Jump to content

ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ranjithsiji

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഞാനുമായുള്ള പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം
സംവാദ നിലവറ

1 2 3 4 5 6

0_0

Wikidata weekly summary #597

[തിരുത്തുക]

Image Description Month in India Campaign

[തിരുത്തുക]

Dear Wikimedian,

A2K has conducted an online activity or campaign which is an ongoing Image Description Month in India description-a-thon, a collaborative effort known as Image Description Month. This initiative aims to enhance image-related content across Wikimedia projects and is currently underway, running from October 1st to October 31st, 2023. Throughout this event, our focus remains centered on three primary areas: Wikipedia, Wikidata, and Wikimedia Commons. We have outlined several tasks, including the addition of captions to images on Wikipedia, the association of images with relevant Wikidata items, and improvements in the organization, categorization, and captions of media files on Wikimedia Commons.

To participate, please visit our dedicated event page. We encourage you to sign up on the respective meta page and generously contribute your time and expertise to make essential and impactful edits.

Should you have any questions or require further information, please do not hesitate to reach out to me at nitesh@cis-india.org or Nitesh (CIS-A2K).

Your active participation will play a significant role in enriching Wikimedia content, making it more accessible and informative for users worldwide. Join us in this ongoing journey of improvement and collaboration. Regards MediaWiki message delivery (സംവാദം) 16:09, 10 ഒക്ടോബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Wikidata weekly summary #598

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #599

[തിരുത്തുക]

Welcome to the 600th Wikidata Weekly Summary!

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #601

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #602

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #603

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #604

[തിരുത്തുക]

[Wikidata] Weekly Summary #605

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #606

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #607

[തിരുത്തുക]

വിക്കികോൺഫറൻസ് കേരള 2023 ലേക്ക് സ്വാഗതം

[തിരുത്തുക]

പ്രിയ Ranjithsiji,

വിക്കികോൺഫറൻസ് കേരള 2023 പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഇരുപത്തൊന്നാം ജന്മദിനാഘോഷം 2023 ഡിസംബർ 23 ന് തൃശ്ശൂർ സെന്റ്.തോമസ്സ് കോളേജിൽ വച്ച് വിക്കികോൺഫറൻസ് കേരള 2023ന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. അന്നേ ദിവസം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെയും അനുബന്ധപദ്ധതികളുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങളും അവലോകനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്വയർ, മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്, ഓപ്പൺ ഡാറ്റ, ഓപ്പൺസ്ട്രീറ്റ്മാപ്പ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വിക്കിപീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ അവതരണങ്ങളുമുണ്ടാകും.


വിക്കിമീഡിയ സംരഭങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുബന്ധ സംഘടനകളുടേയും കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടേയും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് വിക്കികോൺഫറൻസ് കേരള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കികോൺഫറൻസ് കേരള 2023-ന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. വിക്കികോൺഫറൻസ് കേരള 2023-ന് പങ്കെടുക്കാൻ താങ്കളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാവാൻ താങ്കളെ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി. -- ❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 17:25, 21 ഡിസംബർ 2023 (UTC)[മറുപടി]

Wikidata weekly summary #608

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #609

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #610

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #611

[തിരുത്തുക]

2023 WAM Message to Organizers

[തിരുത്തുക]
Dear Wikipedia Asian Month Campaign organizers,


The 2023 Wikipedia Asian Month (WAM) Campaign has ended. On behalf of the WAM International Team, we express our gratitude for your effort and participation.

We are writing to remind you to begin the jury process. Some WAM Campaigns ended earlier, and have already finished auditing and reviewing contributions.

Please suggest all campaigns to complete the following before January 31th, 2024:

1. Finalize their list

2. Report the username of your Wikipedia Asian Ambassador, the participant who has the most edit in your campaign

3. Update a list of all eligible editors on the 2023 WAM Ambassadors page, list of eligible editors column


We look forward to your updates.

Thanks so much!


WAM International Team

Theredunicorn (talk)

Invitation to Organize Feminism and Folklore 2024 Writing Competition

[തിരുത്തുക]
Please help translate to your language

Dear Ranjithsiji,

Hope you are doing well, Wishing you a Happy New Year!.

We extend a heartfelt invitation to you to organize the Feminism and Folklore 2024 writing competition, which is scheduled to take place from February 1, 2024, to March 31, 2024. This year's edition of Feminism and Folklore will concentrate on feminism, women's issues, and gender-focused topics, aligning with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and featuring a folk culture theme on Wikipedia.

This year we have created two new Tools for the Feminism and Folklore project. The tool is called Campwiz. This tool is created by the international Tech team of Wiki Loves Folkore especially crafted for Feminism and Folklore project. The tool works as same as fountain or dashboard but has extra abilities required for jury and submission of articles.

