വിക്കിപീഡിയ:മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷചെയ്യേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

നയം - വിക്കിപീഡിയ:യാന്ത്രികവിവർത്തനം

നിലവറ
സംവാദ നിലവറ

പത്തായംപരിഭാഷ ചെയ്യേണ്ട/വൃത്തിയാക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ടോൺസിൽ സ്‌റ്റോൺ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. പകുതിവച്ച് നിറുത്തിപോയി. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:20, 5 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)[മറുപടി]

അനുവൽ എ.എ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. ഒറ്റവരി ലേഖനം മായ്ച്ച് റീട്രാൻസ്ലേറ്റ് അനുവദിക്കണം. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:09, 6 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)[മറുപടി]

ദി നട്ട്ക്രാക്കർ ആൻഡ് ദി ഫോർ റലംസ്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. ഒറ്റവരി ലേഖനം മായ്ച്ച് റീട്രാൻസ്ലേറ്റ് അനുവദിക്കണം. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:12, 6 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)[മറുപടി]

ലേഖനം നീക്കംചെയ്തു Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 17:09, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2023 (UTC)[മറുപടി]

COVID-19 ഡ്രഗ് ടെവേലോപ്മെന്റ്റ്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Drug എന്നതിൻ്റെ യാന്ത്രിക പരിഭാഷയായി മയക്ക് മരുന്ന് എന്ന് വരുന്നത് പോലും തിരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മലയാളം അറിയാവുന്ന ആൾ ആണോ എന്ന് പോലും സംശയം തോന്നുന്നു Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 11:51, 5 മേയ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

ദേശീയഗാനങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 14:09, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

ഉള്ളടക്കം മലയാളം അല്ലാത്തതിനാൽ നീക്കം ചെയ്തു -Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 10:53, 12 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

വംശനാശഭീഷണിയുള്ള ജീവവർഗ്ഗങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്രവ്യാപാരത്തിനുള്ള ഉടമ്പടി[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Meenakshi nandhini (സംവാദം) 09:08, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

വിക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:18, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

ശ്വാസകോശ രക്തചംക്രമണം[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:21, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

@Rojypala: എനിക്കറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ തിരുത്തിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. --Meenakshi nandhini (സംവാദം) 11:28, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

ഡെബോറാഹ് ടെനാൻ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:24, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

ആവർത്തന ദശാംശരൂപങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

രാസ ധ്രുവത[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫലകം നീക്കിPrabhachatterji (സംവാദം) 10:33, 21 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

ഹാർഫോഡ് കൗണ്ടി[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

ഡനൈനെ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:26, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

ആർ ടി എച്ച് കെ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:27, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് 21 പാഠങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:28, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

സാൽസ്ബർഗ് സർവകലാശാല[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:28, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

എൻകൗണ്ടർ മറൈൻ പാർക്ക്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:29, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

സ്വർണ്ണ കുറുനരി[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:29, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

ഡൈനാമോമീറ്റർ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:30, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

ഷവോമി ഗെറ്റ്ആപ്പ്സ്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:30, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

അവാസ്റ്റ് ആന്റിവൈറസ്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:30, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

മറൈൻ പാർക്ക്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:32, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

അവാസ്റ്റ്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:32, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

പൈ ബന്ധനം[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:33, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

സ്ഫിഗ്‌മോമാനോമീറ്റർ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:33, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

തിരുത്തി Prabhachatterji (സംവാദം) 04:40, 25 നവംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

, ഫലകം നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. - --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 13:44, 12 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

ഇബ്ൻ മിസ്ജാ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ സ്പാനിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:45, 7 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

ഇ.എ. ജബ്ബാർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിന്റെ യാന്ത്രിക വിവർത്തനം. ഒട്ടും ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല Irshadpp (സംവാദം) 13:27, 16 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

