ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ, കോഴിക്കോട് താലൂക്കിലെ ചേളന്നൂർ ബ്ളോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആണ് ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. വിസ്തീർണം 23.81 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അതിരുകൾ:വടക്ക് കാക്കൂർ, തലക്കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ, തെക്ക് കക്കോടി, കുരുവട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ, പടിഞ്ഞാറ് തലക്കുളത്തൂർ, കക്കോടി പഞ്ചായത്തുകൾ, കിഴക്ക് മടവൂർ, കാക്കൂർ, കുരുവട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവയാണ്.

2001 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ 30081 ഉം സാക്ഷരത 92.17 ശതമാനവും ആണ്‌.