കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
Local-Self Government Department
കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
വകുപ്പ് അവലോകനം
ആസ്ഥാനം സെക്രട്ടേറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും എക്സൈസും മന്ത്രി
മേധാവി/തലവൻമാർ ശാരദ മുരളീധരൻ ഐ.എ.എസ്., അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
 
ഷർമിള മേരി ജോസഫ്

ഐ.എ.എസ്., പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
 
എം.ജി രാജമാണിക്യം ഐ.എ.എസ്., പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ

കീഴ് ഏജൻസികൾ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്‌
 
നഗരകാര്യ വകുപ്പ്‌
 
ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ്
 
നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ്
 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
വെബ്‌സൈറ്റ്
https://lsgkerala.gov.in

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ തുടങ്ങീ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നയപരമായ കര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വകുപ്പാണ് കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്[1]. 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ, 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, 6 കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത്. ഭരണഘടനയുടെ 73-ഉം 74-ഉം ഭേദഗതികൾ മൂലം, ത്രിതല സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നു. വികസന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ ഏജൻസികളായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പ്, നഗരകാര്യ വകുപ്പ്, ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ്, നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ് എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന അനുബന്ധ വകുപ്പുകളാണ്. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം എന്നത് ഈ വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. വകുപ്പിന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. മന്ത്രിമാർ ചേർന്നാണ് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളുടേയും ഏകോപനം ആവശ്യമായി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രിമാരോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമിതിയാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി യാണ് വകുപ്പിനെ നയിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഒരു സെക്രട്ടറിയെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാൾ വഴി[തിരുത്തുക]

1994 ൽ കേരളാ പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 1997ൽ ഇ. കെ നായനാർ ഗവണ്മെന്റ് ഊർജ്ജം, ധനകാര്യം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ധീരമായ സംരംഭം ഏറ്റെടുത്തു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും തദ്ദേശീയ പങ്കാളിത്തവും 1996-2001ലെ സർക്കാർ അധികാരവികേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു

ഭരണ വകുപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

വകുപ്പ്‌ നിലവിൽ വന്നത് ആക്റ്റ് വെബ് സൈറ്റ്
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്‌ 1962 പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് 1960 www.dop.lsgkerala.gov.in
നഗരകാര്യ വകുപ്പ്‌ 1962 കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റ് 1994 https://urban.lsgkerala.gov.in/
ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് 1987 www.rdd.kerala.gov.in
നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ് 1957 www.townplanning.kerala.gov.in

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ മന്ത്രിമാർ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Local Self Government Department". lsgkerala.gov.in. Government of Kerala. ശേഖരിച്ചത് 28 February 2018.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]