ആമുഖം മാത്രം നിലനിർത്തി യാന്ത്രികവിവർത്തിത ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു. Irshadpp (സംവാദം) 13:09, 13 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]
ഫലകം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Irshadpp (സംവാദം) 13:09, 13 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]
  • പ്രിയ @Irshadpp:, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അതിനെ കാണേണ്ടത്. ഞാൻ ചെയ്ത തിരുത്ത് നോക്കൂ അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. അവലംബമില്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങളും അക്ഷരത്തെറ്റുകളുമാണ് ‍ഞാൻ മാറ്റിയത്. അല്ലാതെ, 19,340 bytes ഉള്ള ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് 15912 bytes ഒറ്റയടിക്ക് നീക്കം ചെയ്ത് വിവർത്തനപ്രശ്നം തീർക്കുന്ന സൂത്രപ്പണി അത്ര ശരിയല്ലല്ലോ? ഇതിൽഭേദം മായ്ക്കൽഫലകം ചേർക്കുന്നതായിരുന്നില്ലേ? താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ഞാൻ ചേർത്ത സന്ദേശം കണ്ടിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 09:13, 14 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]
    യാന്ത്രിക വിവർത്തനം ഇല്ലാത്ത ഭാഗം (ആമുഖം) നിലനിർത്തി ബാക്കി നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. അതോടൊപ്പം ഫലകവും നീക്കി. മാഷ് പറഞ്ഞത് യാന്ത്രികവിവർത്തനമേ കാണുന്നില്ലെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് താങ്കൾ വരുത്തിയ വൃത്തിയാക്കലുകൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇതു തന്നെയല്ലേ യാന്ത്രിക വിവർത്തനം എന്ന് ചോദിച്ചത്. മായ്ക്കൽ ഫലകം ചേർക്കുന്നതിന് പകരം യാന്ത്രികത ഉണ്ടായിരുന്ന-ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ വ്യക്തമായ സമ്മറി നൽകി നീക്കുകയായിരുന്നു. സൂത്രപ്പണി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞതിനോട് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല. മാഷ് ഇവിടെ ചേർത്ത കമന്റും സംവാദം താളിൽ ചേർത്തത് ഒരേ ഉള്ളടക്കമായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രതികരിച്ചൂ എന്നേയുള്ളൂ.
    എന്തായാലും വൃത്തിയാക്കലുകൾക്ക് നന്ദി. Irshadpp (സംവാദം) 09:44, 14 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]
  • 19,340 bytes ഉള്ള ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് 15912 bytes നീക്കം ചെയ്ത് ലേഖനം നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് സൂത്രപ്പണിയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്?. യാന്ത്രികവിവർത്തനനയം തന്നെ അത്തരം അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾക്ക് തടയിടാനല്ലേ? ആമുഖം മാത്രം നിലനിർത്തി ഉള്ളടക്കം മുഴുവൻ വെട്ടിമാറ്റുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഏതാനും വരിയിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് 75 ശതമാനവും നീക്കം ചെയ്തു എന്ന അവകാശവാദത്തോടും യോജിക്കാനാവില്ല. അതിനേക്കാൾ ഭേദം മായ്ക്കലാണ്. //ഈ ലേഖനത്തിൽ കാര്യമായ യാന്ത്രികവിവർത്തനപ്രശ്നം കാണുന്നില്ലല്ലോ?.// എന്നാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്, അതല്ലാതെ //യാന്ത്രികവിവർത്തനമേ കാണുന്നില്ല// എന്നല്ല. പ്രതികരണത്തിന് നന്ദി. - Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 09:05, 15 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

ഓറ്റ് ക്വിസിൻ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ English ആണ്. അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത വിവർത്തനം Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 14:49, 12 നവംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

പേസ്ട്രി[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ English ആണ്. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത താൾ Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 14:53, 12 നവംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

ലേഖനം നീക്കം ചെയ്തു. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:38, 19 ജനുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

വാലൻ പെരുമീവൽക്കാട[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് വികസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:13, 19 നവംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 04:23, 5 ഡിസംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

കൊങ്കണർ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 15:49, 8 ഡിസംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

ടി. ടി. വി. ദിനകരൻ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 00:16, 8 ജനുവരി 2022 (UTC)[മറുപടി]

ഈവാ കുഷ്നർ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 04:29, 27 ജനുവരി 2022 (UTC)[മറുപടി]

യാര ഇൻറർനാഷണൽ സ്കൂൾ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. തീർത്തും യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ. Irshadpp (സംവാദം) 16:09, 5 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)[മറുപടി]

ലേഖനം നീക്കംചെയ്തു Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 17:38, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2023 (UTC)[മറുപടി]

അക്ഷര മേനോൻ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 06:31, 25 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)[മറുപടി]

Lamioideae[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. KG (കിരൺ) 02:05, 12 മാർച്ച് 2022 (UTC)[മറുപടി]

നീക്കം ചെയ്തു രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:39, 19 ജനുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

