / Slender Blue Skimmer / Tricolored Marsh Hawk നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Tri-coloured Marsh Hawk Orthetrum luzonicum Male by kadavoor.JPG Tri-coloured Marsh Hawk Orthetrum luzonicum Female by kadavoor.JPG
Commons-logo.svg
പവിഴവാലൻ വ്യാളി Orthetrum pruinosum Common Red Skimmer / Pink Skimmer / Crimson -Tailed Marsh Hawk നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) OrthetrumPruinosum.jpg Orthetrum pruinosum female by kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
പച്ച വയലി Orthetrum sabina Green Skimmer / Green Marsh Hawk നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Orthetrum sabina 09221.jpg Slender Skimmer 06811.JPG
Commons-logo.svg
ചെറു വ്യാളി Orthetrum taeniolatum Ashy Skimmer / Ashy Marsh Hawk നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Davidraju IMG 1065.jpg Davidraju IMG 1043.jpg
Commons-logo.svg
നീല കറുപ്പൻ വ്യാളി Orthetrum triangulare Triangle Skimmer / Blue -Tailed Forest Hawk നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Dragon Fly (Orthetrum triangulare) (7976467260).jpg Davidraju IMG 2474.jpg
Commons-logo.svg
നീല കുറുവാലൻ Palpopleura sexmaculata Blue-Tailed Yellow Skimmer / Asian Widow നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Palpopleura sexmaculata male by Bala Chandran.jpg Davidraju 1997.jpg
Commons-logo.svg
ഓണത്തുമ്പി Rhyothemis variegata Common Picture-wing നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Common picture wing (Rhyothemis variegata) 07554.jpg Rhyothemis variegata female at Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
പുള്ളിവാലൻ തുമ്പി Potamarcha congener Yellow-tailed Ashy Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Yellow-tailed Ashy Skimmer Potamarcha congener Male by kadavoor.jpg Potamarcha congener female 2 by kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
തവിട്ടുവെണ്ണിറാൻ Brachydiplax chalybea Blue Dasher/ Greater Grey Skimmer/ Yellow Patch Lieutenant / Rufous Marsh Hawk നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Rufous Backed Marsh Hawk Brachydiplax chalybea Male by Kadavoor.jpg Rufous Backed Marsh Hawk Brachydiplax chalybea Female by Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
ചെറു വെണ്ണീറൻ Brachydiplax sobrina Sombre Lieutenant / Little Blue Marsh Hawk നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Brachydiplax sobrina-Kadavoor-2016-06-27-005.jpg Brachydiplax sobrina-Kadavoor-2016-06-27-002.jpg
Commons-logo.svg
കരിനീലച്ചിറകൻ Rhyothemis triangularis Sapphire Flutterer / Lesser Blue Wing നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Rhyothemis triangularis-Kadavoor-2016-02-06-004.jpg Rhyothemis triangularis female.jpg
Commons-logo.svg
തുലാത്തുമ്പി Pantala flavescens Globe Skimmer / Wandering Glider നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Wandering glider horizontal edit1.jpg Pantala flavescens 2 by kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
കുങ്കുമച്ചിറകൻ Sympetrum fonscolombii Red-veined darter നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Darter August 2007-20.jpg Sympetrum fonscolombii, female, Sète cf06.jpg