To create a new campaign on Campwiz, organizers to follow these steps:

 1. Go to the tool link: https://tools.wikilovesfolklore.org/
 2. Select your wiki on which you want to organize the campaign (enter the name or short code, such as "ml" for മലയാളം വിക്കിപീഡിയ).
 3. Give your campaign a name example "Feminism and Folklore 2024 on മലയാളം വിക്കിപീഡിയ)".
 4. Select the start and end dates (note: keep your start date as Feb 1 and end date as March 31).
 5. Provide a description for your campaign (you can briefly describe the campaign in this section).
 6. Make sure to keep the checkboxes ticked for "Allow users to submit articles that were not created but expanded." if you want to use the campaign for expanded articles also.
 7. Keep minimum added bytes as 4000 and minimum added words as 400 and click next.
 8. In the jury section, keep the checkboxes ticked for "Allow jury members to participate in the campaign" and "Prevent jury members from seeing each other's votes." As per your preference.
 9. Under the jury search box, type the username of your jury and click on the "+" button to add; you can add multiple jury members.
 10. Click next to review and then click on save.

With this we have also created a Missing article tool. This tool identifies articles in the English Wikipedia that are absent from your native language Wikipedia. You can customize your selection criteria, and our tool will provide you with a table displaying the missing articles along with suggested titles. You also have the option to download the list in both CSV and wikitable formats.

Both tools, the Missing Article Tool and the Campwiz Tool, are now available for public use during the Feminism and Folklore campaign. You can find more information about these tools here: https://tools.wikilovesfolklore.org/

There are also some changes in the rules and criteria's. Please go through the rules below.

 1. Minimum Length: The expanded or new article should have a minimum of 4000 bytes or 400 words, ensuring sufficient depth and coverage of the chosen topic. The local organizers are free to choose the minimum length criteria as per needs of their local Wikipedia and must be clearly mention on local project page.
 2. Language Quality: Articles should not be poorly machine-translated, ensuring that language quality and readability are maintained at a high standard.
 3. Timeline of Creation or Expansion: The article should be created or expanded between 1 February and 31 March, aligning with the specified contest timeline.
 4. Theme Relevance: Articles should directly address the theme of feminism and folklore, exploring connections between gender, cultural traditions, and intangible heritage.
 5. No Orphaned Articles: Articles must not be orphaned, meaning they should be linked from at least one other article to ensure visibility within the Wikipedia ecosystem.
 6. No Copyright violations: There should be no copyright violations, and articles should adhere to local Wikipedia policies on notability, ensuring that the content meets the standards for notability.
 7. Adequate references and Citations: Each article should include proper references and citations following local Wikipedia policies, ensuring the reliability and credibility of the information presented.

Learn more about the contest details and prizes on our project page here. Should you require any assistance, please feel free to contact us on our meta talk page or via email.

We eagerly anticipate your enthusiastic coordination and participation in Feminism and Folklore 2024.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2024 International Team

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 06:51, 18 ജനുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

Wikidata weekly summary #612

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #613

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #614

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #615

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #617

[തിരുത്തുക]

The Wikipedia Asian Month 2023 Barnstar Golden

[തിരുത്തുക]

Organising Feminism and Folklore

[തിരുത്തുക]

Hello Community Organizers,

Thank you for organising Feminism and Folklore writing competition on your wiki. We congratulate you in joining and celebrating our cultural heritage and promoting gender equality on Wikipedia.

To encourage boost for the contributions of the participants, we're offering prizes for Feminism and Folklore local prizes. Each Wikipedia will have three local winners:

 • First Prize: $15 USD
 • Second Prize: $10 USD
 • Best Jury Article: $5 USD

All this will be in gift voucher format only. Kindly inform your local community regarding these prizes and post them on the local project page

The Best Jury Article will be chosen by the jury based on how unique the article is aligned with the theme. The jury will review all submissions and decide the winner together, making sure it's fair. These articles will also be featured on our social media handles.

We're also providing internet and childcare support to the first 50 organizers and Jury members for who request for it. Remember, only 50 organizers will get this support, and it's given on a first-come, first-served basis. The registration form will close after 50 registrations, and the deadline is March 15, 2024. This support is optional and not compulsory, so if you're interested, fill out the form here.

Each organizer/jury who gets support will receive $30 USD in gift voucher format, even if they're involved in more than one wiki. No dual support will be provided if you have signed up in more than one language. This support is meant to appreciate your volunteer support for the contest.

We also invite all organizers and jury members to join us for office hours on Saturday, March 2, 2024. This session will help you understand the jury process for both contests and give you a chance to ask questions. More details are on meta page.

Let's celebrate our different cultures and work towards gender equality on Wikipedia!