കിം സിയോക്ക്-ജിൻ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. മോശം പരിഭാഷക്കൊപ്പം അപൂർണ്ണലേഖനം കൂടിയാണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 05:22, 5 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)[മറുപടി]

വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ[തിരുത്തുക]

യാന്ത്രികപരിഭാഷ ലേഖനത്തിലുടനീളം ഉണ്ട്. Irshadpp (സംവാദം) 13:38, 26 മേയ് 2022 (UTC)[മറുപടി]

വിവർത്തനം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ടാഗ് നീക്കുന്നു.Irshadpp (സംവാദം) 20:24, 12 മേയ് 2023 (UTC)[മറുപടി]

കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 13:20, 8 ജൂൺ 2022 (UTC)[മറുപടി]

റീട്രാൻസ്ലേറ്റ് (തുടങ്ങിവെച്ചിട്ടുണ്ട്) ചെയ്യാനായി ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. Irshadpp (സംവാദം) 06:26, 14 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

കാഥറീൻ ഇസവ്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. യാന്ത്രിക പരിഭാഷ പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് Irshadpp (സംവാദം) 07:07, 11 ജൂൺ 2022 (UTC)[മറുപടി]

അൽ ഫാറാബി[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. വിക്കി വളണ്ടിയർ (സംവാദം) 02:15, 20 ജൂൺ 2022 (UTC)[മറുപടി]

ലേഖനത്തിൽ ടാഗ് ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താണ് ലേഖനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ച് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. Irshadpp (സംവാദം) 11:07, 12 മേയ് 2023 (UTC)[മറുപടി]

2014 ഐ.സി.സി. ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 17:15, 13 ജൂലൈ 2022 (UTC)[മറുപടി]

നീക്കം ചെയ്തു. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:40, 19 ജനുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

2020-21 പ്രീമിയർ ലീഗ്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 17:20, 13 ജൂലൈ 2022 (UTC)[മറുപടി]

യാന്ത്രിക വിവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ലേഖനം നീക്കംചെയ്തു Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 17:48, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2023 (UTC)[മറുപടി]

ലൈംഗിക സ്ഥാനം[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 11:02, 19 ജൂലൈ 2022 (UTC)[മറുപടി]

ടാഗ് ചേർത്തിട്ടും പരിഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ നീക്കം ചെയ്തു Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 11:10, 12 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

ടി-സ്ക്വയർ പൊസിഷൻ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 11:05, 19 ജൂലൈ 2022 (UTC)[മറുപടി]

കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസി[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 10:13, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)[മറുപടി]

2021-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാളചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

തീർത്തും യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ. Irshadpp (സംവാദം) 05:53, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)[മറുപടി]

മൻസ മൂസ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. പരിഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:25, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)[മറുപടി]

@Vijayanrajapuram: മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 08:09, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)[മറുപടി]

Antony (footballer, born 2000)[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 23:45, 1 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)[മറുപടി]

സീതാ രാമം[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ മലയാളം ആണ്. KG (കിരൺ) 12:29, 13 ഒക്ടോബർ 2022 (UTC)[മറുപടി]

ജിയോവന്ന ടൊസാറ്റോ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. Irshadpp (സംവാദം) 09:20, 17 ജനുവരി 2023 (UTC)[മറുപടി]

മാരിസ സി. വീസ്[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. വിവർത്തനത്തിൽ യാന്ത്രികത കാണപ്പെടുന്നു. Irshadpp (സംവാദം) 11:35, 19 ജനുവരി 2023 (UTC)[മറുപടി]

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:11, 10 മേയ് 2023 (UTC)[മറുപടി]

ഇപ്പോഴും യാന്ത്രിക വിവർത്തനം തന്നെയായി തുടരുന്നു. നീക്കം ചെയ്ത് റീട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം.-- Irshadpp (സംവാദം) 19:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

@Irshadpp: തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 14:50, 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

ഡൊറോത്തി മച്ചം[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. യാന്ത്രിക പരിഭാഷയാണ് മൊത്തത്തിൽ. Irshadpp (സംവാദം) 07:57, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)[മറുപടി]

SD ഫലകം ചേർക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് അഭിപ്രായം.-- Irshadpp (സംവാദം) 19:18, 15 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

ആലിയ ഹുമൈദ് അൽ ഖാസിമി[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 08:48, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)[മറുപടി]

യുവോൺ സിൽവെയ്ൻ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 08:54, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)[മറുപടി]

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:12, 10 മേയ് 2023 (UTC)[മറുപടി]

  • @