Commons-logo.svg
കുള്ളൻ തുമ്പി Tetrathemis platyptera Pigmy Skimmer നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Tetrathemis platyptera male by kadavoor.jpg Tetrathemis platyptera female at Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
പവിഴവാലൻ Tholymis tillarga Coral-tailed Cloudwing നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Tholymis tillarga male by kadavoor 01.jpg Tholymis tillarga 05181.jpg
Commons-logo.svg
ചെംമ്പൻ പരുന്തൻ Tramea basilaris Red Marsh Trotter നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Davidraju IMG 5854.jpg
Commons-logo.svg
കരിംമ്പൻ പരുന്തൻ Tramea limbata Black Marsh Trotter നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Tramea Limbata by kadavoor.JPG
Commons-logo.svg
സിന്ദൂരത്തുമ്പി Trithemis aurora Crimson Marsh Glider നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Trithemis aurora male 2 by kadavoor.jpg Trithemis aurora female-Kadavoor-2016-06-17-001.jpg
Commons-logo.svg
കാർത്തുമ്പി Trithemis festiva Black Stream Glider / Indigo Dropwing നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Trithemis festiva by kadavoor.jpg Trithemis festiva female 01.jpg
Commons-logo.svg
ചോപ്പൻ പാറമുത്തി Trithemis kirbyi Kirby's dropwing / Scarlet Rock Glider നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Trithemis kirbyi.jpg Trithemis kirbyi female.jpg
Commons-logo.svg
ചെമ്പൻ തുമ്പി Rhodothemis rufa Rufous Marsh Glider നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Rufous Marsh Glider Rhodothemis rufa Male.jpg Rhodothemis rufa female of Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
കാറ്റാടിത്തുമ്പി Trithemis pallidinervis Long-legged Marsh Glider നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Trithemis pallidinervis male in Kadavoor.jpg Trithemis pallidinervis female by kadavoor.JPG
Commons-logo.svg
പാണ്ടൻ വയൽതെയ്യൻ Urothemis signata Greater Crimson Glider നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Greater Crimson Glider Urothemis signata Male by Kadavoor.jpg Greater Crimson Glider Urothemis signata Female by Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
നീരോട്ടക്കാരൻ Zygonyx iris Emerald Cascader / Iridescent Stream Glider നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Zygonyx iris-Thattekad-2015-09-12-001.jpg
Commons-logo.svg
സൂചിവാലൻ സന്ധ്യത്തുമ്പി Zyxomma petiolatum Brown Dusk Hawk നീർമുത്തന്മാർ (Libellulidae) Zyxomma petiolatum by kadavoor.jpg Zyxomma petiolatum-Kadavoor-2016-04-12-001.jpg
Commons-logo.svg
പുള്ളി നീർക്കാവലൻ Epophthalmia frontalis Common Torrent Hawk നീർക്കാവലന്മാർ (Macromiidae)
Commons-logo.svg
നാട്ടു നീർക്കാവലൻ Epophthalmia vittata Common Torrent Hawk നീർക്കാവലന്മാർ (Macromiidae) Davidraju IMG 7385 (2).jpg
Commons-logo.svg
കാട്ടു പെരുംകണ്ണൻ Marcomia annaimallaiensis Annaimalai Torrent Hawk നീർക്കാവലന്മാർ (Macromiidae)
Commons-logo.svg
അടിപിടിയൻ പെരുംകണ്ണൻ Marcomia bellicosa Militant Torrent Hawk നീർക്കാവലന്മാർ (Macromiidae)
Commons-logo.svg