Best regards,

Rockpeterson

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:56, 29 ഫെബ്രുവരി 2024 (UTC)[മറുപടി]

Wikidata weekly summary #618

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #619

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly Summary #620

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly Summary #621

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #622

[തിരുത്തുക]

Next Steps and Feedback Request for Feminism and Folklore Organizers

[തിരുത്തുക]

Dear Organizer,

I hope this message finds you well.

First and foremost, I want to extend my gratitude to you for your efforts in organizing the Feminism and Folklore campaign on your local Wikipedia. Your contribution has been instrumental in bridging the gender and folk gap on Wikipedia, and we truly appreciate your dedication to this important cause.

As the campaign draws to a close, I wanted to inform you about the next steps. It's time to commence the jury process using the CampWiz or Fountain tool where your campaign was hosted. Please ensure that you update the details of the jury, campaign links and the names of organizers accurately on the sign-up page.

Once the jury process is completed, kindly update the results page accordingly. The deadline for jury submission of results is April 30, 2024. However, if you find that the number of articles is high and you require more time, please don't hesitate to inform us via email or on our Meta Wiki talk page. We are more than willing to approve an extension if needed.

Should you encounter any issues with the tools, please feel free to reach out to us on Telegram for assistance. Your feedback and progress updates are crucial for us to improve the campaign and better understand your community's insights.

Therefore, I kindly ask you to spare just 10 minutes to share your progress and achievements with us through a Google Form survey. Your input will greatly assist us in making the campaign more meaningful and impactful.

Here's the link to the survey: Survey Google Form Link

Thank you once again for your hard work and dedication to the Feminism and Folklore campaign. Your efforts are deeply appreciated, and we look forward to hearing from you soon.

Warm regards,

Feminism and Folklore International Team #WeTogether

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:26, 7 ഏപ്രിൽ 2024 (UTC)[മറുപടി]

Wikidata weekly summary #623

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #622

[തിരുത്തുക]

ഗുവാഹതി ലോകസഭാമണ്ഡലം

[തിരുത്തുക]

ഈ താളിലെ ആഗലം പരമാവധി മലയാളമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തർജ്ജമചെയ്യുമ്പോഴേ അവിടെ പട്ടികയിൽ തിരുത്തിയാൽ പാർട്ടി പേരുകൾ മലയാളത്തിലാകും. ഇനി തിരുത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യുമല്ലോ നന്ദി--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 06:40, 19 ഏപ്രിൽ 2024 (UTC)[മറുപടി]

ശരി. ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. നന്ദി. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:43, 19 ഏപ്രിൽ 2024 (UTC)[മറുപടി]

Wikidata weekly summary #624

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #625

[തിരുത്തുക]

Wikidata weekly summary #626

[തിരുത്തുക]
Here's your quick overview of what has been happening around Wikidata over the last week.
This is the Wikidata summary of the week before 2024-05-06.
Translations are available.

Discussions

Events

Press, articles, blog posts, videos

Tool of the week

 • Wikidata periodic table - Tool by User:Ricordisamoa, to browse all chemical elements available on Wikidata, with atomic number, chemical symbol, and localized label. It also includes two charts of the nuclides, with links to every isotope in Wikidata, colored by half-life or decay mode.

Other Noteworthy Stuff

 • A new UI mode is available for the online validator for EntitySchemas. It represents validation reports as a table rather than a very long string, and replaces most links with hyperlinks with some of the text behind them; making them easier to read. Currently being tested at https://shex-validator.toolforge.org/packages/shex-webapp/doc/shex-simple-improved.html, we are looking for participants to evaluate this tool. Some experience with editing Wikidata is appreciated, but no experience working with Schemas is required. If you are interested, you can sign up here. We hope to begin interviews around May 13. For more details, visit User:M.alten.tue

Newest properties and property proposals to review

You can comment on all open property proposals!

Did you know?

Development

 • We attended the Wikimedia Hackathon.
 • REST API: We are finishing the route for creating an Item (phab:T342990) and modify the data of a Property (phab:T347394)
 • EntitySchemas: We are continuing the work on creating the new datatype to link to EntitySchemas in statements (phab:T214884)

You can see all open tickets related to Wikidata here. If you want to help, you can also have a look at the tasks needing a volunteer.

Weekly Tasks

Wikidata weekly summary #627

[തിരുത്തുക]
Here's your quick overview of what has been happening around Wikidata over the last week.
This is the Wikidata summary of the week before 2024-05-13.
Please help Translate.

Discussions

Press, articles, blog posts, videos

Tool of the week

Newest properties and property proposals to review

You can comment on all open property proposals!

Did you know?

Development You can see all open tickets related to Wikidata here. If you want to help, you can also have a look at the tasks needing a volunteer.

Weekly Tasks

Wikidata weekly summary #628

[തിരുത്തുക]