ഓഗസ്റ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഗ്രിഗോറിയൻ കാലഗണനാരീതി പ്രകാരം എട്ടാമത്തെ മാസമാണ്‌ ഓഗസ്റ്റ്. 31 ദിവസമുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്‌.

പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 1[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 2[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 3[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 4[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 5[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 6[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 7[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 8[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 9[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 10[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 11[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 12[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 13[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 14[തിരുത്തുക]

പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണൻ[തിരുത്തുക]

മലയാളത്തിലെ ഒരു നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തുമായിരുന്നു (1915 ജൂൺ 8 – 1979 ജൂലൈ 10) ഉറൂബ്എന്ന തൂല കാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കവി, ഉപന്യാസകാരൻ, അദ്ധ്യാപകൻ, പത്രപ്രവർത്തകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 15[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 16[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 17[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 18[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 19[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 20[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 21[തിരുത്തുക]

1888 – ആദ്യത്തെ കൂട്ടൽ യന്ത്രത്തിനുള്ള പേറ്റന്റ് വില്യം സീവാർഡിന് ലഭിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 22[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 23[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 24[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 25[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 26[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 27[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 28[തിരുത്തുക]


ഓഗസ്റ്റ് 29[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 30[തിരുത്തുക]

ഓഗസ്റ്റ് 31[തിരുത്തുക]"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഓഗസ്റ്റ്&oldid=1820331" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്