ആറ്റു പെരുംകണ്ണൻ Macromia cingulata Rambur's Torrent Hawk നീർക്കാവലന്മാർ (Macromiidae)
Commons-logo.svg
നാട്ടു പെരുംകണ്ണൻ Macromia ellisoni Coorg Torrent Hawk നീർക്കാവലന്മാർ (Macromiidae) Macromia-Silent Valley-2016-08-14-001.jpg
Commons-logo.svg
മഞ്ഞ പെരുംകണ്ണൻ Marcomia flavocolorata Yellow Torrent Hawk നീർക്കാവലന്മാർ (Macromiidae)
Commons-logo.svg
കാനന പെരുംകണ്ണൻ Macromia ida Mountain Torrent Hawk നീർക്കാവലന്മാർ (Macromiidae)
Commons-logo.svg
ഇന്ത്യൻ പെരുംകണ്ണൻ Macromia indica Indian Torrent Hawk നീർക്കാവലന്മാർ (Macromiidae)
Commons-logo.svg
ചൂടൻ പെരുംകണ്ണൻ Macromia irata Frasers Torrent Hawk നീർക്കാവലന്മാർ (Macromiidae)
Commons-logo.svg
നീലഗിരിക്കോമരം Idionyx corona Nilgiri Dagger Head കോമരത്തുമ്പികൾ (Synthemistidae) Idionyx corona ( Male).jpg
Commons-logo.svg
മിനാരക്കോമരം Idionyx galeata Minaret Daggerhead കോമരത്തുമ്പികൾ (Synthemistidae)
Commons-logo.svg
ഗോവൻ കോമരം Idionyx gomantakensis Goan Shadow Dancer കോമരത്തുമ്പികൾ (Synthemistidae) Idionyx gomantakensis by Parag Rangnekar.jpg
Commons-logo.svg
ചിന്നൻ കോമരം Idionyx minima Little Daggerhead കോമരത്തുമ്പികൾ (Synthemistidae)
Commons-logo.svg
കൊമ്പൻ കോമരം Idionyx rhinoceroides Rhinoceros Daggerhead കോമരത്തുമ്പികൾ (Synthemistidae)
Commons-logo.svg
കാവിക്കോമരം Idionyx saffronata Saffron Dagger Head കോമരത്തുമ്പികൾ (Synthemistidae)
Commons-logo.svg
തെക്കൻ കോമരം Idionyx travancorensis Travencore Daggerhead കോമരത്തുമ്പികൾ (Synthemistidae) തെക്കൻ കോമരം.jpg
Commons-logo.svg
നിഴൽ കോമരം Macromidia donaldi Dark DaggerHead കോമരത്തുമ്പികൾ (Synthemistidae) Davidraju Goa (3).jpg Macromidia donaldi-Kadavoor-2016-07-25-001.jpg
Commons-logo.svg

സൂചിത്തുമ്പികൾ[തിരുത്തുക]

മലയാള നാമം ശാസ്ത്ര നാമം ആംഗലേയ നാമം കുടുംബം ആൺതുമ്പി പെൺതുമ്പി ചിത്രശാല
പീലിത്തുമ്പി Neurobasis chinensis Stream Glory മരതകത്തുമ്പികൾ (Calopterygidae) Neurobasis chinensis-Thattekad-2015-09-13-001.jpg Davidraju IMG 2727.jpg
Commons-logo.svg
ചുട്ടിച്ചിറകൻ തണൽത്തുമ്പി Vestalis apicalis Black-tipped Forest Glory മരതകത്തുമ്പികൾ (Calopterygidae) VestalisApicalis 3205.JPG Vestalis apicalis female by Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
ചെറിയ തണൽതുമ്പി Vestalis gracilis Clearwinged Forest Glory മരതകത്തുമ്പികൾ (Calopterygidae) Clear-winged Forest Glory 06863.jpg Clear-winged Forest Glory - Vestalis Gracilis.jpg
Commons-logo.svg
കാട്ടു തണൽതുമ്പി Vestalis submontana Montane Forest Glory മരതകത്തുമ്പികൾ (Calopterygidae) Vestalis apicalis submontana.jpg Vestalis submontana-Silent Valley-2016-08-14-001.jpg
Commons-logo.svg
മേഘവർണ്ണൻ Calocypha laidlawi Myristica Sapphire നീർരത്നങ്ങൾ (Chlorocyphidae) Calocypha laidlawi 2 by Bala Chandran.jpg
Commons-logo.svg
നീർമാണിക്യൻ Heliocypha bisignata Stream Ruby നീർരത്നങ്ങൾ (Chlorocyphidae) Rhinocypha bisignata male-Kadavoor-2015-08-20-001.jpg Rhinocypha bisignata-Kadavoor-2016-06-15-001.jpg
Commons-logo.svg
തവളക്കണ്ണൻ (തുമ്പി) Libellago indica River Heliodor നീർരത്നങ്ങൾ (Chlorocyphidae) Libellago lineata indica male.JPG Libellago lineata female 2 by kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
