അതിരുചിരം(പ്രകൃതിച്ഛന്ദസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് അതിരുചിരം(പ്രകൃതിച്ഛന്ദസ്സ്)

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

നജനസ ചേരുകിലതിരുചിരം[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,രാജരാജവർമ്മ