വർക്കല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് വർക്കല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. വർക്കല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 86.67 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. വെട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  2. ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  3. ഇടവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  4. ഇലകമൺ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  5. ചെമ്മരുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  6. മണമ്പൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  7. ഒറ്റൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വിലാസം[തിരുത്തുക]

വർക്കല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചെറുന്നിയൂർ‍‍‍‍ - 695142
ഫോൺ‍‍‍‍ : 0470 2602336
ഇമെയിൽ‍‍‍‍‍ : bdovarkala@gmail.com

അവലംബം[തിരുത്തുക]