നീലച്ചിന്നൻ Aciagrion approximans krishna Indian Violet Dartlet നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Aciagrion approximans by Manoj P.jpg Aciagrion hisopa by Manoj V Nair.jpg
Commons-logo.svg
നീലച്ചുട്ടി Aciagrion occidentale Green stripped Slender Darlet നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Aciagrion occidentale 01927.jpg
Commons-logo.svg
പത്തി പുൽചിന്നൻ Agriocnemis keralensis Kerala wisp/Kerala Dartlet നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Agriocnemis keralensis at Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
വെള്ളപ്പുൽ ചിന്നൻ Agriocnemis pieris White wisp/White Dartlet നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Agriocnemis pieris-Kadavoor-2016-07-31-001.jpg Agriocnemis pieris-Kadavoor-2016-07-31-002.jpg
Commons-logo.svg
നാട്ടു പുൽചിന്നൻ Agriocnemis pygmaea Pigmy wisp/Pigmy Dartlet നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Agriocnemis pygmaea male, Burdwan, West Bengal, India 14 03 2012.jpg Agriocnemis pygmaea female, Burdwan, West Bengal, India 11 10 2012.jpg
Commons-logo.svg
കാട്ടു പുൽചിന്നൻ Agriocnemis splendidissima Splendid wisp/ Splendid Dartlet നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Agriocnemis splendidissima by kadavoor.JPG Agriocnemis splendidissima at Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
ചെറുനീലിത്തുമ്പി Amphiallagma parvum Azure Dartlet നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Amphiallagma parvum by Davidraju IMG 9994.jpg
Commons-logo.svg
അരുവിത്തുമ്പി Archibasis oscillans Blue-Banded Longtail നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Archibasis oscillans male-Kadavoor-2015-08-20-002.jpg
Commons-logo.svg
കനൽവാലൻ ചതുപ്പൻ Ceriagrion cerinorubellum Painted Wax-tail/Orange- Tailed Marsh Dart നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Ceriagrion cerinorubellum by kadavoor.JPG Davidraju IMG 7768.jpg
Commons-logo.svg
നാട്ടുചതുപ്പൻ Ceriagrion coromandelianum Coromandel Marsh Dart നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Ceriagrion coromandelianum 04331.jpg Ceriagrion coromandelianum, Burdwan, West Bengal, India 23 09 2012 (1).JPG
Commons-logo.svg
കരിംപച്ച ചതുപ്പൻ Ceriagrion olivaceum Rusty Wax-Tail / Rusty Marsh Dart നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Ceriagrion olivaceum male.jpg Ceriagrion olivaceum female.jpg
Commons-logo.svg
തീച്ചതുപ്പൻ Ceriagrion rubiae Yellow Wax-Tail / Orange Wax Tail / Orange Marsh Dart, നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Davidraju Ceriagrion rubiae(M).jpg Orange Marsh Dart ( Ceriagrion rubiae) in tandem.jpg
Commons-logo.svg
മഞ്ഞപ്പുൽ മാണിക്യൻ Ischnura rubilio Dawn BlueTail /Golden Dartlet നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Ischnura rubilio at Kadavoor.jpg Ischnura rubilio-Silent Valley-2016-08-15-001.jpg
Commons-logo.svg
നീല പുൽമാണിക്യൻ Ischnura senegalensis Common BlueTail / Senegal Golden Dartlet നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Damselfly October 2007 Osaka Japan.jpg Ischnura senegalensis August 2008.jpg
