എടച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകര താലൂക്കിൽ തൂണേരി ബ്ളോക്കിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. വിസ്തീർണം 16.17 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. എടച്ചേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിരുകൾ വടക്കുഭാഗത്ത് തൂണേരി, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങത്തൂർ, തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളും കിഴക്കുഭാഗത്ത് പുറമേരി, തൂണേരി പഞ്ചായത്തുകളും തെക്കുഭാഗത്ത് ഏറാമല, പുറമേരി പഞ്ചായത്തുകളും പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് ഏറാമല, കരിയാട്(കണ്ണൂർ ജില്ല) പഞ്ചായത്തുകളുമാണ്.

മയ്യഴിപ്പുഴ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിരിലൂടെ ഒഴുകുന്നു.


2001 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ 23979 ഉം സാക്ഷരത 86.16 ശതമാനവുമാണ്.