Commons-logo.svg
കരിയിലത്തുമ്പി Mortonagrion varralli Indian Midget / Brown Dartet നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Mortonagrion varralli by Parag Rangnekar 4.jpg Mortonagrion varralli by Sunny Joseph 412.jpg
Commons-logo.svg
ചുട്ടിവാലൻ താമരത്തുമ്പി Paracercion calamorum Dusky Lilysquatter നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Paracercion calamorum (Dusky Lilysquatter) male.jpg Paracercion calamorum (Dusky Lilysquatter) female.jpg
Commons-logo.svg
മലയൻ താമരത്തുമ്പി Paracercion malayanum Malayan Lilysquatter നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Paracercion malayanum lateral view.jpg
Commons-logo.svg
കുറുവാലൻ പൂത്താലി Pseudagrion australasiae Short-tipped Grass Dart നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Pseudagrion australasiae.jpg Pseudagrion malabaricum female.jpg
Commons-logo.svg
ഇളനീലി പൂത്താലി Pseudagrion decorum Azure Sprite / Green Stripped Grass Dart നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Davidraju IMG 5003.jpg Pseudagrion decorum female by Manoj V Nair.jpg
Commons-logo.svg
മഞ്ഞ വരയൻ പൂത്താലി Pseudagrion indicum Indian Sprite / Yellow Stripped Grass Dart നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Pseudagrion indicum male.JPG Pseudagrion indicum by kadavoor.JPG
Commons-logo.svg
കാട്ടുപൂത്താലി Pseudagrion malabaricum Jungle Sprite / Jungle Grass Dart നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Pseudagrion malabaricum by Vinayan Nair.jpg
Commons-logo.svg
നാട്ടുപൂത്താലി Pseudagrion microcephalum Blue Sprite / Blue Grass Dart നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Pseudagrion microcephalum at Kadavoor.jpg Pseudagrion microcephalum by Sunny Joseph.jpg
Commons-logo.svg
ചെമ്മുഖപ്പൂത്താലി Pseudagrion rubriceps Orange-faced Sprite /Suffron-Faced Grass Dart നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Pseudagrion rubriceps male-Kadavoor-2015-08-20-001.jpg Saffron-Faced Grass Dart. - Immature female..JPG
Commons-logo.svg
കരിമ്പൻ അരുവിയൻ Dysphaea ethela Black Gossamer- Wing / Black Torrent Dart അരുവിയന്മാർ (Euphaeidae) Davidraju IMG 8199.jpg
Commons-logo.svg
തെക്കൻ അരുവിയൻ Euphaea cardinalis Travancore Gossamer- Wing / Travancore Torrent Dart അരുവിയന്മാർ (Euphaeidae) Davidraju IMG 6013.jpg
Commons-logo.svg
വടക്കൻ അരുവിയൻ Euphaea dispar Nilgiri Gossamer- Wing / Nilgiri Torrent Dart അരുവിയന്മാർ (Euphaeidae) Euphaea dispar - Davidraju IMG 5408.jpg
Commons-logo.svg
ചെങ്കറുപ്പൻ അരുവിയൻ Euphaea fraseri Malabar Gossamer- Wing / Malabar Torrent Dart അരുവിയന്മാർ (Euphaeidae) Euphaea fraseri male at Kadavoor.jpg Euphaea fraseri-Kadavoor-2016-06-18-001.jpg
Commons-logo.svg
കാട്ടു വിരിച്ചിറകൻ Indolestes davenporti Davenport's False Spread Wing ചേരാചിറകൻ (Lestidae) Davidraju IMG 9734.jpg
Commons-logo.svg
കാട്ടു ചേരാച്ചിറകൻ Lestes dorothea Forest Spreadwing ചേരാചിറകൻ (Lestidae) Lestes dorothea male.jpg Lestes dorothea-Kadavoor-2018-08-05-002.jpg
Commons-logo.svg
പച്ച ചേരാച്ചിറകൻ Lestes elatus White-tipped Spreadwing / Emerald Spreadwing ചേരാചിറകൻ (Lestidae) Lestes elatus-Kadavoor-2016-07-31-001.jpg Lestes elatus-Madayippara.jpg
Commons-logo.svg
മലബാർ ചേരാചിറകൻ Lestes malabaricus Malaba Spreadwing ചേരാചിറകൻ (Lestidae)
Commons-logo.svg
പുള്ളി ചേരാചിറകൻ Lestes nodalis Spotted Spreadwing ചേരാചിറകൻ (Lestidae) Lestes nodalis 05311.jpg Lestes nodalis 08243.jpg
Commons-logo.svg
കരിവരയൻ ചേരാചിറകൻ Lestes patricia Black-banded Spreadwing ചേരാചിറകൻ (Lestidae)
Commons-logo.svg
നീലക്കണ്ണി ചേരാച്ചിറകൻ Lestes praemorsus Scalloped Spreadwing / Sapphire-Eyed Spreadwing ചേരാചിറകൻ (Lestidae) Lestes praemorsus-Madayippara.jpg Lestes praemorsus at Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
തവിടൻ ചേരാചിറകൻ Lestes umbrinus Brown Spreadwing ചേരാചിറകൻ (Lestidae) Brown spreadwing1.JPG
Commons-logo.svg
പച്ചവരയൻ ചേരാച്ചിറകൻ Lestes viridulus Emerald-striped Spreadwing ചേരാചിറകൻ (Lestidae) Lestes viridulus male.jpg Lestes viridulus female.jpg
Commons-logo.svg
പച്ചക്കണ്ണൻ ചേരാച്ചിറകൻ Platylestes platystylus Green-eyed Spreadwing ചേരാചിറകൻ (Lestidae) Platylestes platystylus male (cropped).jpg Platylestes platystylus female.jpg
Commons-logo.svg
കാട്ടുമുളവാലൻ Caconeura gomphoides Pale Spotted Bambootail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae)
Commons-logo.svg
മലബാർ മുളവാലൻ Caconeura ramburi Coorg Bambootail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae) Caconeura ramburi.jpg
Commons-logo.svg
വയനാടൻ മുളവാലൻ Caconeura risi Wayanad Bambootail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae)
വയനാടൻ മുളവാലൻ
Commons-logo.svg
മഞ്ഞക്കാലി പാൽത്തുമ്പി Copera marginipes Yellow Feather leg / Yellow Bush Dart പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae) Copera marginipes-Kadavoor-2016-11-11-001.jpg Copera marginipes-Kadavoor-2016-11-11-003.jpg
Commons-logo.svg
ചെങ്കാലി പാൽത്തുമ്പി Copera vittata Variable Feather legs / Blue Bush Dart പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae) Davidraju C.vittata.jpg Copera species 05399.jpg
Commons-logo.svg
ചുട്ടിച്ചിറകൻ മുളവാലൻ Disparoneura apicalis Black Tipped Bambootail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae) Disparoneura apicalis (4).jpg Disparonura apicalis-female.jpg
Commons-logo.svg
കരിം ചിറകൻ മുളവാലൻ Disparoneura quadrimaculata Black-winged Bambootail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae) Davidraju IMG 0085.jpg
Commons-logo.svg
ചെങ്കറുപ്പൻ മുളവാലൻ Elattoneura souteri Black And Red Bamboo Tail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae)
Commons-logo.svg
മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ മുളവാലൻ Elattoneura tetrica Black And Yellow Bamboo Tail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae) Davidraju IMG 8288.jpg
Commons-logo.svg
പഴനി മുളവാലൻ Esme cyaneovittata Palani Bambootail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae)
Commons-logo.svg
നീലഗിരി മുളവാലൻ Esme longistyla Nilgiri Bambootail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae)
Commons-logo.svg
തെക്കൻ മുളവാലൻ Esme mudiensis Travancore Bambootail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae)
Commons-logo.svg
വടക്കൻ മുളവാലൻ Melanoneura bilineata Malabar Bambootail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae)
Commons-logo.svg
എണ്ണക്കറുപ്പൻ Onychargia atrocyana Marsh Dancer നിലത്തന്മാർ (Coenagrionidae) Davidraju IMG 2999.jpg Onychargia atrocyana, Burdwan, West Bengal, India 13 09 2012.jpg
Commons-logo.svg
ചതുപ്പു മുളവാലൻ Phylloneura westermanni Myristica Bambootail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae) Waynaad-Phylloneura westermanni.jpg
Commons-logo.svg
കരിഞ്ചെമ്പൻ മുളവാലൻ Prodasineura verticalis Black Bambootail / Red Stripped Threadtail പാൽത്തുമ്പികൾ (Platycnemididae) Prodasineura verticalis male-Kadavoor-2015-08-20-001.jpg Prodasineura verticalis female at Kadavoor.jpg
Commons-logo.svg
കുങ്കുമ നിഴൽത്തുമ്പി Indosticta deccanensis Saffron Forest Damsel / Saffron Reedtail നിഴൽത്തുമ്പികൾ (Platystictidae) Davidraju DSCF0155.jpg Davidraju IMG 4806.jpg
Commons-logo.svg
കൊമ്പൻ നിഴൽത്തുമ്പി Protosticta antelopoides Spiny Reedtail നിഴൽത്തുമ്പികൾ (Platystictidae)
Commons-logo.svg
ആനമല നിഴൽത്തുമ്പി Protosticta davenporti Anamalai Reedtail നിഴൽത്തുമ്പികൾ (Platystictidae)
Commons-logo.svg
പുള്ളി നിഴൽത്തുമ്പി Protosticta gravelyi Pied Reedtail നിഴൽത്തുമ്പികൾ (Platystictidae) Protosticta gravelyi-Kadavoor-2016-06-25-002.jpg Protosticta gravelyi-Kadavoor-2016-06-23-004.jpg
Commons-logo.svg
ചെറു നിഴൽത്തുമ്പി Protosticta hearseyi Little Reedtail നിഴൽത്തുമ്പികൾ (Platystictidae) Protosticta hearseyi by Manoj P.jpg
Commons-logo.svg
പർവ്വതവാസി നിഴൽത്തുമ്പി Protosticta monticola Monticola Reedtail നിഴൽത്തുമ്പികൾ (Platystictidae) Protosticta monticola male by Emiliyamma and Palot.jpg
Commons-logo.svg
പൊന്മുടി നിഴൽത്തുമ്പി Protosticta ponmudiensis Ponmudi Reedtail നിഴൽത്തുമ്പികൾ (Platystictidae) Protosticta in Kallar.JPG
Commons-logo.svg
ചെമ്പൻ നിഴൽത്തുമ്പി Protosticta sanguinostigma Red Spotted Reedtail നിഴൽത്തുമ്പികൾ (Platystictidae) Protosticta sanguinostigma by Bala Chandran.jpg
Commons-logo.svg

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. കേരളത്തിലെ തുമ്പികൾ (Dragonflies and Damselflies of Kerala), David V. Raju, Kiran C. G. (2013)
  2. The fauna of British India, including Burma and Ceylon, Odonata Vol. I - Fraser (Zygoptera)
  3. The fauna of British India, including Burma and Ceylon, Odonata Vol. II - Fraser (Gomphidae)
  4. The fauna of British India, including Burma and Ceylon, Odonata Vol. III - Fraser (Aeshnidae and Libellulidae)
  5. Dragonflies and Damselflies of Peninsular India - A Field Guide - K.A.Subramanian
  6. Odonata of India
  7. Common Dragonflies and Damselflies of Kerala - Emiliyamma, et al
  8. Common Indian Dragonflies - Mitra
  9. Martin Schorr; Dennis Paulson. "World Odonata List (ലോകത്തിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടിക)". University of Puget Sound. ശേഖരിച്ചത് 12 Oct 2018.
  10. K.A., Subramanian; K.G., Emiliyamma; R., Babu; C., Radhakrishnan; S.S., Talmale (2018). Atlas of Odonata (Insecta) of the Western Ghats, India. Zoological Survey of India. ISBN 9788181714954.